FB Pixel Code Przejdź do treści głównej
Fundusze Europejskie dla Śląskiego perspektywa 2021-2027

Dane osobowe


Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych
nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego jako „RODO”) informujemy, iż:

Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest Śląskie Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Chorzowie przy ulicy Katowickiej 47, e-mail: scp@scp-slask.pl, tel. 32 743 91 60.

Inspektor ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo kontaktować:

 • listownie: 41-500 Chorzów, ul. Katowicka 47
 • e-mail: abi@scp-slask.pl
 • 32 743 91 60

Cel przetwarzania

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027, a w szczególności:

 • umożliwienia korzystania z Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI2021),
 • oceny i wyboru wniosku do dofinansowania w tym w ramach procedury odwoławczej,
 • publikacji wyników naboru na stronie internetowej Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości oraz na stronie internetowej https://funduszeue.slaskie.pl/.

W przypadku wyboru do dofinansowania:

 • zawarcia oraz dokonywania zmian w umowie/porozumieniu/ decyzji o dofinansowanie projektu,
 • przyjmowania/odbioru zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy,
 • realizacji projektu w tym: weryfikacji i rozliczania finansowego projektu w ramach złożonych wniosków o płatność oraz wypłaty dofinansowania, wykrywaniu nieprawidłowości, nakładaniu korekt finansowych, monitoringu i kontroli, w tym kontroli trwałości,
 • prowadzenia działań informacyjno – promocyjnych,
 • komunikacji w związku z koniecznością obsługi projektów,
 • certyfikacji wydatków,
 • ewaluacji, badań i analiz,
 • odzyskiwania środków wypłaconych Beneficjentowi w związku z realizacją projektu,
 • ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej,
 • rejestracji i przechowywania w formie elektronicznej danych dotyczących projektu,

Podstawa przetwarzania danych

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:

 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej; („rozporządzenie ogólne”);
 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1057 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 1296/2013 (Dz. Urz. UE L 231 z 30.06.2021, str. 21, z późn. zm.)
 • ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027, w szczególności art. 87-93,
 • ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego,
 • ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 • ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Pozyskiwanie danych

Administrator przetwarza dane osobowe otrzymane bezpośrednio od wnioskodawcy, beneficjenta oraz partnerów w ramach systemu LSI2021 oraz pochodzące z rejestrów publicznych.

Odbiorcy danych

Dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez Administratora oraz podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być również podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz z którymi Administrator zawarł umowę na świadczenie usług tj. bankowe, usługi serwisowe systemów informatycznych, usługi związane z nadzorem autorskim.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane na zasadach określonych w art. 82 rozporządzenia ogólnego bez uszczerbku dla zasad regulujących pomoc publiczną oraz krajowych przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów.

Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Prawa te mogą zostać ograniczone na podstawie przepisów odrębnych, w szczególności na podstawie przepisów ustawy
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Obowiązek podania danych

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Podanie danych jest obowiązkowe, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości obsługi złożonego wniosku o dofinansowanie, a w przypadku wyboru do dofinansowania zawarcia umowy i realizacji praw i obowiązków z niej wynikających.

Zautomatyzowane przetwarzanie i profilowanie

Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

Przetwarzanie danych osobowych w programie programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w programie są dostępne na stronie:

https://funduszeue.slaskie.pl/czytaj/dane_osobowe_FESL

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś