FB Pixel Code Przejdź do treści głównej
Fundusze Europejskie dla Śląskiego perspektywa 2021-2027

Często zadawane pytania


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię informacje:
Dostępne 26 pytania i odpowiedzi z wszystkich 26 dla zadanych warunków:


Nabór nr FESL.01.08-IP.01-110/24


OGÓLNE


1. Czy firmy handlowe mogą ubiegać się o to dofinansowanie?

Zgodnie z dokumentacją nabór skierowany jest do przedsiębiorstw produkcyjnych, jak i usługowych z sektora MŚP. Przedsiębiorstwo musi posiadać wpis do rejestru przedsiębiorców (KRS lub CEIDG), a działalność gospodarcza nie może zostać zawieszona w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia podpisania umowy o dofinansowanie. W świetle powyższego nie ma więc wykluczenia firm handlowych.


KWALIFIKOWALNOŚĆ


1. Zgodnie z zapisami Regulaminu wyboru projektów w ramach działania wspierane będą inwestycje mające na celu wprowadzenie zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego poprzez nabycie wysokospecjalistycznych narzędzi ICT. Dofinansowaniu mogą podlegać inwestycje usługowe i produkcyjne w wartości niematerialne i prawne, środki trwałe oraz szkolenia.
Celem projektu jest zakup specjalistycznego oprogramowania do przetwarzania obrazów (przygotowania do druku) w taki sposób aby możliwym był ich wydruk na cyfrowej fleksograficznej maszynie drukującej. Realizacja projektu umożliwi zautomatyzowanie procesu świadczenia usług eliminując konieczność obróbki i przygotowania obrazów przez studio graficzne, fizycznego przygotowania form drukowych oraz procesu samego zadruku. Po realizacji do zainstalowanego wysokospecjalistycznego narzędzia ICT zostanie zaimportowany (przesłany) plik, a system sam go przygotuje do druku, ustawi parametru druku uruchomi druk i będzie na bieżąco (w czasie rzeczywistym) kontrolował jakość i poprawność druku.
Planowane koszty w projekcie to pakiet oprogramowania (WNiP) i cyfrowa fleksograficzna maszyna drukująca (Środek trwały).
Oprogramowanie tego typu jest tworzone (dedykowane) dla konkretnego modelu maszyny drukującej (nie można kupić samego oprogramowania i wykorzystywać go do pracy z dowolnym modelem maszyny drukującej) i spełnia kryteria określone w Regulaminie wyboru projektów. Oprogramowanie jest instalowane (w części na komputerze zewnętrznym a w części na komputerze maszyny drukującej). Nie ma możliwości „rozdzielenia” instalacji ponieważ oprogramowanie nie składa się z działających osobno modułów – proces instalacji jest wykonywany po zainstalowaniu maszyny drukującej i połączeniu jej z komputerem. Samo oprogramowanie nabywa się od producenta maszyny właśnie ze względu na konieczność jego integracji z konkretnymi komponentami informatycznymi. Nie ma możliwości zakupu oprogramowania od jednego producenta i uruchomienia go na sprzęcie innego producenta bo po prostu nie będzie ono działać. Każdy producent oferuje oprogramowanie do automatyzacji procesu świadczenia usług eliminujące konieczność obróbki i przygotowania obrazów przez studio graficzne oraz fizyczne przygotowanie form drukowych, które realizuje praktycznie taki sam zestaw funkcji ale jest ono zintegrowane w warstwie softwarowej w własnym hardware.
W tym specyficznym projekcie maszyna drukująca stanowi dla oprogramowania zarówno platformę sprzętową umożliwiającą przetwarzanie danych jak i urządzenie peryferyjne wyjścia – jest sprzętem informatycznym bezpośrednio związanym z wdrażanym wysokospecjalistycznym narzędziem ICT.
Po instalacji oprogramowania i maszyny proces będzie przebiegał w taki sposób, że program będzie przygotowywał plik do druku i na podstawie danych z maszyny fleksograficznej ustawiał parametry zadruk i w czasie rzeczywistym je kontrolował i korygował. W tym rozwiązaniu nie ma też konieczności wielokrotnego zadruku materiału bo moduł cyfrowy zadrukowuje dowolny kolor.
Czy zarówno wysokospecjalistyczne narzędzie ICT (oprogramowanie) jak i platforma sprzętowa niezbędna do jego wdrożenia (cyfrowa fleksograficzna maszyna drukująca) są kosztami kwalifikowanymi w ramach działania.?

Zgodnie z zapisami Kwalifikowalności dla naboru nr FESL-01.08.IP.01-110/24 wydatkami kwalifikowalnymi mogą być tylko wydatki, które są niezbędne dla realizacji projektu i bezpośrednio związane z inwestycją początkową w formie zasadniczej zmiany procesu produkcji. Biorąc pod uwagę planowane wydatki w projekcie: pakiet oprogramowania w ramach kategorii Wartości niematerialne i prawne nie ma przeciwskazań aby uznać je za wydatki kwalifikowalne, natomiast środek trwały fleksograficzna maszyna drukująca może zostać uznana jako wydatek kwalifikowalny, jeżeli wydatek będzie wpisywał się w jeden z elementów wchodzący w skład definicji sprzętu informatycznego zgodnie z Kwalifikowalnością dla naboru nr FESL-01.08.IP.01-110/24, w tym przypadku drukarki, co powinno mieć odzwierciedlenie w zapisach wniosku aplikacyjnego.

Należy pamiętać, że koszty rozliczamy na podstawie faktycznie poniesionych wydatków i mogą one zostać uznane za kwalifikowalne, jeśli Wnioskodawca poniesie je z zachowaniem postanowień wytycznych, w tym zasady konkurencyjności lub Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, jeśli jest zobowiązany do jej stosowania.

Należy przestrzegać przy wyborze wykonawcy i wydatkowaniu przez Beneficjenta środków, prawa wspólnotowego i krajowego m.in. w zakresie zapewnienia zasad przejrzystości, jawności i uczciwej konkurencji oraz równości szans i równego traktowania wykonawców na rynku ofert w tym upublicznienia informacji o zamówieniu przed jego udzieleniem. Proszę o zapoznanie się z zapisami Umowy o dofinansowanie w szczególności z Paragrafem 11 dotyczącym przepisów dotyczących zamówień.


2. Słownik pojęć w Regulamin naboru 1.8 przewiduje, iż: „Wysokospecjalistyczne narzędzie ICT (wysokospecjalistyczne rozwiązanie cyfrowe) - to zaawansowana technologicznie aplikacja, oprogramowanie lub system informatyczny, zaprojektowane specjalnie w celu wsparcia procesów biznesowych, produkcyjnych lub operacyjnych przedsiębiorstw. Charakteryzuje się wysokim stopniem specjalizacji oraz zaawansowanymi funkcjonalnościami, które umożliwiają wprowadzenie zasadniczych zmian i usprawnień w działalności przedsiębiorstwa poprzez cyfryzację i automatyzację procesów.
Aby narzędzie to było uznane za wysokospecjalistyczne, musi spełniać następujące kryteria:
- Zaawansowanie technologiczne: Narzędzie wykorzystuje najnowsze osiągnięcia w dziedzinie technologii informacyjnych i komunikacyjnych, oferując rozwiązania o wyższym stopniu zaawansowania niż standardowe oprogramowanie czy sprzęt dostępny na rynku.
- Specjalizacja funkcjonalna: Jest zaprojektowane do realizacji specyficznych, wyspecjalizowanych funkcji, które są dostosowane do złożonych wymagań operacyjnych lub produkcyjnych przedsiębiorstw, przyczyniając się do zasadniczej zmiany w procesie produkcyjnym lub biznesowym.
- Możliwość integracji: Posiada zdolność do integracji z istniejącymi systemami informatycznymi w przedsiębiorstwie, umożliwiając płynne połączenie nowych funkcjonalności z obecnymi procesami biznesowymi.
- Skalowalność i elastyczność: Zapewnia możliwość dostosowania zakresu i skali działania w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby i warunki biznesowe, oferując przedsiębiorstwu możliwość dynamicznego rozwoju.
- Wpływ na innowacyjność i efektywność: Wprowadzenie narzędzia przyczynia się do znaczącej poprawy efektywności, produktywności lub innowacyjności przedsiębiorstwa, wykraczając poza efekty możliwe do uzyskania przy użyciu standardowych rozwiązań ICT.”
Czy spełnienie kryteriów od 1-5 jest obligatoryjne łącznie, czy należy uznać, iż spełnienie przez dane rozwiązanie ICT co najmniej jednego kryterium pozwala uznać go za wysokospecjalistyczne (wskazuje na to zastosowana interpunkcja)?

Informuję, że aby uznać narzędzie za wysokospecjalistyczne muszą zostać spełnione wszystkie wymienione kryteria (od 1 do 5) łącznie.


3. Czy jest możliwość kwalifikowania wytworzenia elektroniki, w efekcie czego powstałby środek trwały. Dotychczas świadczona przez wnioskodawcę usługa polega na pozostawieniu u klientów własnego manualnego urządzenia przenośnego, a jego obsługa i weryfikacja poprawności działania odbywa się osobiście przez pracowników firmy. Usługa świadczona jest wskazanym urządzeniem. Wnioskodawca chce dokonać zasadniczej zmiany świadczenia tej usługi w taki sposób, aby ją zautomatyzować. W urządzeniach zostaną zamontowane elektroniczne elementy oraz wytworzone zostanie oprogramowanie do ich obsługi. Takie kompleksowe działanie pozwoli na elektroniczną obsługę urządzeń przenośnych u klienta i automatyzację ich pracy. Urządzenia dzięki zainstalowaniu odpowiedniej elektroniki będą mogły same się diagnozować i przesyłać dane do systemu głównego, na podstawie których Wnioskodawca będzie mógł podjąć odpowiednie działania. W taki kompleksowy sposób dojdzie do automatyzacji świadczenia usługi.
Czy w świetle kwalifikowalności wydatków opisanej w przedmiotowym naborze – zakup i montaż elektroniki wraz z weryfikacją jej działania będzie wydatkiem kwalifikowanym w projekcie?
Bez zakwalifikowania wydatków związanych z nabyciem elektroniki, wnioskodawca będzie musiał ponieść te koszty ze środków własnych, aby cały zautomatyzowany proces świadczenia usługi mógł być kompletny. Są to elementy niezbędne, aby całość procesu w pełni została zmieniona i działała poprawnie.

Zgodnie z załącznikiem nr 6 Kwalifikowalność wydatków, w ramach naboru FESL-01.08-IP.01-110/24, kwalifikowalne są wydatki na zakup sprzętu informatycznego lub zakup wartości niematerialnych. Definicja sprzętu informatycznego została wskazana we wspomnianym dokumencie (w skład sprzętu informatycznego wchodzą serwery i infrastruktura sieciowa, komputery i urządzenia peryferyjne).

Zakup i montaż elektroniki wraz z weryfikacją jej działania jest wydatkiem, który nie spełnia wymogów sprzętu informatycznego. Za koszty niekwalifikowalne uznaje się koszty wytworzenia wartości niematerialnej i prawnej/środków trwałych przez Beneficjenta.


4. Firma planuje zlecenie zaprojektowania układu scalonego (elektroniki), która ma współpracować z planowanym do nabycia w projekcie systemem. Efektem tego będzie dokumentacja projektowa - wartość niematerialna i prawna. Zadanie to będzie zlecone odpowiedniej firmie technologicznej, która opracuje odpowiednią dokumentację.
Czy tego typu wydatek mieści się w kategorii wydatków kwalifikowanych w naborze w ramach działania 1.8 FESL? W wyniku poniesienia wydatku, wnioskodawca zaksięguje wydatek jako Wartość Niematerialna i Prawna.

Zgodnie z załącznikiem nr 6 do Regulaminu wyboru projektów pn. „Kwalifikowalność dla naboru numer FESL-01.08.IP.01-110/24 Innowacje cyfrowe w MŚP” kwalifikowalne są koszty nabycia nowych wartości niematerialnych i prawnych w szczególności w formie autorskich praw majątkowych, licencji, know-how, oraz innych praw własności intelektualnej. W przypadku gdy ww. wydatek zostanie zaksięgowany jako wartość niematerialna i prawna oraz spełni wszystkie warunki kwalifikowalności będzie mieścił się w kategorii wydatków kwalifikowalnych. Należy również pamiętać, że zakup wartości niematerialnych i prawnych dedykowanych/wytworzonych bezpośrednio dla wnioskodawcy lub powszechnie niedostępnych, powinien być dokonany bezpośrednio od wytwórcy/producenta lub wyłącznego/autoryzowanego dystrybutora.


5. Czy w projektach można finansować licencje okresowe na oprogramowanie (SaaS)?

W ramach naboru FESL.01.08-IP.01-110/24 istnieje możliwość sfinansowania licencji okresowych na oprogramowanie. Należy pamiętać, iż nabywana licencja terminowa nie ma ograniczenia co do kwalifikowalności, tzn. nie musi obejmować swoim zakresem ważności wyłącznie terminu realizacji oraz trwałości (może być dłuższą).


6. Czy w projekcie kwalifikowane są prace programistyczne zlecone na zewnątrz:
- w zakresie przystosowania istniejącego rozwiązania do potrzeb przedsiębiorstwa?
- zakresie utworzenia unikalnych rozwiązań na zamówienie Wnioskodawcy?
- w zakresie przystosowania istniejącego rozwiązania do potrzeb przedsiębiorstwa poprzez utworzenie unikalnych komponentów zintegrowanych z ww. rozwiązaniem?

Wszystkie prace programistyczne nie stanowią wydatków kwalifikowalnych w ramach naboru FESL.01.08-IP.01-110/24. Zgodnie z zapisami załącznika nr 6 Kwalifikowalność wydatków za kwalifikowalne uznaje się koszty nabycia nowych wartości niematerialnych i prawnych w szczególności w formie autorskich praw majątkowych, licencji, know-how, oraz innych praw własności intelektualnej (w tym między innymi: koszty zakupu, instalacji, montażu, pierwszego uruchomienia, koszty sprawdzenia i przystosowania nabytego oprogramowania, koszty szkolenia personelu, instruktażu, pod warunkiem, że koszty te ujęte są w wartości początkowej zakupionej wartości niematerialnej i prawnej w ewidencji środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych beneficjenta).

Zatem wsparciu nie podlega np. koszt wynagrodzenia programistów, lecz nabycie wartości niematerialnej.


7. Zgodnie z załącznikiem nr 6 do naboru nr.: FESL.01.08-IP.01-110/24 - Kwalifikowalność, licencja może być kosztem kwalifikowalnym. Czy licencję terminową można uznać za koszt kwalifikowalny w przypadku, gdy licencja terminowa zakupiona zostanie w trakcie realizacji projektu na okres zbieżny z okresem trwałości projektu. Czy wydatki za poszczególne zadania powinny być wpisane we wniosku o dofinansowanie w kwocie nabycia danej technologii?

Licencja terminowa nie ma ograniczenia co do kwalifikowalności, tzn. nie musi obejmować swoim zakresem ważności wyłącznie terminu realizacji oraz trwałości (może być dłuższą).

W wydatku kwalifikowalnym należy wziąć pod uwagę wyłącznie wartość netto, gdyż podatek VAT stanowi wydatek niekwalifikowalny.


8. Czy kwalifikowalne są środki trwałe w pełni zautomatyzowane np. samojeżdzące pojazdy typu wózki widłowe?

W ramach tego naboru kosztami kwalifikowalnymi jest nabycie nowych środków trwałych – sprzętu informatycznego bezpośrednio związanego z wdrażaniem wysokospecjalistycznym narzędziem ICT (w tym koszty zakupu, instalacji, montażu, pierwszego uruchomienia, transportu, opakowania, rozładunku, koszty sprawdzenia i przystosowania nabytego sprzętu, a także koszty szkolenia personelu pod warunkiem, że zostaną ujęte w wartości początkowej zakupionego środka trwałego).

Należy zwrócić uwagę na definicję sprzętu informatycznego, zawartą w zał. nr 4 pt. Kwalifikowalność: W skład sprzętu informatycznego wchodzą serwery i infrastruktura sieciowa, komputery i urządzenia peryferyjne, tj.: maszyny przenośne do automatycznego przetwarzania danych, (np. laptopy, notebooki); komputery kieszonkowe (np. notesy komputerowe, smartfony) i podobne; terminale kasowe (POS), terminale komputerowe typu bankomat (ATM) i podobne maszyny nadające się do podłączenia do maszyny przetwarzającej dane lub do sieci; maszyny do automatycznego przetwarzania danych w formie systemów; pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych, zawierające lub nie w tej samej obudowie jedno lub dwa urządzenia następującego typu: urządzenia pamięci, urządzenia wejścia i wyjścia; urządzenia peryferyjne (klawiatura, monitor, mysz, itp.); skanery (z wyłączeniem urządzeń wielofunkcyjnych zawierających drukarkę, skaner, kopiarkę i/lub faks); drukarki współpracujące z urządzeniami do przetwarzania danych; jednostki wykonujące co najmniej dwie z następujących funkcji: drukowanie, skanowanie, kopiowanie, faksowanie; pozostałe peryferyjne urządzenia wejścia lub wyjścia; urządzenia pamięci do nieruchomych nośników informacji; urządzenia pamięci do ruchomych nośników informacji; pozostałe jednostki do maszyn do automatycznego przetwarzania danych; części i akcesoria do maszyn liczących; półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej; poza tym stacje robocze, specjalistyczne szafy rackowe, sprzęt do wideokonferencji (kamery, mikrofony, ekrany dla wspierania zdalnej pracy i spotkań online), urządzenia do kontroli dostępu (systemy rozpoznawania twarzy lub czytniki kart do zabezpieczenia dostępu do obiektów i danych), kioski samoobsługowe (dla usprawnienia obsługi klienta w różnych branżach), infrastruktura dla IoT (Internet of Things) tj. czujniki, moduły komunikacyjne dla zautomatyzowanego zbierania danych.

W związku z powyższym zakup pojazdu, o którym mowa, jest kosztem niekwalifikowalnym.


9. Czy tomograf komputerowy wpisuje się w definicję sprzętu informatycznego, biorąc pod uwagę następujące elementy:
1) jest maszyną do automatycznego przetwarzania danych;
2) jest podłączony do sieci i współpracuje z całym otoczeniem informatycznym;
3) zawiera wymienione w załączniku urządzenia pamięci oraz urządzenia wejścia i wyjścia;
4) w definicji wprost wymienione zostały skanery. Zasada działania tomografu jest w zasadzie ta sama, z tą różnicę, że zamiast lampy ksenonowej/halogenowej/fluorestencyjnej używana jest lampa rentgenowska.

Na podstawie przedstawionych informacji wyjaśniamy, iż stomatologiczny tomograf komputerowy nie wpisuje się w definicję sprzętu informatycznego - zgodnie z zapisami Kwalifikowalności wydatków przewidzianą dla nabór nr.: FESL.01.08-IP.01-110/24.

Skaner, który został wskazany w definicji sprzętu informatycznego, nie jest tym samym co tomograf - który służy do badania/diagnostyki i sklasyfikować należy go jako sprzęt elektromedyczny. Wydatek: stomatologiczny tomograf komputerowy, nie może zostać uznany za kwalifikowalny w ramach Działania 01.08.


INWESTYCJA POCZĄTKOWA


1. Czy kwalifikowalny jest projekt polegający na wprowadzeniu na rynek usługi uprzednio nieświadczonej przez wnioskodawcę (z branży innej niż dotychczasowa), co wiąże się z konieczności z wdrożeniem całkowicie nowego procesu produkcyjnego?
Wg kryteriów z jednej strony projekt musi wpisywać się w typ inwestycji początkowej -zasadnicza zmiana procesu produkcji (nie ma tu mowy o dywersyfikacji działalności zakładu), z drugiej jednak strony punktowana jest innowacja polegająca na m. in. wprowadzeniu na rynek nowego produktu (w tym usługi).

Aby projekt kwalifikował się do wsparcia musi wpisywać się w typ inwestycji początkowej - zasadnicza zmiana procesu produkcji zgodnie z art. 2 pkt. 49 Rozporządzenia 651/2014, jak zostało wskazane w załączniku nr 1 – kryteriach wyboru projektu. W ramach działania wspierane będą inwestycje mające na celu wprowadzenie zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego poprzez nabycie wysokospecjalistycznych narzędzi ICT.

Zasadnicza zmiana procesu produkcyjnego zakładu to typ inwestycji początkowej polegający na wdrożeniu fundamentalnej (w przeciwieństwie do rutynowej) innowacji procesowej. Jest to wprowadzenie nowego rozwiązania technologicznego lub organizacyjnego zasadniczo odmiennego od stosowanego dotychczas. Kluczowe jest by zmiana miała charakter zasadniczy oraz dotyczyła całościowego procesu produkcyjnego/świadczenia usług, a nie tylko drobnego ulepszenia procesu dotychczasowego. Powinna być związana z całym procesem produkcyjnym/usługowym, a nie jedynie z produktem/usługą. Prosta wymiana poszczególnych aktywów bez gruntownej zmiany procesu produkcyjnego/świadczenia usług stanowi inwestycję zastępczą i nie kwalifikuje się jako zasadnicza zmiana całościowego procesu produkcji/świadczenia usługi. Zwykła wymiana posiadanych aktywów na inne bez zasadniczych zmian w procesie produkcji stanowi inwestycję odtworzeniową, tym samym nie można jej zaliczyć do inwestycji polegającej na zasadniczej zmianie procesu produkcji. Zmiana polegająca jedynie na niewielkim polepszeniu parametrów procesów produkcji, zarządzania, sprzedaży i tak dalej, również nie można uznać za zasadniczą zmianę w procesie produkcji.

Jeżeli powyższe założenie dot. zasadniczej zmiany nie zostanie spełnione, a projekt będzie polegać jedynie na wprowadzeniu na rynek usługi uprzednio nieświadczonej przez Wnioskodawcę (z branży innej niż dotychczasowa), co wiąże się z koniecznością wdrożenia całkowicie nowego procesu produkcyjnego, informuję, że nie ma możliwości otrzymania wsparcia we wskazanym naborze.


2. Pytanie dotyczące zapisu z regulaminu (punkt 6 oceny formalnej): "czy projekt wpisuje się w inwestycję początkową – zasadniczą zmianę procesu produkcji zgodnie z zapisami art. 2 pkt 49 lit. a tiret czwarte Rozporządzenia 651/2014". Czy ten zapis lub jakiś inny punkt regulaminu wyklucza firmy nieprodukcyjne z możliwości starania się o to dofinasowanie?

Nabór skierowany jest do przedsiębiorstw produkcyjnych, jak i usługowych z sektora MŚP. Natomiast sama inwestycja musi wpisywać się we wskazany typ inwestycji początkowej. Przy czym, należy mieć na uwadze, że zasadnicza zmiana procesu produkcyjnego zakładu dotyczy nie tylko procesów produkcyjnych, ale również usługowych, zgodnie z poniższa definicją, która została wskazana w Regulaminie wyborów projektów:

Zasadnicza zmiana procesu produkcyjnego zakładu – typ inwestycji początkowej polegający na wdrożeniu fundamentalnej (w przeciwieństwie do rutynowej) innowacji procesowej. Jest to wprowadzenie nowego rozwiązania technologicznego lub organizacyjnego zasadniczo odmiennego od stosowanego dotychczas. Kluczowe jest by zmiana miała charakter zasadniczy oraz dotyczyła całościowego procesu produkcyjnego/świadczenia usług, a nie tylko drobnego ulepszenia procesu dotychczasowego. Powinna być związana z całym procesem produkcyjnym/usługowym, a nie jedynie z produktem/usługą. Prosta wymiana poszczególnych aktywów bez gruntownej zmiany procesu produkcyjnego/świadczenia usług stanowi inwestycję zastępczą i nie kwalifikuje się jako zasadnicza zmiana całościowego procesu produkcji/świadczenia usługi.

Zwykła wymiana posiadanych aktywów na inne bez zasadniczych zmian w procesie produkcji stanowi inwestycję odtworzeniową, tym samym nie można jej zaliczyć do inwestycji polegającej na zasadniczej zmianie procesu produkcji. Zmiana polegająca jedynie na niewielkim polepszeniu parametrów procesów produkcji, zarządzania, sprzedaży i tak dalej, również nie można uznać za zasadniczą zmianę w procesie produkcji.


KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW


1. Z definicji kryterium: "Utworzenie wysokospecjalistycznych miejsc pracy" wynika, że wskaźnik utworzone miejsca pracy nie wskazuje na konieczność utworzenia miejsca pracy w wymiarze pełnego etatu. Czy zatem, jeśli wnioskodawca stworzy miejsce pracy w wymiarze połowy etatu, to oceniający przyzna również dwa punkty?

Kryteria nie wskazują minimalnej wartości etatu, aby móc przyznać punkty. Zatem utworzenie stanowiska na 0,5 etatu może prowadzić do przyznania punktów (pod warunkiem uwiarygodnienia pozostałych aspektów badanych w kryterium).


2. Czy usługa hostingu serwera byłaby kwalifikowana w ramach przedmiotowego naboru?

W ramach przedmiotowego naboru usługa hostingu serwera stanowić będzie wydatek niekwalifikowalny.


3. Czy w przypadku stworzenia w ramach projektu jednego, nowego wysokospecjalistycznego miejsca pracy w przedsiębiorstwie opartego na wiedzy jest możliwość otrzymanie 2 pkt podczas oceny wniosków?

Zgodnie z dokumentem pn. „Kryteria wyboru projektów FE SL 2021-2027 Działanie 01.08 Innowacje cyfrowe w MŚP” w kryterium – Utworzenie wysokospecjalistycznych miejsc pracy - oceniający może przyznać 0 lub 2 pkt., co oznacza, iż przy utworzeniu co najmniej jednego miejsca pracy zostaną przyznane 2 punkty.


4. Na podstawie jakich kodów PKD będzie oceniane, czy przedsiębiorca należy do sektora produkcyjnego? Na podstawie kodu dominującej działalności, czy ocenie podlegają również kody PKD dodatkowej działalności?

Zgodnie z kryteriami wyboru projektów w kryterium - Cyfryzacja przedsiębiorstw należących do sektora produkcyjnego - Spełnienie kryterium weryfikowane będzie na podstawie głównego/dominującego PKD działalności Wnioskodawcy wskazanego w dokumencie rejestrowym na moment ogłoszenia naboru oraz zapisów wniosku o dofinansowanie, w tym kodu PKD projektu. Oceniający może przyznać 0 lub 4 pkt. Powyższe oznacza, że aby otrzymać 4 pkt w ramach kryterium muszą być spełnione oba warunki.


POLITYKI HORYZONTALNE


1. W jaki sposób poprawnie wypełnić pola 3 i 3.1 we wniosku o dofinansowanie w przypadku, w którym projekt zakwalifikowany jest do priorytetu - Inteligentne Śląskie (zgodnie z dokumentem Prognoza Oddziaływania na Środowisko Projektu Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2017)?
Ww. dokument strategiczny nie wskazuje potrzeby przeprowadzenia jakichkolwiek działań zmierzających do uzyskania zgodności z zasadą DNSH dla projektów wpisujących się w priorytet I. W świetle powyższego, zwracam się z zapytaniem o to, jak uzupełnić pole wielokrotnego wyboru 3.1. Ponadto instrukcja wypełniania i składania WOD nie wzmiankuje o tym polu w jakikolwiek sposób.

Zgodnie z programem FE SL 2021-2027 - projekt musi mieć pozytywny wpływ na zasadę zrównoważonego rozwoju oraz zasadę ""nie czyń poważnych szkód” (DNSH). Jednocześnie należy zaznaczyć, że Instrukcja wypełniania i składania WOD wyjaśnia, jak należy wypełnić stosowne punkty/pola w przedmiotowym zakresie, to jest w następujący sposób:

Uzasadnienie dotyczące pkt 3 – należy podać uzasadnienie do punktu 3 opisując poszczególne działania.

3.1. Działania na rzecz spełnienia tej zasady – należy zaznaczyć checkboxy z działaniami, które dotyczą planowanego projektu.

W przedmiotowych punktach należy również:

 • wskazać w jaki sposób działania realizowane w projekcie przyczynią się do spełnienia zasady zrównoważonego rozwoju;
 • uzasadnić w jaki sposób działania projektowe uwzględniają kwestie opisane w Europejskim Zielonym Ładzie;
 • wykazać zgodność projektu z zasadą DNSH.

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z Instrukcją wypełniania i składania WOD – w przypadku, gdy projekt będzie niezgodny przynajmniej z jedną z wyżej wymienionych zasad – nie będzie mógł uzyskać wsparcia.

Ponadto dokument Prognoza Oddziaływania na Środowisko Projektu Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 nie jest dokumentem wchodzącym w skład pakietu aplikacyjnego dla przedmiotowego naboru, a zatem wpisywanie się planowanego projektu w priorytety (np. Inteligentne Śląskie) zgodnie z powyższym dokumentem nie ma znaczenia w kontekście składanego wniosku o dofinansowanie w ramach naboru nr FESL.01.08-IP.01-110/24. Wszelkie dokumenty, które dotyczą każdego Wnioskodawcy zostały wskazane pod ogłoszeniem o naborze – https://funduszeue.slaskie.pl/lsi/nabor/150.

W związku z powyższym należy wskazać, że Wnioskodawca zobowiązany jest do spełnienia wszystkich wytycznych/zapisów dokumentacji dla przedmiotowego naboru.


SEKTORY WYKLUCZONE


1. W załączniku Opracowanie dotyczące rodzajów działalności wykluczonych z możliwości ubiegania się o dofinansowanie - w przypadku działania 1.8 i 1.2, proszę o odpowiedź, czy browar może ubiegać się o dofinansowanie. Jest tam wykluczona produkcja wina i alkoholu etylowego, ale nie ma nic wprost o produkcji piwa. Czy to znaczy, że browary nie są wykluczone z możliwości ubiegania się o dofinansowanie? I czy np. projekt badawczy może dotyczyć innowacyjnego piwa?

Zgodnie z występującymi wkluczeniami produkcja piwa oraz prowadzenie prac B+R w zakresie produkcji piwa nie jest wykluczone. Ważnym jest jedynie aby odpady powstające z takiej produkcji nie były sprzedawane jako pasza dla zwierząt.


WNIOSEK I ZAŁĄCZNIKI


1. Wszystkie trzy sklepy Wnioskodawcy znajdują się na terenie województwa śląskiego, czy załącznik nr 10 oznacza, że Wnioskodawca dla 3-ech sklepów musi zakupić osobno oprogramowanie? Czy może zakupić jedno oprogramowanie dla tych 3-ech lokalizacji jeśli każda znajduje się na terenie woj. śląskiego?

W przypadku, gdy w pkt. B.3 zostaną wskazane trzy miejsca lokalizacji projektu (3 sklepy), w których będzie realizowany projekt i jeśli jedna wartość niematerialna i prawna będzie wystarczająca do obsługi trzech miejsc realizacji projektu, nie ma konieczności zakupywania ich oddzielnie do każdego z tych miejsc. Oczywiście stosowne uzasadnienie dla poniesienia wydatku powinno zostać wskazane we wniosku aplikacyjnym. Warunek wykorzystywania wartości niematerialnej i prawnej tylko w zakładzie otrzymującym pomoc będzie spełniony, gdyż wszystkie trzy miejsca będą w takiej sytuacji rozumiane jako zakład otrzymujący pomoc.


2. Czy taki podmiot jak Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych Rada Miejska w Gliwicach https://not-gliwice.pl/o-firmie/może wykonać Opinię o innowacyjności, spełniającą warunki naboru?

Odpowiadając na zapytanie informuję, iż Śląskie Centrum Przedsiębiorczości udostępniło dokument pn. Opinia o Innowacyjności. W dokumencie wyszczególnione zostały wszystkie jednostki uprawnione do wydania dokumentu. Wskazano m.in. stowarzyszenie naukowo-techniczne o zasięgu ogólnopolskim lub branżową izbę gospodarczą, których zakres działania jest związany z inwestycją będącą przedmiotem wniosku. Zatem spełnienie warunku o tym, że stowarzyszenie ma charakter ogólnopolski i jego zakres działania jest związany z przedmiotem wniosku umożliwia sporządzenie przez wskazany podmiot opinii.


3. Jeżeli otrzymamy od banku zaświadczenie/opinię bankową o posiadanej zdolności kredytowej, ale z zapisem jak niżej, to czy ten zapis może spowodować negatywną ocenę formalną wniosku? „Jednocześnie informuję, że udzielenie zobowiązania o charakterze kredytowym w kwocie określonej w opinii uzależnione jest od spełnienia przez Wnioskodawcę wymogów formalno - prawnych obowiązujących w PKO Banku Polskim SA, od posiadania zdolności kredytowej na dzień ubiegania się o zaciągnięcie zobowiązania o charakterze kredytowym, oraz przedstawienia akceptowanego przez Bank zabezpieczenia wnioskowanej transakcji. Ponadto PKO Bank Polski SA informuje, że ubieganie się o kredyt nie stanowi deklaracji udzielenia kredytu i nie może być źródłem jakichkolwiek roszczeń wobec Banku w tym zakresie. (Informacja udzielona została bez analizy zdolności kredytowej Firmy)”.

Biorąc pod uwagę zapis, że zaświadczenie/opinia nie będzie poprzedzone badaniem zdolności kredytowej to taki dokument nie może stanowić załącznika obligatoryjnego. Taki dokument może stanowić załącznik dodatkowy. Szczegóły w tym zakresie wskazano w Instrukcji wypełniania i składania wniosków (wskazano zamknięty katalog dokumentów potwierdzających finansowanie projektów).


4. Zwracam się z pytaniem dotyczącym załącznika nr 7 - Wzór opinii o innowacyjności:
1) Czy jeżeli innowacja jest na poziomie regionu musi być uzupełniony załącznik?
2) Czy jeżeli innowacja jest na poziomie kraju musi być dołączony załącznik?
3) Czy opinię może sporządzić osoba spoza instytucji?
4) Czy załącznik nr 7 może podpisać członek stowarzyszenia czy musi być to osoba uprawniona do reprezentacji stowarzyszenia?

Ad.1 i 2.

W przypadku, gdy w punkcie B.9.2 wskażą Państwo, że projekt charakteryzuje się skalą innowacyjności co najmniej na poziomie regionu, stosowaną nie dłużej niż trzy lata, należy dołączyć do WOD dokument potwierdzający przedmiotowy fakt.

Opinia musi być sporządzona na wzorze stanowiącym złącznik do wniosku o dofinansowanie.

Ad 3.

We wzorze opinii o innowacyjności zamieszczonej pod ogłoszeniem o naborze wskazane są jakie instytucje/ centra badawcze/ stowarzyszenia mogą wystawić opinię o innowacyjności. W przypadku wystawienia opinii o innowacyjności przez inną instytucję niż wskazane jest to w powyższym dokumencie, informuję, że taki dokument nie zostanie uznany przy ocenie merytorycznej.

Ad 4.

Dokument opinia o innowacyjności musi zostać podpisany przez osobę sporządzającą i zatwierdzającą. Nie doprecyzowano, że zatwierdzającym powinna być osoba reprezentacyjna. Po stronie podmiotu wydającego opinię leży decyzja, aby osoba zatwierdzająca była osobą zgodną z zatwierdzonymi w jednostce procedurami.

  Bezpośredni link do zagadnienia:
  https://funduszeue.scp-slask.pl/czytaj/faq_1_8_2


  KWALIFIKOWALNOŚĆ


  20. Zwracam się z pytaniem czy w ramach konkursu dla działania 1.8 Innowacje cyfrowe w MŚP można sfinansować (wysokospecjalistyczne narzędzia ICT):
  1) Środki trwałe takiej jak:
  - sprzęt informatyczny np. serwery, komputery, infrastruktura sieciowa, czujniki, infrastruktura IoT, drukarki ?
  - automatycznie sterowane i oczujnikowane maszyny/urządzenia będącę elementem ciągu produkcyjnego?
  2) systemy typu: ERP, CRM, CAD/CAM, MATLAB, narzędzia AR, VR, AI, Big Data?

  Informuję, że planowany do zakupu sprzęt (w postaci środków trwałych) musi wpisywać się w definicję sprzętu informatycznego. Zatem urządzenia produkcyjne, będące elementem ciągu produkcyjnego, nie stanowiące sprzętu informatycznego nie mogą zostać uznane za wydatki kwalifikowalne.

  W załączniku do Regulaminu projektów dotyczącym kwalifikowalności wskazano, że w skład sprzętu informatycznego wchodzą serwery i infrastruktura sieciowa, komputery i urządzenia peryferyjne, tj.: maszyny przenośne do automatycznego przetwarzania danych, (np. laptopy, notebooki); komputery kieszonkowe (np. notesy komputerowe, smartfony) i podobne; terminale kasowe (POS), terminale komputerowe typu bankomat (ATM) i podobne maszyny nadające się do podłączenia do maszyny przetwarzającej dane lub do sieci; maszyny do automatycznego przetwarzania danych w formie systemów; pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych, zawierające lub nie w tej samej obudowie jedno lub dwa urządzenia następującego typu: urządzenia pamięci, urządzenia wejścia i wyjścia; urządzenia peryferyjne (klawiatura, monitor, mysz, itp.); skanery (z wyłączeniem urządzeń wielofunkcyjnych zawierających drukarkę, skaner, kopiarkę i/lub faks); drukarki współpracujące z urządzeniami do przetwarzania danych; jednostki wykonujące co najmniej dwie z następujących funkcji: drukowanie, skanowanie, kopiowanie, faksowanie; pozostałe peryferyjne urządzenia wejścia lub wyjścia; urządzenia pamięci do nieruchomych nośników informacji; urządzenia pamięci do ruchomych nośników informacji; pozostałe jednostki do maszyn do automatycznego przetwarzania danych; części i akcesoria do maszyn liczących; półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej; poza tym stacje robocze, specjalistyczne szafy rackowe, sprzęt do wideokonferencji (kamery, mikrofony, ekrany dla wspierania zdalnej pracy i spotkań online), urządzenia do kontroli dostępu (systemy rozpoznawania twarzy lub czytniki kart do zabezpieczenia dostępu do obiektów i danych), kioski samoobsługowe (dla usprawnienia obsługi klienta w różnych branżach), infrastruktura dla IoT (Internet of Things) tj. czujniki, moduły komunikacyjne dla zautomatyzowanego zbierania danych.

  Odnosząc się do wskazanych narzędzi ICT informuję, że formalnie wpisują się te wydatki jako koszty kwalifikowalne. Proszę mieć na względzie, że aby wsparcie mogło zostać udzielone Wnioskodawca będzie musiał wykazać spełnienie w szczególności następujących warunków: narzędzie ICT musi mieć charakter wysokospecjalistyczny (definicję wskazano w Regulaminie wyboru projektów), przyczyniać się do zasadniczej zmiany procesu produkcji/świadczenia usług i być wykorzystywanym wyłącznie w zakładzie otrzymującym pomoc.

  Odnośnie możliwości wsparcia na urządzenia produkcyjne zapraszamy do kontaktu:

  Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Katowicach

  Al. Korfantego 79

  40-160 Katowice

  poniedziałek 7.00-17.00

  wtorek-piątek 7.30-15.30

  2 maja Punkt Informacyjny będzie nieczynny.

  +48 32 77 44 724

  +48 32 77 44 721

  +48 32 77 44 720

  pife_katowice@slaskie.pl


  21. Zwracam się z prośbą o udzielenie informacji czy na wdrażanym w ramach projektu z dz. 1.8 oprogramowaniu możemy świadczyć usługę dla podmiotów zewnętrznych naszych klientów (odpłatną). Część aplikacji wymaga instalacji u klienta w telefonie - czy również to nie stoi to na przeszkodzie w aplikowaniu i nie stoi w opozycji z zasadami konkursu?

  Informuję, że zgodnie z zapisami Kwalifikowalności dla naboru numer FESL-01.08.IP.01-110/24 Innowacje cyfrowe w MŚP (będącym załącznikiem nr 6 do Regulaminu wyboru projektów), z zakupywanej wartości niematerialnej i prawnej należy korzystać wyłącznie w zakładzie otrzymującym pomoc w zakresie prowadzonej działalności, a za koszty niekwalifikowalne uznaje się m.in.: „wydatki poniesione na zakup wartości niematerialnych i prawnych/środków trwałych, które w okresie realizacji projektu oraz jego trwałości będą wynajmowane, wydzierżawione lub będą podlegały innej czynności prawnej o podobnym charakterze”. Ponadto proszę pamiętać, że w ramach działania wspierane będą inwestycje mające na celu wprowadzenie zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego poprzez nabycie wysokospecjalistycznych narzędzi ICT. Zasadnicza zmiana procesu produkcji może dotyczyć świadczenia usług (w zależności od tego jaki jest przedmiot działalności Wnioskodawcy i czego dotyczą założenia projektowe), natomiast kwestie kwalifikowalności wydatków, należy przeanalizować, biorąc pod uwagę zapisy Kwalifikowalności dla naboru oraz powyżej wskazane informacje.


  22. Uprzejmie proszę o informację czy automat do wydawania leków, który jest uznawany jest za jeden z rodzajów sprzętu informatycznego może stanowić wydatek kwalifikowany w ramach projektu. Należy zaznaczyć, że automat do wydawania leków nie jest typowym komputerem czy urządzeniem peryferyjnym, jednak wykorzystuje zaawansowane systemy informatyczne do zarządzania danymi pacjentów, lekami oraz procesem wydawania leków.
  Automat, jest urządzeniem które posiada wbudowane oprogramowanie umożliwiające:

  • Zarządzanie danymi pacjentów i ich receptami.
  • Przechowywanie informacji na temat dostępnych leków i ich ilości.
  • Kontrolę nad terminami ważności leków.
  • Automatyczne wypełnianie recept i wydawanie odpowiednich dawek.
  • Generowanie raportów dotyczących wydanych leków i innych danych związanych z apteką.


  W związku z tym, że automaty do wydawania leków wykorzystują zaawansowane technologie informatyczne do realizacji swoich zadań, są one zaliczane do sprzętu informatycznego w kontekście systemów opieki zdrowotnej.
  Nie mniej dla możliwości ubiegania się o dofinasowanie w ramach konkursu 1.08 niezbędne jest potwierdzenie z Państwa strony, o możliwości ujęcia w/w wydatku w katalogu kosztów kwalifikowalnych.

  Zgodnie z zapisami Kwalifikowalności wydatków przewidzianą dla nabór nr.: FESL.01.08-IP.01-110/24 za kwalifikowalne uznaje się m.in. koszty nabycia nowych środków trwałych - sprzętu informatycznego bezpośrednio związanego z wdrażanym wysokospecjalistycznym narzędziem ICT.

  Mając na uwadze powyższe oraz definicję sprzętu informatycznego wskazaną w załączniku nr 6 Kwalifikowalność wydatków informuję, iż to po stronie Wnioskodawcy leży wykazanie, w który z elementów wskazanych jako sprzęt informatyczny wpisuje się planowany do zakupu automat.

  Bez wskazania szczegółowego uzasadnienia w tym zakresie na obecnym etapie należy stwierdzić, że automat do wydawania leków nie spełnia wymogów sprzętu informatycznego.


  23. Zwracam się z prośbą o interpretację pod kątem kwalifikowalności następujących wydatków:
  1. Wnioskodawcą będzie właściciel 3-ech sklepów.
  2. W ramach projektu chciałby wprowadzić zamiast cenników papierowych cenniki elektroniczne. Zatem chciałby zakupić w ramach projektu system wraz z oprzyrządowaniem do wdrożenia cenników elektronicznych w 3-ech lokalizacjach.
  3. Dodatkowo w dwóch lokalizacjach chciałby zakupić system do zarządzania instalacjami PV a dokładniej energią pochodzącą z tych instalacji.
  Czy obie te inwestycje są możliwe do zakwalifikowania w konkursie? zastanawiam się ponieważ ta pierwsza znacząco wpłynie na sposób świadczenia usług w sklepach natomiast ta druga jest nieco kłopotliwa.
  Będę zobowiązana za odpowiedź.

  Informuję, że zgodnie z wskazaniem w poprzedniej wiadomości zakupy wartości niematerialnych i prawnych stanowią koszty kwalifikowalne. Każdorazowo jednak należy pamiętać, iż opisywana we wniosku o dofinansowanie inwestycja musi stanowić logiczną całość. Pamiętać również należy, iż w ramach działania wspierane będą inwestycje mające na celu wprowadzenie zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego poprzez nabycie wysokospecjalistycznych narzędzi ICT. Jako element każdej inwestycji możliwe jest także wdrożenie rozwiązań podnoszących poziom cyberbezpieczeństwa danego podmiotu, w szczególności nabycie niezbędnych narzędzi informatycznych wraz z oprogramowaniem. Nie ma możliwości wsparcia projektów dotyczących wyłącznie cyberbezpieczeństwa. Powyższe elementy podlegać będą weryfikacji podczas oceny merytorycznej w ramach kryterium 0/1 gdzie eksperci zweryfikują czy projekt wpisuje się w działanie FE SL 2021 – 2027, dla którego dedykowany jest nabór oraz czy realizuje jego cele, tj. w przypadku działania: Innowacje cyfrowe w MŚP czy projekt prowadzi do wdrożenia wysokospecjalistycznych rozwiązań cyfrowych. W ramach oceny merytorycznej zweryfikowana zostanie zasadność wszystkich planowanych do poniesienia wydatków (z punktu widzenia założonych przez wnioskodawcę celów). Jeżeli Wnioskodawca jest w stanie wykazać, iż przedmiotowa inwestycja stanowi logiczną całość, wszystkie wydatki są niezbędne z punktu widzenia realizacji założonych celów oraz potwierdzony zostanie fakt wpisywania się w działanie nie ma przeciwwskazań aby aplikować o środki.

  Ze względu na wskazywanie, iż zmiany dot. cenników będą dotyczyć 3 lokalizacji a zmiany dotyczące system do zarządzania instalacjami PV będą dotyczyć 2 lokalizacji - proszę pamiętać, iż w Działaniu FESL.01.08 miejsce realizacji projektu musi być zlokalizowane na terenie województwa śląskiego, a nabywana wartość niematerialna i prawna może służyć wyłącznie zakładowi otrzymującemu pomoc. Jeżeli Wnioskodawca posiada kilka zakładów/oddziałów wówczas jest zobligowany do wypełnienia załącznika nr 10 do wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu - Informacji dotyczącej wykorzystywania wartości niematerialnej i prawnej wyłącznie w zakładzie otrzymującym pomoc.


  24. Zamierzamy wziąć udział w naborze nr FESL.01.08-IP.01-110/24.
  Ogólny opis planowanego projektu: Wdrożenie aplikacji SaaS bazującej na sztucznej inteligencji. W ramach projektu chcemy sfinansować jedynie koszty związane z zakupem wartości niematerialnych i prawnych.
  W związku z tym mamy następujące pytania:
  1. Zamierzamy rozpocząć realizację projektu niezwłocznie po złożeniu wniosku o dofinansowanie. Czy w związku z tym możemy wdrożyć wersję oprogramowania w roboczej wersji wykonaną własnym sumptem (w ramach przedsiębiorstwa) i umieścić ten koszt jako wydatek niekwalifikowany w projekcie? Następnie koszty kwalifikowane projektu będą dotyczyły dalszego rozwoju aplikacji.
  2. Czy jako wydatki kwalifikowane w projekcie możemy sfinansować dalsze prace rozwojowe nad oprogramowaniem, które zostaną zlecone firmie zewnętrznej?
  3. Czy poszczególne kluczowe wdrożenia w ramach aplikacji mogą zostać "rozbite" na osobne pozycje kosztowe (w formie etapów/kamieni milowych) w kosztach kwalifikowanych, czy muszą one zostać ujęte w jednej pozycji?

  Ad 1.

  W ramach działania FESL.01.08 Innowacje cyfrowe w MŚP przedsiębiorstwa mogą wprowadzić procesy związane z cyfryzacją i automatyzacją procesów biznesowych. Wydatkami kwalifikowalnymi mogą być tylko wydatki wskazane we wniosku o dofinansowanie, które są niezbędne dla realizacji projektu i bezpośrednio związane z inwestycją początkową w formie zasadniczej zmiany procesu produkcji. Koszty rozliczymy na podstawie faktycznie poniesionych wydatków i mogą one zostać uznane za kwalifikowalne, jeśli Wnioskodawca poniesie je z zachowaniem postanowień wytycznych, w tym zasady konkurencyjności lub Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, jeśli Wnioskodawca jest zobowiązany do jej stosowania.

  Wnioskodawca może zakładać w ramach projektu zakup określonych wartości niematerialnych i prawnych, które w połączeniu z rozwiązaniami, technologiami w firmie, którymi już dysponuje, lub które Wnioskodawca zamierza ująć w wydatkach niekwalifikowalnych lub zakupić poza projektem.

  Ad 2.

  Zgodnie z Kwalifikowalność dla naboru numer FESL-01.08.IP.01-110/24 Innowacje cyfrowe w MŚP kwalifikowalne są jedynie, koszty nabycia nowych środków trwałych, koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych, koszty wsparcia uczestników projektu oraz podmiotów objętych wsparciem. Proszę pamiętać, iż wszelkie wydatki poniesione na prace B+R są niekwalifikowalne, takie koszty przewidziane zostały w ramach naboru nr.: FESL.01.02.

  Ad 3.

  Jak wskazano powyżej w ramach naboru kwalifikowalne są jedynie, koszty nabycia nowych środków trwałych, koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych, koszty wsparcia uczestników projektu oraz podmiotów objętych wsparciem, pytanie sugeruje zakres projektu badawczego (m.in. kamienie milowe).


  25. Czy możliwe jest ubieganie się w projekcie o finansowanie następującego przedsięwzięcia:
  1. Wnioskodawca przed złożeniem wniosku o dofinansowanie uruchomił w ramach własnych prac rozwojowych oprogramowanie i wdrożył je na rynek.
  2. W ramach projektu wnioskodawca planuje zakup prac programistycznych (autorskich praw majątkowych, licencji), których celem jest rozwój i wprowadzenie nowych funkcjonalności w oprogramowaniu opisywanym w pkt. 1.
  Czy można wnioskować o finansowanie projektu jak powyżej?

  Ad 1 i 2.

  Zgodnie z Kwalifikowalność dla naboru numer FESL.01.08.IP.01-110/24 kwalifikowalnymi mogą być tylko wydatki wskazane we wniosku o dofinansowanie, które są niezbędne dla realizacji projektu i bezpośrednio związane z inwestycją początkową w formie zasadniczej zmiany procesu produkcji.

  Jednocześnie należy pamiętać o konieczności zachowania pozostałych warunków określonych w dokumentacji dla przedmiotowego naboru.

  Tym samym, jeżeli w projekcie zostanie ujęty kolejny etap prac, których celem jest rozwój i wprowadzenie nowych funkcjonalności w oprogramowaniu, można uznać za kwalifikowalny. Podkreślam, iż kwalifikowalnym jest tylko i wyłącznie koszt nabycia nowych wartości niematerialnych i prawnych w szczególności w formie autorskich praw majątkowych, licencji, know-how, oraz innych praw własności intelektualnej (w tym między innymi: koszty zakupu, instalacji, montażu, pierwszego uruchomienia, koszty sprawdzenia i przystosowania nabytego oprogramowania, koszty szkolenia personelu, instruktażu, pod warunkiem, że koszty te ujęte są w wartości początkowej zakupionej wartości niematerialnej i prawnej w ewidencji środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych beneficjenta).


  KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW


  1. W kryteriach oceny projektów wskazane jest, że dwa punkty możliwe są do uzyskania jeżeli projekt jest wynikiem przeprowadzonej usługi doradczej wyświadczonej przez jednostkę badawczą lub IOB (ocena w tym zakresie odbywa się na podstawie dostarczonego dokumentu potwierdzającego ten fakt - raportu z usługi doradczej) – czy chodzi tutaj o usługę badawczą czy doradczą? Czy np. opracowanie Mapy drogowej transformacji cyfrowej przedsiębiorstwa przez wyspecjalizowany podmiot będzie podstawą do przyznania tych punktów? Czy usługa doradcza o której mowa w tym kryterium będzie mogła być zrefundowana wstecz w ramach pomocy de minimis?

  W tym kryterium wskazano usługę doradczą świadczoną przez jednostkę badawczą lub IOB. Nie ma doprecyzowanego katalogu zamkniętego dokumentów na podstawie, których ekspert uzna dane kryterium za spełnione. Niemniej na etapie przygotowywania pakietu aplikacyjnego, może to zostać doprecyzowane. Usługa ta nie będzie refundowana wstecz.


  2. Przygotowując się do aplikowania w ramach ww. programu, FESL1.8 Innowacje cyfrowe w MŚP na stronie https://kryteria-funduszeue.slaskie.pl/?fields%5BPAGE_SEARCH_PARAM_DZIALANIA%5D%5B%5D=294&fields%5BPAGE_SEARCH_PARAM_TITLE%5D=&pagination%5Blimit%5D=10&pagination%5Bform%5D=PAGE_SEARCH_TYPE_NEWS_2_FORM&pagination%5Boffset%5D=0 odnaleźliśmy dokument Kryteria wyboru projektów FE SL 2021-2027 Działanie 01.08 Innowacje cyfrowe w MŚP.
  W związku z powyższym mamy następujące pytania:

  1. Kryterium merytoryczne 17. Efektywność „- czy planowane efekty projektu są proporcjonalne do planowanych do poniesienia lub zaangażowania nakładów inwestycyjnych, zasobów infrastrukturalnych, ludzkich, know-how”. O jakie proporcje tu chodzi? jaki jest sposób wyliczania proporcjonalności efektów projektu do nakładów inwestycyjnych? Czy istnieje jakiś wzór? Przy jakiej wartości proporcjonalności będą przyznane 2 punkty?
  2. Kryterium merytoryczne 17. Efektywność „- czy projekt jest wynikiem przeprowadzonej usługi doradczej wyświadczonej przez jednostkę badawczą lub IOB (ocena w tym zakresie odbywa się na podstawie dostarczonego dokumentu potwierdzającego ten fakt - raportu z usługi doradczej)". Czy istnieje jakiś wzór raportu? Jaki ma być zakres usługi doradczej? W jaki sposób będzie oceniany (wg. jakich kryteriów) raport z usługi doradczej aby zostały przyznane 2 punkty?
  3. Kryterium merytoryczne 19. Poziom innowacyjności projektu "-Weryfikacja następuje w oparciu o zapisy wniosku o dofinansowanie, dokumenty potwierdzające innowacyjność projektu (opinię o innowacyjności wystawioną przez podmiot/osobę upoważniony/upoważnioną).". Jaką definicją słów podmiot/osoba upoważnione mamy się posługiwać? czy istnieje zamknięty katalog takich podmiotów/osób? czy istnieje wzór bądź zakres merytoryczny ww. opinii o innowacyjności.

  Ad. 1 Informuję, że nie istnieje wzór, który umożliwia wyliczenie proporcjonalności efektów projektu oraz określoną wartość proporcjonalności dla której przyznane zostaną 2 punkty. Eksperci analizując Państwa projekt biorą pod uwagę: nakład inwestycyjny projektu, ilość zaplanowanych nowych miejsc pracy w przeliczeniu na Roczne Jednostki Pracy, ilość wprowadzonych nowych produktów, zasobów know- how i na podstawie tych danych ustalają, czy efektywność w Państwa projekcie jest wysoka, czy nie. Wielokrotnie wskazują przedziały na podstawie, których przyznali odpowiednią punktację wraz z uzasadnieniem.

  Ad.2 Informuję, że nie istnieje wzór raportu, w dokumentacji nie mamy wskazane, jaki ma być zakres tej usługi- 2 punkty zostaną Państwu przyznane, w momencie dostarczenia raportu z usługi doradczej wyświadczonej i potwierdzonej przez jednostkę badawczą lub IOB, która zostanie zweryfikowana przez Ekspertów na ocenie merytorycznej.

  Wzór raportu nie może zostać przedstawiony przez naszą jednostkę, gdyż ta usługa musi być wyświadczona przed złożeniem wniosku a realizacja projektu jest odpowiedzią na otrzymaną wcześniej usługę doradczą. Ważnym jest aby Wnioskodawca uwiarygodnił, że projekt konsumuje wyniki doradztwa zrealizowanego przed złożeniem wniosku.

  Ad.3 Informuję, że będzie dostępny wzór dotyczący opinii o innowacyjności, który będzie określać zarówno podmioty, które mogą potwierdzić innowacyjność (tak- katalog tych podmiotów będzie zamknięty), jak i zakres merytoryczny określający innowacyjność projektu.


  3. Kryterium: Zwiększenie poziomu cyfryzacji i automatyzacji w przedsiębiorstwie.
  W związku z dodatkowymi 2 pukami za: „zastosowanie w projekcie dziedzinowych platform cyfrowych, w tym, dedykowanych klientom platform usług on-line oraz integracji istniejących systemów dziedzinowych, np. w obszarze łańcucha dostaw lub świadczonych usług” – firmy, które mają zagranicznych klientów nie mają szans na te dodatkowe 2 punkty bo nie mogą zastosować platform dla klientów, bo będzie to stanowiło niedozwoloną pomoc wywozową, która nie może wystąpić, gdy podstawa udzielenie pomocy jest Rozporządzenia Komisji (UE) numer 651/2014, a tak jest w tym przypadku.
  Analogiczne pytanie w stosunku do zapisu ze str 9 Regulaminu – „Przykłady wysokospecjalistycznych narzędzi ICT dla MŚP mogą obejmować m.in: (…) 5. Systemy CRM (Customer Relationship Management) z AI: Do zarządzania relacjami z klientami, wykorzystujące sztuczną inteligencję do personalizacji doświadczeń klientów.” - kiedy firma sprzedaje również na rynek zagraniczny to nie może takiego wydatku kwalifikować, bo projekt odpadnie z tytułu na niedozwolona pomoc wywozową z tytułu wydatków na budowanie sieci dystrybucji?

  Informuję, że jeżeli projekt zakładałby tylko działalność eksportową lub usługi na rzecz podmiotów zagranicznych to wówczas byłaby to pomoc wywozowa, która nie mogłaby podlegać dofinansowaniu.


  4. Kryterium: Kwalifikowalność przedmiotowa projektu.
  Czy w związku z tym, że „•czy Wnioskodawca deklaruje wpisywanie się projektu w typ inwestycji początkowej -zasadnicza zmiana procesu” w ramach projektu nie może powstać żaden nowy produkt/nowa usługa gdyż to spowodowałoby konieczność wyboru typu inwestycji jako dywersyfikacja produkcji?

  Informuję, że w ramach typu inwestycji początkowej „zasadnicza zmiana procesu” w ramach projektu może powstać nowy produkt/usługa. Powstanie nowej usługi może wynikać z wdrożenia zasadniczej zmiany sposobu świadczenia usług (usługa zyska na zasadniczej zmianie jakości i będzie nową dla Wnioskodawcy).


  5. Kryterium: Utworzenie wysokospecjalistycznych miejsc pracy.
  Czy w związku z zapisem „Ponadto, powinien posiadać odpowiednie uprawnienia do wykonywania prac na danym stanowisku potwierdzone certyfikatami, dyplomami itp.”- certyfikaty i dyplomy musza być wymagane przepisami prawa czy jedynie pracodawca ma ich wymagać zatrudniając?

  Informuję, że pracodawca powinien wymagać stosownych dokumentów potwierdzających kompetencje pracownika. Ponadto wskazuję, że weryfikacja tych dokumentów możliwa jest również na etapie kontroli projektu (w przypadku wyboru projektu do dofinansowania).


  6. Kryterium: Efektywność.
  „Czy projekt jest wynikiem przeprowadzonej usługi doradczej wyświadczonej przez jednostkę badawczą lub IOB (ocena w tym zakresie odbywa się na podstawie dostarczonego dokumentu potwierdzającego ten fakt - raportu z usługi doradczej)” – jest jakaś lista podmiotów? Zakładam, ze firmy, który przygotowują zawodowo mapy transformacji cyfrowej, audyty gotowości cyfrowej, ale są przedsiębiorstwami nie są tu uwzględniane?

  Informuję, że nie ma konkretnej listy podmiotów uprawnionych do wystawienia raportu, dokument zgodnie z informacją wskazana w kryterium musi zostać wystawiony przez jednostkę badawczą lub IOB, która to zostanie zweryfikowana przez Ekspertów na ocenie merytorycznej.


  7. Jesteśmy zainteresowani wzięciem udziału w konkursie w ramach działania FESL.01.08 Innowacje cyfrowe w MŚP, nr naboru: FESL.01.08-IP.01-110/24, jednak analizując dokumentację aplikacyjną, a w szczególności kryteria wyboru projektów chcielibyśmy zadać następujące pytania.
  W ramach kryterium nr 17 Efektywność możliwe jest otrzymanie 2 punktów, w przypadku, kiedy "projekt jest wynikiem przeprowadzonej usługi doradczej wyświadczonej przez jednostkę badawczą lub IOB (ocena w tym zakresie odbywa się na podstawie dostarczonego dokumentu potwierdzającego ten fakt - raportu z usługi doradczej) – 0 lub 2 pkt,".
  W związku z powyższym chcieliśmy zapytać czy posiadają Państwo listę jednostek IOB, z usług których moglibyśmy ewentualnie skorzystać w celu nabycia usługi doradczej o której mowa w wyżej wymienionym kryterium?
  Czy dopuszczalne jest skorzystanie z usług z jednego Ośrodków Innowacji znajdujących się na liście Ministerstwa Rozwoju i Technologii (https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/osrodki-innowacji), pomimo że wszystkim podmiotom znajdującym się na tej liście okres akredytacji już upłynął?
  Przykładowo, akredytacja dla Kieleckiego Parku Technologicznego - Gmina Kielce pozycja 32 w załączniku Excel pn. ""Lista_ośrodków_innowacji_18072022DIP"" była ważna do 14.09.2023, podobna sytuacja występuje również w przypadku Centrum Współpracy z Gospodarką Innowacji i Transferu Technologii - Politechniki Łódzkiej - pozycja 35, gdzie akredytacja obowiązywała do 7 marca 2024 r.
  Czy w związku z powyższym dopuszczalne jest nabycie usługi doradczej od jednostek wymienionych w wyżej wymienionym wykazie, pomimo że dla wszystkim podmiotom znajdującym się na tej liście czas akredytacji upłynął?
  Jak będzie to potraktowane podczas oceny projektu w kontekście uzyskania 2 punktów w ramach kryterium nr 17 - Efektywność?
  Czy mogliby Państwo opublikować wykaz jednostek IOB lub kryteria jakie muszą spełniać tego rodzaju podmioty? Nie chcielibyśmy nabyć usługi, od podmiotu nieuprawnionego, co uniemożliwi nam otrzymanie punktów ramach kryterium 17 – Efektywność.

  Śląskie Centrum Przedsiębiorczości nie posiada listy jednostek IOB jak również żadna taka lista nie została ani zostanie opublikowana na potrzeby naboru.

  Dopuszczalne jest skorzystanie z usług z jednego Ośrodków Innowacji znajdujących się na liście Ministerstwa Rozwoju i Technologii (https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/osrodki-innowacji), pomimo że wszystkim podmiotom znajdującym się na tej liście okres akredytacji już upłynął. Zgodnie z Regulaminem akredytacji ośrodków innowacji po dwóch latach od daty otrzymania akredytacji, Ośrodek Innowacji składa nowy wniosek o akredytację. Procedura oceny zostaje powtórzona, przy czym do jej zakończenia Wnioskodawca posiada akredytację Ośrodka Innowacji. Pozytywna ocena ponownego wniosku otwiera kolejny dwuletni cykl działania Ośrodka Innowacji w systemie akredytacji.

  Przyznanie przez ekspertów podczas oceny merytorycznej punktów w ramach kryterium „efektywność” będzie zależało od dostarczonego dokumentu potwierdzającego ten fakt - raportu z usługi doradczej i to na jego podstawie zostanie przyznana punktacja 0 lub 2. Nie jest nigdzie wprost wskazane czy dana jednostka badawcza musi posiadać aktualną akredytację. Fakt, że kiedyś ją posiadała wskazuje na jej wiarygodność.


  8. W naborze nr FESL.01.08-IP.01-110/24 w Kryteria wyboru projektów nr 17 Efektywność: - czy projekt jest wynikiem przeprowadzonej usługi doradczej wyświadczonej przez jednostkę badawczą lub IOB (ocena w tym zakresie odbywa się na podstawie dostarczonego dokumentu potwierdzającego ten fakt - raportu z usługi doradczej) – 0 lub 2 pkt,

  1. Czy dokumentem takim może być plan transformacji cyfrowej?
  2. Czy wykonawcą takiego dokumentu może być podmiot MŚP (sp. z o.o.) który posiada stosowne doświadczenie w zakresie świadczenia usług doradczych w zakresie cyfryzacji/ audytów cyfrowych oraz może to wykazać?

  Ad 1. Zgodnie z definicją kryterium nr 17 „Efektywność”; punkt „czy projekt jest wynikiem przeprowadzonej usługi doradczej wyświadczonej przez jednostkę badawczą lub IOB” – dokumentem potwierdzającym taką operację jest raport z przeprowadzonej usługi doradczej. Zatem sama nazwa – plan transformacji cyfrowej jest niewystarczająca do udzielenia odpowiedzi. Proszę mieć na uwadze, że raport z usługi powinien posiadać kilka parametrów: diagnozę, rozwiązania, rekomendacje etc. Szczegółowa ocena w tym zakresie odbędzie się w trakcie oceny merytorycznej i zostanie przeprowadzona przez eksperta w oparciu o zapisy/treści załączonego dokumentu.

  Ad 2. Przez Instytucję Otoczenia Biznesowego należy rozumieć mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcę, bez względu na formę prawną, który nie działa dla zysku lub przeznacza zysk na cele statutowe i prowadzi działalność służącą tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości; zatem podmioty spełniające przytoczone warunki można uznać za IOB.


  9. Ad. 2 Proszę o doprecyzowanie: Czy podmiot z sektora MŚP posiadający stosowne doświadczenie może być wykonawcą takiej usługi doradczej: np.: podmioty, posiadające adekwatne doświadczenie tzn. udokumentowane godziny świadczenia usług doradczych w obszarze transformacji cyfrowej/w kierunku Przemysłu 4.0 lub wykonanie planów/audytów dotyczących obszaru transformacji cyfrowej/w kierunku Przemysłu 4.0.
  Z uwagi na stosunkowo krótki okres naboru nawiązanie współpracy z jednostką badawczą lub IOB ze względu na dłuższy proces podejmowania decyzji w tych instytucjach oraz formalności jest znacznie bardziej skomplikowane niż z sektorem MŚP. A po uzgodnieniu warunków współpracy, konieczne jest jeszcze przeprowadzenie audytu i stworzenie dokumentu i raportu, korekty i ostateczne zatwierdzenie etc.

  Ad. 2 – W odpowiedzi na zapytanie, informuję, że podmiot taki może być wykonawcą usługi doradczej. Proszę jednak pamiętać, że musi on funkcjonować również (np. w zakresie wydzielonej części) w charakterze non-profit - nie może on działać dla zysku (lub przeznacza go na cele statusowe). A przedmiotowy fakt musi wynikać np. z umowy spółki lub innego dokumentu konstytuującego działalność.


  10. Mam pytanie w związku z konkursem Innowacje cyfrowe w MŚP nabór nr FESL.01.08-IP.01-110/24.
  Zgodnie z Kryteriami Wyboru pkt. 13, jednym z aspektów podlegających ocenie jest - "wdrażanie inteligentnych linii produkcyjnych mających na celu m.in. zmniejszenie przestojów w produkcji, wzrost jakości wytwarzanego produktu, reagowania na potrzeby rynku poprzez automatyczne sterowanie procesami produkcyjnymi. – 0 lub 2 pkt". W jaki sposób w ramach programu jest możliwość wdrożenia nowej linii produkcyjnej, skoro katalog kosztów kwalifikowalnych ogranicza możliwość nabycia środków trwałych do sprzętu informatycznego?

  Zapisy cytowanego przez Panią elementu kryterium stanowią – „wdrażanie inteligentnych linii produkcyjnych mających na celu m.in. zmniejszenie przestojów w produkcji, wzrost jakości wytwarzanego produktu, reagowanie na potrzeby rynku poprzez automatyczne sterowanie procesami produkcyjnymi”. Przedmiotowe oznacza, że w ramach naboru mają Państwo możliwość zakupu wysokospecjalistycznych narzędzi ICT w postaci wartości niematerialnych i prawnych i wspierającego ich sprzętu informatycznego, za pomocą których posiadane przez przedsiębiorcę linie produkcyjne nabędą cech inteligentnych linii produkcyjnych.


  11. Czy w ramach kryterium „cyfryzacja przedsiębiorstw należących do sektora produkcyjnego” otrzyma punkt spółka, która ma jako główny PKD 38.32.Z - Odzysk surowców z materiałów segregowanych?
  Sekcja ta obejmuje: - gospodarowanie (włączając gromadzenie, przetwarzanie oraz usuwanie) różnymi formami odpadów, takimi jak stałe i niestałe odpady przemysłowe czy pochodzące z gospodarstw domowych, działalność składowisk odpadów. Produkt końcowy gospodarowania odpadami i ściekami może być przeznaczony do składowania albo stać się produktem wejściowym dla innego procesu produkcyjnego.

  W ramach kryterium „Cyfryzacja przedsiębiorstw należących do sektora produkcyjnego” weryfikowane będzie, czy wnioskodawca na dzień ogłoszenia naboru pozostaje podmiotem należącym do sektora produkcyjnego oraz czy realizowany projekt oraz jego cele i rezultaty również dotyczą sektora produkcyjnego. Na tym etapie nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na powyższe pytanie, ponieważ wskazane kryterium podlega ocenie merytorycznej przez Ekspertów.


  12. Czy w ramach naboru można zakwalifikować audyt cyberbezpieczeństwa jako cześć początkową działań związanych z cyberbezpieczeństwem, na podstawie którego zostaną wprowadzone dedykowane usprawnienia? Wówczas wnioskodawca zastosuje rozwiązania z tego zakresu, ale już wynikające wprost z audytu i założy na to określoną pulę we wniosku o dofinansowanie.

  Odpowiadając na pytanie, w ramach wskazanego naboru kwalifikowalne są środki trwałe/dostawy, wartości niematerialne i prawne oraz szkolenia. Katalog wydatków kwalifikowalnych jest katalogiem zamkniętym i nie ma możliwości kwalifikowania wydatków tam nieujętych/ niezaplanowanych. Ponadto wszelka analiza przedwdrożeniowa stanowi koszt niekwalifikowalny, w związku z powyższym audyt cyberbezpieczeństwa jako część początkowa działań również stanowi koszt niekwalifikowalny.


  13. Czy kwalifikowane będzie wdrożenie systemy typu ERP, który przez pierwszy rok będzie wdrażany w jednostce (usługa konsultingowa we wdrożeniu jako wartość niematerialno-prawna), a następnie zakup licencji i opieka serwisowa. Czy licencja na pierwszy rok po wdrożeniu będzie też kosztem kwalifikowanym?

  Kwalifikowalny jest zakup wartości niematerialnej i prawnej oraz m.in. koszty instalacji, montażu, pierwszego uruchomienia, koszty sprawdzenia i przystosowania nabytego oprogramowania, koszty szkolenia personelu, instruktażu, pod warunkiem, że koszty te ujęte są w wartości początkowej zakupionej wartości niematerialnej i prawnej oraz w ewidencji środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych beneficjenta. Jeżeli koszty wdrożenie systemu typu ERP oraz opieka serwisowa będą kosztami ujętymi w wartości początkowej zakupionej wartości niematerialnej i prawnej oraz zostaną ujęte w ewidencji środków trwałych/ wartości niematerialnej i prawnej beneficjenta stanowić będą koszt kwalifikowalny. Natomiast licencja pierwszy rok po wdrożeniu będzie również kosztem kwalifikowalnym jedynie kiedy zostanie poniesiona w okresie realizacji projektu.


  WNIOSEK I ZAŁĄCZNIKI


  1. Wskazali Państwo w dokumentacji, że jednym z dokumentów potwierdzających innowacyjności może być opinia o innowacyjności? Czy wymagają Państwo, aby taka opinię mogły wystawiać tylko konkretne typy podmiotów – jak np. jednostki badawcze? Czy jeżeli dołączymy do wniosku taką opinię to czy kryterium dotyczące danego poziomu innowacyjności wskazanego w opinii zostanie uznane za spełnione? Czy może i tak poziom innowacyjności będzie niezależnie weryfikowane przez ekspertów oceniających projekt?

  Informuję, że Śląskie Centrum Przedsiębiorczości udostępniło dokument pn. Opinia o Innowacyjności. W dokumencie wyszczególnione zostały wszystkie jednostki uprawnione do wydania dokumentu. Nadmieniam również, iż innowacyjność projektu, w przypadku wskazania jej przez wnioskodawcę, w ramach projektu podlega ocenie w ramach kryterium merytorycznego Poziom innowacyjności projektu. Na podstawie informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie oraz dostarczonych załączników ekspert dokonuje oceny wskazanej innowacyjności oraz jej poziomu. Należy pamiętać, iż ekspert ma możliwość, na podstawie dokonanej weryfikacji przyznać punkty jak również zakwestionować informacje przedstawione przez wnioskodawcę, co musi zostać potwierdzone stosownym uzasadnieniem w tym zakresie.


  2. Zwracam się do Państwa z uprzejmym zapytaniem dotyczących naboru nr FESL.01.08-IP.01-110/2 (Działanie FESL.01.08 Innowacje cyfrowe w MŚP). Moje pytanie dotyczy części K wniosku o dofinansowanie tj. Prognozy. Zgodnie z treścią wniosku w części „K. Prognozy” należy przedstawić Analizę finansową, Prognozy sprzedaży (część K. 1 .a) oraz Efektywność projektu (część K. 1 .b). Problem w tym, że we wniosku o dofinansowanie nie podano w jakiej formie mają być podane informacje, które ma zawiera ta część wniosku. Najbardziej problematyczne jest kwestia analizy finansowej. O ile opis założeń, które mają być zawarte w tym punkcie są wyszczególnione w załączniku nr 4 – Instrukcja wypełniania i składania WOD, tak nie ma żadnych informacji uszczegóławiających jaki ma być zakres przygotowanej analizy finansowej. Czy związku z tym należy się spodziewać, że Państwo załączą jakiś wzór analizy finansowej (do dokumentacji dostępnej na stronie internetowej) czy leży to po stornie Wnioskodawcy. Jeżeli to Wnioskodawca ma przygotować analizę według własnego wzoru, to jakie tabele powinny być zawarte w analizie, np. projekcja bilansu oraz RZiS (dla okresów historycznych i lat przyszłych)?

  Cały punkt K dotyczy prognoz w projekcie. Jak Pan zauważył instrukcja wypełniania i składania WOD wskazuje szczegółowy opis założeń – jakie informacje ma zawierać. Ponadto w tym polu opisowym należy również wskazać informacje opisowe do pkt. K.1.a oraz K.1.b, które stanowią tabele dotyczące Prognozy sprzedaży oraz Efektywności projektu (cytat poniżej).

  W polu „Opis” przedstaw również:

  • założenia do Prognozy sprzedaży ujętej w punkcie K.1.a - podaj jednostkę miary i uzasadnienie dla przyjętej ceny jednostkowej oraz wskaż efekty ilościowe i jakościowe realizacji projektu;
  • założenia do Efektywności projektu ujętej w punkcie K.1.b - podaj wielkości sprzedaży, planowanych przychodów i kosztów z uwzględnieniem i bez uwzględnienia inwestycji objętej wnioskiem oraz wskaż efekty ilościowe i jakościowe, realizacji projektu.

  Instrukcja wypełniania i składania WOD wskazuje również jakie informacje należy przedstawić w pkt. K.1. a Prognoza sprzedaży oraz K.1.b Efektywność projektu.

  K.1.a Prognoza sprzedaży [PLN].

  Punkt należy uzupełnić każdorazowo, gdyż projekt ma prowadzić do zasadniczej zmiany procesu produkcji/świadczenia usług. Zatem w wyniku realizacji projektu Wnioskodawca będzie oferował produkty/usługi.

  W tabeli prognoza sprzedaży należy wybrać opcję: „Dodaj”, dla każdego produktu lub/oraz każdej usługi będących rezultatem projektu, następnie w poszczególnych wierszach danego produktu/danej usługi podaj:

  • nazwę produktu/usługi będącego/będącej wynikiem projektu;
  • cenę jednostkową w PLN;
  • liczbę planowanych do sprzedaży produktów/usług.

  Dane te podaj dla roku obecnego (roku złożenia wniosku o dofinansowanie „n+0”) oraz okresu realizacji projektu i przewidywanego okresu trwałości (3 lata), na przykład: jeżeli złożyłeś WOD 30 kwietnia 2024 r., termin realizacji projektu od 5 maja 2024 do 31 marca 2025 r., okres trwałości wynosi 3 lata od daty płatności końcowej na rzecz beneficjenta. Wtedy w roku „n+0” należy podać dane prognozowane za rok złożenia wniosku o dofinansowanie (n+0), tj. za rok 2024, następnie w okresie realizacji w latach „n+1” (rok 2025) i 3 lata trwałości: n+2, n+3, n+4 (za lata 2026, 2027, 2028).

  K.1.b Efektywność projektu.

  W punkcie tym przedstaw dane dotyczące przewidywanych do osiągnięcia przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów w poszczególnych latach z uwzględnieniem dwóch wariantów: przy zrealizowaniu inwestycji ujętej we wniosku o dofinansowanie i bez zrealizowania inwestycji ujętej we wniosku o dofinansowanie. Dane podaj w PLN. Miej na uwadze, iż projekcja wykazywana bez realizacji inwestycji ujętej we wniosku o dofinansowanie nie może odpowiadać wartościom „0”.

  Podsumowując, Beneficjent analizę finansową przygotowuje w WOD w punkcie K – zgodnie z instrukcją wypełniania i składania WOD. Tym samym instytucja organizującą nabór nie będzie dodawać dodatkowych wzorów do opublikowanego naboru, a Beneficjent zobowiązany jest wypełnić wszystkie informacje w WOD. W przypadku, gdy Beneficjent chciałby dodać dodatkowy dokument niezbędny do oceny, a którego dane nie zostały przedstawione w zapisach wniosku o dofinansowanie – może dołączyć dodatkowy dokument.


  SEKTORY WYKLUCZONE


  1. Zgodnie z załącznikiem 8 do naboru nr.: FESL.01.08-IP.01-110/24 - Opracowanie dotyczące rodzajów działalności wykluczonych z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach działania FESL.01.08 Innowacje cyfrowe w MŚP. W ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 w ramach naboru wykluczone są podmioty prowadzące działalność określoną w działach PKD 49-51. Czy w takim razie potwierdzają Państwo, że dopuszczony do naboru jest podmiot o przeważającym kodzie PKD 52.21.Z związany z działalnością terminala? Rzecz jasna projekt również będzie dotyczył tej działalności wyrażonej w kodzie PKD 52.21.Z.

  Udzielając odpowiedzi na zadane pytanie informuję że tabela 5 we wskazanym załączniku stanowi orientacyjny wykaz kodów PKD odpowiadających działalności gospodarczej w sektorze transportu oraz związanej z nim infrastruktury, które podlegają wykluczeniu z możliwości ubiegania się o wsparcie w ramach omawianego naboru. Kod PKD 52.21 Z zgodnie z informacją widniejącą w przedmiotowym dokumencie nie został objęty żadną z grup 49-51 wskazaną w tabeli 5.

  W tym miejscu pragnę podkreślić, że Wnioskodawca ma możliwość uzyskanie wsparcia w sytuacji gdy prowadzi działalność w sektorze wykluczonym na działalność niewykluczoną pod warunkiem zapewnienia rozdzielności, iż udzielona pomoc nie zostanie spożytkowania na sektor wykluczony.

  Na etapie aplikowania Wnioskodawca może dostarczyć informację potwierdzającą ten fakt oraz w trakcie oceny jeżeli zostanie zapytany o prowadzoną działalność może złożyć stosowne wyjaśnienia w tym zakresie.


  2. Zwracam się z prośbą o udzielenie informacji czy osoba prowadząca działalność gospodarczą, pod której nr NIP i REGON jest również zarejestrowane gospodarstwo rolne, może aplikować w ramach konkursu FESL 1.8?

  W ramach naboru aplikować o wsparcie mogą przedsiębiorstwa z sektora MŚP, które spełniają wszystkie następujące kryteria:

  • posiadanie statusu MŚP;
  • posiadanie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej lub Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego;
  • przedsiębiorstwo funkcjonuje, na moment złożenia wniosku, na rynku przez co najmniej 3 lata, gdzie data rozpoczęcia działalności gospodarczej wynika z wpisu do CEIDG lub z dokumentu potwierdzającego formę prawną przedsiębiorstwa.

  Równocześnie należy pamiętać, że wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie podlega się w sytuacji, gdy:

  • działalność gospodarcza została lub zostanie zawieszona w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia podpisania umowy o dofinansowanie;
  • została wykluczona z możliwości otrzymania środków europejskich (na podstawie artykułu 207 ustęp 4 ustawy o finansach publicznych);
  • znajduje się w trudnej sytuacji (w rozumieniu artykułu 2 punkt 18 Rozporządzenia 651/2014);
  • Wnioskodawca wspiera działania Federacji Rosyjskiej podważające lub zagrażające integralności terytorialnej, suwerenności i niezależności Ukrainy, w szczególności działania wojenne Federacji Rosyjskiej (podstawa: Rozporządzenie Rady (UE) numer 208/2014, Rozporządzenia Rady (UE) numer 269/2014, Rozporządzenie Rady (UE) numer 833/2014, Rozporządzenia Rady (WE) numer 765/2006, decyzja Rady 2014/145/WPZiB, Rozporządzenie Rady (UE) numer 833/2014, Rozporządzenie Rady (UE) nr 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014;
  • decydujący wpływ na działalność ma jednostka samorządu terytorialnego, która podjęła działania/uchwały dyskryminujące (podstawa: artykuł 9 ustęp 3 Rozporządzenia PE i Rady numer 2021/1060);
  • Wnioskodawca zamierza realizować projekt poza województwem śląskim;
  • jako prawo do dysponowania nieruchomością stanowiącą lokalizację projektu wskaże tak zwane „wirtualne biuro”;
  • działalność, dla której aplikuje o wsparcie dotyczy działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia zgodnie z załącznikiem numer 8 do niniejszego Regulaminu;
  • projekt dotyczy inwestycji w infrastrukturę szerokopasmową.

  Jeżeli Wnioskodawca spełnia należyte warunki i nie podlega żadnemu wykluczeniu, należy uznać, że może ubiegać się o dofinansowanie.

   Bezpośredni link do zagadnienia:
   https://funduszeue.scp-slask.pl/czytaj/faq_1_8_1d2


   KWALIFIKOWALNOŚĆ


   1. Środki trwałe/dostawy
   W ramach tej kategorii kwalifikowalne są: koszty nabycia nowych środków trwałych - sprzętu informatycznego bezpośrednio związanego z wdrażanym wysokospecjalistycznym narzędziem ICT (w tym między innymi: koszty zakupu, instalacji, montażu, pierwszego uruchomienia, transportu, opakowania, rozładunku, koszty sprawdzenia i przystosowania nabytego sprzętu, koszty szkolenia personelu instruktażu pod warunkiem, że koszty te są ujęte w wartości początkowej zakupionego środka trwałego w ewidencji środków trwałych beneficjenta);
   Czy to oznacza, że nie można zakupić maszyn (maszyny robione na zamówienie, dla konkretnego klienta i branży i innowacji) podłączonych i zaprogramowanych z innowacyjnym systemem ? Z cytowanego fragmentu zał. nr 6 do naboru wynika, że nie można kupić środków trwałych lecz jedynie sprzęt informatyczny?
   Zgodnie z zał. 6
   sprzęt informatyczny - w skład sprzętu informatycznego wchodzą serwery i infrastruktura sieciowa, komputery i urządzenia peryferyjne, tj.: maszyny przenośne do automatycznego przetwarzania danych, (np. laptopy, notebooki); komputery kieszonkowe (np. notesy komputerowe, smartfony) i podobne; terminale kasowe (POS), terminale komputerowe typu bankomat (ATM) i podobne maszyny nadające się do podłączenia do maszyny przetwarzającej dane lub do sieci; maszyny do automatycznego przetwarzania danych w formie systemów; pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych, zawierające lub nie w tej samej obudowie jedno lub dwa urządzenia następującego typu: urządzenia pamięci, urządzenia wejścia i wyjścia; urządzenia peryferyjne (klawiatura, monitor, mysz, itp.); skanery (z wyłączeniem urządzeń wielofunkcyjnych zawierających drukarkę, skaner, kopiarkę i/lub faks); drukarki współpracujące z urządzeniami do przetwarzania danych; jednostki wykonujące co najmniej dwie z następujących funkcji: drukowanie, skanowanie, kopiowanie, faksowanie; pozostałe peryferyjne urządzenia wejścia lub wyjścia; urządzenia pamięci do nieruchomych nośników informacji; urządzenia pamięci do ruchomych nośników informacji; pozostałe jednostki do maszyn do automatycznego przetwarzania danych; części i akcesoria do maszyn liczących; półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej; poza tym stacje robocze, specjalistyczne szafy rackowe, sprzęt do wideokonferencji (kamery, mikrofony, ekrany dla wspierania zdalnej pracy i spotkań online), urządzenia do kontroli dostępu (systemy rozpoznawania twarzy lub czytniki kart do zabezpieczenia dostępu do obiektów i danych), kioski samoobsługowe (dla usprawnienia obsługi klienta w różnych branżach), infrastruktura dla IoT (Internet of Things) tj. czujniki, moduły komunikacyjne dla zautomatyzowanego zbierania danych.
   Sam system bez maszyn współpracujących z nim nie bardzo ma sens, bo jak ma się zmienić proces produkcji bez nowych urządzeń posiadających nowe funkcje i nowe oprogramowanie spinające wszystko w jeden innowacyjny system?

   Zgodnie z Załącznikiem numer 6 do Regulaminu wyboru projektów Kwalifikowalność dla naboru numer FESL-01.08.IP.01-110/24 Innowacje cyfrowe w MŚP za wydatki kwalifikowalne w ramach kosztów nabycia nowych środków trwałych można uznać wyłącznie sprzęt informatyczny bezpośrednio związany z wdrażanym wysokospecjalistycznym narzędziem ICT.

   Inwestycje w rozwiązania dotyczące automatyzacji procesów produkcyjnych poprzez zakup środków trwałych kwalifikują się do wsparcia w formule zwrotnej jednakże nie w ramach działania realizowanego przez ŚCP, takie projekty możliwe są do objęcia wsparciem w ramach działania FESL.01.09 Konkurencyjność przedsiębiorstw, cel szczegółowy EFRR.CP1.III - Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne.

   W związku z powyższym w przypadku naboru dla działania 1.08 jeżeli zakupione maszyny nie stanowią sprzętu informatycznego – nie ma możliwości uznania wydatków za wydatki kwalifikowalne. Jeżeli jednak maszyna stanowić będzie sprzęt informatyczny zgodnie z definicją wskazaną w Załączniku numer 6 – będzie stanowić wydatek kwalifikowalny przy zachowaniu pozostałych warunków określonych w dokumentacji dla naboru.


   2. Czy w ramach ww. konkursu możliwy jest zakup linii produkcyjnej bądź maszyn cechujących się wysokim stopniem zautomatyzowania, bądź robotów automatyzujących prace zakładu/linii produkcyjnej oraz systemu informatycznego sterującego ww. robotami, urządzeniami.
   Jeżeli tak, to jakie cechy muszą spełniać roboty, urządzenia zrobotyzowane aby mogły być kwalifikowane w ramach projektu?

   W ramach naboru FESL.01.08.IP.01-110/24 Innowacje cyfrowe w MŚP kwalifikowalne są: koszty nabycia nowych środków trwałych - sprzętu informatycznego bezpośrednio związanego z wdrażanym wysokospecjalistycznym narzędziem ICT, koszty nabycia nowych wartości niematerialnych i prawnych w szczególności w formie autorskich praw majątkowych, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej (w tym między innymi: koszty zakupu, instalacji, montażu, pierwszego uruchomienia, transportu, opakowania, rozładunku, koszty sprawdzenia i przystosowania nabytego sprzętu, koszty szkolenia personelu instruktażu pod warunkiem, że koszty te są ujęte w wartości początkowej zakupionej wartości niematerialnej i prawnej, zakupionego środka trwałego w ewidencji środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych beneficjenta).

   Za sprzęt informatyczny należy uznać wyłącznie serwery i infrastruktura sieciowa, komputery i urządzenia peryferyjne, tj.: maszyny przenośne do automatycznego przetwarzania danych, (np. laptopy, notebooki); komputery kieszonkowe (np. notesy komputerowe, smartfony) i podobne; terminale kasowe (POS), terminale komputerowe typu bankomat (ATM) i podobne maszyny nadające się do podłączenia do maszyny przetwarzającej dane lub do sieci; maszyny do automatycznego przetwarzania danych w formie systemów; pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych, zawierające lub nie w tej samej obudowie jedno lub dwa urządzenia następującego typu: urządzenia pamięci, urządzenia wejścia i wyjścia; urządzenia peryferyjne (klawiatura, monitor, mysz, itp.); skanery (z wyłączeniem urządzeń wielofunkcyjnych zawierających drukarkę, skaner, kopiarkę i/lub faks); drukarki współpracujące z urządzeniami do przetwarzania danych; jednostki wykonujące co najmniej dwie z następujących funkcji: drukowanie, skanowanie, kopiowanie, faksowanie; pozostałe peryferyjne urządzenia wejścia lub wyjścia; urządzenia pamięci do nieruchomych nośników informacji; urządzenia pamięci do ruchomych nośników informacji; pozostałe jednostki do maszyn do automatycznego przetwarzania danych; części i akcesoria do maszyn liczących; półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej; poza tym stacje robocze, specjalistyczne szafy rackowe, sprzęt do wideokonferencji (kamery, mikrofony, ekrany dla wspierania zdalnej pracy i spotkań online), urządzenia do kontroli dostępu (systemy rozpoznawania twarzy lub czytniki kart do zabezpieczenia dostępu do obiektów i danych), kioski samoobsługowe (dla usprawnienia obsługi klienta w różnych branżach), infrastruktura dla IoT (Internet of Things) tj. czujniki, moduły komunikacyjne dla zautomatyzowanego zbierania danych.

   Wątpliwym jest wsparcie w ramach projektu zautomatyzowanych linii produkcyjnych. Wyżej wskazana definicja pozwoli ostatecznie na analizę w tym zakresie.


   3. Czy w ramach naboru możliwe będzie kwalifikowanie nabycia inteligentnych maszyn produkcyjnych, które będą integrowane ze specjalistycznym oprogramowaniem? Kryteria punktują projekty w ramach których planowana jest budowa inteligentnych linii technologicznych, stąd pytanie czy koszt ich stworzenia można ująć w wydatkach kwalifikowanych - taka linia/maszyna nie jest to sprzęt informatyczny, czy wysokospecjalistyczne narzędzie ICT. Czy w ramach naboru można dofinansować usługę wdrożenia specjalistycznego oprogramowania?

   W związku z wątpliwościami pragnę wyjaśnić, że zgodnie z Załącznikiem numer 6 do Regulaminu wyboru projektów Kwalifikowalność dla naboru numer FESL.01.08.IP.01-110/24 Innowacje cyfrowe w MŚP za wydatki kwalifikowalne w ramach kosztów nabycia nowych środków trwałych można uznać wyłącznie sprzęt informatyczny bezpośrednio związany z wdrażanym wysokospecjalistycznym narzędziem ICT. W związku z powyższym oraz informacją, że planowane do nabycia w ramach projektu inteligentne maszyny produkcyjne nie stanowią sprzętu informatycznego – nie ma możliwości uznania wydatków za wydatki kwalifikowalne. Jeżeli jednak inteligentna maszyna produkcyjna stanowić będzie sprzęt informatyczny zgodnie z definicją wskazaną w Załączniku numer 6 – będzie stanowić wydatek kwalifikowalny przy zachowaniu pozostałych warunków określonych w dokumentacji dla naboru.

   Ponadto informuję, że zgodnie z Załącznikiem numer 6 wydatki kwalifikowalne stanowią między innymi koszty nabycia nowych wartości niematerialnych i prawnych w szczególności w formie autorskich praw majątkowych, licencji, know-how, oraz innych praw własności intelektualnej (w tym między innymi: koszty zakupu, instalacji, montażu, pierwszego uruchomienia, koszty sprawdzenia i przystosowania nabytego oprogramowania, koszty szkolenia personelu, instruktażu, pod warunkiem, że koszty te ujęte są w wartości początkowej zakupionej wartości niematerialnej i prawnej w ewidencji środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych beneficjenta). Jednocześnie informuję, że za koszty kwalifikowalne uznać można koszty wsparcia uczestników projektu oraz podmiotów objętych wsparciem (szkolenia). W związku z tym, jeżeli usługa wdrożenia specjalistycznego oprogramowania nie wpisuje się w powyższe to stanowi koszt niekwalifikowalny.


   4. Projekt polega na automatyzacji procesu produkcji - wdrażanie inteligentnych linii produkcyjnych mających na celu m.in. zmniejszenie przestojów w produkcji, wzrost jakości wytwarzanego produktu, reagowania na potrzeby rynku poprzez automatyczne sterowanie procesami produkcyjnymi. – 0 lub 2 pkt,
   Są to m. innymi roboty które łącząc z maszynami jakie już posiadamy i podajnikami stworzą linię produkcyjną opracowana wg naszego autorskiego pomysłu.
   Czy w/w koszty będą kosztami kwalifikowalnymi w konfekcje zapisu załącznika nr 6. Kwalifikowalność pojawiła się wątpliwość gdyż nie jest to sprzęt informatyczny?
   1.1 Środki trwałe/dostawy
   W ramach tej kategorii kwalifikowalne są: koszty nabycia nowych środków trwałych - sprzętu informatycznego bezpośrednio związanego z wdrażanym wysokospecjalistycznym narzędziem ICT (w tym między innymi: koszty zakupu, instalacji, montażu, pierwszego uruchomienia, transportu, opakowania, rozładunku, koszty sprawdzenia i przystosowania nabytego sprzętu, koszty szkolenia personelu instruktażu pod warunkiem, że koszty te są ujęte w wartości początkowej zakupionego środka trwałego w ewidencji środków trwałych beneficjenta)?

   Zgodnie z zapisami Kwalifikowalności wydatków przewidzianą dla nabór nr.: FESL.01.08-IP.01-110/24 za kwalifikowalne uznaje się m.in. koszty nabycia nowych środków trwałych - sprzętu informatycznego bezpośrednio związanego z wdrażanym wysokospecjalistycznym narzędziem ICT (w tym między innymi: koszty zakupu, instalacji, montażu, pierwszego uruchomienia, transportu, opakowania, rozładunku, koszty sprawdzenia i przystosowania nabytego sprzętu, koszty szkolenia personelu instruktażu pod warunkiem, że koszty te są ujęte w wartości początkowej zakupionego środka trwałego w ewidencji środków trwałych beneficjenta.

   Zakup robotów nie wpisuje się w ten katalog.

   Jeśli chodzi o wskazane kryteria merytoryczne, istniej możliwość otrzymania punktów w ramach oceny aspektu dotyczącego wdrażania inteligentnych linii produkcyjnych mających na celu m.in. zmniejszenie przestojów w produkcji, wzrost jakości wytwarzanego produktu, reagowania na potrzeby rynku poprzez automatyczne sterowanie procesami produkcyjnymi w przypadku gdy Wnioskodawca poprzez zakup sprzętu informatycznego lub zakup wartości niematerialnych wdroży inteligentną linię produkcyjną.


   5. Czy zakup i wdrażanie inteligentnych linii produkcyjnych też się kwalifikuje w działaniu 1.8 chodzi o komunikacje z maszynami i zarządzania nimi w sposób cyfrowy. Czy środki pieniężne można na to pozyskać. Czytałem dokumentację od konkursu i chcę się upewnić, bo w innych konkursach np. na Małopolsce była taka możliwość.

   Informuję, że zgodnie z Załącznikiem numer 6 do Regulaminu wyboru projektów Kwalifikowalność dla naboru numer FESL.01.08.IP.01-110/24 Innowacje cyfrowe w MŚP za wydatki kwalifikowalne w ramach kosztów nabycia nowych środków trwałych można uznać wyłącznie sprzęt informatyczny bezpośrednio związany z wdrażanym wysokospecjalistycznym narzędziem ICT.

   W związku z powyższym zakup inteligentnych linii produkcyjnych nie mieści się w definicji sprzętu informatycznego tj: „Za sprzęt informatyczny należy uznać wyłącznie serwery i infrastrukturę sieciową, komputery i urządzenia peryferyjne, tj.: maszyny przenośne do automatycznego przetwarzania danych, (np. laptopy, notebooki); komputery kieszonkowe (np. notesy komputerowe, smartfony) i podobne; terminale kasowe (POS), terminale komputerowe typu bankomat (ATM) i podobne maszyny nadające się do podłączenia do maszyny przetwarzającej dane lub do sieci; maszyny do automatycznego przetwarzania danych w formie systemów; pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych, zawierające lub nie w tej samej obudowie jedno lub dwa urządzenia następującego typu: urządzenia pamięci, urządzenia wejścia i wyjścia; urządzenia peryferyjne (klawiatura, monitor, mysz, itp.); skanery (z wyłączeniem urządzeń wielofunkcyjnych zawierających drukarkę, skaner, kopiarkę i/lub faks); drukarki współpracujące z urządzeniami do przetwarzania danych; jednostki wykonujące co najmniej dwie z następujących funkcji: drukowanie, skanowanie, kopiowanie, faksowanie; pozostałe peryferyjne urządzenia wejścia lub wyjścia; urządzenia pamięci do nieruchomych nośników informacji; urządzenia pamięci do ruchomych nośników informacji; pozostałe jednostki do maszyn do automatycznego przetwarzania danych; części i akcesoria do maszyn liczących; półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej; poza tym stacje robocze, specjalistyczne szafy rackowe, sprzęt do wideokonferencji (kamery, mikrofony, ekrany dla wspierania zdalnej pracy i spotkań online), urządzenia do kontroli dostępu (systemy rozpoznawania twarzy lub czytniki kart do zabezpieczenia dostępu do obiektów i danych), kioski samoobsługowe (dla usprawnienia obsługi klienta w różnych branżach), infrastruktura dla IoT (Internet of Things) tj. czujniki, moduły komunikacyjne dla zautomatyzowanego zbierania danych.


   6. Proszę o informacje czy w ramach konkursu 1.8 Innowacje Cyfrowe można sfinansować zakup robota medycznego poprawiającego dokładność wykonywanych zabiegów?

   Zgodnie z Załącznikiem numer 6 do Regulaminu wyboru projektów Kwalifikowalność dla naboru numer FESL-01.08.IP.01-110/24 Innowacje cyfrowe w MŚP za wydatki kwalifikowalne w ramach kosztów nabycia nowych środków trwałych można uznać wyłącznie sprzęt informatyczny bezpośrednio związany z wdrażanym wysokospecjalistycznym narzędziem ICT. W związku z powyższym w sytuacji gdy planowany do nabycia w ramach projektu robot medyczny stanowić będzie sprzęt informatyczny zgodnie z definicją wskazaną w Załączniku numer 6 – będzie stanowić wydatek kwalifikowalny przy zachowaniu pozostałych warunków określonych w dokumentacji dla naboru, w sytuacji gdy wskazany wydatek nie będzie stanowić sprzętu informatycznego wówczas nie ma możliwości uznania wydatku za kwalifikowalny.

   Za sprzęt informatyczny należy uznać wyłącznie serwery i infrastruktura sieciowa, komputery i urządzenia peryferyjne, tj.: maszyny przenośne do automatycznego przetwarzania danych, (np. laptopy, notebooki); komputery kieszonkowe (np. notesy komputerowe, smartfony) i podobne; terminale kasowe (POS), terminale komputerowe typu bankomat (ATM) i podobne maszyny nadające się do podłączenia do maszyny przetwarzającej dane lub do sieci; maszyny do automatycznego przetwarzania danych w formie systemów; pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych, zawierające lub nie w tej samej obudowie jedno lub dwa urządzenia następującego typu: urządzenia pamięci, urządzenia wejścia i wyjścia; urządzenia peryferyjne (klawiatura, monitor, mysz, itp.); skanery (z wyłączeniem urządzeń wielofunkcyjnych zawierających drukarkę, skaner, kopiarkę i/lub faks); drukarki współpracujące z urządzeniami do przetwarzania danych; jednostki wykonujące co najmniej dwie z następujących funkcji: drukowanie, skanowanie, kopiowanie, faksowanie; pozostałe peryferyjne urządzenia wejścia lub wyjścia; urządzenia pamięci do nieruchomych nośników informacji; urządzenia pamięci do ruchomych nośników informacji; pozostałe jednostki do maszyn do automatycznego przetwarzania danych; części i akcesoria do maszyn liczących; półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej; poza tym stacje robocze, specjalistyczne szafy rackowe, sprzęt do wideokonferencji (kamery, mikrofony, ekrany dla wspierania zdalnej pracy i spotkań online), urządzenia do kontroli dostępu (systemy rozpoznawania twarzy lub czytniki kart do zabezpieczenia dostępu do obiektów i danych), kioski samoobsługowe (dla usprawnienia obsługi klienta w różnych branżach), infrastruktura dla IoT (Internet of Things) tj. czujniki, moduły komunikacyjne dla zautomatyzowanego zbierania danych.

   Wydaje się, że robot medyczny usprawniający dokładność wykonywania zabiegów nie wpisuje się w wyżej wskazaną definicję. Wyżej wskazana definicja pozwoli ostatecznie na analizę w tym zakresie.


   7. Czy drukarki 3D wpisują się we wskazaną w załączniku definicję sprzętu informatycznego?

   W odpowiedzi na przesłane pytanie informuję, że w ramach działania 1.8 kwalifikowalny jest jako środek trwały, sprzęt informatyczny bezpośrednio związanego z wdrażanym wysokospecjalistycznym narzędziem ICT. W ramach tego sprzętu kwalifikowalne są drukarki współpracujące z urządzeniami do przetwarzania danych.

   W związku z powyższym, co do zasady drukarka 3D może być wydatkiem kwalifikowalnym, pod warunkiem, że będzie wspierała wprowadzenie wysokospecjalistycznych rozwiązań cyfrowych w przedsiębiorstwie, w wyniku których przedsiębiorstwo wprowadzi procesy związane z cyfryzacją i automatyzacją procesów biznesowych co zostanie potwierdzone stosownym wyjaśnieniem we wniosku np. w opisie wydatku.


   8. Mam pytanie związane z kwalifikowalnością zakupu plotera laserowego w ramach konkursu 1.8.
   Zgodnie z definicją zawartą w załączniku numer 6 do naboru urządzenia peryferyjne są kosztami kwalifikowalnymi, a takim urządzeniem według definicji jest ploter laserowy.
   Natomiast w związku z tym, że jako taki nie jest wymieniony w załączniku wolę dopytać o tę kwestię. Oczywiście będzie on funkcjonował w połączeniu z innym sprzętem ICT i oprogramowaniem, bo sam w sobie bez tego połączenia nie funkcjonuje.

   Informuję, że za kwalifikowalne uznaje się koszty nabycia nowych środków trwałych - sprzętu informatycznego bezpośrednio związanego z wdrażanym wysokospecjalistycznym narzędziem ICT (w tym między innymi: koszty zakupu, instalacji, montażu, pierwszego uruchomienia, transportu, opakowania, rozładunku, koszty sprawdzenia i przystosowania nabytego sprzętu, koszty szkolenia personelu instruktażu pod warunkiem, że koszty te są ujęte w wartości początkowej zakupionego środka trwałego w ewidencji środków trwałych beneficjenta). W związku z powyższym zakup plotera laserowego stanowi wydatek kwalifikowalny w ramach naboru FESL.01.08-IP.01-110/24. Należy jednak pamiętać, że głównym celem działania jest wprowadzenie wysokospecjalistycznych rozwiązań cyfrowych w przedsiębiorstwach z kategorii MŚP, stąd należy wziąć pod uwagę czy zakupywane urządzenie faktycznie będzie bezpośrednio związane z wdrażanym wysokospecjalistycznym narzędziem ICT, a także czy wpisuje się w definicję sprzętu informatycznego, wskazaną w Kwalifikowalności dla naboru numer FESL.01.08.IP.01-110/24 Innowacje cyfrowe w MŚP.


   9. W dokumencie Załącznik nr 6 - Kwalifikowalność wskazano, że - Środki trwałe/dostawy
   W ramach tej kategorii kwalifikowalne są: koszty nabycia nowych środków trwałych - sprzętu informatycznego bezpośrednio związanego z wdrażanym wysokospecjalistycznym narzędziem ICT (w tym między innymi: koszty zakupu, instalacji, montażu, pierwszego uruchomienia, transportu, opakowania, rozładunku, koszty sprawdzenia i przystosowania nabytego sprzętu, koszty szkolenia personelu instruktażu pod warunkiem, że koszty te są ujęte w wartości początkowej zakupionego środka trwałego w ewidencji środków trwałych beneficjenta). Natomiast w dokumencie Załącznik nr 1 - Kryteria wyboru projektów jednym z dodatkowo punktowanych elementów jest wdrażanie inteligentnych linii produkcyjnych mających na celu m.in. zmniejszenie przestojów w produkcji, wzrost jakości wytwarzanego produktu, reagowania na potrzeby rynku poprzez automatyczne sterowanie procesami produkcyjnymi. – 0 lub 2 pkt.
   Czy powyższe zapisy się nie wykluczają? Czy wspomniane inteligentne linie produkcyjne należy zakwalifikować do sprzętu informatycznego bezpośrednio związanego z wdrażanym wysokospecjalistycznym narzędziem ICT?

   W związku z wątpliwościami pragnę wyjaśnić, że wskazane w zapytaniu zapisy nie pozostają ze sobą w sprzeczności. Jednocześnie przypominam, że zgodnie z Załącznikiem numer 6 do Regulaminu wyboru projektów - Kwalifikowalność dla naboru numer FESL-01.08.IP.01-110/24 za wydatki kwalifikowalne w ramach kosztów nabycia nowych środków trwałych można uznać wyłącznie sprzęt informatyczny bezpośrednio związany z wdrażanym wysokospecjalistycznym narzędziem ICT. W związku z powyższym oraz przy założeniu, że planowana do zakupu w ramach projektu inteligentna linia produkcyjna stanowić będzie sprzęt informatyczny (zgodnie z definicją wskazaną w Załączniku numer 6) – wydatek stanowić będzie koszt kwalifikowalny.

   Ponadto należy podkreślić, że wskazane w kryterium pn. „Zwiększenie poziomu cyfryzacji i automatyzacji w przedsiębiorstwie” wdrożenie inteligentnych linii produkcyjnych mających na celu m.in. zmniejszenie przestojów w produkcji, wzrost jakości wytwarzanego produktu, reagowania na potrzeby rynku poprzez automatyczne sterowanie procesami produkcyjnymi nie należy utożsamiać z możliwością zakupu danego środka trwałego (sprzętu informatycznego), gdyż Wnioskodawca może zakładać w ramach projektu zakup określonych wartości niematerialnych i prawnych, które w połączeniu z maszynami (rozwiązaniami, technologiami w firmie), którymi już dysponuje Wnioskodawca, lub które Wnioskodawca zamierza ująć w wydatkach niekwalifikowalnych lub zakupić poza projektem sprawią, że wdrożona zostanie inteligentna linia produkcyjna.

   Jednocześnie należy pamiętać o konieczności zachowania pozostałych warunków określonych w dokumentacji dla przedmiotowego naboru.


   10. Chcielibyśmy dokonać zakupów 2 rodzajów urządzeń informatycznych dla naszych spółek:
   1) oprogramowania analizującego wyniki badań pacjenta w tym z połączonego ze specjalistycznym rezonansem aby usprawniać i automatyzować proces badania pacjenta po COVID-19 (powikłania) w tym w przygotowaniu do rehabilitacji i operacji. Wdrażamy obecnie innowacyjną kabinę badawczą gdzie pacjent bez udziału lekarza może mieć badane czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego za pomocą zdalnych urządzeń diagnostycznych. Na końcu byłby połączony z urządzeniami diagnostyki rezonans z oprogramowaniem które analizowały wyniki porównując je z kartoteką pacjenta (zdalnie, bez udziału lekarza). Zaproponowało By to unikalny system zbadania stanu klinicznego pacjenta przed operacją lub skierowaniem na operację (system sam analizował dane z urządzeń, za pomocą AI szacując ryzyko zdarzeń sercowo naczyniowych).
   Dane z Rezonansu trafiałyby do systemu analizującego dane medyczne w bazie danych, a system z wykorzystaniem AI, optymalizował zakres leczenia powikłań sercowo-naczyniowych u pacjentów w tym analizował czynniki ryzyka bezpośrednio przed operacją lub rehabilitacją. System nie wymagałby udziału człowieka. Zestaw składałby się z komputera, oprogramowania analizującego dane, algorytmów AI i urządzenia badawczego (rezonans jako urządzenie peryferyjne).
   2) roboty rehabilitacyjne które z automatyzują proces rehabilitacji - bez konieczności udziału rehabilitanta. Robot ma oprogramowanie (jest jego nośnikiem) które analizując dane od pacjenta automatycznie dobiera zakresu terapii (np. uwzględnia możliwości pacjenta uwzględniając także dane z kartoteki i rozpoznania klinicznego, automatycznie przetwarzając dane). Robot korzysta z AI aby optymalizować terapie dobierając skalę obciążenia do szerokiego spektrum danych z rozpoznania klinicznego z wielu urządzeń.
   Obydwa opisy pasują do Regulaminu i wytycznych kwalifikowalności:
   Zgodnie z Regulaminem strona 14 dofinansowanie można uzyskać na "Wysokospecjalistyczne narzędzie ICT (wysokospecjalistyczne rozwiązanie cyfrowe)".
   A jest to wg definicji w Regulaminie: zaawansowana technologicznie aplikacja (jest-zarówno robot jak i urządzenie rezonansu ją posiada), oprogramowanie lub system informatyczny, zaprojektowane specjalnie w celu wsparcia procesów biznesowych, produkcyjnych lub operacyjnych przedsiębiorstw (tutaj zaprojektowane dla świadczenia super innowacyjnej rehabilitacji i diagnostyki). Elementem systemu informatycznego jest sprzęt informatyczny plus oprogramowanie - zgodnie z definicją Wytycznych kwalifikowalności.
   Wg definicji z Wytycznych kwalifikowalności (słownik) w ramach projektu można zakupić "sprzęt informatyczny" - a "w skład sprzętu informatycznego wchodzą":

   • "serwery i infrastruktura sieciowa" - nasza inwestycja się z tego składa, i to chcemy kupić;
   • "komputery" - nasza inwestycja się z tego składa, i to chcemy kupić;
   • "urządzenia peryferyjne, tj.: maszyny przenośne do automatycznego przetwarzania danych", (np. laptopy, notebooki); komputery kieszonkowe (np. notesy komputerowe, smartfony) i podobne; terminale kasowe (POS), terminale komputerowe typu bankomat (ATM) i podobne maszyny nadające się do podłączenia do maszyny przetwarzającej dane lub do sieci (tego nie chcemy); maszyny do automatycznego przetwarzania danych w formie systemów (to chcemy, taką funkcję pełni rezonans i oprogramowanie które zawiera); pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych, zawierające lub nie w tej samej obudowie jedno lub dwa urządzenia następującego typu: urządzenia pamięci, urządzenia wejścia i wyjścia; urządzenia peryferyjne (klawiatura, monitor, mysz, itp.); skanery (te elementy ma rezonans oraz roboty rehabilitacyjne); jednostki wykonujące co najmniej dwie z następujących funkcji: drukowanie, skanowanie, kopiowanie, faksowanie (tutaj zarówno roboto rehabilitacyjny jak i rezonans połączone są z tymi urządzeniami umożliwiając druk wyników badań lub efektów rehabilitacji); pozostałe peryferyjne urządzenia wejścia lub wyjścia; urządzenia pamięci do nieruchomych nośników informacji; urządzenia pamięci do ruchomych nośników informacji (nie będzie); pozostałe jednostki do maszyn do automatycznego przetwarzania danych (elementy skanujące rezonansu, robota rehabilitacyjnego); części i akcesoria do maszyn liczących; półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej; poza tym stacje robocze, specjalistyczne szafy rackowe, sprzęt do wideokonferencji (kamery, mikrofony, ekrany dla wspierania zdalnej pracy i spotkań online) (tutaj zarówno rezonans jak i roboty wyposażone są w kamery z czujnikami), urządzenia do kontroli dostępu (systemy rozpoznawania twarzy lub czytniki kart do zabezpieczenia dostępu do obiektów i danych), kioski samoobsługowe (dla usprawnienia obsługi klienta w różnych branżach), infrastruktura dla IoT (Internet of Things) tj. czujniki, moduły komunikacyjne dla zautomatyzowanego zbierania danych (wszystkie te elementy posiada rezonans i podłączone do niego komputery oraz zintegrowane z nim oprogramowanie).


   Dalej zgodnie z Regulaminem zakupy muszą: "charakteryzować się wysokim stopniem specjalizacji oraz zaawansowanymi funkcjonalnościami" (tutaj innowacyjne oprogramowanie samo na podstawie danych analizować będzie stan kliniczny pacjenta po covid zbierając dane z rezonansu i dane z kartoteki pacjenta i zebrany wywiad z chatbotem oraz dane z innych urządzeń-zdalnie), które umożliwiają wprowadzenie zasadniczych zmian i usprawnień w działalności przedsiębiorstwa poprzez cyfryzację i automatyzację procesów (nie trzeba będzie prowadzić rozmowy lekarza z pacjentem tylko oprogramowanie za pomocą chatbota zrobi wywiad, a następnie pacjent zostanie przebadany za pomocą wyrobów medycznych w kabinie specjalnej i pójdzie na rezonans, gdzie oprogramowanie określa jego stan zdrowia albo robot dobierze rehabilitacje-bez zaangażowania rehabilitanta, który jedynie będzie nadzorował, a nie uczestniczył w procesie).
   Dalej wg Regulaminu: "aby narzędzie to było uznane za wysokospecjalistyczne, musi spełniać następujące kryteria:

   1. Zaawansowanie technologiczne: Narzędzie wykorzystuje najnowsze osiągnięcia w dziedzinie technologii informacyjnych i komunikacyjnych, oferując rozwiązania o wyższym stopniu zaawansowania niż standardowe oprogramowanie czy sprzęt dostępny na rynku (zgadza się).
   2. Specjalizacja funkcjonalna: Jest zaprojektowane do realizacji specyficznych, wyspecjalizowanych funkcji, które są dostosowane do złożonych wymagań operacyjnych lub produkcyjnych przedsiębiorstw, przyczyniając się do zasadniczej zmiany w procesie produkcyjnym lub biznesowym (zgadza się-badanie pacjentów przed rehabilitacją lub operacją będzie zautomatyzowane).
   3. Możliwość integracji: Posiada zdolność do integracji z istniejącymi systemami informatycznymi w przedsiębiorstwie, umożliwiając płynne połączenie nowych funkcjonalności z obecnymi procesami biznesowymi (tak połączone z naszym EDM, będzie można uzupełniać o dodatkowe funkcje).
   4. Skalowalność i elastyczność: Zapewnia możliwość dostosowania zakresu i skali działania w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby i warunki biznesowe, oferując przedsiębiorstwu możliwość dynamicznego rozwoju (zgadza się, oszczędza czas lekarzy, uniezależnia od dostępności personelu).
   5. Wpływ na innowacyjność i efektywność: Wprowadzenie narzędzia przyczynia się do znaczącej poprawy efektywności, produktywności lub innowacyjności przedsiębiorstwa, wykraczając poza efekty możliwe do uzyskania przy użyciu standardowych rozwiązań ICT (zgadza się).


   Przykłady wysokospecjalistycznych narzędzi ICT dla MŚP mogą obejmować m.in:

   1. Zaawansowane systemy zarządzania, które umożliwiają optymalizację procesów usługowych, planowanie zasobów, kontrolę jakości oraz monitorowanie wydajności (tutaj wszystkie elementy mają zastosowanie, automatyczne badanie pozwoli na ocenę skuteczności dotychczasowego leczenia).
   2. Specjalistyczne oprogramowanie do analizy danych, które pozwala na gromadzenie, przetwarzanie i analizę dużych zbiorów danych w celu wykrywania trendów, identyfikacji nowych możliwości biznesowych oraz podejmowania trafnych decyzji (tak oprogramowanie umożliwi analizę historycznych terapii i wyciągnie z nich wniosków , zawierać będzie algorytmy AI).
   3. Narzędzia do automatyzacji procesów biznesowych, takie jak systemy workflow (przepływ informacji lub pracy) czy robotyka procesowa, które pozwalają na zautomatyzowanie rutynowych czynności, eliminację błędów oraz poprawę efektywności operacyjnej (to chcemy robić!).
   4. Specjalistyczne rozwiązania do zarządzania relacjami z klientami (CRM), które umożliwiają skuteczne zarządzanie kontaktami z klientami, prowadzenie działań marketingowych oraz analizę potrzeb i preferencji klientów (spełniamy, klient sam się będzie umawiał! do rehabilitacji lub na badanie).
   5. Systemy CRM (Customer Relationship Management) z AI: Do zarządzania relacjami z klientami, wykorzystujące sztuczną inteligencję do personalizacji doświadczeń klientów (oczywiście, esencja tego co chcemy robić.
   6. Narzędzia do wirtualnej rzeczywistości (VR) i rzeczywistości rozszerzonej (AR): W szkoleniach, projektowaniu produktów czy marketingu, oferujące unikalne doświadczenia (nasza rehabilitacja neurologiczna uwzględnia wykorzystanie VR).
   7. Wprowadzenie wysokospecjalistycznych narzędzi ICT w przedsiębiorstwach MŚP powinno przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności (będzie), efektywności operacyjnej (będzie) oraz innowacyjności firmy (będzie), umożliwiając lepsze wykorzystanie potencjału technologicznego oraz szybsze dostosowanie się do zmieniających się warunków rynkowych (będzie). Wysokospecjalistyczne narzędzia ICT mogą również dodatkowo przyczyniać się do obniżenia zapotrzebowania na energię poprzez optymalizację jej zużycia (będzie, bo będą połączone z naszym OZE).


   Zatem pytanie czy zakup urządzeń robotów i rezonansu posiadających tak wyrafinowane oprogramowanie i spełniające zgodnie z ww. opisem warunki programu, można sfinansować z działania 1.8.

   W odpowiedzi na zapytanie informuję, że:

   Ad1) Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie na oprogramowanie analizujące wyniki badań pacjenta, komputer, natomiast rezonans stanowiłby koszt niekwalifikowalny projektu, gdyż jest to wysokospecjalistyczny sprzęt medyczny, a nie sprzęt informatyczny, nie jest to również sprzęt peryferyjny.

   Ad2) Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie na oprogramowanie, natomiast robot rehabilitacyjny stanowiłby koszt niekwalifikowalny projektu – nie jest to sprzęt informatyczny.

   W związku z demarkacją z Działaniem 1.9 Konkurencyjność przedsiębiorstw Realizowanym przez Instytucję Zarządzającą FE SL – Dep. Rozwoju i Transformacji Regionu nie ma możliwości kwalifikowania wysokospecjalistycznych maszyn, urządzeń, robotów, linii produkcyjnych itp. jako koszt kwalifikowalny w ramach Działania 1.8.


   11. Czy w ramach projektu możemy zakwalifikować licencję, która nie będzie ujęta w wartości początkowej wartości środków trwałych. Koszt takiej licencji ponosi się co roku. Obecnie jest standardowe rozwiązanie nabywania tego typu licencji w ujęciu rocznym.
   Jest ona uzasadniona i niezbędna do realizacji projektu i pracy platformy sprzedażowej, wiemy że będziemy jej używać przez okres wykraczający poza okres trwałości projektu tj. powyżej trzech lat, jednak opłaty za jej korzystanie będziemy ponosić cyklicznie co roku.
   Wobec tego:
   1. Czy taka licencja spełnia zapisy kwalifikowalności i będzie możliwa do nabycia w ramach art. 14 GBER jako wartość niematerialna i prawna. Zgodnie z załącznikiem nr 6 do Regulaminu konkursu kwalifikowane w ramach powyższego są: koszty nabycia nowych wartości niematerialnych i prawnych w szczególności w formie autorskich praw majątkowych, licencji, know-how, oraz innych praw własności intelektualnej.
   2. Czy w przypadku gdy projekt będzie trwał np. 18 miesięcy czy możemy ująć koszt kolejnej licencji wyliczając jej koszt proporcjonalnie na 6 miesięcy?

   W odpowiedzi na pytanie 1 informuję, że nabycie licencji jest kwalifikowalne w ramach kategorii „wartości niematerialne i prawne”.

   Wydatek ten powinien być poniesiony w okresie realizacji projektu, który – zgodnie z „Regulaminem wyboru projektów” - powinien być zgodny z zasadą n+1. Oznacza to, że od chwili podpisania umowy o dofinansowanie należy zrealizować projekt w ciągu 12 miesięcy.

   Odpowiadając na pytanie 2 - kwalifikowalne będzie nabycie licencji w okresie realizacji projektu. W przypadku, gdy w okresie realizacji projektu poniesione zostaną 2 licencje roczne – to będą one kwalifikowalne w całości – nie ma konieczności proporcjonalnego wyliczania wartości jednej licencji na poszczególne miesiące.

   Należy pamiętać, że zgodnie z „Kwalifikowalnością dla naboru numer FESL-01.08.IP.01-110/24 Innowacje cyfrowe w MŚP” – w przypadku nabycia wartości niematerialnych i prawnych - wydatek musi być włączony do ewidencji środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych beneficjenta i podlegać amortyzacji w ujęciu podatkowym (dotyczy wydatków w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej).


   12. Ponieważ cyfryzacja polega na integrowaniu rozwiązań IT na przykład z parkiem maszynowym, moje pytanie jest takie: czy kosztem kwalifikowanym w projekcie jest maszyna CNC - sterowana cyfrowo poprzez wbudowany komputer, który jest zarazem urządzeniem informatycznym i integralnym, nieodłącznym elementem tej maszyny - bez niej przedsiębiorstwo nie może mówić o cyfryzacji?

   Informuję, że zgodnie z pkt IV ppkt 1.1. Załącznika nr 6 do Regulaminu wyboru projektów Kwalifikowalność dla naboru numer FESL-01.08.IP.01-110/24 Innowacje cyfrowe w MŚP, wydatkiem kwalifikowalnym w ramach kosztów nabycia nowych środków trwałych można uznać wyłącznie sprzęt informatyczny bezpośrednio związany z wdrażanym wysokospecjalistycznym narzędziem ICT.

   Biorąc pod uwagę powyższe, maszyna CNC nie wpisuje się w definicję sprzętu informatycznego wskazanego w pkt I ppkt 1 w/w Załącznika, dlatego nie może stanowić wydatku kwalifikowalnego.

   Wnioskodawca może zakładać w ramach projektu zakup określonych wartości niematerialnych i prawnych, które w połączeniu z maszynami (rozwiązaniami, technologiami w firmie), którymi już dysponuje Wnioskodawca, lub które Wnioskodawca zamierza ująć w wydatkach niekwalifikowalnych lub zakupić poza projektem sprawią, że wdrożona zostanie inteligentna linia produkcyjna.


   13. W wytycznych dot. kwalifikowalności wskazano definicje sprzętu informatycznego jako m.in.:
   1. terminale komputerowe typu bankomat (ATM) i podobne maszyny nadające się do podłączenia do maszyny przetwarzającej dane lub do sieci;
   2. kioski samoobsługowe (dla usprawnienia obsługi klienta w różnych branżach).
   Zastanawiamy się, czy w tę definicję wpisuje się automatyczny regał karuzelowy Rotomat, który dostarcza towar bezpośrednio do rąk operatora wykorzystując najkrótszą drogę transportową. Umożliwia zaoszczędzenie powierzchni magazynu nawet o 80%, zapewnia kontrolę dostępu, wysoką ergonomię pracy i integrację z systemami informatycznymi, np. WMS. https://isl.pl/subpage/rotomat-regal-karuzelowy/
   Przeważającą część kosztów stanowi rozwiązanie IT a w drugiej kolejności dopiero regał karuzelowy. Sam regał z oprogramowaniem można przyrównać do bankomatu, który wydaje automatycznie produkty pracownikom magazynu po złożeniu zapytania na terminalu.
   Czy mogą Państwo ocenić kwalifikowalność takiego rozwiązania w naborze? Oczywiście będzie to tylko jeden z wielu planowanych do realizacji zakupów.

   Informuję, że z przedstawionych informacji wynika, że wydatek „automatyczny regał karuzelowy Rotomat” nie będzie wpisywał się w definicję sprzętu informatycznego.

   Przytoczony fragment wytycznych dotyczy innego typu urządzeń informatycznych spełniających inne funkcje.

   Natomiast przedstawiony wydatek pomimo tego, że w większości stanowi rozwiązanie IT, nie stanowi sprzętu informatycznego w rozumieniu definicji wskazanej w załączniku nr 6 Kwalifikowalność (w skład sprzętu informatycznego wchodzą serwery i infrastruktura sieciowa, komputery i urządzenia peryferyjne) , w związku z czym brak jest możliwości jego kwalifikowania w projekcie.


   14. Mam pytanie dotyczące konkursu 1.8 - czy w ramach konkursu mogę zakupić środki trwałe w postaci inteligentnych maszyn i urządzeń, które są oparte o zcyfryzowane procesy?
   Mamy dylemat ponieważ w kryteriach są punkty za: - wdrażanie inteligentnych linii produkcyjnych mających na celu m.in. zmniejszenie przestojów w produkcji, wzrost jakości wytwarzanego produktu, reagowania na potrzeby rynku poprzez automatyczne sterowanie procesami produkcyjnymi. – 0 lub 2 pkt.
   Jednak katalog kosztów kwalifikowanych mówi, że w ramach kategorii środki trwałe można kwalifikować tak jakby jedynie sprzęt informatyczny a nie urządzenia i maszyny:
   koszty nabycia nowych środków trwałych - sprzętu informatycznego bezpośrednio związanego z wdrażanym wysokospecjalistycznym narzędziem ICT (w tym między innymi: koszty zakupu, instalacji, montażu, pierwszego uruchomienia, transportu, opakowania, rozładunku, koszty sprawdzenia i przystosowania nabytego sprzętu, koszty szkolenia personelu instruktażu pod warunkiem, że koszty te są ujęte w wartości początkowej zakupionego środka trwałego w ewidencji środków trwałych beneficjenta).
   Jak jest ostatecznie - czy w ramach konkursu jako środki trwałe kwalifikuje tylko sprzęt informatyczny? a nie np. inteligentną maszynę opartą o AI?

   Zgodnie z zapisami Kwalifikowalności wydatków przewidzianą dla naboru nr.: FESL.01.08-IP.01-110/24 za kwalifikowalne uznaje się m.in. koszty nabycia nowych środków trwałych - sprzętu informatycznego bezpośrednio związanego z wdrażanym wysokospecjalistycznym narzędziem ICT.

   Jeśli chodzi o wskazane kryteria merytoryczne, istnieje możliwość otrzymania punktów w ramach oceny aspektu dotyczącego wdrażania inteligentnych linii produkcyjnych mających na celu m.in. zmniejszenie przestojów w produkcji, wzrost jakości wytwarzanego produktu, reagowania na potrzeby rynku poprzez automatyczne sterowanie procesami produkcyjnymi. Nie należy jednak zapisu utożsamiać z możliwością zakupu danego środka trwałego (sprzętu informatycznego), gdyż Wnioskodawca może zakładać w ramach projektu zakup określonych wartości niematerialnych i prawnych, które w połączeniu z maszynami (rozwiązaniami, technologiami w firmie), którymi już dysponuje Wnioskodawca, lub które Wnioskodawca zamierza ująć w wydatkach niekwalifikowalnych lub zakupić poza projektem sprawią, że wdrożona zostanie inteligentna linia produkcyjna.

   Jednocześnie należy pamiętać o konieczności zachowania pozostałych warunków określonych w dokumentacji dla przedmiotowego naboru.

   Inwestycje w rozwiązania dotyczące automatyzacji procesów produkcyjnych poprzez zakup środków trwałych kwalifikują się do wsparcia w formule zwrotnej jednakże nie w ramach działania realizowanego przez ŚCP, takie projekty możliwe są do objęcia wsparciem w ramach działania FESL.01.09 Konkurencyjność przedsiębiorstw, cel szczegółowy EFRR.CP1.III - Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne.


   15. Zwracamy się z prośbą o wskazanie czy nasz projekt pt. „Wdrożenie inteligentnej linii produkcyjnej do automatycznego cięcia, gwintowania rur i profili, z automatycznym systemem magazynowania” wpisuje się w warunki naboru w ramach działania 1.8. „Innowacje cyfrowe w MŚP”.
   Inwestycje planowane w ramach projektu obejmuję zakup:
   1. Sterowanej cyfrowo wycinarki laserowej do cięcia i gwintowania rur i profili z rozszerzonym zakresem obrabianych materiałów o miedź i mosiądz.
   Aktualnie stosowane przez wnioskodawcę tradycyjne metody obróbki w zakresie cięcia i gwintowania wykonywane są oddzielnie i wymagają zastosowania kilku urządzeń obróbczych. Urządzenia te stanowią odrębne stanowiska produkcyjne i wymagają kilkukrotnego przenoszenia detalu pomiędzy poszczególnymi stanowiskami, a także ręcznego ustawiania detalu podczas obróbki każdej płaszczyzny. Pomiędzy każdym z etapów obróbki wymagane jest również transportowanie i składowanie częściowo przetworzonych detali.
   W zastosowanym rozwiązaniu, wszystkie elementy składowe pełnego cyklu obróbczego zostaną zintegrowane w ramach jednego urządzenia tworząc nowoczesną linię technologiczną.
   Innowacyjny zakres działania wycinarki obejmuje również możliwość obróbki rur i profili z mosiądzu i miedzi. W istniejącym parku maszynowym wnioskodawcy znajduje się wycinarka laserowa do obróbki rur i profili. Nie umożliwia ona jednak pracy na elementach z miedzi i mosiądzu. Co prawda, możliwa jest obróbka profili i rur z tych materiałów metodami tradycyjnymi (kilka urządzeń, różne cykle), jednak jest to obróbka długotrwała, nieprecyzyjna i nieefektywna kosztowo. Włączenie możliwości obróbki tych materiałów do automatycznej linii produkcyjnej znacząco zmieni proces produkcyjny wskazanych elementów. System oprogramowania maszyny daje możliwość komunikacji maszyna-soft, soft-maszyna i wesprze zarzadzanie procesami produkcyjnymi w przedsiębiorstwie.
   2. Dwukolumnowego automatycznego regału do składowania rur i profili wraz z cyfrowym systemem sterującym, wyposażonego w bazę danych dotyczącą składowanych elementów.
   Aktualnie rury i profile dostarczone przez dostawcę są lokowane w hali magazynowej przez pracownika przy użyciu wózka widłowego i suwnicy. Ich magazynowanie odbywa się na tradycyjnych paletach i regałach magazynowych niskiego składowania. Lokalizacja materiału do produkcji, jego identyfikacja, pobranie z miejsca magazynowania, przewiezienie do miejsca produkcji jest wykonywane przez pracownika magazynu. Działanie przewidzianego w ramach projektu regału wykorzystuje pracę specjalnie zaprojektowanego automatu do składowania i pobierania materiałów w celu wykonania określonych zadań i procesów. Obsługa ładunków następuje przy pomocy panelu automatycznego, zamiast fizycznych działań operatora i manualnych urządzeń przeładunkowych. Wymagany do produkcji materiał przyjeżdża do pracownika pobierającego materiał. Do ulokowania w maszynie obróbczej konieczne jest jedynie użycie suwnicy, będącej w posiadaniu wnioskodawcy (suwnica będzie stanowiła element linii produkcyjnej).
   Przewidziany w ramach projektu zakup pozwoli na automatyzację pracy i zwiększenie jej wydajności poprzez skrócenie czasu operacji magazynowych oraz ich ułatwienie, uporządkowanie składowanych materiałów, usprawnienie procesu identyfikacji i zlokalizowania potrzebnego materiału. Urządzenie pozwoli również na znaczącą redukcję niezbędnej powierzchni magazynowej, lepszą kontrolę dostaw (współpraca między działami), bezbłędną kompletację, ułatwienie inwentaryzacji materiałów.
   Realizacja projektu spowoduje wdrożenie inteligentnej linii produkcyjnej, dzięki której nastąpi zasadnicza zmiana procesu produkcyjnego w zakresie cięcia i gwintowania rur i profili.
   Zakupy planowane w ramach projektu to wysokospecjalistyczne rozwiązania cyfrowe prowadzące do zwiększenia cyfryzacji i automatyzacji w przedsiębiorstwie. Zwiększona cyfryzacja i automatyzacja procesów produkcyjnych doprowadzi w szczególności do zwiększenia zdolności produkcyjnych, zmniejszenia przestojów produkcji, wzrostu jakości obróbki, eliminację błędów ludzkich, optymalizację czasu produkcji oraz optymalizację wykorzystania przestrzeni magazynowej. Ponadto, poprzez usprawnienie procesów zbierania, analizowania i wykorzystywania danych, projekt przyczyni się do usprawnienia procesów podejmowania decyzji oraz poprawy współpracy pomiędzy poszczególnymi obszarami przedsiębiorstwa (dział przygotowania produkcji, dział zakupów, magazyn, produkcja).
   Realizacja projektu umożliwi obniżenie zapotrzebowania na energię dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych źródeł laserowych oraz minimalizację wykorzystania dodatkowych energochłonnych urządzeń.
   Wdrożenie projektu przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności, efektywności operacyjnej oraz innowacyjności przedsiębiorstwa, umożliwiając lepsze wykorzystanie potencjału technologicznego oraz szybsze dostosowanie się do zmieniających się warunków rynkowych.
   W razie konieczności uzupełnienia jakichkolwiek informacji dotyczących planowanego przez nas przedsięwzięcia prosimy o kontakt.

   Opisane wydatki zgodnie z załącznikiem nr 6 – Kwalifikowalność, nie mogą być kwalifikowane. Szczegółowy opis, jakie wydatki mogą być kwalifikowane, znajdują się w wyżej wymienionym załączniku w pkt. IV SZCZEGÓŁOWY OPIS WYDAKTÓW KWALIFIKOWALNYCH ORAZ ZASADY ICH KWALIFIKOWANIA. W dokumencie tym wskazano, że w przypadku środków trwałych kwalifikujemy do dofinansowania wyłącznie sprzęt informatyczny.

   Inwestycje w rozwiązania dotyczące automatyzacji procesów produkcyjnych poprzez zakup środków trwałych kwalifikują się do wsparcia w formule zwrotnej jednakże nie w ramach działania realizowanego przez ŚCP, takie projekty możliwe są do objęcia wsparciem w ramach działania FESL.01.09 Konkurencyjność przedsiębiorstw, cel szczegółowy EFRR.CP1.III - Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne.


   16. Zgodnie z zał. 6 dot. kwalifikowalności: „1.1. Środki trwałe/dostawy - W ramach tej kategorii kwalifikowalne są: koszty nabycia nowych środków trwałych - sprzętu informatycznego bezpośrednio związanego z wdrażanym wysokospecjalistycznym narzędziem ICT (w tym między innymi: koszty zakupu, instalacji, montażu, pierwszego uruchomienia, transportu, opakowania, rozładunku, koszty sprawdzenia i przystosowania nabytego sprzętu, koszty szkolenia personelu instruktażu pod warunkiem, że koszty te są ujęte w wartości początkowej zakupionego środka trwałego w ewidencji środków trwałych beneficjenta".
   Natomiast zgodnie z zał. 1 dot. kryteriów wyboru projektu, w kryterium "Zwiększenie poziomu cyfryzacji i automatyzacji w przedsiębiorstwie" dodatkowe pkt można zyskać za: "wdrażanie inteligentnych linii produkcyjnych mających na celu m.in. zmniejszenie przestojów w produkcji, wzrost jakości wytwarzanego produktu, reagowania na potrzeby rynku poprzez automatyczne sterowanie procesami produkcyjnymi".
   Pytania w związku z powyższym:
   1. Czy w ramach tego naboru kwalifikowany będzie zatem zakup np. linii do automatycznego foliowania produktów?
   2. Czy w ramach tego naboru możliwi będzie zakup robota aptecznego do wydawania produktów (robot posiada wbudowane oprogramowanie oparte na algorytmach AI) oraz dodatkowego modułu oprogramowania do obsługi tego robota kompatybilnego z oprogramowaniem używanym aktualnie w aptece?

   Zgodnie z zapisami Kwalifikowalności wydatków przewidzianą dla nabór nr.: FESL.01.08-IP.01-110/24 za kwalifikowalne uznaje się m.in. koszty nabycia nowych środków trwałych - sprzętu informatycznego bezpośrednio związanego z wdrażanym wysokospecjalistycznym narzędziem ICT.

   Jeśli chodzi o wskazane kryteria merytoryczne, istniej możliwość otrzymania punktów w ramach oceny aspektu dotyczącego wdrażania inteligentnych linii produkcyjnych mających na celu m.in. zmniejszenie przestojów w produkcji, wzrost jakości wytwarzanego produktu, reagowania na potrzeby rynku poprzez automatyczne sterowanie procesami produkcyjnymi w przypadku gdy Wnioskodawca poprzez zakup sprzętu informatycznego lub zakup wartości niematerialnych wdroży inteligentną linię produkcyjną. Natomiast sam zakup linii do automatycznego foliowania produktów nie wpisuje się w katalog wydatków kwalifikowalnych.

   Mając na uwadze powyższe oraz definicję sprzętu informatycznego wskazaną w załączniku nr 6 Kwalifikowalność wydatków (w skład sprzętu informatycznego wchodzą serwery i infrastruktura sieciowa, komputery i urządzenia peryferyjne) informuję, iż proszę o dalsze informacje ze wskazaniem wraz z uzasadnieniem, w który zdaniem pytającego element wskazany w definicji sprzętu informatycznego, taki robot by się wpisał i czy faktycznie stanowić będzie sprzęt informatyczny. Bez wskazania szczegółowego uzasadnienia w tym zakresie na obecnym etapie należy stwierdzić, że robot apteczny nie spełnia wymogów sprzętu informatycznego.


   17. Piszę w imieniu firmy produkującej elementy konstrukcyjne do więźb dachowych. Dotychczas nasza praca odbywa się w sposób manualny - tj. drewno, zgodnie z zapotrzebowaniem jest cięte na odpowiedniej długości i szerokości drewno konstrukcyjne. Wymiary są ustalane przez osobę obsługującą program informatyczny.
   Planujemy wdrożenie innowacji polegającej na informatyzacji procesu, tj. wdrożenie programu, który po podaniu wymiarów budynku zautomatyzuje projekt więźby, jej wymiary oraz rozpisze ilość potrzebnego materiału, co finalnie pozwoli również precyzyjnie zaplanować sposób montażu, potrzebny materiał, wymagane otwory montażowe, itd. Konstrukcja dachowa przyjmie formę puzzli.
   W tym celu potrzebujemy oczywiście rozwiązania informatyczne i szkolenia ale również maszynę, która ten proces obsługuje. Czy wydatek na ten cel będzie kwalifikowany.? Programy z szkoleniem to kwota 150-200 tys., maszyna ok. 2 mln. zł.

   W odpowiedzi na zapytanie informuję, że zgodnie z Załącznikiem numer 6 do Regulaminu wyboru projektów - Kwalifikowalność dla naboru numer FESL-01.08.IP.01-110/24 wydatkami kwalifikowalnymi są: środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz koszty wsparcia uczestników projektu oraz podmiotów objętych wsparciem. Za wydatki kwalifikowalne w ramach kosztów nabycia nowych środków trwałych można uznać wyłącznie sprzęt informatyczny bezpośrednio związany z wdrażanym wysokospecjalistycznym narzędziem ICT. W związku z powyższym oraz przy założeniu, że planowana do zakupu w ramach projektu maszyna będzie sprzęt informatyczny (zgodnie z definicją wskazaną w Załączniku numer 6) – wydatek stanowić będzie koszt kwalifikowalny.

   Ponadto należy podkreślić, że wdrożenie inteligentnych linii produkcyjnych mających na celu m.in. zmniejszenie przestojów w produkcji, wzrost jakości wytwarzanego produktu, reagowania na potrzeby rynku poprzez automatyczne sterowanie procesami produkcyjnymi nie należy utożsamiać z możliwością zakupu danego środka trwałego (sprzętu informatycznego), gdyż Wnioskodawca może zakładać w ramach projektu zakup określonych wartości niematerialnych i prawnych, które w połączeniu z maszynami (rozwiązaniami, technologiami w firmie), którymi już dysponuje Wnioskodawca, lub które Wnioskodawca zamierza ująć w wydatkach niekwalifikowalnych lub zakupić poza projektem sprawią, że wdrożona zostanie inteligentna linia produkcyjna.

   Jednocześnie należy pamiętać o konieczności zachowania pozostałych warunków określonych w dokumentacji dla przedmiotowego naboru.


   18. Planujemy złożenie projektu w ramach konkursu FESL.01.08-IP.01-110/24 Innowacje cyfrowe w MŚP.
   Jak wynika z kryteriów punktowych konkursu możliwe jest otrzymanie 2 pkt za to, że projekt jest wynikiem przeprowadzonej usługi doradczej wyświadczonej przez jednostkę badawczą lub IOB (ocena w tym zakresie odbywa się na podstawie dostarczonego dokumentu potwierdzającego ten fakt - raportu z usługi doradczej).
   Wobec tego, będę wdzięczna za informację czy jest możliwość ujęcia kosztu związanego z usługą doradczą stworzenia mapy drogowej transformacji cyfrowej w ramach wydatków kwalifikowalnych. Jeśli tak, proszę o wskazanie podstawy udzielenia pomocy.

   W odpowiedzi na zapytanie informuję, że koszt usługi doradczej w ramach naboru FESL.01.08-IP.01-110/24 jest kosztem niekwalifikowalnym. Jeśli Wnioskodawca chce otrzymać dodatkowe punkty na ocenie merytorycznej musi zamówić usługę doradczą we własnym zakresie, przed przystąpieniem do realizacji projektu, zgodnie z definicją kryterium "- czy projekt jest WYNIKIEM przeprowadzonej usługi doradczej wyświadczonej przez jednostkę badawczą lub IOB.


   19. Zwracam się o udzielenie odpowiedzi w zakresie możliwości kwalifikowalności wydatków w ramach w ramach działania FESL.01.08 Innowacje cyfrowe w MŚP, programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (FE SL 2021-2027) - Nabór nr FESL-01.08-IP.01-110/24.
   Przykład.
   Firma planuje zakup wysokospecjalistycznego narzędzi ICT (wysokospecjalistycznych rozwiązań cyfrowych) służących do badania wad narządów ruchu. Wykorzystanie cyfrowych narzędzi do badania stóp umożliwi bardziej precyzyjną diagnozę problemów wad stóp. Dzięki temu fizjoterapeuci zatrudnieni przez Wnioskodawcę będą mogli szybciej i skuteczniej dostosować terapię i rehabilitację do indywidualnych potrzeb pacjenta.
   Wprowadzenie cyfryzacji w produkcji wkładek ortopedycznych przyspieszy i usprawnić proces ich wytwarzania. Zaawansowane oprogramowanie do projektowania i produkcji pozwoli na szybsze dostosowanie wkładek do indywidualnych wymiarów i potrzeb pacjenta, co zwiększy efektywność i jakość produktu końcowego. Dzięki cyfrowym rozwiązaniom pacjenci otrzymają bardziej komfortowe i skuteczne wkładki ortopedyczne, które lepiej odpowiadają ich indywidualnym potrzebom.
   Dodatkowo Wnioskodawca już poza projektem planuje zakupić nowoczesne urządzenia do produkcji wkładek ortopedycznych.
   Wykorzystanie najnowszych technologii cyfrowych w produkcji wkładek ortopedycznych zapewni wyższą jakość i skuteczność produktów. Planowane do wdrożenia rozwiązanie będzie charakteryzowało się innowacyjnością na poziomie regionu (zastosowany sposób diagnostyki).
   Wnioskodawca jest podmiotem z bogatym doświadczeniem w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy, oferującą kompleksowe usługi, w tym szkolenia BHP, audyty oraz doradztwo dotyczące przestrzegania przepisów. Wnioskodawca posiada wieloletnią praktykę w świadczeniu usług medycznych, w tym badań diagnostycznych, co pozwala nam skutecznie wspierać firmy w zarządzaniu zdrowiem pracowników oraz promowaniu zdrowszych praktyk w miejscu pracy.
   Wykorzystując sprawdzone umiejętności i zaufanie klientów, Wnioskodawca chciałby my wejść na rynek produkcji wkładek ortopedycznych (wnioskodawca obecnie nie prowadzi produkcji), aby dostarczyć innowacyjne rozwiązania poprawiające komfort i zdrowie naszych użytkowników.
   Proszę o udzielenie odpowiedzi czy w ramach przedmiotowego projektu zakup wysokospecjalistycznych narzędzi ICT można będzie uznać za koszt kwalifikowany.
   Zgodnie z regulaminem naboru w ramach działania wspierane będą inwestycje mające na celu wprowadzenie zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego poprzez nabycie wysokospecjalistycznych narzędzi ICT (taka zmiana nastąpi ale w odniesieniu do oferty jaka jest świadczona obecnie na rynki przez firmy z regionu).

   Zgodnie z kryteriami wyboru projektów przewidzianymi dla naboru FESL.01.08-IP.01-110/24 projekt musi dotyczyć typu inwestycji początkowej jaką jest zasadnicza zmiana procesu produkcji. Zgodnie z przedstawionymi informacjami Państwa firma nie produkowała wkładek ortopedycznych. W związku z czym nie możemy mówić o zasadniczej zmianie procesu produkcji/świadczenia usług.

   Mając na uwadze powyższe oraz zapisy dokumentacji aplikacyjnej brak jest możliwości udzielenia wsparcia w zakresie przedstawionego opisu planowego projektu.

    Bezpośredni link do zagadnienia:
    https://funduszeue.scp-slask.pl/czytaj/faq_1_8_1d


    Nabór nr FESL.01.08-IP.01-110/24


    OGÓLNE


    1. Czy wartość dofinansowania w ramach tego działania ma się mieścić w kwotach od 500 tys. zł do 6 mln zł?

    W ramach ww. działania minimalna wartość dofinansowania, o którą będą mogli ubiegać się Wnioskodawcy wynosi 500 000,00 PLN a maksymalna wartość dofinansowania 6 000 000,000 PLN.


    2. Czy podmiot będący stowarzyszeniem, fundacją lub Izbą Gospodarczą działającą na podstawie ustawy o izbach gospodarczych, będzie mógł aplikować w konkursach FESL dla przedsiębiorstw np. w działaniu 1.8 innowacje cyfrowe MŚP?

    Podmiot będący stowarzyszeniem, fundacją lub Izbą Gospodarczą działającą na podstawie ustawy o izbach gospodarczych ma możliwość aplikowania w naborach organizowanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości pod warunkiem, że jest przedsiębiorstwem prowadzącym działalność gospodarczą oraz jest wpisany do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.

    W zależności od naboru, Wnioskodawcą może być przedsiębiorstwo z sektora MŚP oraz/lub duże przedsiębiorstwo.

    W ramach naboru 1.8 Innowacje cyfrowe w MŚP aplikować może wyłącznie przedsiębiorstwo z sektora MŚP.


    3. Dokumentacja podaje, że przedsiębiorstwo musi działać na terenie woj. śląskiego nieprzerwanie od 3 lat – czy w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej przekształconej w spółkę z o.o. możemy uznać to za ciągłość prowadzenia działalności?

    W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej przekształconej w spółkę z o.o. można uznać taką sytuację za ciągłość prowadzenia działalności gospodarczej.


    4. W kryteriach oceny jest taki zapis:
    - czy projekt jest wynikiem przeprowadzonej usługi doradczej wyświadczonej przez jednostkę badawczą lub IOB (ocena w tym zakresie odbywa się na podstawie dostarczonego dokumentu potwierdzającego ten fakt - raportu z usługi doradczej) – 0 lub 2 pkt
    Czy w dokumentacji dla naboru jest podana definicja IOB?

    Dokumentacja dla naboru FESL.01.08-IP.01-110/24 nie zawiera definicji Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB).

    Zgodnie jednak ze słownikiem pojęć Funduszy Europejskich 2021-2027 jako Instytucję otoczenia biznesu należy rozumieć „wszelkie instytucje ułatwiające funkcjonowanie przedsiębiorstw, w tym: jednostki systemu finansowo-ubezpieczeniowego, organizacje ułatwiające nawiązywanie kontaktów gospodarczych, wspierające rozwój gospodarczy, itd.

    Instytucje otoczenia biznesu działają w następujących formach organizacyjno-prawnych: stowarzyszenia, fundacje, spółki niedziałające dla zysku, izby gospodarcze, jednostki badawczo-rozwojowe, jednostki budżetowe, uczelnie, ośrodki innowacji, inkubatory przedsiębiorczości.

    Możliwe są również różnego rodzaju związki czy porozumienia wymienianych podmiotów. Są to podmioty nie działające dla zysku, tylko całe swoje zyski przeznaczające na ponowne reinwestowanie w podejmowaną działalność oraz prowadzące działalność związaną ze wspieraniem biznesu lub kojarzeniem współpracy sektorów nauka-biznes.


    5. Jaki jest przewidziany poziom dofinansowania w naborze FESL.01.08-IP.01-110/24?
    W dokumentacji konkursowej są rozbieżności, gdyż: Na stronie https://funduszeue.slaskie.pl/lsi/nabor/150W wskazano: „Maksymalny poziom dofinansowania = 70,00 %” – poziom ten nie występuje w żadnym dokumencie, w kryterium nr 4 również nie ma takiego zapisu.
    Kryteria wyboru wskazują: „W przypadku ubiegania się o pomoc de minimis maksymalny procent dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych.”
    Zaś Instrukcja wypełniania wniosków p. A4. wskazuje, że „w Działaniu FESL.01.08 nie planuje się udzielanie wsparcia w formie pomocy de minimis”
    Czy nie powinno to zostać jakoś uspójnione? Jaki ostatecznie poziom dofinansowania przewiduje nabór i czy pomoc de minimis też występuje?

    Wskazane informacje są prawidłowe, lecz nie stanowią one niespójności.

    Informacja na stronie ŚCP dot. maksymalnej wysokości dofinansowania jest poprawna - 70%, bowiem w załączniku nr 6 do Regulaminu wyboru projektów – Kwalifikowalność, na str. 10, punkt VII pn. POZIOMY WSPARCIA POSZCZEGÓLNYCH KOSZTÓW zamieszczono tabelę, która obrazuje zasady poziom wsparcia. Wysokość poziomu dofinansowania zależna jest od statusu Wnioskodawcy, miejsca realizacji projektu oraz od podstawy prawnej, tj. artykułu Rozporządzenia 651/2014 (art. 14 lub art.31). Wspomniany wyżej maksymalny poziom dofinansowania 70% dotyczy kosztów wsparcia uczestników projektu oraz podmiotów objętych wsparciem (szkolenia), które finansowane są na podstawie art. 31 Rozporządzenia 651/2014. Zgodnie z przyjętymi zasadami na stronie internetowej podawana jest do wiadomości najwyższa wysokość dofinansowania, o jaką można się ubiegać w ramach danego naboru.

    Informacje podane w załączniku nr 1 do Regulaminu wyboru projektów – Kryteria wyboru projektów odnoszą się do danego działania (wskazanego w SZOP FE SL 2021 – 2027 – tu: Działanie FESL.01.08 Innowacje cyfrowe w MŚP), a nie do konkretnego naboru. Mając na uwadze powyższe, należy każdorazowo zapoznać się z całą dokumentacją danego naboru -tu: nr FESL-01.08-IP.01-110/24. W Regulaminie wyboru projektów, w rozdziale nr 2 pn. Informacje finansowe są zawarte informacje, które Panią interesują (są przedmiotem pytania). Jak już wspomniano, w Kwalifikowalności także te informacje zostały wskazane.

    Pamiętając o tym, że zapisy kryteriów odnoszą się do działania a nie do konkretnego naboru, celowo zastosowano takie wyrażanie jak: „W przypadku ubiegania się o (…)”, które należy czytać jako „jeśli dotyczy”.

    Zapisy Instrukcji wypełniania i składania WOD są również poprawne i spójne z zapisami Regulaminu wyboru projektów oraz Kwalifikowalnością, ponieważ w naborze nr FESL.01.08-IP.01-110/24 nie przewidziano wsparcia w formie pomocy de minimis.


    6. W Regulaminie wyboru projektów widnieje zapis: „Inwestycja początkowa – zgodnie z artykułem 2 punkt 49 litera a Rozporządzenia 651/2014 to inwestycja w rzeczowe aktywa trwale lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego zakładu, zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu, dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu.”
    Z kolei w Załączniku nr 1 Kryteriach: „Kwalifikowalność przedmiotowa projektu: czy Wnioskodawca deklaruje wpisywanie się projektu w typ inwestycji początkowej -zasadnicza zmiana procesu produkcji zgodnie z art. 2 pkt. 49 Rozporządzenia 651/2014.”
    Stąd moje pytanie, czy inwestycja początkowa powinna obejmować jedynie zasadniczą zmianę produkcji jak w kryterium, czy być zgodna z szerszą definicją w regulaminie?

    Zgodnie z zapisami regulaminu wyboru projektów dla naboru nr FESL.01.08-IP.01-110/24 – „W ramach działania wspierane będą inwestycje mające na celu wprowadzenie zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego poprzez nabycie wysokospecjalistycznych narzędzi ICT. Jako element każdej inwestycji możliwe jest także wdrożenie rozwiązań podnoszących poziom cyberbezpieczeństwa danego podmiotu, w szczególności nabycie niezbędnych narzędzi informatycznych wraz z oprogramowaniem. Nie ma możliwości wsparcia projektów dotyczących wyłącznie cyberbezpieczeństwa. Dofinansowaniu mogą podlegać inwestycje usługowe i produkcyjne w wartości niematerialne i prawne, środki trwałe oraz szkolenia.” W związku z czym, aby projekt kwalifikował się do wsparcia musi wpisywać się w typ inwestycji początkowej -zasadnicza zmiana procesu produkcji zgodnie z art. 2 pkt. 49 Rozporządzenia 651/2014, jak zostało wskazane w załączniku nr 1 – kryteriach wyboru projektu.


    7. Zgodnie z zapisami Regulaminu naboru, w ramach działania wspierane będą inwestycje mające na celu wprowadzenie zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego poprzez nabycie wysokospecjalistycznych narzędzi ICT. Jednocześnie Regulamin wskazuje, że dofinansowaniu mogą podlegać inwestycje usługowe i produkcyjne w wartości niematerialne i prawne, środki trwałe oraz szkolenia. Zgodnie z nim nabór będzie skierowany do przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych z sektora MSP.
    Powyższe zapisy wskazują, że ze wsparcia w ramach projektu mogą skorzystać firmy usługowe. Z kolei zgodnie z dokumentem pn. Kryteria wyboru projektów jedyną dopuszczalną formą nowej inwestycji (w ramach RPI) jest zasadnicza zmiana procesu produkcyjnego.
    Wnioskodawca zajmuje się wykonywaniem wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich, w efekcie projektu zaszłaby zmiana w procesie wykonywana wykopów/wierceń geologiczno-inżynierskich/świadczenia usług z tego zakresu.
    Biorąc pod uwagę powyższe, czy w przedmiotowym projekcie o dofinansowanie mogą ubiegać się firmy usługowe?
    Jeśli tak, czy w takiej sytuacji zmianę w procesie świadczenia usługi można by potraktować jako równoważną zasadniczej zmianie procesu produkcyjnego, wymaganą dla Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej, o którą Wnioskodawca może ubiegać się w ramach projektu?

    Biorąc pod uwagę zapisy Regulaminu wyboru projektów w przedmiotowym naborze mogą o wsparcie ubiegać się firmy usługowe.

    Ponadto, zgodnie z zapisami tego dokumentu dofinansowaniu mogą podlegać inwestycje usługowe i produkcyjne w wartości niematerialne i prawne, środki trwałe oraz szkolenia, które są niezbędne dla realizacji projektu i bezpośrednio związane z inwestycją początkową w formie zasadniczej zmiany procesu produkcji zgodnie z art. 2 pkt. 49 Rozporządzenia 651/2014, jak zostało wskazane w załączniku nr 1 do Regulaminu wyboru projektów – Kryteriach wyboru projektu. Oznacza to, że inwestycja początkowa powinna obejmować jedynie zasadniczą zmianę produkcji.

    Biorąc pod uwagę zapis, „Wnioskodawca zajmuje się wykonywaniem wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich, w efekcie projektu zaszłaby zmiana w procesie wykonywana wykopów/wierceń geologiczno-inżynierskich/świadczenia usług z tego zakresu”, proszę pamiętać, że głównym celem działania jest wprowadzenie wysokospecjalistycznych rozwiązań cyfrowych w przedsiębiorstwach, które będą mogły wprowadzić procesy związane z cyfryzacją i automatyzacją procesów biznesowych. Informuję również, że zmianę w procesie świadczenia usługi można by potraktować jako równoważną zasadniczej zmianie procesu produkcyjnego, wymaganą dla Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej.


    8. W nawiązaniu do naszej rozmowy telefonicznej proszę o wyjaśnienie, czy w wypadku gdy działalność rozpoczęliśmy w październiku 2021 kwalifikujemy się jako podmiot spełniający kryterium trzech lat działalności. Działalność operacyjną prowadzimy od pierwszego dnia, jednak pierwszy rok obrotowy zamykaliśmy na koniec 2022 roku. Obecnie zatem jesteśmy w trzecim roku działalności operacyjnej, jednak dopiero po dwóch latach obrotowych.
    Załączam odpis z KRS wskazujący dokładne daty rejestracji i lat obrotowych.

    Informuję, iż zgodnie z Regulaminem konkursu Naboru nr FESL.01.08-IP.01-110/24 przedsiębiorstwa aplikujące w ramach naboru muszą nieprzerwanie funkcjonować na moment złożenia wniosku na rynku przez co najmniej 3 lata. Przez aktywne funkcjonowanie należy rozumieć prowadzenie procesów biznesowych, w tym związanych z działalnością operacyjną przedsiębiorstwa oraz niezawieszanie działalności gospodarczej w okresie 3 lat przed złożeniem wniosku.

    W związku z powyższym oraz biorąc pod uwagę fakt, że w Państwa przypadku data powstania Przedsiębiorstwa przypada na 25.10.2021 r. , ww. 3-letni okres funkcjonowania Państwa Przedsiębiorstwa na rynku zostanie osiągnięty w październiku 2024 r.

    Ponadto informuję, że zakończenie naboru wniosków w ramach przedmiotowego Konkursu przypada na 21 maja 2024 r., w związku z czym w Państwa przypadku nie zostanie zachowany wymieniony 3-letni okres funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku, aby projekt mógł kwalifikować się do dofinansowania.


    9. Czy nabór może zostać zamknięty wcześniej niż 20 maja ? Czy projekt powinien być poprzedzony audytem cyfryzacji /strategią cyfryzacji/ mapą drogową cyfryzacji?

    W odpowiedzi na wskazane wątpliwości informuję, że:

    • nie planuje się zamknięcia naboru przed planowanym terminem zamknięcia naboru;
    • nie ma wymogu załączenia takiego dokumentu. Jednak jeżeli jest on efektem usługi doradczej sporządzonej przez IOB to warto taki dokument dołączyć, gdyż kwestia ta podlega ocenie merytorycznej w ramach kryterium punktowanego.


    10. Czy w ramach działania FESL.01.08 Innowacje cyfrowe w MŚP o wsparcie może ubiegać się przedsiębiorstwo z kategorii MŚP funkcjonujące nieprzerwanie co najmniej 3 lata, które dotychczas zarejestrowane było na terenie Województwa Mazowieckiego oraz posiadało swój oddział na terenie Województwa Śląskiego? Projekt byłby realizowany i utrzymany w okresie trwałości na terenie Województwa Śląskiego. Czy na dzień podpisania umowy przedsiębiorstwo powinno być już zarejestrowane na terenie Województwa Śląskiego?

    Informuję, iż przedsiębiorstwo aplikujące w ramach naboru musi nieprzerwanie funkcjonować na moment złożenia wniosku na rynku przez co najmniej 3 lata. Data rozpoczęcia działalności gospodarczej wynika z wpisu do CEIDG lub z dokumentu potwierdzającego formę prawną przedsiębiorstwa.

    Przez aktywne funkcjonowanie należy rozumieć prowadzenie procesów biznesowych, w tym związanych z działalnością operacyjną przedsiębiorstwa oraz niezawieszanie działalności gospodarczej w okresie 3 lat przed złożeniem wniosku.

    Funkcjonowanie na rynku nie zostało doprecyzowane w taki sposób, że chodzi wyłącznie o rynek województwa śląskiego. Zatem podmiot z województwa mazowieckiego może ubiegać się o wsparcie na realizację projektu realizowanego i utrzymywanego w województwie śląskim.

    W Działaniu FESL.01.08 miejsce realizacji projektu musi być zlokalizowane na terenie województwa śląskiego, a nabywana wartość niematerialna i prawna może służyć wyłącznie zakładowi otrzymującemu pomoc. Proszę pamiętać, że Wnioskodawca, który posiada kilka zakładów/oddziałów, wówczas zobligowany jest do wypełnienia załącznika nr 10 do wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu Informacja dotycząca wykorzystywania wartości niematerialnej i prawnej wyłącznie w zakładzie otrzymującym pomoc.

    Przedsiębiorstwa ubiegające się o wsparcie w ramach Działania 01.08 muszą realizować i utrzymać w okresie trwałości projekt na terenie województwa śląskiego. Oznacza to, że na dzień podpisania umowy o dofinansowanie przedsiębiorstwo musi uwzględniać prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa śląskiego zgodnie z lokalizacją projektu - weryfikacja będzie się odbywać na podstawie m.in. wpisu do CEIDG/KRS.

    Należy mieć na względzie, iż lokalizacją projektu nie może być „wirtualne biuro” – zgodnie z zapisami Pakietu aplikacyjnego.

    Reasumując, Wnioskodawca, którego główna siedziba jest zlokalizowana poza terenem województwa śląskiego, może ubiegać się o dofinansowanie, jeśli spełni min. powyższe wymagania oraz pozostałe zapisy określone w dokumentacji aplikacyjnej.


    ZASADNICZA ZMIANA PROCESU


    1. W ramach naboru znacząco ograniczacie Państwo krąg potencjalnych wnioskodawców akceptując wyłącznie zasadniczą zmianę procesu produkcyjnego, jednocześnie nie dopuszczając możliwości np. zakupu środków produkcji, które wraz oprogramowaniem i sprzętem komputerowym faktycznie taką zasadniczą zmianę produkcji mogłyby wprowadzić.
    Jednocześnie wysoko punktowana jest innowacyjność projektu, która weryfikowana jest czy w wyniku realizacji projektu wprowadzony zostanie na rynek nowy lub ulepszony produkt albo nowy lub ulepszony proces, przy czym ów nowy lub ulepszony produkt lub proces jest nowy przynajmniej w skali regionu.
    Powyższe jest możliwe wyłącznie przy dywersyfikacji zakładu, która nie jest możliwa w ramach niniejszego konkursu, którego warunki pozwalają wyłącznie na zasadniczą zmianę procesu produkcyjnego.
    W związku z powyższym proszę o informację, czy planujecie Państwo skorygować zapisy dokumentacji aplikacyjnej, korygując wyżej wskazane błędy oraz uwzględniając możliwość dywersyfikacji w ramach naboru?

    W konkursie 1.8 nie planuje się zmiany dokumentacji w zakresie wprowadzenie dywersyfikacji zakładu jako dopuszczalnego typu inwestycji początkowej.

    W ramach przedmiotowego konkursu jest możliwość wyboru tylko 1 inwestycji początkowej, tj. pomoc na zasadniczą zmianę procesu produkcji (nie ma możliwości wybrania dywersyfikacji). Istnieje możliwość wprowadzenia innowacji produktowej, którą to w przypadku faktycznego wprowadzenia wnioskodawca powinien opisać we wniosku o dofinansowanie. Ekspert na podstawie przedstawionych informacji będzie miał możliwość przyznania dodatkowych punktów.

    Informuję, że w dokumentacji omyłkowo wskazano nieprawidłową definicję. Obecnie trwają pracę nad aktualizacją pakietu w ramach naboru nr FESL.01.08-IP.01-110/24. W związku z czym proszę o śledzenie naszej strony internetowej, ponieważ zaktualizowane dokumenty powinny się pojawić pod ogłoszeniem o naborze jeszcze w tym miesiącu.

     Bezpośredni link do zagadnienia:
     https://funduszeue.scp-slask.pl/czytaj/faq_1_8_1

     OGÓLNE

     • Czy elementy w prototypie, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej po zakupie są objęte dofinansowaniem, ponieważ zgodnie z przewodnikiem kwalifikowalności kosztów w pkt 5 ppkt d, kwalifikowany jest zakup elementów służących do budowy i na stałe zainstalowanych w prototypie, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej, natomiast w pkt VII Wydatki niekwalifikowane znajduje się pozycja: koszty wytworzenia środków trwałych (…), jako koszty niekwalifikowalne.

     Czy linia pilotażowa zbudowana z zakupionych elementów po zakończeniu projektu może stać się środkiem trwałym w przedsiębiorstwie?

     W odpowiedzi na zapytanie informuję, że w ramach II typu projektu kwalifikowalny jest zakup elementów służących do budowy i na stałe zainstalowanych w prototypie, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej.

     Informuję, że możliwe jest kwalifikowanie wyłącznie zakupu elementów służących do budowy i na stałe zainstalowanych w prototypie, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej, które nie są środkami trwałymi.

     Na możliwość komercyjnego wykorzystania linii pilotażowej (prototypu) po zakończeniu realizacji projektu musi zostać wyrażona zgoda przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości po złożeniu uzasadnionego wniosku przez Beneficjenta oraz po spełnieniu warunku określonego w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2023/1315, zgodnie z którym opracowany prototyp/linię pilotażową można wykorzystać do celów  komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy z konieczności jest produktem końcowym do wykorzystania do celów  komercyjnych, a jego produkcja jest zbyt kosztowna, aby służył on jedynie do demonstracji i walidacji.

     • Czy wskazano kamień milowy (efekt końcowy) każdego z etapów i określono go w sposób mierzalny oraz wskazano wpływ jego nieosiągnięcia na zasadność kontynuacji projektu (wystarczające jest podanie jednego kamienia milowego dla każdego z etapów);

     Czy oznacza to, że mamy w przypadku II typu projektu wskazać kamień milowy do każdego z etapów kończącego dany TRL? Czy wystarczy podać dwa kamienie milowe tj. jeden na zakończenie badań przemysłowych i jeden na zakończenie prac rozwojowych? Z instrukcji wynika, że możemy podać tylko dwa kamienie milowe, natomiast kryteria wskazują, że ma on być podany dla każdego z etapów. Czy możemy traktować wyrażenie etap jako np. całość badań przemysłowych czy oznacza on etap potwierdzający osiągniecie danego TRL?

     Kamień milowy w projekcie B+R należy rozumieć jako ważny punkt kontrolny na przestrzeni realizacji prac badawczo-rozwojowych, który wyznacza zakończenie danego etapu.

     Wypełniając wniosek o dofinansowanie należy kierować się zapisami Instrukcji wypełniania i składania WOD tzn. należy wskazać minimum 2 kamienie milowe tj. jeden na zakończenie badań przemysłowych i jeden na zakończenie prac rozwojowych. Można wskazać również kamienie milowe na zakończenie każdego lub kilku następujących po sobie poziomów gotowości technologicznej, jeżeli w trakcie prowadzonych prac powstanie wymierny ich efekt (konieczność udokumentowania na etapie realizacji prac badawczych).

     Nie należy traktować etapu jako poziom gotowości technologicznej, ponieważ możliwym jest aby jeden etap obejmował więcej niż jeden poziom gotowości technologicznej

     • Pytanie dotyczące załącznika nr 2 - "Wskaźniki":
     1. Wskaźnik z kodem RCO010. Zgodnie z jego treścią:

     "Liczba przedsiębiorstw współpracujących we wspólnych projektach badawczych z organizacjami badawczymi. Współpraca w zakresie działań na rzecz badań i rozwoju może być nowa lub już istniejąca i powinna być prowadzona przynajmniej przez czas trwania projektu objętego wsparciem.  Wskaźnik obejmuje aktywne uczestnictwo we wspólnych projektach badawczych, a wyklucza ustalenia umowne bez aktywnej współpracy w ramach projektu objętego wsparciem. Definicja przedsiębiorstwa – zob. RCO01.   Definicja organizacji badawczej – zob. RCO07."

     Czy mają Państwo opisaną definicję organizacji badawczej RC007. Czy mogę uzyskać opis tego wskaźnika?

     1. Wskaźnik nr PLRO007. Zgodnie z jego treścią:

     "Liczba realizowanych projektów B+R" to z definicji "Liczba wspartych projektów obejmujących prace B+R, będących w trakcie realizacji lub zrealizowanych przez organizacje badawcze lub przedsiębiorstwa." Narzędziem pomiarowym są raporty z prac B+R.

     Moje pytania do tego wskaźnika:

     - czy wskaźnik dotyczy wszystkich prac B+R, które do tej pory jednostka przeprowadziła czy z jakiegoś okresu? Na jakiej podstawie mają to być konkretnie raporty lub co Państwo rozumieją przez słowo "raporty".

     Prace wykonywane były w konsorcjach, więc nie jesteśmy jedynymi właścicielami prac. Ten wskaźnik mamy jedynie wypełnić na podstawie swoich danych czy raporty mają zostać do Państwa przesłane?

     Ad. 1 Definicja organizacji badawczej dostępna jest w Regulaminie wyboru projektów:

     "Organizacja prowadząca badania i upowszechniająca wiedzę – oznacza podmiot (jak np. uniwersytet lub instytut badawczy, agencja zajmująca się transferem technologii, pośrednik w dziedzinie innowacji, fizyczny lub wirtualny podmiot prowadzący współpracę w dziedzinie badań i rozwoju) niezależnie od jego statusu prawnego (ustanowionego na mocy prawa publicznego lub prywatnego) lub sposobu finansowania, którego podstawowym celem jest samodzielne prowadzenie badań podstawowych, badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych lub rozpowszechnianie na szeroką skalę wyników takich działań poprzez nauczanie, publikację lub transfer wiedzy. W przypadkach gdy tego rodzaju jednostka prowadzi również działalność gospodarczą finansowanie, koszty i dochody związane z tą działalnością gospodarczą należy rozliczać oddzielnie. Przedsiębiorstwa mogące wywierać decydujący wpływ na taki podmiot w charakterze, na przykład, jego udziałowców/akcjonariuszy czy członków nie mogą mieć preferencyjnego dostępu do uzyskanych przez niego wyników."

     Proszę o stosowanie powyższej definicji w kontekście wskaźnika RCO010.

     Ad.2 Wskaźnik "PLRO007 Liczba realizowanych projektów B+R" dotyczy prac, które będą przeprowadzane w ramach projektu planowanego do wsparcia (opisanego w złożonym wniosku). Wartość docelowa wskaźnika powinna wynosić „1” (składany 1 projekt).

     Raporty dotyczyć mają przeprowadzonych prac B+R, które zostaną wykonane w ramach projektu, a wymagane będą dopiero na etapie rozliczania/kontroli projektu.

     • Mam pytanie odnośnie zapisu w umowie o realizacji projektu partnerskiego w par. 9

     3.W niezbędnym zakresie dane osobowe będą przekazywane Partnerowi wiodącemu Projektu przez każdego z Partnerów Projektu odrębnie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu realizacji projektu zgodnie z przepisami prawa, tj. do potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. Osoby reprezentujące podmioty zaangażowane w realizację Projektu … nie będące personelem projektu.

     1. a) nazwiska i imiona
     2. b) rola w projekcie
     3. c) stanowisko
     4. d) numer telefonu
     5. e) adres email

     Jakie osoby należałoby w tym miejscu wpisać, kierownika projektu, osoby rozliczające projekt, iod?

     Udzielając odpowiedzi na zadane pytanie informuję, że zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. C RODO  przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wobec tego zgodnie z treścią paragrafu 9 Wnioskodawca wraz z realizacją projektu staje się administratorem danych osobowych osób biorących udział w realizacji przedmiotowego projektu, dlatego też każdy z partnerów realizujący projekt wraz z Wnioskodawcą jest zobowiązany do poinformowania partnera wiodącego o danych osób reprezentujących podmiot zaangażowany w realizację tegoż projektu i nie będący jego personelem.

     W tym miejscu zwracam uwagę, że to Partner wie jakie są to osoby reprezentujące i nie będące personelem. W dokumentacji nie ma nigdzie wskazanej informacji jakie to mogą być osoby. Analiza w tym zakresie spoczywa na partnerze projektu.

     • W projekcie partnerskim Partnerem wiodącym będzie spółka cywilna. W ramach umowy partnerskiej ma ona umocowanie do reprezentowania Partnera - jednostki naukowej.

     Czy wspólnik spółki cywilnej powinien również umocować drugiego wspólnika do reprezentacji spółki cywilnej

     Co do zasady przyjmuje się, że spółkę cywilną reprezentują wspólnicy łącznie. Należy zwrócić jednak uwagę, że sposób reprezentacji spółki powinien być wskazany w umowie spółki cywilnej. Odpowiedzi na pytanie, czy wymagane jest udzielnie pełnomocnictwa należy szukać w zapisach umowy spółki. Jeżeli Wnioskodawca ma wątpliwości w tym zakresie wskazana jest konsultacja z radcą prawnym.

     • Wskaźnik RCO010 Przedsiębiorstwa współpracujące z organizacjami badawczymi dotyczy tylko partnerstwa w ramach projektu, czy także zwyczajnej współpracy na zasadach podwykonawstwa (np. współpraca z uczelnią uwzględnioną w budżecie).

     Wskaźnik RCO010 Przedsiębiorstwa współpracujące z organizacjami badawczymi może dotyczyć również zwyczajnej współpracy na zasadach podwykonawstwa (np. współpraca z uczelnią uwzględnioną w budżecie), jednak w takim przypadku proszę pamiętać o zasadach dotyczących udzielania zamówień w ramach projektów, w tym zasady konkurencyjności.

     PARTNERSTWO

     • Czym różni się Załącznik nr 1: Pełnomocnictwa dla Partnera wiodącego do reprezentowania Partnerów od Załącznika nr 5: Pełnomocnictwa/upoważnienia do działania w imieniu Partnera wiodącego/Partnera przy zawarciu Umowy o realizacji projektu partnerskiego (którego wzoru nie ma) w załącznikach do Umowy o realizacji projektu partnerskiego?

     Pełnomocnictwo stanowiące Załącznik nr 1 do Umowy o realizację projektu partnerskiego wystawiane jest dla Partnera wiodącego czyli Wnioskodawcy przez pozostałych partnerów, gdyż to on występuje bezpośrednio do Instytucji organizującej nabór jako podmiot wnioskujący o dofinansowanie.

     W przypadku projektów realizowanych w partnerstwie, w ramach których dostarczono umowę o realizacji projektu partnerskiego, podpisaną przez osobę niezgodną z reprezentacją wg dokumentu potwierdzającego formę prawną partnera, należy przedstawić również pełnomocnictwo dla osoby podpisującej (załącznik nr 5).

     • Proszę o wyjaśnienie jak w przypadku realizacji projektu w ramach II typu projektu w konkursie dla działania 1.2, w sytuacji gdy projekt będzie realizowany w partnerstwie z uczelnią publiczną, będzie następował przepływ środków finansowych w projekcie, tzn. czy ŚCP będzie przelewało Partnerowi wiodącemu pełną kwotę dotacji i ten następnie będzie środki przekazywał uczelni (tak wynika ze wzoru umowy o partnerstwie) czy też będą Państwo oddzielnie przekazywali środki Partnerowi wiodącemu i Partnerowi?

     IP FE SL – ŚCP przekazuje środki pieniężne Partnerowi wiodącemu, który dysponuje tymi środkami zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie oraz umowy. Środki finansowe przekazywane Partnerom przez Partnera wiodącego stanowią finansowanie kosztów ponoszonych przez Partnerów w związku z wykonaniem zadań określonych w Umowie, a nie świadczenia usług na rzecz Partnera wiodącego. Partner wiodący przekazuje Partnerom środki na finansowanie kosztów realizacji zadań, w formie refundacji na wyodrębniony rachunek bankowy lub w formie zaliczki na wyodrębniony rachunek bankowy do obsługi zaliczki.

     Szczegółowe informacje odnośnie finansowania kosztów opisane zostały w Paragrafie 8 Umowy o realizacji projektu partnerskiego.

     WNIOSEK I ZAŁĄCZNIKI

     • Jak definiujecie Państwo Kamień milowy? Niestety nigdzie nie potrafię znaleźć definicji, a różnie jest on definiowany, w zależności od instytucji. Z dokumentacji wynika, że może być jeden KM na rodzaj badań – więc sugeruje to definicje KM = produkt fizyczny, a nie KM = punkt kontrolny w czasie.

     Kamień milowy w projekcie B+R należy rozumieć jako ważny punkt kontrolny na przestrzeni realizacji prac badawczo-rozwojowych, który wyznacza zakończenie danego etapu. W przypadku naboru dla działania FESL.01.02 w ramach II typu projektu, zgodnie z zapisami Instrukcji wypełniania i składania wniosku o dofinansowanie, należy przedstawić minimum dwa kamienie milowej tj. zakończenie prac przemysłowych i zakończenie prac rozwojowych.

     • Czy w ramach realizacji 2 typu projektu, gdzie generalnie obowiązuje zasada n+2 możemy starać się już na etapie wnioskowania o 4 letni okres realizacji (tak wychodzi nam z zakresu prac, które są bardzo czasochłonne). Regulamin mówi, że „W szczególnych przypadkach Instytucja Organizująca Nabór może wyrazić zgodę na wydłużenie terminów dotyczących zasady n+1 oraz n+2 z uwzględnieniem możliwego maksymalnego terminu ponoszenia wydatków kwalifikowanych.” We wniosku o dofinansowanie uzasadnimy wydłużony okres realizacji.

     Czy dobrze rozumiemy, że w ramach prac przemysłowych możemy realizować zadania od poziomu III do poziomu VI (4 zadania)

     Czy w ramach prac rozwojowych możemy zakończyć realizację projektu na poziomie VII (zadanie)

     1) Zgodnie z zasadami naboru przewidziano możliwość, że projekt musi być realizowany zgodnie z zasadą n+2, czyli w terminie od zawarcia umowy projekt musi zostać zrealizowany w terminie 24 miesięcy. W uzasadnionych przypadkach, w trakcie trwania projektu, istnieje możliwość wydłużenia terminu realizacji. Proszę mieć na uwadze, że projekt może rozpocząć się po złożeniu wniosku z uwzględnieniem konieczności spełnienia efektu zachęty. Dlatego tez proszę o analizę czy nabór jest dla Państwa, bo 4 letni okres realizacji projektu (zakładany na wejściu) nie spełnia wymogów naboru.

     2) Tak, w ramach przedmiotowego naboru w projekcie Wnioskodawca realizuje Prace Przemysłowe podzielone na Poziomy Gotowości Technologicznej (Etapy) nr III – VI (liczba zadań/etapów nie powinna przekraczać liczby realizowanych poziomów gotowości technologicznej)

      3) Tak, Wnioskodawca może zakończyć realizację projektu na poziomie VII, jednakże musi mieć na względzie, że w przypadku realizacji 2 typu projektu ocena kryterium dotyczącego potencjału finansowego, organizacyjnego i administracyjnego obejmuje nie tylko sam proces przeprowadzenia prac, ale możliwość Wnioskodawcy do komercjalizacji wyników badań. Brak realizacji VIII poziomu gotowości projektu może budzić wątpliwość w zakresie powodzenia zrealizowania prac w taki sposób, że pozyskany zostanie wynik cechujący się potencjałem wdrożeniowym.

     • W związku z planowanym udziałem – „Nabór na działanie FESL.01.02 – badanie, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach proszę o informację w zakresie załącznika nr 8 do wniosku -  Analiza Finansowa/Arkusz Danych.

     Wiersz 39- I.2. Rachunek zysków i strat (w tys. PLN) – w obecnej wersji nie pozwala na kompletną prezentację RZiS w wersji porównawczej - tabela nie zawiera – Zmiany stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna). Skutek - wynik finansowy nie jest zgodny z dokumentami źródłowymi.

     Biorąc powyższe pod uwagę proszę o informację czy jest to celowy zabieg, czy też konieczna jest modyfikacja tabeli

     Rok Rok Rok

     (n – 3)… (pole tekstowe) (n – 2)… (pole tekstowe) (n – 1)… (pole liczbowe)

     2021 2022 2023

     1. Przychody netto ze  sprzedaży  0,00 0,00 0,00
     2. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług
     3. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

     Odpowiadając na pytanie informuję, że przedmiotowego załącznika nie należy modyfikować. Jest to plik przygotowany i zatwierdzony przez Zarząd Województwa Śląskiego i stanowi integralną część pakietu aplikacyjnego.

     W punkcie tym Wnioskodawca wypełnia poszczególne tabele finansowe. Dane zawarte w tabelach mają być spójne z dokumentami finansowymi dołączonymi do wniosku o dofinansowanie. W części I.2 Rachunek zysków i strat – wnioskodawca wypełnia tylko te dane które są wskazane w arkuszu. 

     • Liczba zadań/etapów wskazana w części „opis prac B+R” może być inna od liczby zadań wskazanych w części E.1.1.?

     Czy w ramach zadań wskazanych w części E.1.1. mogą być zadania gdzie będą realizowane prace wyłącznie związane z zakupem materiałów eksploatacyjnych?

     Czy w części E.2. w ramach jednego zadania można wskazać wydatki związane z wynagrodzeniami rozliczanymi stawkami jednostkowymi (E.2.1) jak i zakupami materiałów eksploatacyjnych i usługami zewnętrznymi rozliczanymi stawkami rzeczywistymi (E.2.1.1.)?

     Liczba zadań/etapów wskazana w części „opis prac B+R” może być  inna od liczb zadań wskazanych w części E.1.1. Proszę jednak pamiętać, że w ramach „Opisu prac B+R” należy przedstawić osobno każdy realizowany w ramach projektu poziom gotowości technologicznej.

     Realizując II typ projektu projekt musi zawierać koszty dotyczące badań przemysłowych i prac rozwojowych lub tylko prac rozwojowych. W ramach danego zadania mogą być wydatki wyłącznie związane z zakupem materiałów eksploatacyjnych (w ramach kategorii-Dostawy (inne niż środki trwałe), jednakże nie mogą Państwo wskazywać osobno wyłącznie zadań dotyczących zakupu materiałów eksploatacyjnych, które również należy przypisać do określonego rodzaju prac przemysłowych lub rozwojowych.

     W ramach jednego zadania można wskazać zarówno wydatki związane z wynagrodzeniami rozliczanymi stawkami jednostkowymi (E.2.1.1.), jak i wydatki rozliczane stawkami rzeczywistymi (E.2.1.) pod warunkiem że dotyczą jednego zadania. Np. w zadaniu „prace przemysłowe” można wskazać zarówno wynagrodzenia rozliczane stawkami jednostkowymi jak i usługi zewnętrzne i tak samo można postąpić w przypadku prac rozwojowych.

     • W załączniku nr 4 dokumentów do naboru w punkcie E.1 Zadania i koszty pośrednie E.1.1 Zadania w projekcie (zakres rzeczowy) jest zapis:

     Pamiętaj!

     Dokonując podziału projektu na poszczególne zadania pamiętaj o tym, aby zadania zostały podzielone tematycznie w zakresie dotyczącym ponoszonych kosztów, a także aby w każdym zadaniu koszty kwalifikowalne dotyczyły jednej  podstawy prawnej.

     Czy to oznacza, że do każdego rodzaju kosztów musi być tworzone odrębne zadanie? Zwykle zadanie jest tworzone z uwagi na zakres merytoryczny, gdzie ważny jest Kamień Milowy, który trzeba osiągnąć i zawiera wszystkie rodzaje kosztów ponoszonych w zadaniu, czyli np. wynagrodzenia, amortyzację, koszty pośrednie. Czy w tym przypadku jest osobne zadanie na wynagrodzenia, osobne na amortyzację, usługi, czy koszty pośrednie?

     Odpowiadając na pytanie dotyczące zapisów regulaminu naboru w zakresie podziału na zadania w projekcie, w przypadku kwalifikowania prac B+R  należy podzielić planowane prace na odrębne zadania np. dotyczące badań przemysłowych oraz prac rozwojowych.

     Można przykładowo przyjąć podział na: zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (w przypadku I typu projektów), natomiast w przypadku II typu badania przemysłowe – wnioskodawca i prace rozwojowe – wnioskodawca, (w przypadku realizacji projektu w ramach partnerstwa, należy stworzyć odrębne zadanie dla każdego z partnerów np.: badania przemysłowe – partner i prace rozwojowe - partner), szkolenia.

     Zadanie jest tworzone z uwagi na zakres merytoryczny i zawiera wszystkie rodzaje kosztów ponoszonych w zadaniu, czyli np. wynagrodzenia, amortyzację, koszty pośrednie i to w ramach jednej  podstawy prawnej oraz takiego samego poziomu dofinansowania.

     Nadmieniam również, iż kolejność zadań w projekcie powinna zostać ułożona chronologicznie.

     • A.4.3. Regionalna pomoc inwestycyjna dotyczy I typu projektu, czy w przypadku realizacji II typu należy odpowiedzieć na wszystkie pytania - "Nie”?

     W przypadku drugiego pytania, informuję, że gdy będą Państwo realizować II typ projektu w pkt. A.4.3., dla wszystkich typów inwestycji początkowej należy udzielić odpowiedzi „Nie”.

     • Co się rozumie jako „potwierdzenie złożenia do właściwego organu” zatwierdzonego sprawozdania finansowego - czy jest to zatwierdzenie sprawozdania finansowego?

     2) Czy organizacja badawcza, która nie będzie wdrażać wyników projektu, również jest zobowiązana do wypełnienia załącznika finansowego wraz z prognozami na przyszłość?

     3) Czy istnieją ograniczenia co do maksymalnego czasu trwania zadania, bądź równoległego prowadzenia zadań w ramach prac rozwojowych i badań przemysłowych (ze względu na zakres projektu, aby zdążyć przeprowadzić wszystkie niezbędne prace w okresie 24 miesięcy, niezbędne będzie rozpoczęcie prac rozwojowych jeszcze przed zakończeniem badań przemysłowych)?

     Odpowiadając na zadane pytania informuję, że:

     1) w przypadku przedsiębiorstw (widniejących w rejestrze KRS) należy dostarczyć dokument potwierdzający złożenie sprawozdań finansowych do KRS, natomiast dla innych jednostek/organizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

     2) w przypadku załącznika - analiza finansowa, dla projektów realizowanych w partnerstwie (II typ projektu), należy przedstawić założenia dla analizy finansowej dla poszczególnych partnerów. W osobnych zakładkach należy przedstawić prognozy dla poszczególnych członków partnerstwa;

     3) zadania mogą być prowadzone równolegle w ramach badań przemysłowych oraz prac rozwojowych, ponadto nie ma ograniczenia dotyczącego czasu trwania zadania z zastrzeżeniem, że wszystkie zadania muszą zmieścić się w ramach czasowych realizowanego projektu. Zgodnie z zasadą n+2 obowiązującą w ramach naboru, w projektach dotyczących realizacji prac badawczo-rozwojowych (II typ projektu) od chwili podpisania umowy o dofinansowanie projekt powinien zostać zrealizowany w kolejnych dwóch latach.

     • W instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie na stronie 82 zapisano: "Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B+R) służące do oceny potencjału naukowo-badawczego kraju składane do Głównego Urzędu Statystycznego, wraz z potwierdzeniem złożenia.". W przypadku złożenia wniosku w terminie za pośrednictwem platformy GUS nie generuje się potwierdzenie złożenia, tylko w przypadku przesyłania wniosku po terminie (w formie papierowej) można załączyć potwierdzenie nadania z poczty. Czy w takim razie podkreślona fraza "wraz z potwierdzeniem złożenia" dotyczy tylko GUS PNT składanych po terminie?

     Zgodnie z ogólnodostępnymi informacjami Podmiot, który potrzebuje potwierdzenie złożenia oświadczenia GUS PNT może wydrukować notę wskazującą na realizację obowiązku sprawozdawczego. Dokument taki system generuje automatycznie w formacie PDF i można go wydrukować lub zachować w wersji elektronicznej w komputerze. W takim przypadku do wniosku o dofinansowanie w ŚCP należy jako załącznik dodać wersję PDF takiego potwierdzenia. Jako potwierdzenie złożenia można również dołączyć wiadomość zwrotną, jaką składający otrzymuje po złożeniu oświadczenia (przypominającą maila zwrotnego). Jeżeli na moment składania wniosku potwierdzenie nie zostanie dołączone, to na etapie oceny formalnej Wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia dokumentu.

     KOSZTY KWALIFIKOWALNE

     • Czy uczelnia wyższa będąca partnerem w projekcie w ramach Działania FESL.01.02 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach może uzyskać dofinansowanie na:

     - delegacje,

     - działania promocyjne, w tym m.in. udział w targach czy konferencjach,

     - publikacje.

     Czy też tego typu wydatki są niekwalifikowanymi wydatkami?

     Wydatki wymienione w pytaniu dotyczą kosztów pośrednich, a zgodnie z Załącznikiem nr 6 – kwalifikowalność, w przypadku projektów realizowanych w partnerstwie koszty pośrednie przysługują tylko partnerowi wiodącemu.

     W związku z tym Państwo, jako partner w projekcie, nie mogą uzyskać dofinasowania na tego typu wydatki.

     • W załączniku numer 6 do Regulaminu wyboru projektów (pt. Kwalifikowalność dla naboru numer FESL-01.02.IP.01-099/24) w ramach punktu "1.Za koszty niekwalifikowalne uznaje się w szczególności:" (na str. 22) jest zapis:

     - koszty wytworzenia środków trwałych lub wartości niematerialnej i prawnej

     Jak mam rozumieć ten zapis? Jeśli celem jednostki badawczej (będącej Partnerem) byłoby wytworzenie WNiP to wszelkie wynagrodzenia [a więc koszty wytworzenia] są niekwalifikowane?

     W odpowiedzi na zapytanie informuję że w ramach I  typu projektu koszty wytworzenia wartości niematerialnej i prawnej są niekwalifikowalne.

     Natomiast w przypadku II typu projektu, prace mające charakter prac B+R, których efektem będzie opracowanie prototypu wartości niematerialnej i prawnej  mogą zostać uznane za kwalifikowalne. Należy pamiętać o zachowaniu warunków kwalifikowalności i zasadności dla tego typu wydatków.

     • Czy Politechnika będąca partnerem przedsiębiorstwa może zatrudnić osobę z zewnątrz? Uczelnia uważa, że nie posiada specjalisty o wymaganych kwalifikacjach do realizacji części zadań.

     Informuję, że zgodnie z zapisami wskazanymi w załączniku nr 6 Kwalifikowalność: do wydatków kwalifikowalnych zalicza się m.in.  personel projektu do którego zalicza się osoby:

     „osobiście wykonujące pracę merytoryczną B+R w projekcie, zaangażowanego do projektu przez partnera wiodącego/pozostałych partnerów w następującej formie prawnej: umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, kontrakt menadżerski”.

     W związku z powyższym w przypadku wpisywania się w powyższe partner może zatrudnić osobę z zewnątrz.

     • Zapisy Regulaminu konkursu wskazują, że intensywność udzielanej pomoc na projekty badawczo- rozwojowe (udzielanej w oparciu o art. 25 GBER) dla dużych przedsiębiorców może zostać zwiększona o 15 punktów procentowych - dotacja 65% (50% + 15%) w przypadku badań przemysłowych oraz 40% (25% + 15%) w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych w sytuacji spełnienia jednego z warunków jakim jest:

     „wyniki projektu są szeroko rozpowszechniane podczas konferencji, za pośrednictwem publikacji, ogólnodostępnych baz bądź oprogramowania bezpłatnego lub otwartego”.

     Mając na uwadze powyższe uprzejmie proszę o wyjaśnienie:

     1. Czy udział pracowników B+R (zarówno Partnera wiodącego jak i partnera – Uczelni) w konferencjach naukowych, na których prezentowane byłyby efekty projektu lub koszty dotyczące publikacji naukowych mogą stanowić koszt kwalifikowalny w projekcie? Jeśli tak to w jakiej kategorii powinny być wyszczególnione? Czy może to być np. stawka jednostkowa dla personelu obliczona jako iloczyn liczby godzin trwania samej konferencji i szacunkowego czasu niezbędnego na przygotowanie referatu/prezentacji/wystąpienia/artykułu itp.?
     2. Czy opłaty wpisowe za udział w konferencjach płatnych też mogą być kosztem kwalifikowalnym? Jeżeli tak to do jakiej kategorii je zaliczyć?

     Informuję, że przedstawione w zapytaniu wydatki nie mieszczą się w żadnej kategorii kosztów kwalifikowalnych zgodnie z załącznikiem nr 6 Kwalifikowalność dla naboru nr.: FESL.01.02-IP.01-099/24

     • Czy w ramach naboru kwalifikowane są koszty publikacji naukowych? Jeśli tak to w ramach, których kosztów powinniśmy je uwzględnić?

     W odpowiedzi na pytanie informuje iż, koszty publikacji naukowych w ramach naboru nr FESL.01.02-IP.01-099/24 mogą zostać jedynie sfinansowane w ramach kosztów pośrednich.

     • Czy można kwalifikować koszty zakupu oprogramowania czy też można kwalifikować wyłącznie odpisy amortyzacyjne? W jakiej kategorii należy ująć WNiPy jako „dostawy inne niż środki trwałe”? czy „amortyzacja aparatury i sprzętu”?

     Czy dopuszczalna jest amortyzacja jednorazowa?

     W odniesieniu do pytania informuję, że zgodnie z dokumentem pn. Kwalifikowalność dla naboru nr FESL.01.02-IP.01-099/24, w II typie projektu (prace B+R) wydatkami kwalifikowalnymi w ramach wartości niematerialnej i prawnej są wyłącznie koszty amortyzacji podatkowej, wynajmu, raty kapitałowe leasingu (operacyjnego i finansowego) wartości niematerialnej i prawnej. Wydatek dotyczący wartości niematerialnej i prawnej należy ująć w kategorii Dostawy (inne niż środki trwałe). Jednocześnie zgodnie z ww. dokumentem koszt jednorazowej amortyzacji stanowi wydatek niekwalifikowalny.

     „Wydatki kwalifikowalne przypisane do Beneficjenta/Partnera określone we wniosku o dofinansowanie muszą być dokonywane za pośrednictwem rachunku bankowego, którego posiadaczem jest Beneficjent/wskazany Partner”

     Zgodnie z powyższym wydatki kwalifikowalne w projekcie mogą być poniesione wyłącznie w formie bezgotówkowej (np. za pomocą karty bankowej lub przelewu).

     • W nawiązaniu do załącznik 6 – kwalifikowalność dla naboru, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie wydatków, które wpisują się w punkt:

     2.5 Dostawy (inne niż środki trwałe)

     1. f) inne pozostałe koszty:

     -             niezwiązane z nabyciem aktywów oraz

     -             bezpośrednio związane z pracami przemysłowymi lub rozwojowymi lub wyłącznie pracami rozwojowymi oraz

     -             niewpisujące się w inne kategorie kosztów kwalifikowalnych.

     W ramach „innych pozostałych kosztów” można wykazać wydatki, które spełniają wskazane poniżej warunki kwalifikowalności:

     „ -           niezwiązane z nabyciem aktywów oraz

     -              bezpośrednio związane z pracami przemysłowymi lub rozwojowymi lub wyłącznie pracami rozwojowymi oraz

     -              niewpisujące się w inne kategorie kosztów kwalifikowalnych”.

     Przykładowo – może to być usługa montażu elementów prototypu.

     Montaż co do zasady nie stanowi zakresu prac badawczo – rozwojowych a jest bezpośrednio z nimi związany w przypadku tworzenia np. prototypu i spełnia pozostałe warunki kwalifikowalności.

     Proszę także pamiętać, iż nie może się tu pojawić wydatek z katalogu „kosztów niekwalifikowalnych”.

     • Z jakiego powodu amortyzacja jednorazowa jest niekwalifikowalna? W przypadku sprzętów niskocennych do 10 tyś zł netto, zgodnie z zasadami rachunkowości możliwa jest amortyzacja jednorazowa. Natomiast z załącznika nr 6 – kwalifikowalność, wynika, że taki wydatek będzie niekwalifikowalny.

     W odpowiedzi na pytanie informuję, że w ramach Działania 01.02. Wnioskodawcy mają możliwość składania wniosków na dwa typy projektów, w których każdy ma za zadanie wsparcie innego celu projektu:

     1. Typ projektu to Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej, gdzie Wnioskodawcy w ramach realizacji projektu mogą dokonać zakupów niezbędnych do utworzenia lub rozwoju już istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego;
     2. Typ projektu to Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach, gdzie celem projektu jest przeprowadzenie prac B+R, stąd w kwalifikowalności nie przewidziano wydatków noszących znamiona zakupów (do których można wliczyć jednorazową amortyzację).
     • Czy mając oferty do poszczególnych pozycji budżetowych na surowce do badań można pominąć wyszczególnienie sztuk w opisie pozycji budżetowej na rzecz odwołania do załącznika do projektu w postaci takowej oferty? Chodzi o to, że w ofertach są szczegółowo rozpisane ilości i parametry, których nie damy rady zmieścić w opisie pozycji budżetowej.

     Zgodnie z instrukcją wypełniania i składania wniosku, przy opisie, specyfikacji kosztu, jego parametrów technicznych - rekomenduje się ograniczenie do najważniejszych parametrów, pozwalających ocenić zasadność i odpowiednią wysokość wydatku. W przypadku braku wystarczającej liczby znaków w polu opisowym, dodatkowe informacje można załączyć w formie załącznika do wydatku lub załączyć otrzymane oferty.

     Jednocześnie proszę pamiętać, że jeżeli wnioskodawca wskazuję konkretną nazwę  wydatku to należy przy nazwie dodać „lub równoważne”, a w przypadku wymieniania parametrów warto podać zakresy typu min., max., m.in. lub zastosować w opisie sformułowanie „nie gorsze/y niż”.

     Dodatkowo proszę o analizę, gdyż wątpliwość budzi następująca kwestia: wniosek ma zostać złożony na przeprowadzenie prac B+R i w zapytaniu wskazano, że szczegółowe informacje na temat ilości i parametrów zostaną wskazane w ofercie. Taki tok rozumowania jest błędny albo świadczy o tym, iż w ramach projektu nie przewidziano faktycznie realizacji prac B+R. Charakter prac B+R stanowi o tym, iż niemożliwym jest takie założenie (precyzyjność w określeniu zużywanych w toku prac B+R surowców). Dlatego też należy przeanalizować czy projekt jest faktycznie projektem B+R lub zrewidować błędne podejście metodologiczne.

     KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW

     • Proszę o wskazanie w jaki sposób będzie oceniane kryterium 21 Efektywność i opłacalność realizacji projektu:

     - efekty finansowe (punktacja: od 0 do 2 pkt.): proszę o wyjaśnienie co oznacza zapis, że efekty finansowe są proporcjonalne w stosunku do planowanych do poniesienia lub zaangażowania nakładów inwestycyjnych? W jaki sposób zostanie to obliczone?

     Czy uzyskane przychody ze sprzedaży (n+7 zgodnie z analizą finansową) będą porównywane do wartości wydatków kwalifikowalnych projektu?

     Czy w przypadku, gdy efektem projektu jest innowacja procesowa, zatem nie będzie dodatkowych przychodów tylko oszczędności, np. wynikające ze zmniejszenia zużycia energii – w takiej sytuacji porównujemy wartość oszczędności w stosunku do wartości wydatków kwalifikowalnych projektu?

     - efekty ilościowe (punktacja: od 0 do 2 pkt.) – czy liczba planowanych do wdrożenia produktów będąca wynikiem realizacji projektu jest proporcjonalna w stosunku do planowanych do poniesienia lub zaangażowania nakładów inwestycyjnych, zasobów infrastrukturalnych, ludzkich, know-how itp.

     Proszę o wyjaśnienie w jaki sposób będzie zostanie obliczony efekt ilościowy? Czy będą weryfikowane wskaźniki z analizy finansowej? Jak np. rentowność sprzedaży?

     W przedmiotowym Kryterium w ramach finansowych efektów projektu ocenie podlega przedstawiona przez Wnioskodawcę analiza finansowa pod kątem proporcjonalności w stosunku do planowanych do poniesienia lub zaangażowania nakładów inwestycyjnych, zasobów infrastrukturalnych, ludzkich, know-how itp. Oznacza to że na etapie Oceny merytorycznej analizie poddana zostanie realność przedstawionych przez Wnioskodawcę prognoz finansowych oraz możliwość ich osiągnięcia w wyniku realizacji projektu. Ocenie podlegać również będzie stosunek proporcji wartości przedstawionych w analizie finansowej (w przedstawionym przypadku będą to pomniejszone koszty/wygenerowane oszczędności) do wartości nakładów inwestycyjnych (w tym wydatków kwalifikowalnych), pod kątem opłacalności realizacji projektu.

     W odniesieniu do efektów ilościowych w ramach Kryterium analogicznie ocenie podlegać będzie realność/możliwość zaplanowanych do wdrożenia w projekcie produktów pod kątem opisanych we wniosku o dofinansowanie działań, prac B+R (w przypadku II typu projektu), wydatków/kosztów, jak i również planowanych w projekcie do poniesienia lub zaangażowania nakładów inwestycyjnych, zasobów infrastrukturalnych, ludzkich, know-how itp., z uwzględnieniem stanu Wnioskodawcy posiadanego na moment złożenia wniosku o dofinansowanie jak i stanu deklaratywnego przedstawionego w dokumentacji aplikacyjnej. Ekspert może w tym aspekcie wziąć pod uwagę także ilości np. przeprowadzonych badań B+R, innowacji nietechnologicznych, ilość planowanych do odbycia szkoleń.

     Kryterium nie zawiera szczegółowej metodyki oceny, zatem oceniający merytorycznie projekt mogą oceniać w oparciu o przyjętą przez siebie własną szczegółową metodykę. Zaznaczam jedynie, że w przypadku efektywności finansowanej (efekty finansowe) szczególnie zastosowanie ma analiza finansowa i rentowność projektu. W drugim przypadku chodzi o stosunek nakładów ogólnych w stosunku do efektu projektów (ogólnych). Czyli np. wdrażam moje know how, angażuję dział x z liczbą pracowników y i otrzymuję ilościowo: zmianę w procesie biznesowym x, y, z. zmiana tych procesów biznesowych pozwala mi na wdrożenie nowych/znacząco ulepszonych produktów/usług na rynek.

     • Proszę o wyjaśnienie w zakresie kryterium merytorycznego Posiadanie lub deklaracja posiadania Certyfikatu ISO/IEC 17025:

     „W ramach kryterium oceniane jest czy Wnioskodawca posiada lub deklaruje uzyskanie certyfikatu ISO/IEC 17025 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”:

     -  w przypadku rozbudowy/modernizacji infrastruktury na rzecz prowadzenia prac B+R dla przedsiębiorców (1 typ projektu) – 2 punkty zostaną przyznane, gdy na moment złożenia wniosku zostanie udokumentowane posiadanie aktualnego certyfikatu lub gdy Wnioskodawca zadeklaruje, że do końca okresu realizacji projektu (najpóźniej na moment złożenia wniosku o płatność końcową) przedstawi złożony wniosek o wydanie certyfikatu na utworzenie zaplecza infrastrukturalnego lub

     - w przypadku tworzenia infrastruktury na rzecz prowadzenia prac B+R dla przedsiębiorców (1 typ projektu) – 2 punkty zostaną przyznane, gdy Wnioskodawca zadeklaruje, że do końca okresu realizacji projektu (najpóźniej na moment złożenia wniosku o płatność końcową) przedstawi złożony wniosek o wydanie certyfikatu na utworzenie zaplecza infrastrukturalnego,”

     Planowana inwestycja to Typ I projektu: budowa centrum badawczo – rozwojowego. Inwestycja początkowa to utworzenie nowego zakładu.

     Wdrożenie normy trwa minimum kilka miesięcy, a jest możliwe dopiero po tym, jak laboratorium zostanie wybudowane i wyposażone.

     Okres realizacji wnioskowanego projektu obejmuje budowę infrastruktury B+R i jej wyposażanie. Natomiast badania i wdrażanie norm będą się odbywały dopiero po wybudowaniu i wyposażeniu w okresie trwałości projektu. Do uzyskania certyfikatu ISO17025 konieczne jest już działające laboratorium i pracujące zaplecze badawcze, tj. trudno będzie uzyskać certyfikat zaraz po zakończeniu budowy i wyposażaniu laboratoriów.

     Proszę o:

     1) wyjaśnienie tego kryterium w kontekście budowy nowej infrastruktury badawczej.

     2) dokładniejsze wyjaśnienie pojęcia „certyfikatu na utworzenie zaplecza infrastrukturalnego” - terminologia użyta w opisie kryterium nie jest jasna (konsultowano ten zapis z osobą biegłą w PCA).

     W nawiązaniu do przedmiotowych wątpliwościami pragnę wyjaśnić, że to Wnioskodawca określa zakres rzeczowy projektu, a w tym niezbędny okres realizacji projektu (harmonogram planowanych prac). W związku z powyższym to Wnioskodawca definiuje w ten sposób wpisywanie się projektu w poszczególne kryteria wyboru projektu, jak i również w efekcie ich spełnienie – przyznanie bądź też nie punktów w ramach danego kryterium.

     Jednocześnie informuję, że wspomniane kryterium stanowi, że aby w ramach I typu projektu zostały przyznane 2 punkty, Wnioskodawca powinien posiadać lub zadeklarować uzyskanie certyfikatu ISO/IEC 17025 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”:

     - w przypadku rozbudowy/modernizacji infrastruktury na rzecz prowadzenia prac B+R dla przedsiębiorców (1 typ projektu) – 2 punkty zostaną przyznane, gdy na moment złożenia wniosku zostanie udokumentowane posiadanie aktualnego certyfikatu lub gdy Wnioskodawca zadeklaruje, że do końca okresu realizacji projektu (najpóźniej na moment złożenia wniosku o płatność końcową) przedstawi złożony wniosek o wydanie certyfikatu na utworzenie zaplecza infrastrukturalnego lub

     - w przypadku tworzenia infrastruktury na rzecz prowadzenia prac B+R dla przedsiębiorców (1 typ projektu) – 2 punkty zostaną przyznane, gdy Wnioskodawca zadeklaruje, że do końca okresu realizacji projektu (najpóźniej na moment złożenia wniosku o płatność końcową) przedstawi złożony wniosek o wydanie certyfikatu na utworzenie zaplecza infrastrukturalnego.

     Brak co najmniej stosownej deklaracji w powyższym zakresie skutkować będzie brakiem przyznania punktów w ramach kryterium.

     W związku z powyższym należy mieć również na uwadze, że najpóźniej na moment złożenia wniosku o płatność Wnioskodawca powinien przedstawić co najmniej wniosek o wydanie certyfikatu na utworzenie zaplecza infrastrukturalnego. W przeciwnym przypadku projekt ponownie zostanie przeanalizowany zakresie w zakresie spełnienia przedmiotowego kryterium, gdyż kryterium obowiązuje od momentu aplikowania przez cały okres realizacji projektu – możliwe będzie obniżenie punktacji. Jeżeli obniżenie spowoduje negatywny wynik, wówczas konsekwencją będzie rozwiązanie umowy i zwrot otrzymanego wsparcia (jeżeli zostało wcześniej wypłacone w zaliczce/płatności pośredniej).

     Utworzenie nowego zakładu stanowiącego infrastrukturę na rzecz prowadzenia prac B+R może zostać przeprowadzone w różny sposób (z uwzględnieniem też kosztów budowy). Zgodnie z założeniami naboru: Wnioskodawca aplikując o wsparcie przestrzega zasady N+1 (czyli od momentu kontraktacji realizuje projekt w przeciągu 12 miesięcy). Wnioskodawca ma prawo rozpoczęcia realizacji projektu po złożeniu wniosku, zyskując tym samy dodatkowy czas na realizację projektu. Dodatkowo zasady informują, że istnieje możliwość wydłużenia terminu realizacji projektu  na uzasadniony wniosek beneficjenta.

     Ponadto pragnę wyjaśnić, że poprzez termin „certyfikatu na utworzenie zaplecza infrastrukturalnego” należy rozumieć jako certyfikat dla utworzonej w ramach projektu infrastruktury na rzecz prowadzenia przez przedsiębiorstwo prac B+R. Zgodnie z założeniami naboru, pomoc dla 1 typu projektu będzie udzielana w oparciu o Regionalną Pomoc Inwestycyjną (tj. art. 14 rozporządzenia 651/2014) a nie art. 26 (pomoc na infrastrukturę badawczą). Art. 14 generuje infrastrukturę na rzecz prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwo i nie niesie ze sobą warunków takich jak dla infrastruktury badawczej (zgodnie z art. 26). Infrastruktura tworzona w ramach projektu ma na celu utworzenie możliwości prowadzenia przez przedsiębiorstwa stałej działalności produkcyjnej. Stąd użyte w kryterium sformułowanie dotyczy wytworzonej w ramach projektu infrastruktury.

      Bezpośredni link do zagadnienia:
      https://funduszeue.scp-slask.pl/czytaj/faq_1_02_cz4

      OGÓLNE

      • Proszę o informację jak wygląda kwestia komercjalizacji w przypadku realizacji I typu projektu, tj. tworzenie lub rozwój zaplecza B+R w przedsiębiorstwach. Zgodnie z zapisami instrukcji wypełnienia wniosku:

      „B.12. Utrzymanie celów i trwałości projektu/komercjalizacja projektu

      Okres trwałości/komercjalizacji - wybierz pozycję – 1 rok, 3 lata lub 5 lat z listy rozwijanej.

      W przypadku I typu projektu realizowanego przez przedsiębiorstwo należące wyłącznie do sektora MŚP masz obowiązek zachowania 3 letniego okresu trwałości, natomiast w przypadku przedsiębiorstwa ze statusem dużego przedsiębiorstwa, obowiązuje Cię 5 lat trwałości dla projektu.

      W przypadku II typu projektu bez względu na posiadany status wskazujesz 1 rok, jako okres na komercjalizację wyników projektu. W uzasadnionych przypadkach na prośbę Beneficjenta IP RPO WSL może wydłużyć okres na wdrożenie wyników projektu w szczególności w oparciu o ocenę stopnia zaawansowania w tym zakresie. Sposób weryfikacji czy wyniki projektu zostały skomercjalizowane oraz konsekwencje braku komercjalizacji określa umowa o dofinansowanie projektu, której wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu.”

      Dla I typu projektu nie ma wskazania dotyczącego konieczności komercjalizacji wyników badań, które muszą być prowadzone w nabytej infrastrukturze przez okres trwałości. Czyli po kolei, w ramach projektu wnioskujemy o dofinansowanie do stworzenia/rozwoju zaplecza B+R, projekt realizujemy w terminie n+1 (rok od momentu podpisania umowy), a następnie w okresie trwałości, tj. przez trzy kolejne lata, realizujemy prace B+R w sfinansowanej infrastrukturze zgodnie z przedstawionym planem badań (wskazanie we wniosku nakładów na prace B+R). Po tych trzech latach, po okresie trwałości, musimy przedłożyć potwierdzenie komercjalizacji wyników prac prowadzonych w okresie trwałości?

      Będę wdzięczna za wyjaśnienie kwestii wykazywania/ niewykazywania przychodów z tytułu wdrożenia w ramach I typu projektu.

      W przypadku I typu projektu obowiązkiem Beneficjenta jest prowadzenie prac B+R:

      - zgodnych z RIS

      - na podstawie wspartej infrastruktury 

      - na podstawie planu prac wskazanego w pkt. B.14.

      - w okresie trwałości (3/5 lat).

      W tym typie Beneficjent nie ma obowiązku komercjalizacji wyników badań, w związku z powyższym nie ma obowiązku przedkładania dokumentu potwierdzającego ten fakt.

      Jeśli chodzi o analizę finansową, przychody z realizacji projektu, należy je ująć w dokumencie.

      • Rozważając ubieganie się o dofinansowanie natknęliśmy się na interpretację UOKiK. Wynika z niej, że przedsiębiorstwu znajdującemu się w trudnościach, co do zasady nie można udzielić dofinansowania unijnego, jednakże istnieje wyjątek tj. po poprawie sytuacji ekonomicznej przez podmioty powiązane, pomoc jest dopuszczalna. Chcemy podkreślić fakt, że interpretacja ta mówi o sytuacji, gdy ze sprawozdania podmiotu ubiegającego się o wsparcie wynika, że jest on podmiotem zagrożonym, a poprawa sytuacji ekonomicznej następuje w okresie późniejszym, co jest tożsame z sytuacją XYZ .

      W chwili złożenia wniosku do 18.04.2024 sytuacja bowiem przedstawiać się będzie następująco:

      1. Ze sprawozdania finansowego XYZ za rok 2023 wynikać będzie, że jest przedsiębiorstwem zagrożonym.
      2. Sytuacja finansowa jednostki gospodarczej za rok 2023 będzie dobra.
      3. W dniu 14 marca 2024 r. kapitał XYZ podniesiony zostanie przez udziałowców o kwotę 1.000.000 zł do kwoty 1.192.900 zł, a kwota 1.000.000 zł zasili kapitał zakładowy. Tym samym zgodnie z zasadami określania, czy przedsiębiorstwo jest zagrożone, XYZ przestanie być przedsiębiorstwem zagrożonym. Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie podniesiony kapitał zarejestrowany zostanie w KRS, a tym samym podniesienie kapitału stanie się skuteczne.

      Prosimy o odpowiedź, czy w świetle przedstawionych faktów w trakcie oceny formalnej wniosku o dofinansowanie uznaliby Państwo, że Spółka spełnia kryterium „Kwalifikowalność podmiotowa wnioskodawcy” w zakresie pytania: „Czy Wnioskodawca nie jest przedsiębiorstwem znajdującym się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 Rozporządzenia 651/2014?”. Istotą naszego pytania jest Państwa podejście do kwestii poprawienia sytuacji przedsiębiorstwa przez udziałowca poprzez podniesienie kapitału po zamknięciu roku 2023 w kontekście uznania, że przedsiębiorstwo może ubiegać się o dofinansowanie.

       

      W odpowiedzi na pytanie informuję, że zgodnie z zapisami kryterium pn. „Kwalifikowalność podmiotowa Wnioskodawcy”, weryfikacja „Czy Wnioskodawca nie jest przedsiębiorstwem znajdującym się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 Rozporządzenia 651/2014” na moment złożenia wniosku następuje w oparciu o informacje wskazane w formularzu pomocy publicznej, a w przypadku organizacji badawczych i upowszechniających wiedzę, na podstawie przedłożonego oświadczenia stanowiącego załącznik do wniosku. Dopiero na moment podpisania umowy weryfikacja pozostawania w trudnej sytuacji następuje w oparciu o pozyskane informacje (w tym dostarczone przez Wnioskodawcę dokumenty). Pomoc nie może zostać udzielona przedsiębiorstwom pozostającym w trudnej sytuacji.

      Proszę także wziąć pod uwagę, że w treści wniosku o dofinansowanie znajduje się oświadczenie: „Wnioskodawca nie znajduje się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. U. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1 z późn. zm.) (na poziomie grupy - Przez poziom grupy rozumie się Wnioskodawcę, podmioty partnerskie i podmioty powiązane zgodnie z załącznikiem I Rozporządzenia 651/2014 z późn. zm.;)”, co oznacza, że składając wniosek o dofinansowanie Wnioskodawca musi mieć pewność, że nie znajduje się w trudnej sytuacji.

      Śląskie Centrum Przedsiębiorczości stosuje się do wskazanej w zapytaniu interpretacji UOKiK dotyczącej wydźwignięcia podmiotu będącego w trudnej sytuacji przez podmiot powiązany.

      Proszę mieć na uwadze, że jeżeli Wnioskodawca dokonał samowydźwigniecia przed złożeniem wniosku poprzez dokapitalizowanie i nie spełnia na moment złożenia wniosku przesłanek pozwalających na uznanie go za podmiot pozostający w trudnej sytuacji, wówczas może złożyć adekwatne oświadczenie – deklarację w Formularzu pomocy publicznej.

      Tak jak wskazano powyżej, weryfikacja w oparciu o dokumenty – sprawozdania finansowe i inne (np. świadczące o dokapitalizowaniu) nastąpi przed podpisaniem umowy w przypadku wyboru projektu do dofinansowania.

      Proszę mieć na względzie, że niniejsza odpowiedź dotyczy informacji wskazanych w zapytaniu a ostateczna weryfikacja odbędzie się w oparciu o faktycznie złożone dokumenty.

      • Wnioskodawca (sp. z o.o.) chce zrealizować projekt w woj. śląskim - posiada w Katowicach biuro na podstawie umowy najmu i niezbędną infrastrukturę, zatrudnia pracowników. Jako podmiot prawny zarejestrowany jest w woj. mazowieckim. Dokumentacja konkursowa nie nakłada wymogu posiadania zarejestrowanego oddziału w miejscu realizacji projektu (rejestracja oddziału w KRS nie jest konieczna zgodnie z przepisami prawa, aby podmiot mógł prowadzić działalność w danej lokalizacji).

      Proszę o potwierdzenie, iż ww. podmiot może złożyć wniosek o dofinansowanie projektu realizowanego w biurze śląskim.

      W odpowiedzi na zapytanie informuję, że miejsce realizacji projektu, realizowanego w ramach naboru dla Działania 1.2. FESL, musi być zlokalizowane na terenie województwa śląskiego. Zgodnie z dokumentacją dla naboru ewidencja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, ale również dokumentacja związana z prowadzeniem projektu, ewidencji np. personelu muszą znajdować się w siedzibie lub oddziale na terenie województwa śląskiego w celu zapewnienia, że udzielona pomoc będzie służyła rozwojowi województwa śląskiego, przedsiębiorstwo (w przypadku realizacji projektu w ramach partnerstwa – partner wiodący) musi prowadzić działalność gospodarczą na terenie województwa śląskiego – weryfikacja będzie się odbywać na podstawie wpisu do CEIDG/KRS na dzień podpisania umowy o dofinansowanie. Zatem przed podpisaniem umowy o dofinansowanie Wnioskodawca będzie zobligowany do ujęcia miejsca lokalizacji projektu jako oddziału w KRS.

      Zgodnie z dokumentacją dla naboru ewidencja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, ale również dokumentacja związana z prowadzeniem projektu, ewidencji np. personelu muszą znajdować się w siedzibie lub oddziale na terenie województwa śląskiego. I adres takiej jednostki powinien pojawić się w dokumentach rejestrowych najpóźniej do dnia podpisania umowy o dofinansowanie.

      Również zapisy Instrukcji wypełniania i składania wniosku wskazują, że dla II typu projektu tj. Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach - w przypadku, gdy planowane przedsięwzięcie lub jego część będzie realizowane poza terytorium województwa śląskiego, za miejsce realizacji projektu uznaje się zakład lub oddział Wnioskodawcy/Partnera wiodącego, która/y musi znajdować się w województwie śląskim.

      • Co w sytuacji, jeśli w spółce planowane jest przekształcenie – zmiana prawno-organizacyjna polegająca  na przeprowadzeniu procedury połączenia spółki przejmowanej, poprzez jej przejęcie przez spółkę przejmująca, a to zgodnie z art. 491 Kodeksu spółek handlowych i nast. (dalej: ksh).  Obie z wymienionych Spółek należą do tej samej grupy kapitałowej, a powyższa zmiana  podyktowana jest koniecznością uporządkowania struktury organizacyjnej. Na skutek planowanego połączenia z dniem połączenia tj. 31.12.2024 spółka przejmująca  wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej. Działalność prowadzona dotąd przez  spółkę przejmowaną kontynuowana będzie przez spółkę przejmującą

      Czy w związku z powyższym jeśli obecna spółka  będąca Wnioskodawcą znajdzie się na liście rankingowej w grupie podmiotów, które otrzymały dofinansowanie, czy możliwe będzie podpisanie umowy o dofinansowanie – to zgodnie  informacją przekazaną na spotkaniu dopiero w 2025r?

      W przypadku przekształcenia – Wnioskodawca będzie zobowiązany do dostarczenia do Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości kompletu dokumentacji związanej ze zmianą prawno-organizacyjną. Dokumentacja ta będzie podlegała weryfikacji i analizie (również prawnej), czy po dokonanej zmianie wniosek i Podmiot będzie spełniał wszystkie wymogi uprawniające do otrzymania dofinansowania w założonym w projekcie kształcie.

      Analizie podlegać będzie wiele aspektów, m.in.: kwestia powiązań, trudnej sytuacji, limitu pomocy de minimis (w przypadku występowania w projekcie), a także celów i rezultatów projektu, kwestia komercjalizacji wyników badań, lokalizacji w województwie śląskim itp.

      Orientacyjne rozstrzygnięcie naboru nr FESL.01.02-IP.01-099/24 – zgodnie z ogłoszeniem o konkursie – planowane jest na grudzień 2024 roku. W związku z powyższym – w świetle opisywanej sytuacji – w przypadku gdyby Państwa wniosek znalazł się na liście projektów wybranych do dofinansowania - ewentualne podpisanie umowy nastąpić mogłoby najwcześniej w 2025 r. (w przypadku akceptacji ze strony Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości zgłaszanych zmian), ponieważ należy również wziąć pod uwagę czas potrzebny na skompletowanie wszystkich niezbędnych dokumentów do umowy.

      • Bardzo proszę o informację czyj adres ePUAP mam podać - czy wystarczy adres Właściciela firmy czy też musimy zakładać firmowy?

      Wykazany adres ePUAP powinien należeć do osoby/podmiotu uprawnionego do reprezentowania przedsiębiorstwa. Wnioskodawca zobowiązany jest do podania właściwego adresu e-mail, skrzynki ePUAP, skrzynki dla e-doręczeń, które umożliwią kontakt w sprawach dotyczących WOD.

      • W ramach II typu projektu kwalifikowalny jest zakup elementów służących do budowy i na stałe zainstalowanych w prototypie, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej, czy w związku z powyższym po zakończeniu projektu prototyp linii produkcyjnej kwalifikuje się i czy możliwe jest po zakończeniu projektu wdrożenie go do działalności Spółki i produkcja nowych, wypracowanych w ramach projektu innowacyjnych produktów - dotychczas nie wytwarzanych w Spółce; i ich technologii wytwarzania?

      W odpowiedzi na zapytanie informuję, że w ramach II typu projektu kwalifikowalny jest zakup elementów służących do budowy i na stałe zainstalowanych w prototypie, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej.

      Mając na względzie cel wsparcia w ramach naboru: wsparcie działalności badawczo – rozwojowej przedsiębiorstw, informuję, że Wnioskodawca aplikujący o wsparcie nie może zakładać wykorzystania komercyjnego planowanej do wypracowania w ramach prac B+R linii.

      Na możliwość komercyjnego wykorzystania linii pilotażowej (prototypu) po zakończeniu realizacji projektu musi zostać wyrażona zgoda przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości po złożeniu uzasadnionego wniosku przez Beneficjenta oraz po spełnieniu warunku określonego w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2023/1315, zgodnie z którym opracowany prototyp/linię pilotażową można wykorzystać do celów  komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy z konieczności jest produktem końcowym do wykorzystania do celów  komercyjnych, a jego produkcja jest zbyt kosztowna, aby służył on jedynie do demonstracji i walidacji.

      • Czy w ramach 2 typu projektu, jeśli chcemy w ramach podwykonawstwa skorzystać z usług badawczych to ten podwykonawca może być wybrany jeszcze przed złożeniem wniosku (przez Bazę Konkurencyjności)? W takim przypadku z wybranym podwykonawcą podpisana zostanie umowa warunkowa (warunkiem będzie otrzymanie dofinansowania). Chcielibyśmy podwykonawcę wybrać przed złożeniem wniosku, ponieważ będzie on wykonywał badania krytyczne.

      Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (wcześniej Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju) pewne rodzaje zobowiązań podjęte przez beneficjenta nie stanowią rozpoczęcia prac w rozumieniu art. 2 pkt 23 GBER, jeśli z warunków, na jakich zostały podjęte wynika, iż są one łatwo rozwiązywalne, a koszty ponoszone przez beneficjenta nie są znaczne. Dodatkowo Komisja Europejska potwierdziła, że zawarcie umowy warunkowej (w przypadku braku konieczności wcześniejszego upublicznienia zapytania ofertowego), czy też prowadzenie procedury zamówień publicznych pod warunkiem, zgodnie z którym zobowiązanie będzie wykonane jedynie, gdy beneficjent uzyska wsparcie ze środków publicznych, a następnie zawarcie umowy warunkowej, nie będzie wiązało się z naruszeniem efektu zachęty,. W opinii Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, pierwszym prawnie wiążącym zobowiązaniem, o którym mowa w art. 2 pkt 23 GBER jest podpisanie umowy (umowy, która nie jest warunkowa). Dopuszczalne jest zatem dokonanie wyboru wykonawcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie z zachowaniem zasad określonych powyżej.

      Należy mieć jednocześnie na uwadze zapisy Wytycznych dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, zwłaszcza Podrozdziału 3.2. Zasada konkurencyjności, zgodnie z którymi w przypadku gdy wnioskodawca rozpoczyna realizację projektu na własne ryzyko przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu, upublicznia zapytanie ofertowe w sposób określony w pkt 1, w którym z kolei wskazane jest, że komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym ogłoszenie zapytania ofertowego, składanie ofert, wymiana informacji między zamawiającym a wykonawcą oraz przekazywanie dokumentów i oświadczeń odbywa się pisemnie za pomocą BK2021.

      Prawidłowość przeprowadzonego postepowania, w tym spełnienie warunków określonych w umowie i w ww. Wytycznych, będzie weryfikowana na etapie rozliczenia projektu.

      • Czy w okresie trwałości projektu (I typ) wnioskodawca może realizować projekty badawcze w konsorcjum, na które zostały pozyskane środki publiczne, ale z ZASTRZEŻENIEM, że wnioskodawca nie otrzymuje finansowania (pomocy publicznej) na te badania. Finansowanie otrzymywaliby tylko inni konsorcjanci. Badania częściowo byłyby prowadzone na planowanej infrastrukturze ale wyłącznie przez wnioskodawcę (na potrzeby projektu badawczego w konsorcjum np. jednostkami akademickim) . Pytanie dotyczy sytuacji, kiedy w okresie trwałości projektu wykonywane są badania i prace, gdzie kompetencje są rozproszone pomiędzy wnioskodawcę a jednostki akademickie? Czy  gdyby w ramach konsorcjum byłby tez inny przedsiębiorca (ale przy zachowaniu tych samych warunków - ze tylko Wnioskodawca na wytworzonej instruktarze prowadzi badania które sam finansuje) ma to znaczenie dla odpowiedzi?
      1. W ramach I typu projektu planujemy wybudować centrum badawczo rozwojowe. Już wcześniej odpowiedzieli nam Państwo na pytanie, że można przenieść do niego modele badawcze (prototypy) już wcześniej użytkowane i sfinansowane ze środków własnych. Natomiast, czy można przenieść tam sprzęt który był wcześniej zakupiony ze środków publicznych (w ramach innego projektu) i użytkowany na cele badawcze?

      Ad.1

      Istnieje możliwość wykorzystania wybudowanego centrum badawczo-rozwojowego, dofinansowanego środkami przekazanymi przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, w okresie trwałości projektu z działania 1.2 typ I, pod warunkiem, że planowane badania do wykonania na dofinansowanej infrastrukturze w ramach partnerstwa:

      - zostaną przedstawione w treści wniosku o dofinansowanie (we wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca powinien przedstawić plan badań obejmujący przynajmniej okres trwałości projektu),

      - będą wpisywały się w zakres śląskich Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji,

       - będą prowadzone przez samego Wnioskodawcę (bez względu na to, czy w skład partnerstwa oprócz Wnioskodawcy będę wchodziły jednostki akademickie, czy inne przedsiębiorstwa);

      - a w ramach realizowanego projektu dotyczącego prac b+r nie będą dofinansowywane wydatki poniesione w ramach niniejszego naboru.

      Ad. 2

      Do dofinansowanego centrum badawczo-rozwojowego można przenieść sprzęt, który był wcześniej zakupiony ze środków publicznych (w ramach innego projektu), jeżeli w tym innym projekcie minął okres trwałości.

      W przeciwnym wypadku należy wystąpić do podmiotu udzielającego wsparcia w ramach innego projektu o interpretację zgodności takiej sytuacji z zapisami umowy/decyzji o dofinansowanie.

      • Jaka jest górna granica finansowania?

      Nasza spółka jest w trakcie łączenia się z 2 spółką i umowę wstępną mamy gotową jednak czy jest możliwe by zakup maszyny, który teoretycznie będzie finansowany przez ten projekt po zakończeniu przejęcia udziałów spółek można było zlokalizować w magazynie partnera w Krakowie, prowadzimy sklepy internetowe i większy magazyn znajduje się po prostu u partnera.

      Po przesłaniu dokumentów ile czasu jest potrzebne by uzyskać jakąkolwiek odpowiedź czy projekt jest odrzucony czy przeszedł dalej?

      Czy w przypadku zakupu maszyny do pakowania paczek oraz stworzenie bardzo rozbudowanego systemu do obsługi klienta na wielu rynkach w wielu językach oraz wielu walutach opartego o sztuczną inteligencję będzie to innowacja dla branży motoryzacyjnej?

      Państwa zapytanie nie wskazuje jaki typ projektu planują realizować w ramach naboru nr FESL.01.02-IP.01-099/24. Zakup środków trwałych w celu stworzenia/ modernizacji infrastruktury B+R możliwy jest wyłącznie w ramach I typu projektu. W ramach II typu projektu możliwa jest np. amortyzacja posiadanej aparatury i sprzętu laboratoryjnego służącego prowadzonym pracom B+R. W przypadku I typu projektu wszystkie elementy zakupione w ramach projektu muszą zostać zlokalizowane w miejscu/ miejscach realizacji projektu zlokalizowanych na terenie województwa śląskiego. Natomiast w ramach II typu projektu możliwe jest dofinansowanie np. amortyzacji aparatury i sprzętu laboratoryjnego zlokalizowanego poza województwem śląskim, jednak wyłącznie w takim zakresie i okresie w jakim służy prowadzonym pracom B+R zaplanowanym w projekcie. Dodatkowo niezrozumiały jest termin „zakup maszyny który teoretycznie będzie finansowany przez ten projekt”. Kwalifikowalność dla naboru jednoznacznie wskazuje jakie kategorie wydatków mogą być kwalifikowane w ramach naboru.

      Po przesłaniu Państwa dokumentów, projekt musi przejść przez ocenę formalną (efektem ocena pozytywna/negatywna), ocenę merytoryczną (efektem ocena pozytywna/negatywna), a następnie, w przypadku wybrania Państwa projektu do dofinansowania - etap dostarczania dokumentów do umowy (wybranie do dofinansowania/ odmowa podpisania umowy). Zgodnie z Regulaminem wyboru projektu rozstrzygnięcie naboru planowane jest w grudniu 2024 r.

      Przedstawiony przez Państwa skrócony opis projektu sugeruje, że dotyczy on inwestycji produkcyjnej, a nie prowadzenia prac B+R lub stworzenia/ modernizacji infrastruktury B+R.

      Należy zwrócić uwagę, że w ramach naboru FESL.01.02-IP.01-099/24 mogą ubiegać się o wsparcie projekty, których celem jest wzrost innowacyjności regionu poprzez zwiększenie liczby przedsiębiorstw zaangażowanych w prace B+R zwieńczone ich komercjalizacją, jak również poprawę, jakości infrastruktury badawczej wykorzystywanej dla działalności badawczo-rozwojowej.

      Można uzyskać wsparcie w ramach 1 typu projektu- jeśli utworzy/rozbuduje/zmodernizuje się infrastrukturę służącą prowadzeniu prac B+R. Wsparcie w ramach 2 typu projektu - można uzyskać wsparcie, jeśli będą prowadzone badania przemysłowe i prace eksperymentalno – rozwojowe lub wyłącznie prace eksperymentalno - rozwojowe.

      • Czy możliwa jest sprzedaż produktów powstałych w wyniku prowadzonych badań w trakcie trwania projektu? A mianowicie, do planowanych badań niezbędny jest zakup materiałów w postaci złomu metali. Zakup ten będzie dofinansowany. Na skutek prowadzonych badań odzyskany zostanie z tego złomu metal. I czy ten metal można sprzedać w trakcie trwania projektu? Czy musi być zabezpieczony i przechowywany przez czas trwania projektu i okres jego trwałości?

      W odpowiedzi informuję, że Wnioskodawca ubiega się o działalność B+R, zatem nie jest dopuszczalna sprzedaż odzyskiwanego w ramach prac B+R metalu. Dodatkowo przypominam, że II typ projektu nie nakazuje utrzymania obowiązku trwałości projektu.

      • Czy wdrożenie wyników B+R we własnym przedsiębiorstwie musi mieć miejsce w województwie śląskim? Dokładniej czy rozpoczęcie procesu produkcji nowego produktu musi mieć miejsce w województwie śląskim czy tylko sprzedaż (produkcja nowego produktu w innym województwie)?

      Wdrożenie/ komercjalizacja musi mieć miejsce w jednostce znajdującej się na terenie Województwa Śląskiego. Wnioskodawcy występujący w formie partnerstwa są zobowiązani do takiego sposobu komercjalizacji;

      • Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie konieczności wykorzystania w projekcie, który będzie realizowany w partnerstwie z uczelnią wskaźnika:

      RCO010  Przedsiębiorstwa współpracujące z organizacjami badawczymi

      Liczba przedsiębiorstw współpracujących we wspólnych projektach badawczych z organizacjami badawczymi. Współpraca w zakresie działań na rzecz badań i rozwoju może być nowa lub już istniejąca i powinna być prowadzona przynajmniej przez czas trwania projektu objętego wsparciem. Wskaźnik obejmuje aktywne uczestnictwo we wspólnych projektach badawczych, a wyklucza ustalenia umowne bez aktywnej współpracy w ramach projektu objętego wsparciem.  Definicja przedsiębiorstwa – zob. RCO01.   Definicja organizacji badawczej – zob. RCO07.

      Sztuka

      Umowa o współpracy

      Czy w przypadku ww. wskaźnika w sytuacji, gdy projekt będzie realizowany przez Przedsiębiorcę  w Partnerstwie należy wskazać wartość 1 czy też chodzi tu o inną współpracę poza zakresem realizowanego projektu? Czy w takiej sytuacji należy dołączyć odrębną umowę o współpracy poza umową o Partnerstwie?

      W odpowiedzi na przesłane pytanie informuję, że wartość wskaźnika Przedsiębiorstwa współpracujące z organizacjami badawczymi, zawsze będzie wynosiła „1” bez względu na liczbę prowadzonych współpracy z organizacjami badawczymi, pod warunkiem spełnienia wymogów wynikających z definicji wskaźnika.  Wskaźnik dotyczy zarówno współpracy w ramach partnerstwa w projekcie jak i również innej współpracy pod warunkiem, że dotyczy zakresu projektu.

      W przypadku realizacji projektu w partnerstwie dokumentem weryfikującym - Umowa o współpracy – będzie umowa partnerstwa, w przypadku współpracy poza partnerstwem Wnioskodawca zobowiązany jest w inny sposób udokumentować współpracę z organizacją badawczą i upowszechniającą wiedzę.

      • Planujemy część prac zlecić do wykonania przez instytucje zewnętrzne.

      Czy istnieje limit wartościowy dla usług zewnętrznych (np. w stosunku do całkowitej wartości projektu) ?

      W jaki sposób można przeprowadzić szacowanie wartości usługi?  Czy w tym zakresie wystarczające jest badanie rynku polegające na mailowym zapytaniu wysłanym do potencjalnych wykonawców? Jaka powinna być ilość zapytań? 

      Informujemy, że nie ma limitów wartościowych dla usług zewnętrznych.

      Do szacowania wartości wydatków przed złożeniem wniosku, wystarczy jeden szacunek, mail lub zrzut z ekranu itp., który umożliwi ocenę, czy wszystkie wydatki są zasadne z punktu widzenia realizacji i wykonalności inwestycji, oraz czy ich wysokość jest porównywalna z cenami rynkowymi.

      • Zwracam się z uprzejmą prośbą o wskazanie ograniczeń w konstrukcji budżetu projektu w przypadku  projektu realizowanego w Partnerstwie z Uczelnią (w ramach drugiego typu projektu – prace B+R).

      Proszę o potwierdzenie:

      1) czy w przypadku podziału projektu na etapy – każdy etap powinien być realizowany oddzielnie przez Przedsiębiorcę i oddzielnie przez Partnera, czy możliwe jest wspólne realizowanie danego etapu? W dokumentacji znaleźliśmy odniesienie, że należy wyodrębnić oddzielne jedynie poszczególne zadania dla Partnera.

      2) Czy istnieje maksymalna ilość etapów jakie mogą być zaplanowane we wniosku w ramach prac przemysłowych/prac rozwojowych?

      W odpowiedzi na Państwa pytanie informuję, iż dokumentacja w ramach Naboru nr FESL.01.02-IP.01-099/24 nie wyklucza możliwości realizacji danego etapu prac B+R wspólnie z Partnerem projektu.

      W odniesieniu do pytania drugiego informuję, iż w ramach przedmiotowego naboru w projekcie Wnioskodawca realizuje Prace Przemysłowe podzielone na Poziomy Gotowości Technologicznej (Etapy) nr III – VI oraz Prace Rozwojowe w skład których wchodzą Poziomy Gotowości Technologicznej (Etapy) nr VII – VIII. W związku z czym liczba etapów nie powinna przekraczać liczby realizowanych poziomów gotowości technologicznej.

      • W odniesieniu do trwającego naboru w ramach Działania FESL.01.02 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, zwracam się z uprzejmą prośbą o informację w jaki sposób należy udokumentować współpracę dużego przedsiębiorstwa z przedsiębiorstwami z sektora MŚP, aby uznane zostało spełnienie Efektu dyfuzji? Czy na etapie składania wniosku wnioskodawca powinien mieć już podpisaną umowę takiej współpracy? Jednocześnie bardzo proszę o informację czy list intencyjny będzie potwierdzeniem nawiązania takiej współpracy?

      Zgodnie z Instrukcją wypełniania i składania WOD stanowiącą Załącznik nr 4 do Regulaminu Konkursu: W ramach opisu „Efektu dyfuzji" konieczne jest wykazanie, czy wypracowane w ramach projektu rezultaty w postaci innowacyjnych produktów/technologii/usług lub know-how, pozwalają w przyszłości na podjęcie współpracy z MŚP lub przewidują współpracę z MŚP, NGO i organizacjami badawczymi. Ta kooperacja może obejmować także okres, po zakończeniu realizacji projektu, do zakończenia okresu trwałości - w przypadku I typu projektu, lub do skomercjalizowania wyników prac B+R włącznie - w przypadku II typu projektu.

      Biorąc pod uwagę powyższe zapisy informuję, iż na etapie składania wniosku o dofinansowanie nie ma konieczności formalnego przedstawienia dokumentacji potwierdzającej osiągnięcie „Efektu dyfuzji".

      Jednocześnie należy zwrócić uwagę że informacje zawarte w punkcie B.14. WOD (dotyczące również ww. „Efektu dyfuzji") zostaną ocenione na etapie oceny merytorycznej. Na tym etapie Wnioskodawca może zostać również wezwany do złożenia dodatkowych wyjaśnień/uzupełnień dokumentacji. Powyższe zapisy wskazują również, że „(…)kooperacja może obejmować także okres, po zakończeniu realizacji projektu, do zakończenia okresu trwałości - w przypadku I typu projektu, lub do skomercjalizowania wyników prac B+R włącznie - w przypadku II typu projektu."

      • Czy w przypadku projektu badawczego, w którym pracujemy nad "rodziną" innowacyjnych produktów i każdy z tych produktów przeprowadzamy od potwierdzonego TRL II do TRL VIII, to czy możemy rozpisać np. etap I i II tak jak poniżej?

      TRL II-TRL III

      Początek 01.01.2025 Koniec 30.06.2025

      Produkt 1 01.01.2025-28.02.2025

      Produkt 2 1.03.2025-30.04.2025

      Produkt 3 1.05.2025-30.06.2025

      TRL III-TRL IV

      Początek 1.03.2025 Koniec 31.08.2025

      Produkt 1 1.03.2025-30.04.2025

      Produkt 2 1.05.2025-30.06.2025

      Produkt 3 1.07.2025-31.08.2025

      Informuję, że istnieje taka formalna możliwość. Proszę jednak mieć na względzie, że pytanie to odnosi się m.in. do kwestii logicznego ujęcia etapów projektu, co jest przedmiotem oceny merytorycznej. Zatem po stronie Państwa stoi konieczność przedstawienia logicznego i wykonalnego harmonogramu prac B+R, co będzie przedmiotem oceny merytorycznej, a nie formalnej.

      • Mam pytania do tytułowego naboru w sprawie premii za rozpowszechnianie wyników. W związku z tym, że w regulaminie nie ma ilości publikacji, to czy można przyjąć, że wystarczy jedna publikacja w czasopiśmie lub jedna konferencja?

      Jeżeli chodzi o czasopisma czy spis czasopism należy pobrać z poniższej strony?

      https://www.gov.pl/web/nauka/komunikat-ministra-nauki-z-dnia-05-stycznia-2024-r-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych

      Jeżeli chodzi o konferencje to jakie są wytyczne do tego żeby konferencja była zaakceptowana na etapie późniejszej kontroli?

      W odpowiedzi na Pana pytania informuję, iż zgodnie z Umową o dofinansowanie w ramach Naboru nr FESL.01.02-IP.01-099/24, Paragraf 4b Warunki przyznania premii, ust. 2.:

      Beneficjent przedstawia sprawozdanie z rozpowszechnienia wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych albo prac rozwojowych, niezwłocznie po spełnieniu warunku z ustępu 1 punkt 1) litera b) umowy o dofinansowanie, wraz z dokumentami potwierdzającymi przekazanie informacji społeczeństwu, które nastąpiło:

      1) poprzez uczestnictwo w co najmniej 2 konferencjach, w tym na 1 konferencji naukowej lub technicznej (w konferencji musi uczestniczyć instytucja naukowo – badawcza) wraz z programami, w których znajduje się punkt dotyczący prezentacji wyników Projektu objętego wsparciem lub

      2) poprzez publikacje w co najmniej 2 czasopismach naukowych lub technicznych widniejących w wykazie Ministerstwa Edukacji i Nauki [Zgodnie z obowiązującym komunikatem zamieszonym na stronie internetowej ministerstwa odpowiedzialnego za prowadzenie wykazu czasopism naukowych] dotyczących branży tożsamej z branżą, w której realizowany jest Projekt (wraz z egzemplarzem publikacji) lub

      3) za pośrednictwem ogólnodostępnych baz danych, oprogramowania bezpłatnego lub oprogramowania z licencją otwartego dostępu (wraz z kopiami wyników na nośnikach danych)

      Potwierdzam również, że lista czasopism naukowych i technicznych dostępna jest w ramach komunikatu Ministra Nauki z dnia 05 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, który wskazali Państwo w przesłanym linku.

      • Czy fundacja w ramach niniejszego konkursu może zadeklarować realizację i komercjalizację badań przez spółkę z o.o. która będzie otwarta w WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM po złożeniu wniosku a nie później niż przed podpisaniem Umowy o dofinansowanie?

      Czy wkład własny może być finansowany w oparciu o umowę pożyczki? Jeśli tak, to czy wkład własny może być przekazywany spółce zgodnie z harmonogramem Wydatków?

      Na wstępie pragnę zaznaczyć, że nabór ten skierowany jest do sektora przedsiębiorstw. Fundacja może ubiegać się o dofinansowanie w ramach naboru FESL.01.02-IP.01-099/24 , o ile prowadzi działalność gospodarczą i posiada wpis do rejestru przedsiębiorstw. Zgodnie z Regulaminem wyboru projektów – mogą ubiegać się o dofinansowanie Wnioskodawcy posiadający status mikro, małego, średniego lub dużego przedsiębiorstwa zgodnie z art. 2 pkt 2 i pkt 24 oraz załącznikiem I Rozporządzenia 651/2014, co oznaczam ze wpis do rejestru musi być dokonany przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, a nie – tak jak napisano w zapytaniu - po złożeniu wniosku, a przed podpisaniem umowy.

      Zgodnie z dokumentacją dla tego naboru obowiązek komercjalizacji ciąży na Wnioskodawcy, późniejszym Beneficjencie środków. W związku z tym nie ma możliwości komercjalizacji wyników badań przez inny podmiot, nawet zależny od Wnioskodawcy.

      Załącznik nr 4 – Instrukcja wypełniania i składania WOD – jasno określa rodzaje dokumentów potwierdzających finansowanie projektu:

      „Dostarcz dokument, który uwiarygadnia posiadanie środków finansowych na realizację projektu. Wskazane dokumenty potwierdzające finansowanie projektu stanowią katalog zamknięty. Oznacza to, że katalog zawiera jedyne, dopuszczalne jako obligatoryjne do załączenia dokumenty, które możesz przedstawić jako uwiarygadniające posiadanie środków finansowych na realizację projektu.

      Możesz udokumentować posiadanie środków finansowych na realizację projektu poprzez załączenie:

      1. a) wyciągu z rachunku bankowego Wnioskodawcy zaświadczenia bankowego/opinii bankowej o posiadaniu przez Wnioskodawcę na rachunku bankowym środków finansowych w określonej wysokości lub o posiadanej zdolności kredytowej. Zaświadczenie musi być potwierdzone przez bank;
      2. b) promesy kredytowej/ promesy leasingu finansowego / promesy pożyczki inwestycyjnej wystawionej na podstawie zweryfikowanej zdolności finansowej Wnioskodawcy przez instytucję finansową zgodną z definicją zawartą w Kodeksie Spółek Handlowych i nadzorowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego. W przypadku gdy Wnioskodawca ubiega się o wsparcie na raty leasingu finansowego wówczas załącza promesę leasingu;
      3. c) kredyt obrotowy, kredyt na rachunku bieżącym;
      4. d) umowy zawartej na kredyt obrotowy wraz z informacją Wnioskodawcy na temat wartości dostępnych środków finansowych, które zostaną przeznaczone na realizację projektu;
      5. e)

      UWAGA!

      Załączony dokument musi być aktualny na moment złożenia wniosku. Przez aktualny należy w tym przypadku rozumieć nie starszy niż na dzień ogłoszenia naboru.

      W przypadku partnerstwa – każdy członek partnerstwa jest zobowiązany do dostarczenia powyższego załącznika. W przypadku gdy którykolwiek z partnerów nie będzie dostarczał przedmiotowego dokumentu, wówczas należy dostarczyć oświadczenie partnera wiodącego lub innego partnera, że zobowiązuje się on do finansowego zabezpieczenia projektu również w części odpowiadającej członkowi partnerstwa. Należy wziąć pod uwagę, że załączony dokument, ze strony zabezpieczającego, powinien być spójny z częścią rzeczowo – finansową wniosku, w zakresie własnym oraz w zakresie partnera, w imieniu którego zabezpiecza się środki”.

      Jakiekolwiek inne formy zabezpieczenia mogą stanowić tylko i wyłącznie załącznik dodatkowy. Niemniej Wnioskodawca zobowiązany jest do spełnienia powyższego kryterium w tym zakresie.

      • Jesteśmy Spółką, której główny profil działalności wg PKD to 10.83 Z, PRZETWÓRSTWO HERBATY I KAWY.

      W związku z powyższym oraz z uwagi na zapisy Regulaminu Wyboru projektów, zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji w następującej sprawie:

      W regulaminie Wyboru Projektów W SPOSÓB KONKURENCYJNY w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 nr FESL.01.02-IP.01-099/24, PRIORYTET FESL.01 Fundusze Europejskie na inteligentny rozwój, DZIAŁANIE FESL01.02 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, str. 14 istnieje zapis:

      NIE możesz ubiegać się o dofinansowanie, jeśli:

      - działalność, która ma zostać wsparta dzięki dofinansowaniu dotyczy działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia zgodnie z załącznikiem numer 7 do niniejszego Regulaminu (Opracowanie dotyczące rodzajów działalności wykluczonych z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach działania 01.02 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027);

      W w/w załączniku nr 7 do Regulaminu w dziale II. Wykluczenia w oparciu o Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 (z późn. zm.), litera f) Produkcja, przetwarzanie oraz wprowadzanie do obrotu produktów rolnych w tabeli nr 8 znajdują się kody PKD 10.83.Z.

      Zgodnie z zapisami tego działu:

      Zgodnie z brzmieniem artykułu 1 ustęp 3 litera b) Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu nadanym przez Rozporządzenie Komisji (UE)  pomoc nie może zostać udzielona w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych, z wyjątkiem regionalnej pomocy inwestycyjnej w regionach najbardziej oddalonych, programów regionalnej pomocy operacyjnej, pomocy na usługi doradcze na rzecz MŚP, pomocy na finansowanie ryzyka, pomocy na badania i rozwój, pomocy dla MŚP na wspieranie innowacyjności, pomocy na ochronę środowiska, pomocy szkoleniowej,  pomocy przeznaczonej na pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji i pracowników  z niepełnosprawnością, pomocy na projekty na rzecz rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (RLKS), pomocy na projekty w ramach Europejskiej współpracy terytorialnej oraz pomocy zawartej w produktach finansowych wspieranych przez Fundusz InvestEU, pomocy dla mikroprzedsiębiorstw w formie interwencji publicznych dotyczących dostaw energii elektrycznej, gazu lub ciepła, o której mowa w art. 19c, oraz pomocy dla MŚP w formie tymczasowych interwencji publicznych dotyczących dostaw energii elektrycznej, gazu i ciepła wytwarzanego z gazu ziemnego lub energii elektrycznej mającej złagodzić skutki wzrostu cen w następstwie rosyjskiej wojny napastniczej przeciwko Ukrainie, o której to pomocy mowa w art. 19d;.

      Zgodnie z brzmieniem artykułu 1 ustęp 3 litera c) Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu nadanym przez Rozporządzenie Komisji (UE)  pomoc nie może zostać udzielona przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w sektorze przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych  w następujących przypadkach:

      • kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów nabytych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorstwa objęte pomocą;
      • kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu przekazania jej w części lub w całości producentom surowców.

      W związku z powyższym przepisy dopuszczają, poza dwoma w/w przypadkami, udzielanie pomocy publicznej w zakresie działalności dotyczącej przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych.

       

      W kryteriach wyboru projektów FE SL 2021-2027 Działanie 01.02 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, w kryteriach formalnych str. 12, zero-jedynkowo zostało określone kryterium czy projekt nie dotyczy działalności i sektorów wyłączonych ze wsparcia

      W związku z wszystkimi powyższymi zapisami, bardzo prosimy o informację, czy możemy dalej realizować kolejne etapy pisania projektu, czy kody PKD 10.83.Z, są w tym przypadku na liście branż wykluczonych z możliwości ubiegania się o dofinansowanie i na etapie kryterium wyboru projektu, nasz projekt zero-jedynkowo zostanie odrzucony z uwagi na powyższe?

      Czy może jednak wpisujemy się w "wyjątek" zgodnie z brzmieniem artykułu 1 ustęp 3 litera b) Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. i nasze PKD oraz założenie projektu nie wyklucza nas z możliwości ubiegania się o dofinansowanie?

      Wg nas zgodnie z brzmieniem artykułu 1 ustęp 3 litera c) Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. nie wpisujemy się w zakres wskazanych w tym przepisie obu przypadków stanowiących wykluczenie do udzielenia pomocy publicznej, ponieważ nie będzie to dotyczyć sytuacji, że wysokość pomocy będzie uzależniona od cen lub ilości produktów nabytych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorstwa objęte pomocą. Nasz  projekt nie będzie również dotyczył sytuacji, kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu przekazania jej w części lub w całości producentom surowców.

      Informuję, że wykluczenie jest uzależnione od podstawy prawnej, w oparciu o którą będziecie się Państwo ubiegać o dofinansowanie.

      Jeżeli planują Państwo skorzystać z II typu projektu, tj. na wsparcie konkretnych prac B+R, wówczas pomoc jest udzielana na bazie art. 25 czyli w sekcji związanej z pomocą na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną. W tej sytuacji – zgodnie ze wskazanym w zapytaniu fragmentem rozporządzenia, przedmiotowe wykluczenie nie ma zastosowania.

      Natomiast jeżeli Państwo zamierzają ubiegać się w oparciu o art. 14, czyli stworzenie infrastruktury na rzecz prowadzenia prac B+R, wówczas przedmiot działalności o nr PKD 10.83.Z., nie wyklucza automatycznie z możliwości ubiegania się o wsparcie w ramach projektu, ponieważ zgodnie z brzmieniem artykułu 1 ustęp 3 litera c) Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.  nie będzie dotyczyć sytuacji, kiedy wysokość pomocy będzie uzależniona od cen lub ilości produktów nabytych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorstwa objęte pomocą oraz nie będzie również dotyczył sytuacji, kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu przekazania jej w części lub w całości producentom surowców.

      Jednocześnie należy mieć na uwadze, że zgodnie z brzmieniem artykułu 1 ustęp 3 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, w przypadku przedsiębiorstwa prowadzącego działalność w sektorze wykluczonym z możliwości uzyskania wsparcia, istnieje możliwość uzyskania wsparcia na projekt, który nie jest wykluczony w zakresie sektora działalności, pod warunkiem, że zostaną zapewnione odpowiednie środki zabezpieczające, że udzielona pomoc nie wesprze działalności wykluczonych. Do środków tych należą: rozdzielenie działalności lub wyodrębnienie kosztów.

      WNIOSEK I ZAŁĄCZNIKI

      • Mam pytanie dotyczące części finansowej wniosku do FESL 1.2. Chodzi o udokumentowanie potwierdzenia finansowania projektu. Planujemy w okresie przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, uzyskanie środków z pożyczki pochodzącej od udziałowca Spółki (Wnioskodawcy), na sfinansowanie wkładu własnego Projektu. Środki te będą na rachunku bankowym Spółki dostępne do wykorzystania przez cały okres oceny wniosku (dostępne do udokumentowania na każdym etapie oceny), oraz przez czas realizacji Projektu. Przed złożeniem wniosku zostanie przygotowany wydruk z rachunku bankowego Spółki, m.in. z ww. środkami. Czy takie rozwiązanie jest dopuszczalne, biorąc pod uwagę zapisy Instrukcji wniosku o dofinansowanie, gdzie wśród listy dokumentów potwierdzających finansowanie nie ma mowy o umowie (przyszłej) pożyczki od osoby fizycznej, tylko jest np. aktualny wyciąg z rachunku bankowego (na którym to jeszcze przed złożeniem wniosku będą m.in.

      środki z pożyczki):

      "Dostarcz dokument, który uwiarygadnia posiadanie środków finansowych na realizację projektu. Wskazane dokumenty potwierdzające finansowanie projektu stanowią katalog zamknięty. Oznacza to, że katalog zawiera jedyne, dopuszczalne jako obligatoryjne do załączenia dokumenty, które możesz przedstawić jako uwiarygadniające posiadanie środków finansowych na realizację projektu.

      "Możesz udokumentować posiadanie środków finansowych na realizację projektu poprzez załączenie:

      a)wyciągu z rachunku bankowego Wnioskodawcy zaświadczenia bankowego/opinii bankowej o posiadaniu przez Wnioskodawcę na rachunku bankowym środków finansowych w określonej wysokości lub o posiadanej zdolności kredytowej. Zaświadczenie musi być potwierdzone przez bank;

      1. b) promesy kredytowej/ promesy leasingu finansowego / promesy pożyczki inwestycyjnej wystawionej na PODSTAWIE ZWERYFIKOWANEJ ZDOLNOŚCI FINANSOWEJ Wnioskodawcy przez instytucję finansową zgodną z definicją zawartą w Kodeksie Spółek Handlowych i nadzorowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego. W przypadku gdy Wnioskodawca ubiega się o wsparcie na raty leasingu finansowego wówczas załącza promesę leasingu;
      2. c) kredyt obrotowy, kredyt na rachunku bieżącym;
      3. d) umowy zawartej na kredyt obrotowy wraz z informacją Wnioskodawcy na temat wartości dostępnych środków finansowych, które zostaną przeznaczone na realizację projektu;
      4. e) lokaty."

      Czyli środki pochodzące z pożyczki od udziałowca będą udokumentowane w sposób określony w podpunkcie a).

      Proszę o informację.

      W odpowiedzi na wątpliwości pragnę wyjaśnić, że jeżeli Wnioskodawca dostarczy jako dokument potwierdzający finansowanie projektu wyciąg z rachunku bankowego Wnioskodawcy zgodnie z Instrukcją wypełniania i składania WOD - rozwiązane przedstawione w zapytaniu będzie dopuszczalne. Na etapie oceny formalnej przedmiotowy dokument zostanie uznany.

      Proszę mieć na względzie, że dostarczenie promesy pożyczki udzielonej przez udziałowca spółki nie spełni warunków określonych Regulaminem, gdyż nie będzie wystawione przez instytucję finansową zgodną z definicją zawartą w Kodeksie Spółek Handlowych i nadzorowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego.

      Przypominam, że dokument potwierdzający finansowanie musi być aktualny na moment złożenia wniosku. Przez aktualny należy w tym przypadku rozumieć nie starszy niż na dzień ogłoszenia naboru. Ponadto przedmiotowy dokument powinien dotyczyć Wnioskodawcy, a nie innego podmiotu. Jednocześnie informuję, że weryfikacja potencjału finansowego Wnioskodawcy zostanie szczegółowo przeprowadzona na etapie oceny spełnienia kryteriów oceny merytorycznej przez ekspertów zewnętrznych na podstawie zapisów we wniosku, dołączonych załączników (w tym dokumentu potwierdzającego finansowanie projektu) oraz własnej wiedzy i doświadczenia ekspertów. W chwili obecnej nie można stwierdzić, czy przedstawione rozwiązanie pozwoli na stwierdzenie, że Wnioskodawca dysponuje odpowiednim potencjałem finansowym do realizacji planowanego przedsięwzięcia.

      • Proszę o potwierdzenie zakresu wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie, jakie musi złożyć uczelnia publiczna. Prośba o potwierdzenie poniższych kwestii:

      1) Załącznik nr 3 Dokumenty potwierdzające finansowanie projektu – w instrukcji do WoD wskazano, że „W przypadku partnerstwa – każdy członek partnerstwa jest zobowiązany do dostarczenia powyższego załącznika”. O ile stosowne dokumenty od Przedsiębiorcy nie budzą nasze wątpliwości to w przypadku Uczelni (które  w działaniu 1.2 otrzymają dofinansowanie w wysokości 100%) nie do końca jest jasne czy Uczelnia musi potwierdzać finansowanie projektu a jeśli tak to w jakiej kwocie?

      2) Załącznik nr 4. Formularz/e pomocy publicznej/4a. Oświadczenie o trudnej  sytuacji finansowej – Uczelnia zobligowane jest jedynie do złożenie załącznika 4a dot. sytuacji finansowej

      3) Załącznik nr 12.Dokument, z którego wynika upoważnienie do reprezentacji (dotyczy projektów realizowanych w partnerstwie) – czy to jest jakieś odrębne pełnomocnictwo niż to które stanowi załącznik do umowy Partnerstwa? Czy mają Państwo jakiś wymagany wzór takiego upoważnienia?

      Ad 1 Zgodnie z Instrukcją wypełniania i składania WOD, w przypadku partnerstwa – każdy członek partnerstwa jest zobowiązany do dostarczenia dokumentu potwierdzającego finansowanie projektu. W przypadku gdy którykolwiek z partnerów nie będzie dostarczał przedmiotowego dokumentu, wówczas należy dostarczyć oświadczenie partnera wiodącego lub innego partnera, że zobowiązuje się on do finansowego zabezpieczenia projektu również w części odpowiadającej członkowi partnerstwa. Należy wziąć pod uwagę, że załączony dokument, ze strony zabezpieczającego, powinien być spójny z częścią rzeczowo – finansową wniosku, w zakresie własnym oraz w zakresie partnera, w imieniu którego zabezpiecza się środki.

      Zapisy pakietu aplikacyjnego nie określają/wskazują w jakiej wartości/procencie należy dostarczyć dokumenty potwierdzające finansowanie, niemniej jednak należy mieć na uwadze, iż powyższy załącznik jest jednym z dokumentów, na podstawie których oceniany będzie (na etapie oceny merytorycznej) potencjał finansowy/kondycja finansowa Wnioskodawcy.

      Ad 2 Zgodnie z Instrukcją finansowania i składania WDO, w przypadku partnerstwa – każdy członek partnerstwa jest zobowiązany do dostarczenia załącznika/ów takich jak min. Formularz pomocy publicznej, 4a. Oświadczenie o trudnej sytuacji finansowej (jeśli dotyczy).

      Wyjątek stanowi organizacja prowadząca badania i upowszechniającej wiedzę (w zakresie działalności niegospodarczej), która nie jest beneficjentem pomocy publicznej, zamiast Formularza Pomocy Publicznej, należy dostarczyć oświadczenie przedmiotowego partnera o niepozostawaniu w trudnej sytuacji.

      Ad 3 Informuję, iż po stronie Wnioskodawcy leży przedstawienie dokumentu jakim jest upoważnienie do reprezentacji, co szerzej zostało wskazane w Instrukcji wypełniania i składania WOD.

      • W przypadku projektu przygotowywanego przez konsorcjum w naborze w ramach FESL 01.02 jednym z załączników do wniosku jest umowa o realizacji projektu partnerskiego.

      Analizując przygotowany przez Państwa wzór umowy, zauważyłem, że w jednym z załączników należy podać numery rachunków bankowych wyodrębnionych do obsługi projektu.

      Czy to oznacza, że te rachunki należy otworzyć przed złożeniem wniosku aby wypełnić treścią załącznik, czy też można ten załącznik wprowadzić aneksem do umowy już po zawarciu umowy o dofinansowanie? Do czasu rozpatrzenia wniosku oraz w przypadku negatywnej decyzji o dofinansowaniu rachunki pozostaną bowiem nieaktywne.

      W  ramach przedmiotowego naboru przewiduje się możliwość projektu partnerskiego, a nie konsorcjum. Jednocześnie informuję, że cała Umowa o realizacji projektu partnerskiego wraz z załącznikami powinna zostać wypełniona i podpisana.

      Zgodnie z zapisami przedmiotowej Umowy, partnerzy projektu zobowiązani są między innymi do:

      - posiadania wyodrębnionego rachunku bankowego na środki otrzymane w formie refundacji w ramach Projektu oraz informowania Partnera wiodącego o wszelkich zmianach numeru rachunku w trakcie realizacji zadań,

      - posiadania wyodrębnionego rachunku bankowego na środki otrzymane w formie zaliczki w ramach Projektu oraz informowania Partnera wiodącego o wszelkich zmianach numeru rachunku w trakcie realizacji zadań.

      W związku z powyższym stosowne rachunki bankowe powinny zostać utworzone, a sama Umowa projektu partnerskiego wraz z załącznikami wypełniona i podpisana przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

      Ewentualne korekty w powyższym zakresie mogą być możliwe na późniejszym etapie.

      • W Instrukcji wypełnienia wniosku, w punkcie B.13. Analiza techniczna – stan aktualny, mamy zapis ” Ponadto przedstaw: ocenę badania stanu techniki rezultatu projektu”

      Bardzo prosiłbym o doprecyzowanie jak ma wyglądać takie badanie stanu techniki, jakie elementy są wymagane by spełnić wymagania konkursowe, kto może go przeprowadzić (wnioskodawca samodzielnie/rzecznik patentowy) czy ewentualnie wymagany jest załącznik w postaci takiego badania.

      W dokumentacji aplikacyjnej nie ma wskazanych wymagań jakie powinno zawierać takie badanie natomiast należy mieć na uwadze, aby w szczegółowy sposób wykazać, że produkt/usługa/proces/technologia jest unikatowy oraz dotychczas niestosowany a tym samym nie stanowi własności intelektualnej innych osób/instytucji/przedsiębiorstw itp.

      Badanie stanu techniki może być sporządzone w dowolnej formie oraz przez dowolny podmiot, zarówno przez Wnioskodawcę jak i inne instytucje. Element ten będzie weryfikowany na etapie oceny spełnienia kryteriów merytorycznych. W przypadku wątpliwości oceniający w trakcie oceny merytorycznej mogą poprosić o dalsze wyjaśnienia.

      Rekomendujemy załączenie takiego załącznika na etapie składania wniosku.

      • Pytanie dotyczące opisywania zadań w harmonogramie.

      Jeśli w projekcie występują na przykład 3 etapy badań przemysłowych, to czy zadania w harmonogramie mogą grupować koszty z tych etapów.

      Na przykład jeśli konkretny specjalista będzie zaangażowany we wszystkich etapach badań przemysłowych, to

      1. a) można ująć ten koszt w jednym zagregowanym zadaniu kosztów personelu lub
      2. b) należy przygotować trzy zadania, w których koszt personelu będzie zaplanowany osobno dla każdego z tych etapów.

      Oczywiście zakładam odpowiednie uzasadnienie tych pozycji kosztów

      Ponadto w załączniku numer 6 do Regulaminu wyboru projektów (pt.

      Kwalifikowalność dla naboru numer FESL-01.02.IP.01-099/24) w ramach punktu "1.Za koszty niekwalifikowalne uznaje się w szczególności:" (na str. 22) jest zapis:

      - koszty wytworzenia środków trwałych lub wartości niematerialnej i prawnej

      Jak mam rozumieć ten zapis? Jeśli celem jednostki badawczej (będącej

      Partnerem) byłoby wytworzenie WNiP to wszelkie wynagrodzenia [a więc koszty  wytworzenia] są niekwalifikowane?

      Dokonując podziału projektu na poszczególne zadania należy podzielić je tematycznie w zakresie dotyczącym ponoszonych kosztów, a także aby w każdym zadaniu koszty kwalifikowalne dotyczyły jednej podstawy prawnej. W przypadku kwalifikowania prac B+R planowane prace należy podzielić na odrębne zadania dotyczące badań przemysłowych oraz prac rozwojowych. W przypadku realizacji projektu w ramach partnerstwa, należy stworzyć odrębne zadanie dla każdego z partnerów. Należy także pamiętać o kolejności zadań, aby były one ułożone chronologicznie. Wobec powyższego uznać można, iż

      - propozycja wskazana w pkt. A jest możliwa, w przypadku, gdy konkretny specjalista na wszystkich etapach badań przemysłowych ma tożsame obowiązki i opis wydatku będzie adekwatny dla każdego poziomu gotowości. Należy wtedy w opisie wskazać, jakich poziomów gotowości dotyczy dany wydatek.

      - propozycja wskazana w pkt. B jest możliwa, w przypadku, gdy Wnioskodawca chce pokazać „różny opis” wydatku – np. ogólny zakres obowiązków dla danego etapu będzie inny niż dla kolejnego etapu – wtedy można wykazać wydatek w kilku pozycjach.

      Zgodnie z założeniami dotyczącymi naboru wnioskodawca może prowadzić prace badawcze od III-VIII poziomu gotowości technologicznej. Przeprowadzone prace badawcze mogą obejmować opracowanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku, gdy prototyp lub projekt pilotażowy z konieczności jest produktem końcowym do wykorzystania do celów komercyjnych, a jego produkcja jest zbyt kosztowna, aby służył on jedynie do demonstracji i walidacji. W ramach II typu wnioskodawca nie tworzy środków trwałych czy też wartości niematerialnych i prawnych stąd wskazane koszty stanowią wydatki niekwalifikowalne. W ramach projektu prowadzone są prace badawcze i koszty związane z tymi działaniami traktowane są jako koszty kwalifikowalne.

      • Czy organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę, które będą realizować projekt w zakresie dotyczącym działalności niegospodarczej i otrzymują 100 % kosztów kwalifikowalnych są zobligowane do udokumentowania posiadania środków finansowych na realizację projektu, czy też wystarczy oświadczenie partnera wiodącego, że zobowiązuje się do finansowania zabezpieczenia projektu w części przypadającą uczelni?

      Zgodnie z zapisami dokumentacji aplikacyjnej (instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie) wnioskodawca zobligowany jest do dostarczenia dokumentu potwierdzającego finansowanie środków. W przypadku projektu realizowanego w partnerstwie – każdy członek partnerstwa zobowiązany jest do dostarczenia załącznika. W przypadku gdy którykolwiek z partnerów nie będzie dostarczał przedmiotowego dokumentu, wówczas należy dostarczyć oświadczenie partnera wiodącego lub innego partnera, że zobowiązuje się on do finansowego zabezpieczenia projektu również w części odpowiadającej członkowi partnerstwa. Należy wziąć pod uwagę, że załączony dokument, ze strony zabezpieczającego, powinien być spójny z częścią rzeczowo – finansową wniosku, w zakresie własnym oraz w zakresie partnera, w imieniu którego zabezpiecza się środki

      • Czy udostępniony w dokumentacji załącznik do wniosku o dofinansowania nr 5 – Formularz dotyczący pomocy de minimis jest prawidłowy?

      W formularzu jest wskazane:

      Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

      Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1)

      W związku z wprowadzeniem od 2024 roku nowego limitu pomocy de minimis (300 000 Euro) przez rozporządzenie Komisji (UE) numer 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania artykułu 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L  2023.2831 z 15.12.2023, z późn. zm.) czy to nie właśnie to rozporządzenie powinno być wskazane w ww. Formularzu?

      Informuję, że do czasu wejścia w życie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis , konieczne jest stosowanie dotychczasowego wzoru Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, który sporządzany jest przez UOKiK. Przedmiotowe oznacza, że wzór Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis załączony pod ogłoszeniem o naborze jest prawidłowy, pomimo wejścia w życie rozporządzenia Komisji (UE) 2023/2831.

      • W instrukcji do wniosku jest zapis: "Pamiętaj, że dominujące miejsce realizacji projektu to główna lokalizacja projektu. O dominującym charakterze danej lokalizacji decydują w szczególności: zlokalizowanie najistotniejszej części projektu w zakresie rzeczowym, osiągnięcie i realizacja najistotniejszych/w największej mierze celów i rezultatów projektu.

      W Działaniu FESL.01.02 miejsce realizacji projektu musi być zlokalizowane na terenie województwa śląskiego. W celu zapewnienia, że udzielona pomoc będzie służyła rozwojowi województwa śląskiego, przedsiębiorstwo (w przypadku realizacji projektu w ramach partnerstwa – partner wiodący) musi prowadzić działalność gospodarczą na terenie województwa śląskiego – weryfikacja będzie się odbywać na podstawie wpisu do CEIDG/KRS na dzień podpisania umowy o dofinansowanie. Dla II typu projektu tj. Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach - w przypadku, gdy planowane przedsięwzięcie lub jego część będzie realizowane poza terytorium województwa śląskiego, za miejsce realizacji projektu uznaje się zakład lub oddział Wnioskodawcy/Partnera wiodącego, która/y musi znajdować się w województwie śląskim."

      Jaki procent projektu może być realizowany poza terytorium województwa śląskiego?

      Przykładowa sytuacja firma ma siedzibę w Gdańsku i oddział w Bielsko-Białej. Część prac projektowych będzie odbywać się w Gdańsku, a część w Bielsko-Białej. Jaki procent maksymalny projektu może być realizowany w Gdańsku? Jakie koszty kwalifikowalne mogą być poniesione w Gdańsku? Czy wystarczy 51% w Bielsko-Białej?

      W dokumentacji dotyczącej naboru nr FESL.01.02-IP.01-099/24 nie ma określonych limitów mówiących o tym, jaki procent projektu powinien być realizowany w województwie śląskim, a jaki procent poza województwem.

      Zwracamy uwagę na zapisy Regulaminu wyboru projektów dotyczące komercjalizacji wyników prac (pkt 1.5 ppkt 7 i 8).

      W opisanym przez Pana przypadku - możliwy jest jedynie sposób komercjalizacji poprzez wprowadzenie wyników badań lub prac do własnej działalności gospodarczej beneficjenta (partnera wiodącego)  na terenie województwa śląskiego poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników projektu.

      Sprzedaż oraz udzielenie licencji na zasadach rynkowych możliwe jest jedynie w przypadku przedsiębiorstw posiadających siedzibę (a nie tylko oddział) w województwie śląskim.

      Ponadto, w przypadku wprowadzenia wyników badań lub prac do własnej działalności gospodarczej poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników projektu, jest możliwość zlecenia całości produkcji podmiotowi trzeciemu w ramach outsourcingu jedynie w sytuacji, gdy Wnioskodawca posiada siedzibę na terytorium województwa śląskiego.

      Wobec powyższego - odpowiadając na Pana pytanie – tak – dopuszczalne jest że projekt będzie realizowany w 51% w Bielsku Białej, jednak należy pamiętać o zachowaniu zasad dotyczących komercjalizacji wyników prac.

       Bezpośredni link do zagadnienia:
       https://funduszeue.scp-slask.pl/czytaj/faq_1_02_cz3_a
       • W jakiej formie powinny został złożone sprawozdania finansowe przedsiębiorcy ? czy zostaną zaakceptowane pliki w formacie xml składane standardowo do KRS.

       Czy zanonimizowana (w zakresie: numery PESEL i adresy wspólników) umowa spółki która stanowi załącznik nr 1 tj. Dokument potwierdzający formę prawną wnioskodawcy powinna zostać dodatkowo potwierdzona za zgodność z oryginałem ?

       Zgodnie z zapisami Instrukcji wypełniania i składania WOD (stanowiącej załącznik nr 4 do Regulaminu wyboru projektów):

       Załączniki do wniosku o dofinasowanie można dodać w następujących rozszerzeniach: pdf, docx, doc, jpg, jpeg, png, gif, tiff, tif, xls, xlsx, odt, rtf, txt, ods, 7z, arc, arj, tar, gz, tgz, bz2, ace ,bzip2 ,gzip, wim, xz, xades, zip, PDF. Nie ma możliwości dołączenia załączników w formacie XML. W takim przypadku należy je spakować do formatu ZIP i dopiero wtedy dołączyć w systemie.

       Do wniosku o dofinansowanie należy załączyć skany dokumentu potwierdzającego formę prawną Wnioskodawcy, w związku z czym nie należy tego dokumentu potwierdzać za zgodność z oryginałem, ponieważ oznaczałoby to, że do wniosku załączono skany kopii tego dokumentu, a nie jego oryginału.

       W trakcie przygotowania wniosku o dofinansowanie zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją aplikacyjną dostępną na stronie Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości, w szczególności z Instrukcją wypełniania i składania WOD.

       • Proszę o informację:
       1. Czy w ramach opisu prac B+R dla 2 typu projektu należy rozdzielać opis planowanych prac dla każdego kolejnego osiągniętego poziomu gotowości technologicznej (np. TRL III -> TRL IV, TRL IV -> TRL V, TRL V -> TRL VI w ramach prac przemysłowych) czy w jednym opisie można zawrzeć kompleksowy odpowiednio dla całości prac przemysłowych (np. TRL III -> TRL -> VI)
       2. Czy dopuszcza się we wniosku wskazanie, że dana technologia znajduję się obecnie np. na III poziomie gotowości technologicznej i skończy się na ukończonym III poziomie gotowości technologicznej? Dotyczy opisu prac B+R w pkt. B.14 instrukcji „Nr poziomu gotowości technologicznej – wskaż na jakim poziomie gotowości technologicznej znajdujesz się przed rozpoczęciem danego etapu (poziomu gotowości technologicznej) i jaki poziom gotowości technologicznej osiągniesz w wyniku realizacji projektu.”

       Przykład:

       Wejściowy poziom gotowości technologicznej:  poziom 3 

       Wyjściowy poziom gotowości technologicznej:  ukończony poziom 3

       Każdy poziom prac należy wskazać w osobnym wierszu/polu poprzez kliknięcie w przycisk: „Dodaj pozycję prac przemysłowych” i wskazać dla każdego odpowiedni opis zgodnie z Instrukcja wypełniania i składania WOD.

       Wskazane podejście nie jest prawidłowe. Zgodnie z cytowanymi zapisami należy wskazać na jakim poziomie gotowości technologicznej znajduje się projekt przed rozpoczęciem danego etapu (poziomu gotowości technologicznej) i jaki poziom gotowości technologicznej osiągnie w wyniku realizacji projektu. Oznacza to, że jeżeli planuje się osiągnięcie w ramach etapu 3 poziomu gotowości technologicznej, należy przedstawić to w następujący sposób:

       Wejściowy poziom gotowości technologicznej: poziom 2 Wyjściowy poziom gotowości technologicznej: poziom 3.

       • Proszę o potwierdzanie, że pomimo nieaktualności formularza RM, możemy w nim wskazać wykorzystany poziom pomocy publicznej wyliczony wg rozporządzenia Komisji (UE) 2023/2831, tj. wg okresu minionych trzech 3 lat liczonych w sposób ciągły, czyli uwzględniając okres od dnia przyznania pomocy?

       Z uwagi na fakt, że konieczne jest stosowanie dotychczasowego wzoru Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis oraz brak rozporządzeń krajowych dot. stosowania rozporządzenia nr Komisji (UE) 2023/2831, należy stosować warunki określone w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1). Jednakże w przypadku wyboru projektu do dofinansowania pomoc udzielana będzie na nowych zasadach zgodnych z zapisami rozporządzenia nr Komisji (UE) 2023/2831, wówczas również nastąpi weryfikacja spełnienia wszystkich warunków udzielenia pomocy de minimis z przepisami obowiązującymi na dzień udzielenia pomocy.

       • Czy Wnioskodawca może zmienić miejsce realizacji inwestycji po złożeniu wniosku (przed podpisaniem umowy o dofinansowanie)

       Będzie to inna działka na której będzie realizowana inwestycja, ale będzie to miejsce w granicach tej samej gminy, natomiast inny numer działki?

       1. Czy koszty ponoszone przez partnera w projekcie są kwalifikowane tak samo jako Wnioskodawcy?

       Ad 1. Po wyborze do dofinansowania, a przed podpisaniem umowy Wnioskodawca ma prawo wystąpić ze zmianą lokalizacji projektu. Wnioskowana zmiana będzie analizowana w kontekście, czy wpływa ona na kryteria wyboru projektów oraz na wskazane we wniosku cele i rezultaty. Jeżeli zmiana mogłaby mieć negatywny wpływ na końcowy wynik projektu, zostanie on poddany ponownej ocenie.

       Ad 2. W związku ze wskazaniem w zapytaniu, iż dotyczy ono "kosztów" bez doprecyzowania, czy chodzi o bezpośrednie, czy pośrednie, to informuję, iż koszty bezpośrednie muszą być obowiązkowo ponoszone przez partnera, a koszty pośrednie przysługują partnerowi wiodącemu.

       KOSZTY KWALIFIKOWALNE

       • Wskazano, że oprogramowanie (WNiP) do projektu muszą być pozyskane bezpośrednio od producentów. Jak to się ma do konieczności stosowania zasady konkurencyjności?

       Zgodnie z zapisami załącznika nr 6 – Kwalifikowalności warunkiem kwalifikowalności dla wydatku w ramach kategorii Wartości niematerialne i prawne jest między innymi to, że zakup wartości niematerialnych i prawnych dedykowanych/wytworzonych bezpośrednio dla partnera wiodącego lub partnerów lub powszechnie niedostępnych, powinien być dokonany bezpośrednio od wytwórcy/producenta lub wyłącznego/autoryzowanego dystrybutora.

       Zgodnie z zapisami Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków Zasady konkurencyjności można nie stosować do: zamówień, które mogą być zrealizowane tylko przez jednego wykonawcę z jednego z następujących powodów: i) brak konkurencji ze względów technicznych o obiektywnym charakterze, gdy istnieje tylko jeden wykonawca, który jako jedyny może zrealizować zamówienie, albo ii) przedmiot zamówienia jest objęty ochroną praw wyłącznych, w tym praw własności intelektualnej, gdy istnieje tylko jeden wykonawca, który ma wyłączne prawo do dysponowania przedmiotem zamówienia, a prawo to podlega ochronie ustawowej, o ile nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem sztucznego zawężania parametrów zamówienia.  Informujemy, że zakup oprogramowania w ramach kategorii Wartości niematerialne i prawne należy przeprowadzić zgodnie z procedurami opisanymi w Wytycznych kwalifikowalności wydatków, w tym w oparciu o zasadę konkurencyjności, w przypadku, kiedy wartość planowanego do zakupu oprogramowania przekroczy 50 tyś.

       • Czy w ramach projektu, przedsiębiorca w kadrze badawczej może zatrudnić osoby, które pracują na co dzień dla podwykonawcy? Chodzi o taki przypadek, w którym podwykonawca odpowiedzialny jest za konkretne prace, a np. jeden z pracowników podwykonawcy jest równocześnie zatrudniony przez Beneficjenta do projektu i oddelegowany do innych prac.

       Czy te 1720h, które można zadeklarować w odniesieniu do pracy danej osoby w trakcie roku kalendarzowego dotyczy samego projektu czy projektu + ewentualnie innych obowiązków? Pytam, bo 1720h rocznie daje 143,33h miesięcznie, co nie stanowi nawet pełnego etatu

       W odpowiedzi informuję, że:

       1) Istnieje możliwość zawarcia umowy o pracę, umowę o dzieło, umowę zlecenie lub kontrakt menadżerski z pracownikiem, który pozostawać będzie również pracownikiem podwykonawcy. Proszę jednak mieć na względzie, że podwykonawca musi być wybrany z zachowanie polityki konkurencyjności. Więc nie powinniście Państwo na moment składania wniosku zakładać, że dany oferent zostanie wybrany.

       2) Zgodnie z zapisami kwalifikowalności:

       rozliczana liczba faktycznie przepracowanych godzin danej osoby nie może przekraczać 1 720 godzin w ciągu roku, co oznacza, że 1 720 stanowi maksymalną liczbę godzin, jaką można zadeklarować w odniesieniu do pracy danej osoby w trakcie roku kalendarzowego.

       Zatem wartość 1720 jest maksymalną wartością planowanych do przepracowania godzin w ciągu roku w ramach projektu. Potwierdzam, że wskazana liczba godzin (w przypadku przyjęcia, że wartość ta zostanie podzielona równo – przez 12 miesięcy) wskazuje na możliwość miesięczną wsparcia w postaci 143,34. Proszę mieć na względzie, że liczba godzin do przepracowania może być różna w poszczególnych miesiącach. Zatem ważnym jest, aby w rozliczeniu rocznym nie przekroczyć wskazanej wartości.

       • Planowany projekt w ramach Działania 1.2 FESL w partnerstwie przedsiębiorstwa i uczelni. Partner wiodący - firma ma zagwarantowane koszty pośrednie 7%. Z czego koszty administracji / zarządzania swojej części projektu ma pokryć uczelnia? .

       Zgodnie z zapisami dokumentacji dla naboru, w przypadku projektów realizowanych w partnerstwie koszty pośrednie przysługują partnerowi wiodącemu.

       Koszty pośrednie, opisane w „Załączniku nr 6 – Kwalifikowalność”, są rozliczane w projekcie w ramach kosztów poniesionych przez partnera wiodącego projektu, w związku z czym nie ma możliwości kwalifikowania przedmiotowych kosztów poniesionych przez partnera projektu (nie będącego partnerem wiodącym) w ramach kosztów bezpośrednich.

       • Przygotowujemy wniosek na nabór nr FESL.01.02-IP.01-099/24. Wybrany przez nas typ projektu to: 2. Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach. Z załącznika nr 6 – Kwalifikowalność wynika, że w wybranym przez nas typie projektu nie można zabudżetować zakupu aparatury/sprzętu droższego niż 10 000 zł netto i ma on być zakwalifikowany do kategorii dostawy. Czy jest to właściwa interpretacja? Czy jest jakaś inna kategoria kosztu, w której możliwy jest zakup droższych urządzeń w ramach tego typu projektu?

       Tak, interpretacja jest właściwa w ramach II typu projektu  - Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach i jednocześnie potwierdzam, że koszty zakupu aktywów (tj. urządzeń/maszyn) nie są kwalifikowalne w ramach II typu projektów.

       Wydatki dotyczące droższych urządzeń (powyżej 10 000 zł netto) w ramach tego typu projektu można kwalifikować jako:

       - odpisy amortyzacyjne aparatury i sprzętu naukowo-badawczego, będących własnością beneficjenta/partnera, w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby badań przemysłowych i prac rozwojowych lub tylko prac rozwojowych. Za koszty kwalifikowalne uznaje się tylko koszty amortyzacji odpowiadające okresowi wykorzystania aparatury i sprzętu do prac B+R i stopnia (%) wykorzystania aparatury i sprzętu w Projekcie, obliczone na podstawie powszechnie przyjętych zasad rachunkowości i zgodne z obowiązującymi przepisami – kategoria kosztów: Amortyzacja (aparatury i sprzętu).

       - raty kapitałowe leasingu oraz koszty wynajmu aparatury naukowo-badawczej i sprzętu w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby badań przemysłowych i prac rozwojowych lub tylko prac rozwojowych przez cały okres ich użytkowania. W przypadku środków transportu możliwość uzyskania wsparcia dotyczy jedynie sytuacji, gdy stanowią one aparaturę i sprzęt badawczy i nie będą wykorzystywane w celach innych niż służące badaniom przemysłowym i pracom rozwojowym lub tylko pracom rozwojowym (kategoria kosztów: Dostawy (inne niż środki trwałe)).

       - zakup elementów służących do budowy i na stałe zainstalowanych w prototypie, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej (w przypadku, gdy te elementy nie stanowią środków trwałych Wnioskodawcy i spełniają warunki dla kategorii kosztów: Dostawy (inne niż środki trwałe)),

       - inne pozostałe koszty(w przypadku, gdy te elementy nie stanowią środków trwałych Wnioskodawcy i spełniają warunki dla kategorii kosztów: Dostawy (inne niż środki trwałe)).

       • Czy umowy zlecenie mieszczą się w definicji stosunku pracy?

       Przez stosunek pracy należy rozumieć umowę o pracę, a umowę zlecenia zalicza się do umów cywilnoprawnych.

       Podsumowując, godzinowa stawka jednostkowa, która wynosi 88,00 zł ma zastosowanie dla personelu B+R osobiście wykonującego pracę merytoryczną B+R w projekcie, zaangażowanego do projektu przez partnera wiodącego/pozostałych partnerów w następującej formie prawnej: umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, kontrakt menadżerski. Zaangażowanie dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

       • Czy stawka 88 zł dotyczy również kosztów B2B za personel badawczy (kosztów fakturowych)?

       Jeśli pytanie 1 tak, to czy 88 zł jest wartością netto na fakturze?

       Co w sytuacji, kiedy wiemy, że jakiś badacz np. w sferze IT nie przyjdzie pracować za 88 zł netto (będzie chciał więcej, co wynika również z raportów płacowych) - czy możemy wówczas zakwalifikować wyższą kwotę jako kwalifikowalną?

       Zgodnie z Załącznikiem nr 6, pkt 2.1. Personel projektu:

       Ad 1) Stawka ma zastosowanie dla personelu B+R zaangażowanego do projektu w następujących formach prawnych – umowie o pracę, umowie zlecenie, umowie o dzieło, kontrakcie menadżerskim.

       Istnieje możliwość rozliczenia prac poprzez fakturę VAT, o ile osoba zaangażowana jako personel B+R (w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) zostanie zatrudniona w projekcie na podstawie jednej ze wskazanych powyżej form prawnych. Proszę pamiętać, że osoba stanowiąca personel B+R zobowiązana jest do osobistego wykonania prac merytorycznych B+R, do których została zaangażowana w projekcie.

       Ad 2) Stawka jednostkowa nie obejmuje podatku VAT.

       Ad 3) Godzinowa stawka jednostkowa została ustalona na poziomie 88,00 zł i tylko taka kwota będzie uznana za koszt kwalifikowalny.

       • Czy istnieje możliwość modyfikacji stawki ryczałtowej dla wynagrodzeń (tj. 88 zł brutto brutto)?

       Czy partner niebędący liderem może otrzymać koszty pośrednie w ramach projektu?

       Czy VAT jest niekwalifikowalny w projekcie także dla partnera będącego organizacją badawczą i upowszechniającą wiedzę?

       Przyjęta stawka jest stała i nie ma możliwości jej rozróżniania np. z tytułu stanowiska.

       Istnieje możliwość wynagrodzenia pracownika wyższą stawką, natomiast w takim przypadku Wnioskodawca jest zobowiązany do pokrycia różnicy z własnych środków, a w ramach kosztu kwalifikowalnego może wskazać wyłącznie stawkę 88,00 zł brutto brutto.

       Zgodnie z dokumentacją dla naboru: „(…) w ramach II typu projektu o koszty pośrednie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa samodzielnie, a  w przypadku projektów realizowanych w partnerstwie przysługują one partnerowi wiodącemu.”

       Podatek VAT jest kosztem niekwalifikowalnym zarówno dla partnera wiodącego jak i dla organizacji prowadzącej badania i upowszechniającej wiedzę.

       • W ramach projektu można ponosić nakłady na Usługi zewnętrzne:
       1. a) koszty badań wykonanych na podstawie umowy na warunkach pełnej konkurencji oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług,

       Czy od tych kosztów można naliczyć koszty pośrednie 7%?

       Czy jeśli te usługi doradcze mają polegać na zaprojektowaniu konstrukcji prototypu to powinny być włączone w kategorię jak niżej czy też dotyczy ona jedynie fizycznych elementów? 

       1. d) zakup elementów służących do budowy i na stałe zainstalowanych w prototypie, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej,

       W odpowiedzi na pytania informuję:

       Koszty pośrednie wyliczają się automatycznie tj. automatycznie wylicza się wartość wydatków kwalifikowalnych stanowiących 7% od wszystkich wydatków bezpośrednich ponoszonych w ramach projektu (czyli również od kategorii kosztu Usługi zewnętrzne).

       Wnioskodawca natomiast samodzielnie określa wartość dofinansowania dla kosztów pośrednich (zgodnie z dopuszczalnym limitem wynikającym z rozporządzenia oraz z dostępnym limitem w ramach jednego przedsiębiorstwa).

       Należy pamiętać, że kwalifikowalne jest jedynie nabycie usług doradczych i usług równorzędnych do doradztwa wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby badań przemysłowych i prac rozwojowych lub tylko prac rozwojowych, czyli usługi doradcze niemające charakteru ciągłego ani okresowego, które nie są związane ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa.  Usługi takie jak: rutynowe usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama –kwalifikowalne są w ramach kosztów pośrednich.

       W przypadku, gdy usługa doradcza polegać będzie na zaprojektowaniu konstrukcji prototypu – wówczas właściwą kategorią kosztu dla takiego wydatku będą właśnie „Usługi zewnętrzne”.

       Jeżeli chodzi o zakup elementów służących do budowy i na stałe zainstalowanych w prototypie, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej – podkategoria ta dotyczy „elementów materialnych”, które służą do budowy prototypu i wówczas – w przypadku takich wydatków należy wybrać kategorię kosztu „Dostawy (inne niż środki trwałe)”.

       • Pytanie skierowane jest odnośnie personelu projektu w ramach II typu projektów. W załączniku nr 6 do RWP dotyczącym kwalifikowalności wydatków, w zakresie Personelu projektu wymieniono następujące formy zatrudnienia: umowa o pracę, umowa cywilnoprawna, inne.

       Jeśli chcielibyśmy nawiązać współpracę w ramach umowy B2B - czy wówczas taka współpraca kwalifikuje się a jako kategoria "inne" w personelu projektu i podlega stawce jednostkowej 88,00 zł za godzinę (netto?), czy pozyskane usługi w ramach działalności B2B kwalifikowane będzie jako Usługi zewnętrzne - koszty badań wykonanych na podstawie umowy na warunkach pełnej konkurencji, z wyłączeniem umów cywilnoprawnych (jako usługa  związana z realizacją badań, pozyskana zgodnie z wytycznymi kwalifikowalności w zależności od wartości itp. z udziałem postepowania na Bazie Konkurencyjności)?

       Przez personel projektu rozumiemy personel B+R zaangażowany osobiście do projektu na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenie, umowy o dzieło lub w ramach kontraktu menadżerskiego.

       W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, może ona stanowić personel projektu, wyłącznie w sytuacji, gdy zostanie zaangażowana do projektu na podstawie jednej ze wskazanych powyżej form i osobiście wykonuje pracę merytoryczną B+R w projekcie. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy to wnioskodawcą jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, wówczas jego zaangażowanie w projekcie również może zostać uznane za koszt kwalifikowalny w ramach kosztu personel projektu. Jeśli zaangażowanie w ramach prac B+R będzie dotyczyło osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, lecz nie będzie rozliczne w oparciu o w wskazane umowy lub zaangażowanie będzie się opierało o umowy B2B wówczas, nie ma możliwości rozliczenia tych wydatków w ramach personelu projektu i można je kwalifikować wyłącznie w ramach kategorii usługi zewnętrzne.

       • Partnerem wiodący w projekcie jest MŚP, przedsiębiorstwo i korzysta ze stawki dofinansowania 60%, realizuje w projekcie jedynie eksperymentalne prace rozwojowe z premią. Partnerem jest jednostka badawcza korzystająca ze stawki dofinansowania do swoich kosztów badań przemysłowych równej 100% kosztów brutto. W pozycji E.2.4 koszty pośrednie w generatorze zostały wyliczone jako niżej na zrzucie z ekranu, według stawki 7% od kosztów kwalifikowalnych projektu. Koszty pośrednie tak wyliczone wynoszą 244 437,20 zł.

       Pytanie:

       Jak obliczyć kwotę "Dofinansowanie" do kosztów pośrednich projektu? Jak się wydaje, należy przemnożyć kwotę 244 437,20 zł przez 60% (tyle ma dofinansowania partner wiodący czyli wnioskodawca do jego kosztów). Jednak czy jest to metoda właściwa? W dokumentacji konkursu nie odnajduję odpowiedzi na to pytanie.

       W odpowiedzi na wątpliwości wyjaśniam, że w przypadku opisanym w zapytaniu maksymalny poziom dofinansowania dla kosztów pośrednich dla Wnioskodawcy to 60%. W związku z powyższym proszę o wyliczenie poziomu dofinansowania w następujący sposób:

       244 437,20 zł (wartość 7% kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich) x 60% (maksymalne możliwe dofinansowanie dla kosztów pośrednich)

       Jednocześnie informuję, że Wnioskodawca ma możliwość wykazania mniejszej wartości dofinansowania dla kosztów pośrednich, która uwzględniałaby mniejszy posiadany limit pomocy de minimis dla jednego przedsiębiorstwa.

       • Projekt partnerski firmy i uczelni. Czy wytyczne wykluczają sytuację w której pracownik uczelni będzie zatrudniony w firmie? Pracownik ten w ramach projektu będzie wykonywał zadania po stronie przedsiębiorstwa (nie będzie brał udziału w projekcie po stronie uczelni)

       czy pracownik uczelni (etat dydaktyczny) w projekcie może wziąć udział w oparciu o umowę cywilno - prawną (umowa o dzieło?). Dzieło ma polegać na opracowaniu koncepcji instalacji pilotażowej.

       Czy koszt umowy o dzieło wpisuje się w koszt personelu czy też usług zewnętrznych?

       Istnieje możliwość zatrudnienia w ramach personelu projektu rozliczanego metodą uproszczoną (gsj) osoby będącej jednocześnie pracownikiem uczelni będącej partnerem w projekcie.

       Zgodnie z Kwalifikowalnością dla Naboru nr FESL-01.02.IP.01-099/24 koszty personelu zaangażowanego do projektu można rozliczać w formie umowy o dzieło .Istotnym jest, aby pracownik wykonywał osobiście daną pracę B+R

       Koszt umowy o dzieło w przypadku osoby realizującej osobiście prace wpisuje się w koszt personelu projektu. Taki wówczas koszt jest rozliczany w oparciu o uproszczoną metodę (godzinowa stawka jednostkowa). Istnieje także możliwość zawarcia umowy o dzieło w ramach podzlecenia i wówczas wymagana jest polityka konkurencyjności.

       • Czy jeżeli planujemy w ramach projektu zakup oprogramowania poniżej 10 tys. zł które będzie używane w całym okresie realizacji projektu to czy powinniśmy je amortyzować czy możemy go nie amortyzować i pokazać we wniosku jako kategoria "aparatura i sprzęt" ?

       Czy kwalifikowana jest amortyzacja podatkowa czy bilansowa ?

       W odpowiedzi na zapytanie informuję, że zgodnie z Kwalifikowalnością dla naboru numer FESL-01.02.IP.01-099/24 wydatkami kwalifikowalnymi są wydatki niezbędne do prawidłowej realizacji badań przemysłowych i prac rozwojowych lub tylko prac rozwojowych i są bezpośrednio wykorzystywane do przeprowadzenia tych prac - koszty amortyzacji, wynajmu, raty kapitałowe leasingu (operacyjnego i finansowego) wartości niematerialnej i prawnej, wiec tym samy nie mogą Państwo pokazać we wniosku wartości niematerialnej i prawnej w ramach kategorii "aparatura i sprzęt".

       Proszę pamiętać, że kwalifikowalna jest amortyzacja podatkowa.

       • Czy zaangażowanie etatowych pracowników uczelni można w projekcie rozliczać w oparciu o dodatek do wynagrodzenia? Czy jest jakiś limit dodatku do wynagrodzenia który można rozliczyć w projekcie?

       Warunki kwalifikowalności dla stosowania godzinowej stawki jednostkowej dla kosztów wynagrodzeń:

           zatrudnienie nowych osób na potrzeby realizacji projektu (umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, kontrakt menadżerski) lub zmiana zakresu czynności wcześniej zatrudnionych pracowników, przy zachowaniu obowiązujących przepisów prawa na potrzeby realizacji prac B+R,

           stawka godzinowa rozliczana jest tylko i wyłącznie w zakresie godzin przepracowanych na realizację obowiązków merytorycznych personelu B+R bezpośrednio w ramach projektu i zgodnie z zapisami w zatwierdzonych wnioskach o dofinansowanie. Do stawki godzinowej nie wlicza się godzin niedotyczących realizowanego projektu, w szczególności dotyczących innego projektu czy działania personelu, prac administracyjnych czy zarządczych,

           dotyczy tylko i wyłącznie faktycznie przepracowanych godzin zegarowych (60 minut). We wniosku o dofinansowanie nie można planować, a następnie we wnioskach o płatność nie można rozliczyć np. połowy stawki,

           stawka godzinowa nie jest kwalifikowalna za czas urlopu wypoczynkowego, czas niezdolności do pracy wskutek choroby i czas innych nieobecności wynikających m.in. z urlopu bezpłatnego, rodzicielskiego, czy macierzyńskiego,

           rozliczana liczba faktycznie przepracowanych godzin danej osoby nie może przekraczać 1 720 godzin w ciągu roku, co oznacza, że 1 720 stanowi maksymalną liczbę godzin, jaką można zadeklarować w odniesieniu do pracy danej osoby w trakcie roku kalendarzowego,

           łączna liczba faktycznie przepracowanych godzin personelu B+R w ramach projektu nie może być większa, niż limit liczby godzin wskazany w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie

           personel B+R należy ująć we wniosku o dofinansowanie poprzez konkretne wskazanie opisu stanowisk i wymagań w zakresie doświadczenia, kompetencji i kwalifikacji, planowanej łącznej liczby pełnych godzin do przepracowania przez personel B+R w ramach projektu, a także zakładanych efektów prac,

       -          pozostałe zasady kwalifikowalności określają wytyczne.

       Ponadto informuje, że zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie Paragraf 7 Rozliczenie:

       1. Warunkiem rozliczenia wydatków lub przekazania Beneficjentowi środków dofinansowania jest:

       1)    złożenie przez Beneficjenta do IP FE SL - ŚCP – w sposób wskazany w paragrafie 16, ustęp 2, punkt 2 – poprawnego, kompletnego i spełniającego wymogi formalne, merytoryczne i rachunkowe wniosku o płatność/rozliczającego zaliczkę wraz z poniżej wskazanymi dokumentami sporządzonymi oraz dostarczonymi w sposób i w formie wskazanych w Instrukcji wypełniania wniosku o płatność obowiązującej na dzień złożenia wniosku. Dokumenty niezbędne do rozliczenia Projektu stanowią:

           w przypadku wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy – karty czasu pracy pracowników sporządzone zgodnie ze wzorem opublikowanym na stronie Instytucji dla pracowników zatrudnionych w formie umowy o pracę.

       W związku z czym Wnioskodawca może rozliczyć koszty wynagrodzeń zgodnie z powyższymi zapisami/stawkami.

       • Proszę o informację, czy w ramach 2 typu projektów możemy rozliczyć w kategorii kosztów - PERSONEL projektu w ramach prac B+R Kierownika B+R? Nadmieniam, że Kierownik B+R będzie uczestniczył w pracach badawczych?

       Kolejne pytanie dotyczy wynajmu hali, czy możemy ująć ten koszt w ramach wydatków kwalifikowalnych? W hali będą prowadzone badania w warunkach rzeczywistych.

       Czy możemy również ująć koszt transportu instalacji prototypowej z miejsca jej wykonania do hali na badania w warunkach rzeczywistych?

       W odpowiedzi na pytania informuję:

       1. Zgodnie z Kwalifikowalnością wydatków: „Stawki jednostkowej nie można stosować dla:

       -             personelu administracyjnego,

       -             personelu zarządzającego, oznacza to, że niekwalifikowalne są koszty:

       -           pracy członków zarządu oraz prokurentów - dotyczy spółek prawa handlowego, chyba  że oprócz sprawowania funkcji zarządczych wykonują również prace B+R,

       -          pracy wspólników spółek cywilnych lub koszty prac osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, którzy nie pobierają za wykonaną pracę wynagrodzenia.

       Jeżeli więc Kierownik B+R będzie uczestniczył w pracach B+R – wówczas może być kwalifikowalny ale tylko w zakresie prowadzonych przez niego prac B+R (pozostałe czynności kwalifikowalne są w ramach kosztów pośrednich).

       Przypominam, że koszty wynagrodzeń personelu projektu są rozliczane za pomocą uproszczonej metody rozliczania wydatków tj. godzinową stawką jednostkową i wynosi ona 88,00 zł. Koszty kwalifikowalne obejmują wszystkie kwalifikowalne składniki wynagrodzenia brutto brutto wskazane w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027. Stawka jednostkowa nie obejmuje podatku VAT.

       Stawka ma zastosowanie dla personelu B+R zaangażowanego do projektu przez partnera wiodącego/pozostałych partnerów w następującej formie prawnej: umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, kontrakt menadżerski (zaangażowanie dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).

       Do kosztów pośrednich natomiast zalicza się:

       - koszty koordynatora lub kierownika projektu oraz innego personelu bezpośrednio zaangażowanego w przygotowanie, zarządzanie i nadzór, rozliczanie, monitorowanie projektu lub prowadzenie innych działań administracyjnych w projekcie, w tym w szczególności koszty wynagrodzenia tych osób (na przykład koordynatora, kierownika projektu, inspektora nadzoru inwestorskiego, inżyniera kontraktu, inwestora zastępczego), ich delegacji służbowych i szkoleń i/ lub koszty zlecania usług w tym zakresie. Oznacza to, że koszty kierownika projektu ale dotyczące jego funkcji zarządczych – należy przypisać do kosztów pośrednich.

       1. Tak - w ramach kategorii kosztu „Usługi zewnętrzne” kwalifikowalne są koszty wynajmu/dzierżawy powierzchni laboratoryjnej wykorzystywanej do prac B+R. Pamiętać należy, że kwalifikowalna jest ta część kwoty wynajmu/dzierżawy, która odpowiada proporcji wykorzystania nieruchomości w związku z realizacją badań przemysłowych i prac rozwojowych lub tylko prac rozwojowych bez uwzględniania części wspólnej.
       2. Tak – takie wydatki możliwe są w ramach kategorii „Dostawy (inne niż środki trwałe)”, w ramach podkategorii: inne pozostałe koszty, w której kwalifikowalne są wydatki:

       -             niezwiązane z nabyciem aktywów oraz

       -             bezpośrednio związane z pracami przemysłowymi lub rozwojowymi lub wyłącznie pracami rozwojowymi oraz

       -             niewpisujące się w inne kategorie kosztów.

       • Proszę o informację czy w ramach realizacji projektu typu II koszty personelu można rozliczać wyłącznie przy pomocy uproszczonej metody rozliczania wydatków tj. godzinową stawką jednostkową, czy jednak jest to decyzja Wnioskodawcy (tj. przejście na wydatki rzeczywiście ponoszone) ? W szczególności w ujęciu zapisów dokumentu - Zasady stosowania uproszczonych metod rozliczania wydatków stosowanych w programie Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027 tj. VI pkt. 4

       Obowiązkowe stosowanie uproszczonych form kosztów wynika z zapisów art. 53ust. 2 rozporządzenia ogólnego i dotyczy projektów finansowanych ze środków EFRR, EFS+, FST, FAMI, FBW oraz IZGW, dla których całkowity koszt operacji nie przekracza 200 tys. EUR,

       Jeśli jest wybór to czy każdy z partnerów w ramach projektu może wybrać inną metodę tj. jeden metodą ryczałtową a drugi po kosztach rzeczywistych ?

       Odpowiadając na zapytanie informuję, że w ramach II typu projektu koszty wynagrodzeń personelu rozliczane są wyłącznie za pomocą uproszczonej metody rozliczania wydatków tj.  godzinową stawką jednostkową wynoszącą 88.00 zł ( Koszty kwalifikowalne obejmują wszystkie kwalifikowalne składniki wynagrodzenia brutto brutto wskazane w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027. Stawka jednostkowa nie obejmuje podatku VAT). Nie ma możliwości wyboru innej metody.

       • Proszę o informację na temat potencjalnych zmian w katalogu kosztów kwalifikowanych dotyczących budowy linii pilotażowych w związku z decyzją/wyrokiem Europejskiego Trybunały Obrachunkowego, na który powołuje się Narodowe Centrum Badań i Rozwoju: https://www.gov.pl/web/ncbr/linie-pilotazowe-w-sciezce-smart-programu-feng2
       1. Czy w obecnie aktywnym konkursie - FESL.01.02-IP.01-099/24 planują Państwo takie zmiany?
       2. Jeśli tak, to czy planują Państwo zmiany w dokumentacji konkursowej?
       3. Jeśli nie, to czy możemy spodziewać się takich rekomendacji/zaleceń na etapie oceny formalnej lub merytorycznej projektu?

       Odpowiadając na pytanie informuję, że na ten moment zgodnie z załącznikiem nr 6 do Regulaminu pn. Kwalifikowalność wydatków, nabycie elementów na trwale zainstalowanych w prototypie uwzględniono w kategorii dostawy (inne niż środki trwałe). Zatem do wsparcia nie będą -  w ramach elementów na trwale zainstalowanych w prototypie, kwalifikowały się środki trwałe.

       • Czy osoby zatrudnione w firmie na umowie zlecenie można zatrudnić w projekcie na umowie zlecenie bez robienia przetargu/ rozeznania rynkowego itp.? Czy tylko osoby na umowach o pracę można zaangażować do projektu bez dodatkowych formalności?

       Odpowiadając na pytanie pierwsze informuję, że zgodnie z założeniami kwalifikowalności istnieją 2 możliwości:

       - albo rozliczenia takiej osoby w ramach kosztów personelu projektu, w sposób uproszczony, w oparciu o godzinową stawkę jednostkową. Wówczas muszą być zachowane wszystkie warunki wskazane w dokumencie Kwalifikowalność, w szczególności, że praca musi zostać wykonywana osobiście przez osobę, z którą jest zawierana umowa zlecenie. Wówczas nie jest wymagana procedura uwzględniająca dochowanie wymogów wynikających z zasady konkurencyjności.

       - albo w ramach usług zewnętrznych na warunkach pełnej konkurencji.

       • Proszę o informację w jakiej kategorii wydatków: personel projektu czy usługi zewnętrzne należy wykazać wynagrodzenie informatyków/ projektantów (osoby te będą wykonywać prace B+R w ramach projektu) prowadzących jednoosobowe dz. gospodarcze i którzy rozliczają się obecnie z Wnioskodawcą na zasadzie B2B. W projekcie również chcemy pozostać przy rozliczaniu B2B.

       Biorąc pod uwagę zapisy zał. Nr 6 do regulaminu konkursu – kwalifikowalność czy w ramach kategorii personel projektu można wykazać osobę zaangażowaną do prac B+R na podstawie umowy zlecenia (która nie jest pracownikiem Wnioskodawcy)? W przypadku wykazania takiej osoby we wniosku należy mieć podpisaną warunkową umowę współpracy? Czy taką osobę należy wybrać na bazie konkurencyjności? 

       Ad. 1 Odpowiedź: o zakwalifikowaniu osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą do kosztów personelu lub do usług zewnętrznych decyduje kilka przesłanek, które zostały wskazane w doprecyzowanym dokumencie pn. Kwalifikowalność, stanowiącym załącznik do Regulaminu wyboru projektów. Zgodnie z nim osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą może zostać uznana za personel projektu m.in. w sytuacji gdy będzie wykonywała pracę osobiście. Zatem zachęcam do zapoznania się z warunkami wskazami w aktualnym dokumencie pn. Kwalifikowalność w celu podjęcia decyzji adekwatnego ostatecznego zakwalifikowania wydatku do danej kategorii.

       Ad 2 Istnieje możliwość kwalifikowania w  ramach kategorii personel projektu osoby zaangażowanej  do projektu w ramach umowy zlecenie. W ramach naboru nie przewidziano obowiązku zawierania warunkowych umów współpracy oraz wyboru personelu poprzez bazę konkurencyjności. Koszty personelu rozliczane będą metodą uproszczoną – godzinową stawką jednostkową, stąd zasada konkurencyjności nie obowiązuje.

       • Czy w ramach projektu można zaangażować wspólników spółki cywilnej (tytuły naukowe i wykształcenie kierunkowe zbieżne z projektem)? Jakie są wymogi zapewnienia kwalifikowalności takich kosztów?

       W przypadku, gdy wspólnicy spółki cywilnej będą personelem zarządzającym/administracyjnym którzy nie pobierają za wykonaną pracę wynagrodzenia, (niezależnie od wykształcenia lub tytułów naukowych) koszty te są kwalifikowalne w ramach „kosztów pośrednich”.

       Natomiast w przypadku, gdy wspólnicy spółki cywilnej spełnią warunki wskazane dla personelu projektu osobiście wykonującego pracę merytoryczną B+R w projekcie, zaangażowanego do projektu przez partnera wiodącego/pozostałych partnerów w następującej formie prawnej: umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, kontrakt menadżerski, koszty te mogą być kwalifikowalne w ramach „personelu projektu” i wtedy rozliczane są godzinową stawką jednostkową w wysokości 88 zł. Należy także pamiętać o pozostałych warunkach do spełnienia w przypadku tej kategorii wydatków.

       Powyższej stawki jednostkowej nie należy także stosować do personelu wykonującego prace związane z uzyskaniem dofinansowania, takich jak opracowanie i wypełnienie formularzy wniosków o dofinansowanie, wniosków o płatność oraz pozostałych ustandaryzowanych formularzy, prowadzenia korespondencji z IP FE SL, wprowadzania danych do systemów informatycznych, a także pozostałych zadań obsługowych związanych z zarządzaniem i rozliczaniem projektu. Koszty tych osób (koszty koordynatora projektu, personelu zaangażowanego w zarządzanie, rozliczania, monitorowanie projektu lub prowadzenie innych działań administracyjnych w projekcie) stanowią w całości wydatek kwalifikowalny w kategorii „Koszty pośrednie”.

       • Czy można amortyzować WNIP i czy można je amortyzować jednorazowo?

       W ramach II typu projektu koszt amortyzacji WNiP jest możliwy wyłącznie w ramach kategorii wydatku Dostawy (inne niż środki trwałe) pod warunkiem, że jest to wydatek niezbędny do prawidłowej realizacji badań przemysłowych i prac rozwojowych lub tylko prac rozwojowych i jest bezpośrednio wykorzystywany do przeprowadzenia tych prac.

       Amortyzacja jednorazowa stanowi zawsze w ramach II typu projektu koszt niekwalifikowalny projektu.

       W ramach I typu projektu nie przewidziano wydatków kwalifikowalnych związanych z amortyzacją.

       Powyższe wynika z załącznika nr 6 - Kwalifikowalność znajdującego się pod ogłoszeniem o naborze.

       • Planujemy złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach naboru 1.2 na projekt zakładający przeprowadzenie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych w zakresie opracowania nowej, innowacyjnej procedury medycznej. W związku z tym mam pytanie odnośnie planowanej struktury kosztów w niniejszym projekcie. Jak rozumiem wszelkie koszty personelu B+R mogą być rozliczane wyłącznie jako stawka jednostkowa 88,00 zł brutto brutto za godzinę. Jednakże pytanie dotyczy przede wszystkim tzw. personelu pomocniczego. Nasz plan badań zakłada wykonanie badań laboratoryjnych dla pacjentów celem oszacowania stanu zdrowia wejściowego i stanu zdrowia docelowego grupy właściwej i grupy kontrolnej. Niemniej jednak wykonanie ww. obejmuje - poza samym kosztem procedury - również obsługę personelu medycznego na miejscu w Placówce, tj. choćby wynagrodzenie pielęgniarki, która musi ten materiał biologiczny pobrać od pacjenta, a także odpowiednio zabezpieczyć przed wysłaniem go do laboratorium. W związku z tym pytanie dotyczy możliwości zaplanowania wynagrodzenia pielęgniarki w tym aspekcie, czy może być to uwzględnione jako personel pomocniczy w badaniach, czy jako usługa zlecona.

       Zgodnie z kwalifikowalnością dla Naboru nr FESL-01.02.IP.01-099/24 jednym z warunków  dla stosowania godzinowej stawki jednostkowej dla kosztów wynagrodzeń pozostaje zatrudnienie nowych osób na potrzeby realizacji projektu (umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, kontrakt menadżerski - umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, kontrakt menadżerski) lub zmiana zakresu czynności wcześniej zatrudnionych pracowników, przy zachowaniu obowiązujących przepisów prawa na potrzeby realizacji prac B+R.

       Zatem do wsparcia mogą kwalifikować się również osoby wchodzące w skład personelu pomocniczego przy spełnieniu pozostałych warunków wskazanych w kwalifikowalności.

       • Czy do kosztów kwalifikowalnych w ramach drugiego typu naboru możemy zaliczyć amortyzacje, leasing lub najem samochodów elektrycznych (przeznaczymy je do badań wydajności akumulatorów)?
       1. Czy w ramach drugiego typu projektu istnieje możliwość kwalifikowania zakupu pojazdów elektrycznych, które będą przeznaczone do badań (np. rower elektryczny, motocykl elektryczny, hulajnoga, deskorolka)?

       Ad.1 Zgodnie z kwalifikowalnością (załącznik nr 6 do regulaminu) w ramach kategorii Amortyzacja (aparatury i sprzętu) w przypadku środków transportu możliwość uzyskania wsparcia dotyczy jedynie sytuacji, gdy stanowią one aparaturę i sprzęt badawczy i nie będą wykorzystywane w celach innych niż służące badaniom przemysłowym i pracom rozwojowym lub tylko pracom rozwojowym. Proszę mieć na uwadze, że na etapie rozliczania projektu to po stronie Beneficjenta leży prawidłowe udokumentowanie sposobu wykorzystania, że środki te (samochody elektryczne) wykorzystywane są wyłącznie do badań w ramach projektu.

       Ad.2 W drugim typie zakupy możliwe są w ramach kategorii dostawy inne niż środki trwałe jednakże w przypadku zakupu pojazdów elektrycznych, które będą przeznaczone do badań (np. rower elektryczny, motocykl elektryczny, hulajnoga, deskorolka) należy mieć na uwadze, że zakupiona aparatura i sprzętu laboratoryjny nie może stanowić środków trwałych zgodnie z definicją wynikającą z ustawy o rachunkowości, ponadto zakup aparatury i sprzętu ograniczony jest m.in. do wartość 10 tys. W takim przypadku proszę o analizę jaka jest wartość netto planowanych do zakupu wskazanych elementów i zweryfikowanie czy spełniają one warunki kwalifikowalności wskazane w załączniku nr 6 do regulaminu.

       • Jak będzie rozliczany personel na B2B. Czy będzie potrzebne zapytanie ofertowe?

       Jeżeli do projektu przez partnera wiodącego/pozostałych partnerów zostaną zaangażowane osoby fizyczne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i będą one osobiście wykonywały pracę merytoryczną B+R w projekcie, w następującej formie prawnej: umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, kontrakt menadżerski, koszty ich wynagrodzeń są rozliczane w kategorii wydatków „personel projektu” za pomocą uproszczonej metody rozliczania wydatków tj. godzinowej stawki jednostkowej. Zgodnie z sekcją 3.2.1 Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, dla wydatków rozliczanych za pomocą metod uproszczonych nie ma konieczności stosowania zasady konkurencyjności.

       Natomiast, gdy nie ma osobistego świadczenia pracy lub realizacja wydatku następuje w oparciu o inną umowę, aniżeli umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, kontrakt menadżerski, wydatki należy zakwalifikować w ramach kategorii wydatków „Usługi zewnętrzne”. W przypadku, gdy wartość wydatku przekracza 50 tysięcy, wówczas jego realizacja musi nastąpić zgodnie z zasadą konkurencyjności.

       • Proszę o informację, czy w związku z tym, że możliwe jest zatrudnienie personelu na zasadzie B2B i musimy pamiętać o spełnieniu warunków kwalifikowalności dla stosowania godzinowej stawki jednostkowej dla kosztów wynagrodzeń, to czy w tym wypadku pomijamy zasadę konkurencyjności? W jaki sposób możemy te osoby zaangażować

       Przez personel projektu rozumiemy personel B+R zaangażowany do projektu na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenie, umowy o dzieło lub w ramach kontraktu menadżerskiego.

       W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, może ona stanowić personel projektu, wyłącznie w sytuacji, gdy zostanie zatrudniona do projektu na podstawie jednej ze wskazanych powyżej form. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy to wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, wówczas jego zaangażowanie w projekcie również może zostać uznane za koszt kwalifikowalny w ramach kosztu personel projektu. Jeśli zaangażowanie w ramach prac B+R będzie dotyczyło osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, lecz nie będzie rozliczne w oparciu w wskazane umowy lub zaangażowanie będzie się opierało o umowy B2B wówczas, nie ma możliwości rozliczenia tych wydatków w ramach personelu projektu i można je kwalifikować wyłącznie w ramach kategorii usługi zewnętrzne.

       • Wzór umowy o dofinansowanie dla działania 1.2 wskazuje, iż dla rozliczenia kosztów wynagrodzeń obowiązuje m.in. karta czasu pracy - dla umów o pracę (par. 7 pkt 2f):

       "w przypadku wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy – karty czasu pracy pracowników sporządzone zgodnie ze wzorem opublikowanym na stronie Instytucji dla pracowników zatrudnionych w formie umowy o pracę"

       Jakie dokumenty będą potrzebne dla rozliczenia wynagrodzeń z tytułu umowy - zlecenia?

       1. Dodatkowo jeszcze proszę o odpowiedź na pytanie, czy dla typu projektu II, w ramach personelu projektu (punkt 2.1 Załącznika nr 6 do Regulaminu wyboru projektów) można kwalifikować wynagrodzenie zarówno z tytułu umowy o pracę jak i umowy zlecenia? Pomimo tego że w omawianym dokumencie wprost zostało to określone, to jednak umowa o dofinansowanie definiuje "personel projektu" jako "osoby zaangażowane do realizacji zadań lub czynności w ramach Projektu na podstawie stosunku pracy". Czy umowa - zlecenie wpisuje się w definicję "stosunku pracy"?

       Ad.1

       Zgodnie z Załącznikiem nr 6 - Kwalifikowalność:

       Koszty wynagrodzeń takiego personelu są rozliczane za pomocą uproszczonej metody rozliczania wydatków tj. godzinową stawką jednostkową i wynosi ona 88,00 zł. Koszty kwalifikowalne obejmują wszystkie kwalifikowalne składniki wynagrodzenia brutto brutto wskazane w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027. Stawka jednostkowa nie obejmuje podatku VAT.

       Stawka ma zastosowanie dla personelu B+R:

       - osobiście wykonującego pracę merytoryczną B+R w projekcie, zaangażowanego do projektu przez partnera wiodącego/pozostałych partnerów w następującej formie prawnej: umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, kontrakt menadżerski."

       Zatem w ramach kosztów personelu kwalifikować można koszty umowy zlecenia przy zachowaniu wszystkich warunków wskazanych w Kwalifikowalności.

       Ad.2

       Zgodnie z Załącznikiem nr 6 - Kwalifikowalność:

       Koszty wynagrodzeń takiego personelu są rozliczane za pomocą uproszczonej metody rozliczania wydatków tj. godzinową stawką jednostkową i wynosi ona 88,00 zł. Koszty kwalifikowalne obejmują wszystkie kwalifikowalne składniki wynagrodzenia brutto brutto wskazane w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027. Stawka jednostkowa nie obejmuje podatku VAT.

       Stawka ma zastosowanie dla personelu B+R:

       - osobiście wykonującego pracę merytoryczną B+R w projekcie, zaangażowanego do projektu przez partnera wiodącego/pozostałych partnerów w następującej formie prawnej: umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, kontrakt menadżerski.

       W uzasadnionych przypadkach IP może weryfikować dokumenty potwierdzające zaangażowanie personelu B+R, w tym umowy o pracę i zakresy obowiązków lub inne umowy, będące podstawą zaangażowania danej osoby oraz dokumenty księgowe, w tym listy płac i wyciągi bankowe potwierdzające poniesienie wydatków, przy czym dokumenty te nie będą służyły udowodnieniu wartości poniesionego wydatku, lecz będą stanowić dowód, że wykonanie zadań przez personel B+R faktycznie miało miejsce.

       Zgodnie z powyższą treścią do rozliczenia umowy - zlecenie, podstawowym dokumentem będzie karta czasu pracy.

       W przypadku jednak, kiedy w ramach kategorii wydatków „Usługi zewnętrzne” wydatek realizowany jest na warunkach pełnej konkurencji przez osobę fizyczną w oparciu o umowę cywilnoprawną, w tym umowę zlecenie, w celu rozliczenia takiego wydatku dostarczyć m.in. dokumenty wskazane w pkt „3.1.7. Koszty badań wykonanych na podstawie umowy na warunkach pełnej konkurencji oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług” Instrukcji wypełniania „Wniosku o płatność” w ramach FE SL na lata 2021-2027 - Część pierwsza dostępnej na stronie internetowej Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości: https://funduszeue.scp-slask.pl/czytaj/wnp_2021.

       PARTNERSTWO

       • W dokumentacji konkursowej określono:

       - partnerstwa przedsiębiorstwa i jednostek naukowych, partnerstwa przedsiębiorstwa i uczelni, partnerstwa przedsiębiorstwa i instytutów badawczych (Jednostki naukowe, uczelnie i instytuty badawcze muszą stanowić organizację badawczą i upowszechniającą wiedzę zgodnie z definicją wskazaną w art. 2 pkt 83 Rozporządzenia 651/2014) pod warunkiem, iż partnerem wiodącym będzie pozostawało przedsiębiorstwo posiadające wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz posiadające siedzibę lub oddział na terenie województwa śląskiego. Czy to oznacza, że jednostka naukowa - uczelnia może być spoza województwa śląskiego?

       Informuję, iż partnerem w ramach typu II może być  jednostka naukowa spoza terytorium województwa śląskiego. Należy pamiętać, iż w ramach II typu projektu nie ma możliwości, aby partnerem (poza partnerem wiodącym) pozostawało przedsiębiorstwo. Może nim pozostawać wyłącznie organizacja prowadząca badania i upowszechniająca wiedzę.

       • Czy w projekcie realizowanym w ramach Działania 1.2 FESL (typ 2 projektu) może występować Partner zagraniczny (z terytorium UE), który będzie ponosił wydatki związane z projektem poza granicami Polski oraz czy może on partycypować w wydatkach kwalifikowalnych projektu na zasadzie analogicznej do Partnerów krajowych?

       Dopuszczalne jest, aby w projekcie występował partner zagraniczny, który będzie ponosić wydatki związane z realizacją prac B+R, o ile spełni wymogi określone w dokumentacji dla naboru.

       Przypominam, iż zgodnie z zapisami regulaminu wyboru projektów dla naboru nr FESL.01.02-IP.01-099/24 „W skład partnerstwa mogą wejść nie więcej niż 3 podmioty, a partnerem wiodącym musi być przedsiębiorstwo posiadające siedzibę lub oddział w województwie śląskim. Każdy partner jest zobligowany do uczestnictwa zgodnego z definicją efektywnej współpracy, co oznacza, że każdy członek partnerstwa zobowiązany jest wnieść do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne bądź finansowe na warunkach określonych w umowie o realizacji projektu partnerskiego”, dodatkowo wybór partnerów powinien być zgodny z zapisami zamieszczonymi w art. 39 ustawy wdrożeniowej. Tak więc nie ma różnicy między partnerem krajowym a zagranicznym.

       Proszę mieć na względzie, że w przypadku, gdy planowane przedsięwzięcie lub jego część będzie realizowane poza terytorium województwa śląskiego, za miejsce realizacji projektu uznaje się zakład lub oddział Wnioskodawcy/Partnera wiodącego, która/y musi znajdować się w województwie śląskim.

       • Czy partnerem projektu może być jednostka naukowa spoza województwa śląskiego? Lider jest z województwa śląskiego i sam projekt będzie realizowany na terenie tego województwa, ale niektóre prace projektowe będą realizowane w innym województwie np. prace analityczne i testowe.

       Jednostka naukowa, będąca członkiem partnerstwa, nie musi mieć siedziby na terenie Województwa Śląskiego. Partnerem może pozostawać podmiot spoza regionu.

       Proszę jednak pamiętać, że miejsce realizacji projektu złożonego projektu musi być zlokalizowane na terenie województwa śląskiego. W przypadku, gdy planowane przedsięwzięcie lub jego część będzie realizowane poza terytorium województwa śląskiego, za miejsce realizacji projektu uznaje się zakład lub oddział Wnioskodawcy/Partnera wiodącego, która/y musi znajdować się w województwie śląskim.

       • Opisana przez Państwa idea partnerstwa przypomina ideę konsorcjum, z Partnerem wiodącym jako liderem. Czy dobrze rozumiem?

       Partnerstwo, o którym mowa w ustawie wdrożeniowej, wystąpi, gdy jednostki zawiązujące współpracę nie zdecydują się na utworzenie odrębnego bytu lub nie będą miały takiej możliwości. W takiej sytuacji, jako beneficjent wskazany będzie partner wiodący, a jednocześnie projekt oznaczony będzie jako projekt partnerski.

       Projekt partnerski jest realizowany przez co najmniej dwa odrębne podmioty, co oznacza, że nie można uznać za projekt partnerski projektu realizowanego przez jeden byt uprzednio utworzony przez takie podmioty.

       Tłumacząc, kilka współpracujących ze sobą podmiotów (jednostek) może nie tworzyć odrębnej jednostki, tylko ograniczyć się do zawiązania partnerstwa/współpracy – wówczas beneficjentem w rozumieniu przepisów krajowych jest tylko jeden z ww. podmiotów (jednostek).

       Konsorcjum oznacza utworzenie nowej jednostki (entity), która może być publiczna lub prywatna – w zależności od ustawodawstwa krajowego.

       Tłumacząc, kilka współpracujących ze sobą podmiotów (jednostek) może utworzyć tzw. konsorcjum, które będzie stanowiło odrębną jednostkę – zgodnie z krajowymi przepisami i ta oddzielna jednostka staje się beneficjentem w rozumieniu przepisów rozporządzenia ogólnego.

       „entity” – nowoutworzony byt nie musi być podmiotem mającym osobowość prawną (zgodnie z definicją beneficjenta wskazaną w art. 2 pkt 9 lit. a rozporządzenia ogólnego), jednak musi stanowić możliwą do wyodrębnienia, zgonie z przepisami krajowymi, jednostkę.

       • W regulaminie wskazujecie Państwo, że jeden wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek dla jednego typu projektu. Jak podchodzicie Państwo do kwestii partnerstwa? Jeżeli jest dwóch przedsiębiorców- wnioskodawców, którzy zamierzają współpracować z jednostką naukową - to czy jest to dopuszczalne? Czy też jedna jednostka naukowa może być partnerem (nie wiodącym) tylko w jednym projekcie?

       W przypadku II typu projektu Wnioskodawcą może być partnerstwo przemysłowo-naukowe  Partnerstwo definiowane jest jako grupa jednostek organizacyjnych, w której skład wchodzą wyłącznie podmioty wskazane w zapisach SZOP FESL2021-2027 dla Działania 1.02, realizujące wspólnie projekt na warunkach określonych w umowie o realizacji projektu partnerskiego.

       Mając na względzie powyższe oraz warunek, że partnerem wiodącym może być wyłącznie przedsiębiorstwo, jednostka naukowa może być podmiotem w kilku partnerstwach realizując odrębne projekty na warunkach określonych w poszczególnych umowach o realizacji projektu partnerskiego. Jednocześnie należy pamiętać, aby zakresy rzeczowe, cele i efekty poszczególnych projektów nie były tożsame a zasoby ludzkie, organizacyjne i techniczne ww. jednostki były wystarczające do realizacji więcej niż jednego projektu (pamiętając o zachowaniu wszystkich warunkach wskazanych w Regulaminie wyboru projektów dla naboru nr FESL.01.02-IP.01-099/24).

       Dodatkowo informuję, że w skład partnerstwa może wchodzić przedsiębiorstwo wyłącznie jako partner wiodący, zatem nie ma możliwości stworzenia partnerstwa składającego się z 2 lub więcej przedsiębiorstw oraz jednostki – organizacji badawczej i upowszechniającej wiedzę.

       • Czy można składać wniosek w partnerstwie przedsiębiorstwo+przedsiębiorstwo+jednostka naukowa?

       Zgodnie z Regulaminem wyboru projektów: W skład partnerstwa mogą wejść nie więcej niż 3 podmioty, a partnerem wiodącym musi być przedsiębiorstwo posiadające siedzibę lub oddział w województwie śląskim. Partnerami (poza partnerem wiodącym) mogą pozostawać wyłącznie organizacje badawcze i upowszechniające wiedzę. Proszę również pamiętać, że ma możliwości otrzymania wsparcia przez partnerstwo, którego partnerem pozostaje kolejne partnerstwo.

       • Czy jest jakiś limit kosztów w partnerstwie np. że partner wiodący ma mieć ponad 50% wydatków kwalifikowalnych, albo że każdy partner musi ponieść przynajmniej x% wydatków kwalifikowalnych?

       Nie ma takiego limitu. Proszę jednak pamiętać, że każdy partner jest zobligowany do uczestnictwa zgodnego z definicją efektywnej współpracy, co oznacza, że zobowiązany jest wnieść do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne bądź finansowe na warunkach określonych w umowie o realizacji projektu partnerskiego, co oznacza, że partner jest zobowiązany ponosić również wydatki kwalifikowalne, np. czy to poprzez zatrudnienie merytorycznych pracowników wykonujących prace B+R, czy wykorzystanie posiadanej aparatury naukowo- badawczej.

       • Proszę o informację czy w ramach realizacji projektu typu II dla realizacji projektu w ramach partnerstwa - jednostka B+R zobowiązana jest również do złożenia wszystkich załączników jak Parter Wiodący tj. pkt 1-7

       Sugerując się definicją z regulaminu tj. Wnioskodawca – podmiot, który złożył WOD. W przypadku projektów realizowanych w partnerstwie przez wnioskodawcę rozumie się zarówno partnera wiodącego, jak i partnerów, wynika iż poniższe załączniki dotyczą każdej ze stron umowy Partnerskiej.

       1. Dokument potwierdzający formę prawną wnioskodawcy;
       2. Dokumenty finansowe za ostatnie 3 lata obrachunkowe (niezależnie od tego czy okres obrachunkowy przedsiębiorstwa pokrywa się z rokiem kalendarzowym);
       3. Dokumenty potwierdzające finansowanie projektu;
       4. Formularz/e pomocy publicznej/4a. Oświadczenie o trudnej sytuacji finansowej (w sytuacji, gdy o wsparcie wnioskuje partnerstwo, którego członkiem pozostaje organizacja badawcza i upowszechniająca wiedzę);
       5. Formularz/e informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (w przypadku ubiegania się o pomoc de minimis – jeśli dotyczy);
       6. Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko (OOŚ);
       7. Sprawozdanie z audytu sporządzone przez zatwierdzonego audytora zewnętrznego (jeśli zobligowany jesteś do jego posiadania);

       W odpowiedzi na zapytanie informuję, że:

       Ad.1. W przypadku partnerstwa – każdy członek partnerstwa jest zobowiązany do dostarczenia załącznika. Zgodnie z Instrukcją wypełniania i składania WOD – Zał. nr 4.

       Ad.2. W przypadku partnerstwa – każdy członek partnerstwa jest zobowiązany do dostarczenia załączników. Zgodnie z Instrukcją wypełniania i składania WOD – Zał. nr 4.

       Ad.3. W przypadku partnerstwa – każdy członek partnerstwa jest zobowiązany do dostarczenia załącznika. W przypadku gdy którykolwiek z partnerów nie będzie dostarczał przedmiotowego dokumentu, wówczas należy dostarczyć oświadczenie partnera wiodącego lub innego partnera, że zobowiązuje się on do finansowego zabezpieczenia projektu również w części odpowiadającej członkowi partnerstwa. Należy wziąć pod uwagę, że załączony dokument, ze strony zabezpieczającego, powinien być spójny z częścią rzeczowo – finansową wniosku, w zakresie własnym oraz w zakresie partnera, w imieniu którego zabezpiecza się środki. Zgodnie z Instrukcją wypełniania i składania WOD – Zał. nr 4.

       Ad.4. W przypadku partnerstwa – każdy członek partnerstwa jest zobowiązany do dostarczenia załącznika. Wyjątek stanowi organizacja prowadząca badania i upowszechniającej wiedzę (w zakresie działalności niegospodarczej), która nie jest beneficjentem pomocy publicznej, zamiast Formularza Pomocy Publicznej, należy dostarczyć oświadczenie przedmiotowego partnera o niepozostawaniu w trudnej sytuacji. Zgodnie z Instrukcją wypełniania i składania WOD – Zał. nr 4.

       Ad.5. W przypadku partnerstwa – każdy członek partnerstwa jest zobowiązany do dostarczenia przedmiotowego załącznika, jeżeli ubiega się o pomoc de minimis. W pozostałych przypadkach nie należy dostarczać przedmiotowego dokumentu.

       Ad.6. Przedmiotowy dokument dotyczy projektu, tak więc dokument wypełnić powinien Wnioskodawca - Lider projektu zgodnie z Instrukcją wypełniania i składania WOD – Zał. nr 4.

       Ad.7. W przypadku partnerstwa – każdy członek partnerstwa jest zobowiązany do dostarczenia przedmiotowego załącznika, jeżeli sprawozdanie zostało sporządzone dla któregokolwiek z 3 okresów sprawozdawczych finansowych poprzedzających złożenie wniosku. Zgodnie z Instrukcją wypełniania i składania WOD – Zał. nr 4. W pozostałych przypadkach nie należy dostarczać przedmiotowego dokumentu.

       • Czy jest jakaś % wartość projektu, którą powinien rozliczyć partner?
       1. a) Zgodnie z wzorem Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 – Paragraf 7, za rozliczenie projektu odpowiedzialny jest Beneficjent. Nie dookreślono minimalnego wymogu % kosztów, które powinien ponosić partner. Należy jednak zaznaczyć, że w przypadku partnerstwa każdy z partnerów powinien faktycznie uczestniczyć w projekcie i ponosić wydatki.
        Bezpośredni link do zagadnienia:
        https://funduszeue.scp-slask.pl/czytaj/faq_1_02_cz3_b

        KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW

        • W związku z trwającym naborem w ramach działania 1.2 proszę o udzielenie wyjaśnień w zakresie dotyczącym nw. kryteriów merytorycznych.

        Projekt Typ I - Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej.

        Kryteria merytoryczne:

        nr 21 - Efektywność i opłacalność realizacji projektu - czy liczba planowanych do wdrożenia produktów będąca wynikiem realizacji projektu jest proporcjonalna w stosunku do planowanych do poniesienia lub zaangażowania nakładów inwestycyjnych, zasobów infrastrukturalnych, ludzkich, know-how itp.

        Pytanie: 1. W ramach projektu nie przewiduje się prowadzenia prac badawczych i wdrożeniowych. Produktem będzie (zgodnie z definicją wskaźnika) laboratorium badawcze wybudowane (utworzone), rozbudowane, przebudowane lub doposażone w aparaturę naukowo-badawczą w wyniku udzielonego wsparcia i przygotowane do prowadzenia prac B+R, zatem co będzie brane pod uwagę przy ocenie ww. kryterium?

        nr 22 - Zapotrzebowanie rynku na produkt - czy produkt powstały w wyniku realizacji projektu będzie odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku i zaspokoi faktyczne jego potrzeby.

        Pytanie 2. Jak Wnioskodawca ma udokumentować zapotrzebowanie na usługi świadczone przez tworzone CBR, czy mogą to być listy intencyjne firm zainteresowanych działalnością CBR?

        nr 23 - Dodatkowe efekty -

        * społeczne - m.in. wartość dodana dla społeczeństwa osiągnięta w wyniku realizacji prac B+R, społeczna użyteczność wyników prac B+R, dostępność dla osób z niepełnosprawnościami.

        Pytanie 3. W projekcie nie przewiduje się prowadzenia prac B+R, zatem czy zapewnienie dostępności architektonicznej (zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami) zostanie przez oceniających uznane za spełnienie efektu społecznego?

        * środowiskowe - m.in. pozytywne skutki realizacji prac B+R dla środowiska, rozwiązania w zakresie obiegu cyrkulacyjnego, adaptacja do zmian klimatu, realizacja zielonych zamówień, zrównoważony rozwój.

        Pytanie 4. W projekcie nie przewiduje się prowadzenia prac B+R, zatem czy zastosowanie rozwiązań typu OZE w nowotworzonym obiekcie zostanie uznane za spełnienie efektu środowiskowego?

        * gospodarcze - m.in. dostrzeżenie nowych kierunków rozwoju w oparciu o realizowane prace B+R, wpływ na rozwój branży, znaczenie projektu dla rozwoju inteligentnych specjalizacji (ocena potencjału projektu dla rozwoju inteligentnych specjalizacji).

        Pytanie 5. W projekcie nie przewiduje się prowadzenia prac B+R, natomiast jeśli zakres działalności wnioskodawcy wpisuje się w regionalne specjalizacje oraz przyjęto założenie, że planowane do realizacji prace B+R (prowadzone już w okresie trwałości projektu) będą miały znaczenie dla rozwoju inteligentnych specjalizacji woj. śląskiego to zostanie to uznane za efekt gospodarczy, i pozwoli uzyskać punkty w ramach tego kryterium?

        * nr 24 - Wdrożenie rezultatów projektu planowane jest na terenie województwa śląskiego -W ramach kryterium ocenie podlega czy rezultaty projektu zostaną wdrożone na terenie województwa śląskiego do działalności przedsiębiorstwa wnioskującego samodzielnie lub w ramach partnerstwa. Kryterium uznaje się za spełnione w sytuacji, gdy Wnioskodawca wykaże wdrożenie wyników rezultatów na terenie  województwa śląskiego.

        Pytanie 6. W projekcie nie przewiduje się prowadzenia prac B+R (Typ I projektu) rezultatem projektu będzie utworzone CBR na terenie woj. Śląskiego czy zgodnie z powyższym zostaną Wnioskodawcy przyznane 2 pkt?

        Pytanie 7. Czy może kryteria nr 21, 22,23 i 24 maja wynikać tylko z planu badań tj. planu prac B+R, które Wnioskodawca planuje przeprowadzić w okresie trwałości projektu ? Z uwagi na trwający nabór liczymy na udzielenie wyjaśnień w możliwie najszybszym terminie.

        Ad. 1 W ramach projektu zostanie utworzona infrastruktura służąca pracom B+R. W okresie trwałości projektu Wnioskodawca będzie zobowiązany do prowadzenia prac B+R zgodnie z agendą zatwierdzoną we wniosku. Agenda ta ma wskazywać jakie prace zamierza Wnioskodawca realizować na wspartej infrastrukturze i do jakich wyników dążyć.

        Ad.2 Do zagadnienia należy podejść dwutorowo. Przede wszystkim należy wskazać zapotrzebowanie na usługi CBR – prowadzenie prac B+R na zlecenie jak i zapotrzebowanie na wyniku prac B+R zrealizowanych w okresie trwałości.

        Ad. 3 Wnioskodawca do wniosku realizowanego w typ 1 jest zobowiązany do dostarczenia planu prac B+R – jest to warunek dopuszczający do wzięcia udziału w naborze. Plan prac B+R powinien obejmować przewidywane do zrealizowania oraz zgodne z RIS, badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe lub wyłącznie eksperymentalne prace rozwojowe z wykorzystaniem infrastruktury sfinansowanej w ramach projektu trwające minimum przez okres trwałości projektu. Na podstawie planu (agendy) prac B+R jest możliwość oceny tego kryterium.

        Ad. 4 Jak wskazano powyżej – projekt zakłada agendę prac B+R, która powinna umożliwić ocenę kryterium.

        Ad.5 Jak wskazano powyżej – projekt zakłada agendę prac B+R, która powinna umożliwić ocenę kryterium.

        Ad. 6 Oceniający będą mogli przyznać 2 punkty w ramach kryterium „Wdrożenie rezultatów projektu planowane jest na terenie województwa śląskiego.” w przypadku realizacji projektu w ramach I typu, w którym rozbudowywane/ modernizowane będzie istniejące zaplecze B+R lub tworzona będzie nowa infrastruktura B+R zlokalizowana na terenie województwa śląskiego (natomiast obowiązkowe jest zlokalizowanie projektu w ramach I typu na terenie województwa śląskiego).

        Ad.7 Tak, potwierdzamy, że ocena w zakresie kryteriów nr 21, 22 i 23 odbędzie się głównie w oparciu o agendę prac B+R planowanych do zrealizowania w okresie trwałości. Natomiast w zakresie kryterium nr 24 w zależności od zlokalizowania inwestycji na terenie województwa śląskiego.

        • Kryteria merytoryczne:

        nr 4 – Potencjał finansowy, organizacyjny i administracyjny Wnioskodawcy – pkt 3 potencjał administracyjny:

        • czy spełnione są wymogi formalno-prawne i ich status (patenty, licencje, umowy - jeśli inwestycja wymaga);
        • czy Wnioskodawca zweryfikował kwestie dotyczące własności intelektualnej w projekcie – Wnioskodawca zbadał, iż nie ma przeciwskazań do prowadzenia zaplanowanych badań w zakresie własności intelektualnej, dysponuje niezbędnymi do wdrożenia prawami oraz zapewni ich ochronę;

        nr 5 – Metodologia projektu – pkt 3 3.   czy dokonano oceny badania stanu techniki rezultatu projektu;

        • czy dla potwierdzenie spełniania ww. kryteriów konieczne jest przedłożenie kopii Raportu z badania stanu techniki sporządzonego przez Rzecznika Patentowego?
        • Czy ma w tym zakresie znaczenie typ realizowanego projektu?

        Przedłożenie raportu z badania stanu techniki, o którym mowa w zapytaniu stanowi odpowiedź na wskazane zagadnienia w kryteriach wyboru projektów. Proszę mieć na uwadze, że w trakcie oceny merytorycznej, w razie potrzeb ekspertów, istnieje możliwość dalszych wyjaśnień pisemnych lub w trakcie panelu eksperckiego.

        • Czy dokumentem potwierdzającym posiadanie zasobów finansowych na realizację projektu (wkład własny) może być promesa pożyczki wystawiona na osobę fizyczną tj. prezesa spółki wnioskującej o dofinansowanie i tym sposobem podniesienie przez tą osobę kapitału zakładowego spółki, pozwalającego na zabezpieczenie finansowania projektu w momencie zawarcia umowy o dofinansowanie?

        Nie jest to wskazane w zapisach dokumentacji literalnie, stąd pytanie: czy wystawiona promesa pożyczkowa musi wskazywać konkretną kwotę finansową stanowiącą zabezpieczenie finansowania projektu

        W odpowiedzi informuję, że:

        1) Dokument potwierdzający finansowanie projektu może być wystawiony włącznie na Wnioskodawcę; dodatkowo wskazuję, że katalog takich dokumentów ma charakter zamknięty, tj. akceptowalne wyłącznie są:

        1. a) wyciągu z rachunku bankowego Wnioskodawcy zaświadczenia bankowego/opinii bankowej o posiadaniu przez Wnioskodawcę na rachunku bankowym środków finansowych w określonej wysokości lub o posiadanej zdolności kredytowej. Zaświadczenie musi być potwierdzone przez bank;
        2. b) promesy kredytowej/ promesy leasingu finansowego / promesy pożyczki inwestycyjnej wystawionej na podstawie zweryfikowanej zdolności finansowej Wnioskodawcy przez instytucję finansową zgodną z definicją zawartą w Kodeksie Spółek Handlowych i nadzorowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego. W przypadku gdy Wnioskodawca ubiega się o wsparcie na raty leasingu finansowego wówczas załącza promesę leasingu;
        3. c) kredyt obrotowy, kredyt na rachunku bieżącym;
        4. d) umowy zawartej na kredyt obrotowy wraz z informacją Wnioskodawcy na temat wartości dostępnych środków finansowych, które zostaną przeznaczone na realizację projektu;
        5. e)
        6. Nie ma określonej minimalnej kwoty na którą opiewać musi potwierdzenie dysponowania środkami, Wnioskodawca sam decyduje na jaką kwotę dostarczy dokumenty potwierdzające finansowanie projektu. Proszę jednak pamiętać, że ekspert na etapie oceny merytorycznej weryfikuje projekt m.in. w oparciu o kryterium pn.” Potencjał finansowy, organizacyjny i administracyjny Wnioskodawcy”. W kryterium tym weryfikowane będzie czy projekt jest wykonalny pod względem finansowym. Weryfikacja zostanie dokonana na podstawie załączonych dokumentów finansowych, dodatkowych załączników oraz opisu wniosku o dofinansowanie w tym prognoz finansowych.
        • W Kryteriach wyboru projektów jako przypis wskazane jest, że „Weryfikacja posiadanego zespołu badawczego nie dotyczy sytuacji, w której prace badawcze będą realizowane w całości przez podmiot zewnętrzny". Czy słusznie rozumiem, że możliwe jest ujęcie całości wydatków w projekcie jako Usługi zewnętrzne do jednego podmiotu?

        Możliwym jest, aby podmiot wnioskujący ponosił wydatki w całości w ramach kategorii kosztów – usługi zewnętrzne – „koszty badań wykonanych na podstawie umowy na warunkach pełnej konkurencji oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług”, przy zachowaniu warunków kwalifikowalności wskazanych w załączniku nr 6 Regulaminu wyboru projektów – Kwalifikowalność. Oczywiście ww. wydatki muszą być niezbędne do prawidłowej realizacji badań przemysłowych i prac rozwojowych lub tylko prac rozwojowych i bezpośrednio wykorzystywane do przeprowadzenia tych prac.

        Z uwagi na brak doprecyzowania autora pytania co należy rozumieć przez „jeden podmiot”, w omawianym aspekcie należy mieć na uwadze zapisy pozostałych kryteriów, w szczególności w Kryterium „Zasadność i odpowiednia wysokość wydatków”, „Potencjał finansowy, organizacyjny i administracyjny Wnioskodawcy”, w którym ocenie podlega, czy celowe jest powołanie partnerstwa (jeśli bierzemy pod uwagę partnerstwo).

        Proszę pamiętać, że wydatki m.in. usługi zewnętrzne muszą być realizowane zgodnie z zasadą konkurencyjności, co oznacza, że przedsiębiorca wnioskujący o dofinansowanie nie może „z góry” założyć kto będzie realizował usługę.

        • Pytania dotyczą kryterium obligatoryjnego  "Potencjał finansowy, organizacyjny i administracyjny Wnioskodawcy":

        - jak rozumieć "kluczowy personel" projektu?

        - czy mają Państwo jakieś wytyczne jak wskazać/ocenić, którzy pracownicy dedykowania do projektu są kluczowi a którzy nie, jeśli wszyscy są potrzebni (choć w różnym stopniu) by projekt został zrealizowany?

        Kluczowy personel stanowią osoby, które pracują w roli absolutnie niezbędnej dla potrzeb realizowanego projektu.

        Śląskie Centrum Przedsiębiorczości nie posiada wytycznych dotyczących wskazywania/oceny którzy pracownicy zaangażowani w ramach realizowanego projektu są kluczowi a którzy nie. Kluczowy charakter jest uzależniony od potrzeb poszczególnych projektów.

        Wnioskodawca podejmując się realizacji projektu jest zobowiązany do określenia czy posiada odpowiednie zasoby ludzkie, w tym zespół badawczy, kluczowy personel projektu i kadrę zarządzającą z uwzględnieniem wykształcenia, kompetencji, wiedzy i doświadczenia poszczególnych osób, a także roli partnerów.

        Należy pamiętać, że w uzasadnionych przypadkach IP może weryfikować dokumenty potwierdzające zaangażowanie personelu B+R, w tym umowy o pracę i zakresy obowiązków lub inne umowy, będące podstawą zaangażowania danej osoby oraz dokumenty księgowe, w tym listy płac i wyciągi bankowe potwierdzające poniesienie wydatków, przy czym dokumenty te nie będą służyły udowodnieniu wartości poniesionego wydatku, lecz będą stanowić dowód, że wykonanie zadań przez personel B+R faktycznie miało miejsce.

        Ponadto przypadku niezapewnienia wymogów realizacji projektów w zakresie prac B+R wynikających z zatwierdzonych wniosków o dofinansowanie, np. odpowiedniego wykształcenia danego członka personelu B+R lub realizacji zadań, czy etapu prac, stawki jednostkowe dotyczące zadań, dla których nie zapewniono spełnienia wymogów, będą uznane za niekwalifikowalne.

         Bezpośredni link do zagadnienia:
         https://funduszeue.scp-slask.pl/czytaj/faq_1_02_cz3_c

         KOSZTY KWALIFIKOWALNE

         • Koszty wynagrodzeń takiego personelu są rozliczane za pomocą uproszczonej metody rozliczania wydatków tj. godzinową stawką jednostkową i wynosi ona 88,00 zł. Koszty kwalifikowalne obejmują wszystkie kwalifikowalne składniki wynagrodzenia brutto brutto wskazane w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.

         Co w przypadku osób mających niższe lub znacząco wyższe stawki godzinowe? Co w przypadku instytucji posiadających wewnętrzny regulamin wynagradzania? Czy taką stawkę zastosować zarówno dla kadry profesorskiej jak i np. doktorantów?

         Tak, nie ma rozróżnienia w wysokości stawki pomiędzy różnymi stanowiskami pracy (bez względu na to czy personel będzie skierowany do projektu w ramach zatrudnienia u Wnioskodawcy czy też u partnera).  Istnieje możliwość wynagrodzenia pracownika wyższą stawką, natomiast w takim przypadku Wnioskodawca jest zobowiązany do pokrycia różnicy z własnych środków, a w ramach kosztu kwalifikowalnego może wskazać wyłącznie stawkę 88,00 zł brutto brutto. Jest to stawka ustalona odgórnie przez Instytucję Zarządzającą FE SL.

         • Czy stawka jednostkowa godzinowa jest zarówno dla pracowników Partnera wiodącego oraz pracowników Partnera taka sama i nie ma tutaj różnicowania stawki co do np. stanowiska, przykładowo taka sama dla adiunkta jak i dla profesora?

         Nie ma rozróżnienia w wysokości stawki pomiędzy różnymi stanowiskami pracy (zarówno w ramach zatrudnienia u partnera wiodącego jak i u pozostałych partnerów godzinowa stawka jednostkowa możliwa do dofinansowania wynosi 88,00 zł brutto brutto).

         Istnieje możliwość wynagrodzenia pracownika wyższą stawką, natomiast w takim przypadku Wnioskodawca jest zobowiązany do pokrycia różnicy z własnych środków, a w ramach kosztu kwalifikowalnego może wskazać wyłącznie stawkę 88,00 zł brutto brutto.

         • Proszę o informacje jakie dokumenty będą musiałby być przedstawiane na etapie rozliczeń wniosku o płatność dla poszczególnego pracownika, który w projekcie ma stawkę 88 zł brutto brutto a na umowie o pracę u Partnera wiodącego posiada stawkę 50 zł brutto brutto? Czy będzie to weryfikowane przez IP czy będą tylko brane pod uwagę karty czasu pracy i ilość godzin przepracowana przez danego pracownika?

         Na etapie rozliczenia projektu Beneficjent będzie zobowiązany przedstawić karty czasu pracy potwierdzające liczbę godzin przepracowaną przez danego pracownika w ramach projektu.

         W uzasadnionych przypadkach IP może weryfikować dokumenty potwierdzające zaangażowanie personelu B+R, w tym umowy o pracę i zakresy obowiązków lub inne umowy, będące podstawą zaangażowania danej osoby oraz dokumenty księgowe, w tym listy płac i wyciągi bankowe potwierdzające poniesienie wydatków, przy czym dokumenty te nie będą służyły udowodnieniu wartości poniesionego wydatku, lecz będą stanowić dowód, że wykonanie zadań przez personel B+R faktycznie miało miejsce.

         Dodatkowo, na etapie realizacji projektu weryfikacji mogą podlegać:

         - wykształcenie, kompetencje i doświadczenie zawodowe danego członka personelu B+R w zakresie ich zgodności z zapisami zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie na podstawie życiorysów personelu podpisanych przez ten personel.

         • W ramach trwającego naboru na projekty badawczo-rozwojowe (działanie 1.2 FESL), Wnioskodawca planuje złożyć wniosek do typu II (B+R).

         W związku z powyższym proszę o informację, czy w ramach przedmiotowego naboru, typu II kwalifikowalny będzie:

         1. najem śmigłowca (grupa 781 KŚT) - śmigłowiec będzie wykorzystywany wyłącznie do badań, a jego ujęcie w projekcie jest elementem niezbędnym dla uzyskania nowej wiedzy

         lub (w sytuacji wykorzystania posiadanej przez Wnioskodawcę maszyny):

         1. koszt amortyzacji śmigłowca (jako aparatury i sprzętu badawczego)?

         Pytanie uszczegółowiające - czy w sytuacji dopuszczenia amortyzacji posiadanego śmigłowca oraz w świetle zapisów zał. nr 6 do konkursu: "w przypadku środków transportu możliwość uzyskania wsparcia dotyczy jedynie sytuacji, gdy stanowią one aparaturę i sprzęt badawczy i nie będą wykorzystywane w celach innych niż służące badaniom przemysłowym i pracom rozwojowym lub tylko pracom rozwojowym", czy możliwa jest sytuacja, że poza wykorzystaniem śmigłowca w ramach badań, Wnioskodawca będzie użytkował śmigłowiec do świadczenia usług? Wtedy amortyzacja rozliczana byłaby proporcjonalnie do czasu, w jakim śmigłowiec służyć będzie do celów badawczych.

         Śmigłowiec może zostać wsparty proporcjonalnie do stopnia jego wykorzystania jako aparatury badawczej lub sprzętu badawczego. Po stronie Wnioskodawcy stoi konieczność uwiarygodnienia, iż śmigłowiec stanowić będzie aparaturę i sprzęt badawczy.

         Ostateczną decyzję o zasadności wydatku z punktu widzenia realizacji i wykonalności inwestycji o możliwości zakwalifikowania amortyzacji  śmigłowca podejmą eksperci podczas oceny merytorycznej w ramach kryterium Zasadność i odpowiednia wysokość wydatków.

         Ponadto Należy również pamiętać, że kwalifikowalność wydatku będzie weryfikowana na każdym etapie rozliczania projektu.

         • Czy najem śmigłowca jest możliwy? Ponadto zgodnie z zapisem z zał. 6 do naboru: Za koszty niekwalifikowalne uznaje się w szczególności:

         -    zakup/leasing/wynajmem/dzierżawa i inna czynność o podobnym charakterze lub ulepszenie/modernizacja środków transportu innych niż wskazane ww. części IV pkt 1.1,

         z kolei w cz. IV pkt 1.1 stoi:

         -      w przypadku nabycia/leasingu środków transportu za kwalifikowalne możemy uznać jedynie wydatki, które wpisują się w grupę 743 i 760 – 768 zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych) oraz wózki inwalidzkie wymienione w 790 grupie. Ponadto zawierają stosowną adnotację w dowodzie rejestracyjnym o specjalnym przeznaczeniu (jeśli wymaga rejestracji) z zastrzeżeniem, że służą do celów innych niż transport ludzi lub towarów; (nie dotyczy wózka inwalidzkiego),

         domniemując, że powyższe odwołanie odnosi się nie tylko do typu 1 ale i do typu 2 (brak takiego rozróżnienia w cz. dot. kosztów niekwalifikowalnych) to można przyjąć koszt najmu helikoptera (środka trwałego niewpisującego się w grupę 743 i 760-768) w ramach typu 2 za niekwalifikowalny.

          

         Informuję, że zgodnie z zapisami kwalifikowalności dla naboru istnieje możliwość kwalifikowania wydatków związanych z wynajmem aparatury naukowo-badawczej. Proszę jednak pamiętać, że w przypadku środków transportu możliwość uzyskania wsparcia dotyczy jedynie sytuacji, gdy stanowią one aparaturę i sprzęt badawczy i nie będą wykorzystywane w celach innych niż służące badaniom przemysłowym i pracom rozwojowym lub tylko pracom rozwojowym.

         Reasumując, istnieje możliwość kwalifikowania wydatków związanych z najmem śmigłowca o ile spełni warunki określone w dokumentacji dla naboru, m.in. wskazane powyżej.

         • Czy możliwe jest wpisanie jako koszt kwalifikowany amortyzację sprzętu, który został zmodernizowany (w związku z tym jego wartość wzrosła)? Przez modernizację rozumiem unowocześnienie sprzętu do obecnego stanu techniki i/lub zwiększenie możliwości badawczych, np. zwiększenie ilości stanowisk badawczych lub automatyzację procesu badania.

         Czy jak interesuje mnie dofinansowanie typu 2 i chcę zamówić sprzęt badawczy (do którego jako wydatki kwalifikowane wpiszę jego amortyzację), to też muszę ogłaszać się w bazie konkurencyjności?

         Kwalifikowalność wydatków określona dla naboru nr FESL.01.02-IP.01-099/24 nie wyklucza możliwości amortyzacji środków trwałych, które zostały zmodernizowane. Należy pamiętać, że za koszty kwalifikowalne uznaje się tylko koszty amortyzacji odpowiadające okresowi wykorzystania aparatury i sprzętu do prac B+R i stopnia (%) wykorzystania aparatury i sprzętu w Projekcie, obliczone na podstawie powszechnie przyjętych zasad rachunkowości i zgodne z obowiązującymi przepisami. Niekwalifikowalna jest amortyzacja jednorazowa w przypadku II typu projektu. Należy również pamiętać o spełnieniu warunków kwalifikowalności dla kategorii wydatku amortyzacja określonych w Załączniku nr 6 - Kwalifikowalność.

         W przypadku, gdy beneficjent zamierza w okresie realizacji projektu w całości zamortyzować środek trwały zakupiony w związku z realizacją tego projektu, zasada konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, powinna być zastosowania do jego zakupu (w tym upublicznienie zapytania ofertowego na bazie konkurencyjności), jeśli szacowana wartość zamówienia przekracza 50 000 zł netto.

         • Kwalifikowalność kosztów:

         1) II typ projektu - usługi zewnętrzne: czy w ramach usługi możliwe będzie sfinansowanie usługi podwykonawców niezbędnych do przeprowadzenia prac B+R, dokładnie: jednego podwykonawcy będącego organizacją badawczą (zlecenie badań laboratoryjnych) oraz drugiego będącego przedsiębiorcą z sektora MŚP (budowa wybranych elementów prototypu rozwiązania)?

         2) Jeżeli udział ww. podwykonawców jest możliwy to czy obowiązują jakieś limity % w zakresie wysokości ich kosztów kwalifikowalnych, których nie należy przekroczyć biorąc pod uwagę koszt takich usług, np. "koszty z kategorii usługi zewnętrzne (w tym m.in. podwykonawstwo) mogą stanowić maksymalnie 50% wszystkich kosztów kwalifikowalnych w projekcie"?

         Informuję, że w ramach usług zewnętrznych można sfinansować usługi, które są niezbędne do przeprowadzenia prac B+R.

         Proszę pamiętać, że wydatki dotyczące usług zewnętrznych kwalifikowalne będą przy zachowaniu min. zasady konkurencyjności lub Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, jeśli podmiot jest zobowiązany do ich stosowania. Przedmiotowe oznacza, że Wnioskodawca nie może założyć kto będzie realizował jego zlecenie.

         Zgodnie z zapisami pakietu aplikacyjnego brak jest ograniczenia limitem procentowym kosztów dot. podwykonawstwa.

         • W związku z przystąpieniem do składania wniosku o dofinansowanie w konkursie 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach zwracamy się z pytaniem.

         W ramach projektu planujemy stworzyć innowacyjne urządzenie do zastosowań m. in w medycznych, dla którego przewidujemy wykonanie badań klinicznych niezbędnych do dalszego procesu certyfikacyjnego celem dalszej komercjalizacji urządzenia.

         Pytanie: Czy badania kliniczne urządzenia możliwego do zastosowania w ochronie zdrowia jest kosztem kwalifikowanym w projekcie w ramach badań eksperymentalno-rozwojowych?

         W odpowiedzi na pytanie informuję, że w przypadku, kiedy badania kliniczne będą etapem prac wpisującym się w prace eksperymentalno-rozwojowe, koszty z nimi związane będą mogły zostać wskazane w projekcie w wydatkach kwalifikowalnych. Proszę jedynie pamiętać, aby badania te nie były sprzeczne z przepisami obowiązującego prawa, a także, w przypadku konieczności zdobycia jakichkolwiek pozwoleń/zezwoleń/zgody Komisji Bioetycznej z nimi związanymi, aby wskazać taką informację w zapisach wniosku o dofinansowanie (punkt B.11). Proszę jedynie mieć na względzie, że IX poziom gotowości technologii nie może być przedmiotem wsparcia. Przypominam także, że ocena w tym zakresie przeprowadzana jest przez Ekspertów na etapie oceny merytorycznej.

         • Zwracam się z uprzejmą prośbą o pomoc w interpretacji zapisów dotyczących kwalifikowalności kosztów dla trwającego konkursu w działaniu 1.2

         W załączniku dotyczącym katalogu kosztów kwalifikowalnych (Załącznik nr 6) dla II typu projektów wyszczególniono m.in. kategorię:

         1. Dostawy (inne niż środki trwałe)

         Wydatkami kwalifikowalnymi są wydatki niezbędne do prawidłowej realizacji badań przemysłowych i prac rozwojowych lub tylko prac rozwojowych i są bezpośrednio wykorzystywane do przeprowadzenia tych prac.

         Do wydatków kwalifikowalnych zaliczamy:

         1. a) zakup materiałów i innych środków eksploatacyjnych, na przykład surowców, półproduktów, odczynników, które są niezbędne do realizacji badań przemysłowych i prac rozwojowych lub tylko prac rozwojowych (…)
         2. f) inne pozostałe koszty:
         • niezwiązane z nabyciem aktywów oraz
         • bezpośrednio związane z pracami przemysłowymi lub rozwojowymi lub wyłącznie pracami rozwojowymi oraz
         • niewpisujące się w inne kategorie kosztów.

          W planowanym projekcie chcemy zaangażować Uczelnię (która jako Partner, nie będzie miała możliwości zaplanowania w budżecie kosztów pośrednich). Uczelnia będzie natomiast wspomagała nas w przeprowadzaniu badań baterii autobusowych, które będą wymagały wielokrotnego ładowania w trakcie prowadzonych badań. Powyższe oznacza poniesienie przez Uczelnię sporych kosztów na energię elektryczną.

         Będę wdzięczny za wskazanie, do której kategorii kosztów – 5a) czy 5 f) Uczelnia powinna zakwalifikować w budżecie koszty  związane z energią elektryczną bezpośrednio wykorzystywaną do prac przemysłowych/rozwojowych?

         W odniesieniu do pytania, dotyczącego katalogu kosztów kwalifikowalnych w konkursie w działaniu 1.2, pragnę poinformować:

         Opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę, opłaty przesyłowe, opłaty za odprowadzanie ścieków oraz opłaty za wywóz odpadów komunalnych wliczane są w koszty pośrednie. Te natomiast są rozliczane w projekcie w ramach kosztów poniesionych przez partnera wiodącego projektu, w związku z czym nie ma możliwości kwalifikowania przedmiotowych kosztów poniesionych przez partnera projektu (nie będącego partnerem wiodącym) w ramach kosztów bezpośrednich.

         • Czy infrastruktura badawcza (budynek wraz wyposażeniem) może zostać wybudowana na dzierżawionej przez Wnioskodawcę nieruchomości – umowa wieloletnia kilkakrotnie dłuższa niż okres trwałości – nieruchomość dzierżawiona od spółki matki Wnioskodawcy?

         Zgodnie z Załącznikiem nr 6 Kwalifikowalność do Regulaminu Konkursu informuję, iż możliwe jest utworzenie nowego obiektu stanowiącego infrastrukturę na rzecz prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa na dzierżawionej przez Wnioskodawcę nieruchomości należącej do Podmiotu powiązanego, pod warunkiem zachowania umowy dzierżawy ww. nieruchomości do końca okresu trwałości projektu. Proszę mieć na uwadze, że okres trwałości w przypadku statusu dużego przedsiębiorcy wynosi 5 lat od daty płatności końcowej na rzecz Beneficjenta – zgodnie z Umową o dofinansowanie stanowiącą Załącznik nr 5 do Regulaminu Konkursu.

         • Czy w 1 typie projektu można sfinansować zakup elementów dla prototypu badawczego który będzie stanowić trwały element infrastruktury b plus r i czy taki zakup będzie stanowił koszt kwalifikowalny?

         W ramach tej kategorii kwalifikowalne są koszty nabycia nowych środków trwałych wykorzystywanych do działalności badawczej z wyłączeniem nieruchomości. Przedmiotowe oznacza, że nie ma możliwości sfinansowania w ramach I typu projektu elementów niezbędnych do stworzenia prototypu, ponieważ takie koszty nie zostały zaplanowanego dla tego typu projektu.

         • Czy Wnioskodawca który jest dużym przedsiębiorcą oraz musi stosować ustawę  prawo zamówień publicznych – w zakresie zamówień powyżej 130 000 PLN  ma obwiązek umieszczać ogłoszenia o zamówieniu na BK2021?

         Zgodnie z zapisami Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 sekcja 3.2.1 pkt. 1 b) zasady konkurencyjności nie stosuje się do zamówień udzielanych na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. W związku z powyższym w, opisanym przez Państwa przypadku, nie na konieczności zamieszczania ogłoszenia na BK2021.

         • Czy Wnioskodawca który jest dużym przedsiębiorcą i jest podmiotem który musi spełniać wymogi  ustawy  prawo zamówień publicznych oraz ma regulamin wewnętrzny zapewniający zasady konkurencyjności oraz portal gdzie te zamówienia umieszcza – w zakresie zamówień 50 000- 130 000 PLN  ma obwiązek umieszczać ogłoszenia o zamówieniu na BK2021?

         Tak, zgodnie z zapisami wcześniej wskazanych Wytycznych sekcja 3.2.2 pkt. 2 podmioty będące zamawiającymi w rozumieniu PZP w pierwszej kolejności dokonują szacowania wartości zamówienia zgodnie z przepisami tej ustawy, natomiast po stwierdzeniu, że szacunkowa wartość zamówienia ustalona na podstawie PZP nie przekracza wartości, od której istnieje obowiązek stosowania PZP, ustalają wartość zamówienia w ramach projektu, co zobowiązuje do stosowania zapisów dotyczących zasady konkurencyjności, w tym zamieszczania ogłoszeń na BK2021.

         • Czy koszty prac przygotowawczych rozpoczętych przed złożeniem wniosku  które będą niekwalifikowane muszą być ujęte we wniosku i czy będą podlegały kontroli?

         Nawiązując do zapytania o koszty prac przygotowawczych rozpoczętych przed złożeniem wniosku, które będą niekwalifikowane należy pamiętać, o efekcie zachęty. Oznacza to, że realizację projektu można rozpocząć dopiero po złożeniu wniosku o dofinansowanie Jeżeli rozpoczęcie projektu jest  przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, nie zostanie on objęty wsparciem. Przez rozpoczęcie realizacji projektu rozumie się rozpoczęcie robót budowlanych związanych z inwestycją lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie związane z realizacją projektu, w tym zamówienie urządzenia lub inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna, zależnie od tego, co nastąpi najpierw. Za rozpoczęcie prac nie uznaje się zakupu gruntów, prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności.

         Zatem Wnioskodawca w opisie wniosku może wskazać informacje stanowiące o przygotowaniu się do projektu ale nie o rozpoczęciu pracy. Natomiast w wydatkach niekwalifikowalnych nie należy ujmować prac przygotowawczych, nieskutkujących złamaniem efektu zachęty.

         • Czy środkami kwalifikowanymi są roboty rozbiórkowe, demontażowe, przekładki sieci i instalacji niezbędne do wytworzenia infrastruktury badawczej (budynku) – niezależnie czyim majątkiem/środkiem trwałym są obiekty/ sieci/ instalacje rozbierane/demontowane/przekładne.

         Zgodnie z zapisami kwalifikowalności dla naboru - koszt wyburzenia budynków (a w przypadku innych naniesień – koszt ich likwidacji) znajdujących się na nieruchomości niezbędnej do realizacji inwestycji początkowej.

         Przedmiotowe oznacza, że kwalifikowalne jest wyłącznie wyburzenie budynku, który znajduje się na nieruchomości niezbędnej do realizacji projektu, niezależnie od tego kto jest właścicielem przedmiotowego obiektu, o ile Wnioskodawca posiada prawo do swobodnego dysponowania przedmiotową nieruchomością, w tym również możliwością wyburzania znajdującego się na niej budynku.

         Proszę jednak mieć na względzie, ze powyższy prace, w przypadku gdy są realizowane na nieruchomości niebędącej własnością Wnioskodawcy, muszą zostać ujęte w wartości początkowej nieruchomości i Ewidencji Środków Trwałych Wnioskodawcy np. jako inwestycja w obce środki trwałe.

         Proszę mieć na względzie, że koszt prac rozbiórkowych nie kwalifikuje się do wsparcia. Do wsparcia kwalifikuje się wyłącznie koszt prac wyburzeniowych.

         • Czy środkami kwalifikowanymi są roboty odtworzeniowe/przebudowa obiektów/sieci / instalacji niezbędne do wytworzenia infrastruktury badawczej (budynku) – np. dostosowanie elewacji istniejącego budynku (nie będącego własnością Wnioskodawcy) w związku z budową nowego budynku (infrastruktury badawczej) bezpośrednio przylegającego  do budynku istniejącego?   

         Zgodnie z zapisami kosztów kwalifikowalnych dla naboru kwalifikowalne są - materiały i roboty budowlane bezpośrednio związanych z powstaniem działów B+R i laboratoriów w przedsiębiorstwach lub tworzenie przez firmy centrów badawczo-rozwojowych, takie jak: budowa/przebudowa/rozbudowa/modernizacja nieruchomości. W przypadku budynku kwalifikowalne są części wspólne z zachowaniem proporcji w odniesieniu do powierzchni użytkowej.

         Powyższe oznacza, że kwalifikowalne są wyłącznie wydatki niezbędne do utworzenia lub rozbudowy istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego. Przedmiotowe oznacza, że wydatki odtworzeniowe, tj. remonty, które nie stanowią np. modernizacji/ rozbudowy/ przebudowy i nie są niezbędne do utworzenia infrastruktury B+R nie stanowią kosztów kwalifikowalnych.

         Koszty związane z materiałami i robotami budowlanymi mogą być ponoszone na nieruchomości niestanowiącej własność Wnioskodawcy. Proszę jednak mieć na względzie, że koszty tych prac, w przypadku gdy są realizowane na nieruchomości niebędącej własnością Wnioskodawcy, muszą zostać ujęte w wartości początkowej nieruchomości i Ewidencji Środków Trwałych Wnioskodawcy np. jako inwestycja w obce środki trwałe.

         • Czy w ramach działania 1.2 FESL byłoby możliwe dofinansowanie na akredytację laboratorium jako jednego z kosztów w ramach projektu. W laboratorium są bądź też byłyby prowadzone prace badawczo-rozwojowe zgodnie z na przykład certyfikatem ISO 17025, ISO 15189, ISO 9001:2015. Koszt zakładany to ok. kilkanaście tysięcy złotych.

         O wsparcie chciałaby wystąpić uczelnia, która zajmuje się m. in. pracami badawczo-rozwojowymi, innowacjami.

         W ramach II typu projektu  za kwalifikowalne uznaje się tylko wydatki wskazane we wniosku o dofinansowanie, które są niezbędne dla realizacji projektu. Projekt musi zawierać koszty dotyczące badań przemysłowych i prac rozwojowych lub tylko prac rozwojowych.

         Akredytacja laboratorium nie została przewidziana jako wydatek kwalifikowalny w ramach naboru FESL.01.02-IP.01-099/24.

         • Proszę o informację czy 10% (lub 15%) limit dotyczący nieruchomości ma zastosowanie również w przypadku, gdy w operacie szacunkowym wartość budynku (znajdującego się na nabywanej działce) jest wyodrębniona. Innymi słowy – mamy odrębnie wskazane wartości gruntu (działki) oraz znajdującego się na nim budynku poprzemysłowego. Czy w takim przypadku wartość budynku wyłączona jest z limitu, a objęty nim jest wyłącznie grunt?

         W nawiązaniu do zapytania, informuję, iż zgodnie z Kwalifikowalnością dla naboru nie ma zapisów dotyczących limitów dla wyodrębnionej działki lub budynku ujętych w operacie szacunkowym. W takim przypadku Wnioskodawca powinien zastosować następujące limity zarówno dla budynku jak również gruntu:

         - 10% w przypadku gruntów, a także gruntów wraz z budynkiem,

         - 10% w przypadku terenów poprzemysłowych oraz terenów opuszczonych,

         - 15% w przypadku terenów poprzemysłowych oraz terenów opuszczonych, na których znajdują się budynki. Zgodnie z Instrukcją wypełniania i składania wniosku należy pamiętać, że w przypadku zastosowania limitu 15% Wnioskodawca jest zobligowany do dostarczenia dokumentu potwierdzającego teren poprzemysłowy/opuszczony.

         Reasumując, nie ma możliwości wyodrębnienie osobno budynku i nieuwzględniania go w ramach wskazanych powyżej limitów.

         • W związku z zapisem regulaminu w odniesieniu do okresu realizacji projektu:

         "n+2 w projektach dotyczących realizacji prac badawczo-rozwojowych (2 typ projektu),

         Oznacza to, że od chwili podpisania umowy o dofinansowanie powinieneś zrealizować projekt ujęty we wniosku o dofinansowanie:

         w ciągu jednego roku (w projektach dot. tworzenia lub rozwoju zaplecza badawczo-rozwojowego),

         w kolejnych dwóch latach (w projektach dot. realizacji prac badawczo-rozwojowych w przypadku realizacji wyłącznie prac B+R).

         W szczególnych przypadkach Instytucja Organizująca Nabór może wyrazić zgodę na wydłużenie terminów dotyczących zasady n+1 oraz n+2 z uwzględnieniem możliwego maksymalnego terminu ponoszenia wydatków kwalifikowanych."

         Czy dopuszczalnym jest  w przypadku rozpoczęcia prac po złożeniu wniosku, a przed podpisaniem umowy (na własne ryzyko) rozliczenie kosztów poniesionych w okresie przed podpisania umowy  (oczywiście przy założeniu poniesienia ich z zachowaniem zasad kwalifikowalności) i w takim wypadku -  faktyczne rozciągnięcie okresu realizacji projektu o dodatkowe miesiące przed podpisaniem umowy  tj. np. 6 miesiąc przed +24 miesięcy po podpisaniu umowy?

         Czy koszty za cały ten okres będą mogły być rozliczone?

         Czy  jest ryzyko nieotrzymania zgody na ich rozliczenie?

         Jednocześnie w projekcie jak rozumiem, na etapie składania wniosku możemy zaplanować koszty wyłącznie na 24 miesiące? Czy więc w przypadku faktycznego wydłużenia okresu realizacji projektu będzie możliwe otrzymanie wyższego dofinansowania niż przewidziane w projekcie, z uwagi na dłuższy faktyczny okres realizacji i co za tym idzie - wyższą kwotę kosztów kwalifikowanych?

         Inwestycję można rozpocząć już po złożeniu wniosku o dofinansowanie. Tak też można zaplanować harmonogram wydatków w projekcie. Wydatki te będą podlegały dofinansowaniu. Jednocześnie nie ma możliwości uzyskania większego dofinansowania, niż pierwotnie założono we wniosku o dofinansowanie, nawet jeśli okres realizacji projektu ulegnie wydłużeniu.

         • Czy maksymalna stawka jednostkowa 88 zł (wraz z kosztami pracodawcy) obowiązuje przez cały okres trwania projektu, czy też jest możliwość jej zwiększenia np. za rok czy dwa lata?

         Koszty wynagrodzeń personelu są rozliczane za pomocą uproszczonej metody rozliczania wydatków tj. godzinową stawką jednostkową i wynosi ona 88,00 brutto brutto. Jest to stawka obowiązująca przez cały okres realizacji projektu.

         • Czy jest jakiś maksymalny procent projektu, który może być przeznaczony na podwykonawców?

         Nie ma limitu dla podwykonawców, oraz przypominam, że nie ma takiej kategorii kosztu. W przypadku udzielenia zamówienia dotyczącego realizacji części zadań Projektu podmiotom trzecim Beneficjent zobowiązany jest do przedstawienia na żądanie IP FE SL – ŚCP dokumentów związanych z rzeczywistymi kosztami ponoszonymi przez wszystkie zaangażowane podmioty na realizację prac objętych ww. zamówieniem. Powyższe dokumenty powinny jednoznacznie wskazywać zakres wykonanych prac oraz koszty ich wykonania, w tym koszty wszelkich marż występujących w umowach zawartych z wykonawcami i podwykonawcami.

         • Do projektu będziemy wykorzystywać stworzony przez nas produkt, który stanowi WNiP naszej firmy. Jest on jednocześnie wykorzystywany w działalności komercyjnej – tzn. sprzedajemy go klientom w formule licencji. Czy amortyzacja tej WNiP będzie mogła być kosztem kwalifikowalnym w projekcie? Jeśli tak, to w jakiejś proporcji?

         W projekcie będą wykorzystywane posiadane przez nas sprzęty informatyczne. Są one już w pełni zamortyzowane, więc same w sobie nie będą kosztem projektu, jednakże znajdują się w kolokacji – wypożyczamy miejsce w szafach serwerowych. Czy koszt wynajmu tego miejsca może być kosztem kwalifikowalnym w projekcie?

         Kwalifikowalne są: Koszty amortyzacji wartości niematerialnej i prawnej w zakresie oraz przez okres ich wykorzystywania na potrzeby projektu (można zastosować proporcję odpowiadającą faktycznemu wykorzystaniu na potrzeby projektu).

         Zgodnie z Kwalifikowalnością, dopuszczalne są tylko koszty wynajmu powierzchni laboratoryjnej, tym samym nie może stanowić kosztu kwalifikowalnego.

         • Czy można uznać za wydatek kwalifikowalny (pośredni lub bezpośredni) uzyskanie certyfikatu ISO; jest on niezbędny do realizacji projektu.

         W przypadku II typu projektu - w związku z faktem, iż wsparcie dotyczy wyłącznie prac B+R (do VIII poziomu gotowości) – należy przeanalizować w jakim celu wydatek jest niezbędny. Jeśli jest niezbędny do wdrożenia – niestety nie kwalifikuje się do wsparcia. Jeśli natomiast jest niezbędny wyłącznie na potrzeby badań przemysłowych i prac rozwojowych lub tylko prac rozwojowych – można przeanalizować kwalifikowalność wydatku np. w ramach „usług zewnętrznych” przy spełnieniu wszystkich warunków kwalifikowalności.

         • Proszę o wyjaśnienie zapisów dotyczących kwalifikowalności nieruchomości. Z załącznika dotyczącego kwalifikowalności wynika, że "zakup zgodnie z umową o dofinansowanie, niniejszym dokumentem oraz z wytycznymi, w tym nabycie na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z nabywcą”. Chcielibyśmy się dowiedzieć, czy nie można wyłączyć takiego zakupu z zasady konkurencyjności? Znalazłem informację, że na mocy prawa wyłączony z zasad konkurencyjności jest właśnie zakup nieruchomości w kwestii braku powiązań kapitałowych oraz osobowych, stad moje zapytanie, ponieważ wszystkie te zasady wynikają z tych samych przepisów UE?

         W zakresie dotyczącym zakupu nieruchomości w ramach projektu, informuję, że mogą Państwo zakupić nieruchomość bez ogłaszania zapytania w ramach bazy konkurencyjności. Przypominam, że wydatek musi zostać jednak zakupiony zgodnie z jego wartością rynkową. Dla potwierdzenia ceny nabycia muszą Państwo przedstawić operat szacunkowy sporządzony przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego, określający wartość nieruchomości na dzień jej zakupu, określający wartość rynkową nieruchomości.

         Wyłączenie wydatku ze stosowania zasady konkurencyjności nie powoduje, że nie muszą Państwo również przestrzegać zasad związanych z unikaniem konfliktu interesów.

         • Zgodnie z zapisami załącznika nr 6 – Kwalifikowalności warunkiem kwalifikowalności dla wydatku w ramach kategorii Wartości niematerialne i prawne jest między innymi to, że zakup wartości niematerialnych i prawnych dedykowanych/wytworzonych bezpośrednio dla partnera wiodącego lub partnerów lub powszechnie niedostępnych, powinien być dokonany bezpośrednio od wytwórcy/producenta lub wyłącznego/autoryzowanego dystrybutora.

         Zgodnie z zapisami Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków Zasady konkurencyjności można nie stosować do: zamówień, które mogą być zrealizowane tylko przez jednego wykonawcę z jednego z następujących powodów: i) brak konkurencji ze względów technicznych o obiektywnym charakterze, gdy istnieje tylko jeden wykonawca, który jako jedyny może zrealizować zamówienie, albo ii) przedmiot zamówienia jest objęty ochroną praw wyłącznych, w tym praw własności intelektualnej, gdy istnieje tylko jeden wykonawca, który ma wyłączne prawo do dysponowania przedmiotem zamówienia, a prawo to podlega ochronie ustawowej, o ile nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem sztucznego zawężania parametrów zamówienia.  Informujemy, że zakup oprogramowania w ramach kategorii Wartości niematerialne i prawne należy przeprowadzić zgodnie z procedurami opisanymi w Wytycznych kwalifikowalności wydatków, w tym w oparciu o zasadę konkurencyjności, w przypadku, kiedy wartość planowanego do zakupu oprogramowania przekroczy 50 tyś

         • Naszym celem są prace nad oprogramowaniem, które wpisuje się w inteligentne specjalizacje - ITC i dodatkowo zmniejszenie korozyjności czyli prowadzące do wydłużenie trwałości np pojazdów odśnieżających (zielona gospodarka). Chcielibyśmy zbudować laboratorium w ramach pierwszego typu projektu poprzez:

         - zakupić oprogramowanie, które umożliwi nam symulację zachowań na drodze pojazdów specjalnych do odśnieżania, posypywania oraz zbierania śmieci;

         - zakupić licencję oprogramowania, które już realizuje śledzenie pojazdów, aby przygotowywane rozwiązanie wykorzystywało stworzone i dostępne sprawdzone rozwiązania co obniży koszty;

         - serwery do przetwarzania danych i gromadzenia danych;

         - Stanowisko komputerowe do prowadzenia analiz zebranych danych i programowania symulatora;

         - lakiernię do nanoszenia różnych powłok testowanych w skrajnych warunkach;

         - zakup zestawów czujników (środek trwały) od zbierania danych z pojazdu (stosowane na potrzeby pracy symulatora;

         - stanowiska montażowe/demontażowe ułatwiające pozyskanie i montaż elementów, które będą wymagały testów lub sprawdzenia działania (podnośniki, zestawy kluczy itp);

         - pojazdy specjalne innych producentów (aby przygotowane finalne rozwiązanie mogło być szeroko stosowane niezależnie od producenta pojazdu specjalnego);

         Zgodnie z Regulaminem:

                  w ramach 1 typu projektu jest przedstawienie przez Ciebie planu badań tj. planu prac B+R. Plan prac B+R powinien obejmować przewidywane do zrealizowania oraz zgodne z RIS, badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe lub wyłącznie eksperymentalne prace rozwojowe z wykorzystaniem infrastruktury sfinansowanej w ramach projektu trwające minimum przez okres trwałości projektu. W ramach naboru nie można uzyskać wsparcia na infrastrukturę badawczą w rozumieniu art. 2 pkt. 91 Rozporządzenia 651/2014 oraz infrastrukturę testowo – doświadczalną w rozumieniu art. 2 pkt 98a Rozporządzenia 651/2014. Wsparta infrastruktura B+R może być wykorzystywana wyłącznie przez podmiot otrzymujący dofinansowanie i nie może być udostępniana innym podmiotom.

         W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie, czy planowany przez nas rodzaj wydatków będzie kwalifikowany, a jeżeli nie, to jaki rodzaj środków trwałych i oprogramowania i jak wykorzystany umożliwi nam wpisanie się do tego projektu.

         W odpowiedzi na wątpliwości pragnę wyjaśniać, że zgodnie z załącznikiem numer 6 do Regulaminu wyboru projektów Kwalifikowalność dla naboru numer FESL-01.02.IP.01-099/24, w ramach I typu projektu za koszty kwalifikowalne można uznać między innymi:

         1. a) koszty nabycia nowych środków trwałych wykorzystywanych do działalności badawczej z wyłączeniem nieruchomości (w tym między innymi: koszty zakupu, instalacji, montażu, pierwszego uruchomienia, transportu, opakowania, rozładunku, koszty sprawdzenia i przystosowania nabytego sprzętu, koszty szkolenia personelu, instruktażu pod warunkiem, że koszty te są ujęte w wartości początkowej zakupionego środka trwałego w ewidencji środków trwałych beneficjenta);
         2. b) część kapitałowa raty leasingu finansowego nowych środków trwałych wykorzystywanych do działalności badawczej (z wyłączeniem nieruchomości), którą opłacisz w okresie realizacji projektu, (z zastrzeżeniem, że umowa leasingowa będzie zawarta po złożeniu wniosku o dofinansowanie);
         3. c) koszty nabycia nowych wartości niematerialnych i prawnych w szczególności w formie autorskich praw majątkowych, licencji, know-how, oraz innych praw własności intelektualnej (w tym między innymi: koszty zakupu, instalacji, montażu, pierwszego uruchomienia, koszty sprawdzenia i przystosowania nabytego oprogramowania, koszty szkolenia personelu, instruktażu pod warunkiem, że koszty te ujęte są w wartości początkowej zakupionej wartości niematerialnej i prawnej w ewidencji środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych beneficjenta);
         4. d) część kapitałowa raty leasingu finansowego nowych wartości niematerialnych i prawnych, którą opłacisz w okresie realizacji projektu, (z zastrzeżeniem, że umowa leasingowa będzie zawarta po złożeniu wniosku o dofinansowanie).

         Szczegółowe warunki dot. kwalifikowalności dla środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które muszą zostać spełnione zostały określone w Załączniku nr 6. Jeżeli wydatki wskazane w zapytaniu wpiszą się w Załącznik nr 6 oraz spełnione zostaną warunki kwalifikowalności dla określonej kategorii wydatku (przy zachowaniu pozostałych wymogów dla naboru) – zostaną uznane za koszty kwalifikowalne.

          

         PARTNERSTWO

         • Czy Centrum XYZ spełnia wymogi instytutu badawczego, o którym mowa w Regulaminie konkursu FESL.01.02-IP.01-099/24. W praktyce chodzi o to, czy w/w podmiot może być partnerem w projekcie.

         W odpowiedzi na zapytanie pragnę poinformować, że partnerem w ramach II typu może zostać wyłącznie organizacja prowadząca badania i upowszechniająca wiedzę. Zgodnie z obowiązującą definicją organizacja badawcza i upowszechniająca wiedzę to podmiot (jak np. uniwersytet lub instytut badawczy, agencja zajmująca się transferem technologii, pośrednik w dziedzinie innowacji, fizyczny lub wirtualny podmiot prowadzący współpracę w dziedzinie badań i rozwoju) niezależnie od jego statusu prawnego (ustanowionego na mocy prawa publicznego lub prywatnego) lub sposobu finansowania, którego podstawowym celem jest samodzielne prowadzenie badań podstawowych, badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych lub rozpowszechnianie na szeroką skalę wyników takich działań poprzez nauczanie, publikację lub transfer wiedzy. W przypadkach, gdy tego rodzaju jednostka prowadzi również działalność gospodarczą finansowanie, koszty i dochody związane z tą działalnością gospodarczą należy rozliczać oddzielnie. Przedsiębiorstwa mogące wywierać decydujący wpływ na taki podmiot w charakterze, na przykład, jego udziałowców/akcjonariuszy czy członków nie mogą mieć preferencyjnego dostępu do uzyskanych przez niego wyników; Zatem należy przeanalizować, czy powyższe warunki zostały spełnione, aby ostatecznie móc wpisać się w przedmiotową kategorię podmiotu.

         Ponadto, proszę pamiętać, że w ramach I typu nie ma możliwości realizacji projektów w formule partnerstwa.

         • Proszę o odpowiedzi w kwestiach formalnych ws. punktu 1.3 regulaminu wyboru projektów (...), tj.

         partnerem wiodącym będzie pozostawało przedsiębiorstwo posiadające wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz posiadające siedzibę lub oddział na terenie województwa śląskiego- czy wymagany okres karencji w czasie którego firma lub oddział winna być zarejestrowana na terenie województwa śląskiego? Jeśli tak, ile wynosi ten czas?

         Czy jednostka naukowa będąca członkiem konsorcjum także musi mieć siedzibę w województwie śląskim?

         1. W odpowiedzi na zapytanie informuję, że w ramach naboru nr FESL.01.02-IP.01-099/24 nie określono okresu, jaki powinna istnieć firma lub jej oddział na terenie Województwa Śląskiego przed złożeniem wniosku. Proszę jednak zwrócić uwagę na kryterium pn. Potencjał finansowy, organizacyjny i administracyjny Wnioskodawcy. Wnioskodawca, składając wniosek, musi wykazać, że posiada potencjał finansowy, organizacyjny i administracyjny niezbędny do realizacji projektu. Wnioskodawca musi na moment kontraktacji i przez okres trwałości (dla I typu projektu) lub przez okres spełnienia warunków dla wdrożenia lub dla premii (dla II typu projektu) posiadać siedzibę lub oddział w województwie.
         2. Jednostka naukowa, będąca członkiem partnerstwa, nie musi mieć siedziby na terenie Województwa Śląskiego. Partnerem może pozostawać podmiot spoza regionu.

         Proszę jednak pamiętać, że miejsce realizacji projektu złożonego projektu musi być zlokalizowane na terenie województwa śląskiego. W przypadku, gdy planowane przedsięwzięcie lub jego część będzie realizowane poza terytorium województwa śląskiego, za miejsce realizacji projektu uznaje się zakład lub oddział Wnioskodawcy/Partnera wiodącego, która/y musi znajdować się w województwie śląskim.

         1. Dodatkowo podkreśla się, że wsparcie uzyskają partnerstwa a nie konsorcja.
         • Czy jest jakaś % wartość projektu, którą powinien rozliczyć partner?

         Zgodnie z wzorem Umowy o dofinansowanie  projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 – Paragraf 7, za rozliczenie projektu odpowiedzialny jest Beneficjent. Nie dookreślono minimalnego wymogu % kosztów, które powinien ponosić partner. Należy jednak zaznaczyć, że w przypadku partnerstwa każdy z partnerów powinien faktycznie uczestniczyć w projekcie i ponosić wydatki. 

         • Proszę o wskazanie czy dysponują Państwo jakimiś oficjalnymi wzorami dokumentacji dotyczącej wyboru partnera w II typie projektu, tj. ogłoszenie o naborze, zakres umowy o partnerstwie itp.?

         W Regulaminie wyboru projektów, w rozdziale 1.7 zawarto informacje dotyczące partnerstwa.

         Ponadto w „załącznikach do wniosku o dofinansowanie” znajduje się załącznik nr 10 – „Umowa o realizacji projektu partnerskiego”.

         Ponadto warto zwrócić uwagę na zapisy kryteriów odnoszące się do partnerstwa m.in.:

         Kryterium formalne „Kwalifikowalność podmiotowa Wnioskodawcy”

         W przypadku realizacji 2 typu projektu w ramach partnerstwa - czy w przypadku, gdy Lider (partner wiodący) jest podmiotem, o którym mowa w art. 4, art. 5 ust. 1 i art. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.1710,  z późn. zm.) i dokonuje wyboru partnerów spoza sektora finansów publicznych to czy zawiązane partnerstwo spełnia warunki, o których mowa w art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2021-2027 z późn. zm.

         oraz

         Kryterium merytoryczne „Potencjał finansowy, organizacyjny i administracyjny Wnioskodawcy”

         • czy partnerzy wykazani w umowie o realizacji projektu w partnerstwie spełniają warunek wykazany w art. 39 ust. 13 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w pespektywie finansowej 2021 – 2027 z późn. zm. oraz czy celowe jest powołanie partnerstwa (jeśli dotyczy).

         PODPISANIE UMOWY O DOFINANSOWANIE

         • Czy odstępstwo od zasady n+1 jest możliwe już podczas zawarcia umowy. Wnioskodawca który jest dużym przedsiębiorcą oraz musi stosować ustawę prawa zamówień publicznych na samo zlecenie robót budowanych wraz z wyposażeniem musi zarezerwować minimum 3 miesiące na procedurę wyboru wykonawcy  - co już skraca okres budowy wraz z uzyskaniem decyzji na użytkowanie do 9 miesięcy (co jest bardzo trudne do zrealizowania)?

         Beneficjent ma obowiązek zastosowania zasady n+1 w odniesieniu do okresu realizacji projektów. Oznacza to, że od chwili podpisania umowy o dofinansowanie Beneficjent musi zrealizować projekt ujęty we wniosku o dofinansowanie w ciągu jednego roku. Oznacza to, ze na moment składania wniosku o dofinansowanie przedsiębiorca powinien założyć, że projekt zrealizuje zgodnie z ww. zasadą. Przypominam, że Wnioskodawca może rozpocząć realizację projektu przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, tj. w momencie złożenia wniosku o dofinansowanie do Instytucji Organizującej Nabór. W szczególnych przypadkach uzasadnionych charakterem inwestycji, IP FE SL - ŚCP może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu realizacji projektu. Jednakże przedmiotowe powinno nastąpić po rozpoczęciu realizacji projektu o ile podyktowane jest niemożliwymi do przewidzenia przez Wnioskodawcę czynnikami, które spowodowały brak możliwości zrealizowania projektu w terminie zgodnym z zasadą n+1.

         • Co w sytuacji, gdy wniosek o dofinansowanie składa podmiot, który przed podpisaniem umowy o dofinansowanie zostanie przekształcony? Zostanie przejęty przez inna spółkę należącą do tej samej grupy kapitałowej?

         Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie kwestia ewentualnych zmian zostanie zweryfikowana.  Do analizy sytuacji konieczne będzie poinformowanie i dostarczenie do Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości niezbędnych dokumentów celem weryfikacji wpisywania się Wnioskodawcy w warunki naboru. Nie wszystkie zmiany są możliwe i dopuszczalne.  Ponownej weryfikacji podlegać z pewnością będzie m.in. status Wnioskodawcy. Proszę zwrócić uwagę, że zmiana może mieć wpływ na wybór projektu do dofinansowania, na poziom wsparcia. Kluczowym będzie również, czy do przekształcenia dojdzie przed czy po podpisaniu umowy o dofinansowanie. Proszę także pamiętać, iż zapisy umowy o dofinansowanie, m.in.: paragraf 14 wskazują na warunki dot. ewentualnych zmian formy prawnej.

          Bezpośredni link do zagadnienia:
          https://funduszeue.scp-slask.pl/czytaj/faq_1_2_2d2

          WNIOSEK I ZAŁĄCZNIKI

          • Proszę o wskazanie informacji, czego dotyczy pełnomocnictwo stanowiące załącznik do wzoru umowy o realizacji projektu partnerskiego (załącznik 10 do wniosku o dofinansowanie).

          W odpowiedzi na zapytanie informuje, że Pełnomocnictwo stanowiące Załącznik nr 1 do Umowy o realizację projektu partnerskiego wystawiane jest dla Partnera wiodącego czyli Wnioskodawcy przez pozostałych partnerów, gdyż to on występuje bezpośrednio do Instytucji organizującej nabór jako podmiot wnioskujący o dofinansowanie. Wzór Pełnomocnictwa jest prawidłowy.

          • Jako załączniki do wniosku w ramach niniejszego naboru wskazano:

          - Sprawozdanie z audytu sporządzone przez zatwierdzonego audytora zewnętrznego (jeśli zobligowany jesteś do jego posiadania). Proszę o informację, jaki audyt mają tu Państwo na myśli? (energetyczny, infrastruktury informatycznej, jakości, etc.)

          - GUS PNT Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B+R) (w sytuacji, gdy wnioskodawca prowadził taką działalność i składał sprawozdanie). Za jaki okres należy złożyć sprawozdanie?

          W odpowiedzi na przesłane pytanie informuję, iż:

          Ad.1 – zgodnie z instrukcją wypełniania i składania wniosku o dofinansowanie: „Sprawozdanie z audytu powinieneś dostarczyć, jeżeli zostało ono sporządzone dla któregokolwiek z 3 okresów sprawozdawczych finansowych poprzedzających złożenie wniosku”. Należy przez to rozumieć audyt finansowy.

          Ad.2 – instrukcja wypełniania i składania WOD nie precyzuje za jaki okres należy złożyć sprawozdanie. Jeśli Wnioskodawca posiada ww. dokument – należy go przedłożyć celem weryfikacji przez Eksperta. Proszę pamiętać, iż dokument należy złożyć wraz z potwierdzeniem złożenia.

          • Proszę o wskazanie, które załączniki do wniosku o dofinansowanie (zgodnie listą wskazaną w punkcie 3.2 regulaminu wyboru projektów w ramach konkursu FESL.01.02-IP.01-099/24) powinna ze swojej strony podpisać i złożyć uczelnia, która będzie partnerem w powyższym konkursie – oczywiście poza Umową o realizacji projektu partnerskiego (zał. 10 do WOD).

          Jeśli chodzi o załączniki dla partnera w projekcie na etapie aplikowania (składania wniosku) należy dostarczyć:

          1. Dokument potwierdzający formę prawną wnioskodawcy
          2. Dokumenty finansowe za ostatnie 3 lata obrachunkowe
          3. Sprawozdanie z audytu sporządzone przez zatwierdzonego audytora zewnętrznego (jeżeli zostało sporządzone)
          4. Dokumenty potwierdzające finansowanie projektu
          5. Oświadczenie o trudnej sytuacji finansowej
          6. Oświadczenie dotyczące spełnienia kryteriów organizacji prowadzącej badania i upowszechniającej wiedzę
          7. Dokument, z którego wynika upoważnienie do reprezentacji (jeśli umowa partnerska nie zostanie podpisana zgodnie z reprezentacją wg dokumentu potwierdzającego formę prawną)
          8. GUS PNT Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B + R)

          Szczegółowe informacje dotyczące wszystkich wskazanych powyżej załączników tj. w jakiej formie powinny być złożone oraz jakie informacje powinny z nich wynikać znajdują się w części H instrukcji wypełniania i składania wniosku stanowiącej załącznika nr 4 do Regulaminu wyboru projektów.

          • Chcemy realizować II typ projektu (Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach). Czy w ramach jednego zadania można rozliczać wydatki rzeczywiście poniesione oraz stawki jednostkowe? Czy też wydatki rozliczane stawkami jednostkowymi (wynagrodzenia) musimy ująć w formie odrębnego zadania? Przykładowo mamy zadanie "Opracowanie prototypu". W zadaniu chcielibyśmy kwalifikować koszty wynagrodzeń personelu B+R oraz koszty zakupu środków trwałych do budowy prototypu. Czy system pozwala na podpięcie pod jedno zadanie różnych kategorii wydatków (tj. wydatków rozliczanych stawką jednostkową oraz wydatków rzeczywistych)?

          Wskazane przez Państwa koszty tj.  „Opracowanie prototypu” oraz „koszty wynagrodzeń personelu B+R” mogą zostać ujęte w ramach jednego zadania.

          Należy pamiętać dokonując podziału projektu na poszczególne zadania , aby  zostały one podzielone tematycznie w zakresie dotyczącym ponoszonych kosztów, a także aby w każdym zadaniu koszty kwalifikowalne dotyczyły jednej  podstawy prawnej. W przypadku kwalifikowania prac B+R należy podzielić planowane prace na odrębne zadania dotyczące badań przemysłowych oraz  prac rozwojowych.

          W przypadku gdy obydwa koszty „Opracowanie prototypu” oraz „koszty wynagrodzeń personelu B+R” dotyczą prac przemysłowych, to zadanie można nazwać „Prace przemysłowe”.

          • Dokumenty potwierdzające finansowanie projektu musi przedstawić KAŻDY członek partnerstwa, które będzie brało udział w projekcie (zamknięty katalog dokumentów: wyciąg z rachunku bankowego Wnioskodawcy, zaświadczenie bankowego/opinii bankowej; promesa kredytowej/ promesa leasingu finansowego / promesa pożyczki inwestycyjnej; kredyt obrotowy, kredyt na rachunku bieżącym; umowy zawartej na kredyt obrotowy; lokaty).

          Dotyczy to również UCZELNI mimo, że ma 100% finansowania?  Jeśli uczelnia nie wyrazi zgody na wydanie dokumentu to gwarancję finansowania w jej części będzie musiało wydać przedsiębiorstwo?

          Tak, uczelnia będąca partnerem w projekcie również powinna udokumentować finansowanie projektu, zgodnie z katalogiem dokumentów potwierdzających finansowanie, w przeciwnym razie należy przedstawić potwierdzenie zobowiązania partnera wiodącego/innego partnera do finansowego zabezpieczenia projektu również w części odpowiadającej członkowi partnerstwa np. uczelni. W dokumentacji nie ma zapisów wskazujących minimalną wartość jaką powinny przedstawiać dokumenty potwierdzające finansowanie, dlatego to po stronie Wnioskodawcy i partnerów leży decyzja jakie dokumenty i w jakiej wartości zostaną przedstawione.

          Proszę wziąć pod uwagę, że potencjał finansowy oceniany jest podczas oceny merytorycznej w ramach kryterium „Potencjał finansowy, organizacyjny i administracyjny Wnioskodawcy”.

          • W przypadku Partnerów projektu uczelni wyższych, których % dofinansowania wynosi 100, na jaką kwotę mają być zabezpieczenia finansowania? Czy jest to dookreślone, czy dokument potwierdzający finansowanie projektu od Partnera ma opiewać na 100 % jego planowanych kosztów projektu? Czy Partner wiodący ma udokumentować posiadane środki finansowe potwierdzające realizację projektu wykazując środki na poziomie kosztów własnych projektu czy całości 100% kosztów wartości projektu brutto?

          Możliwość realizowania projektu w partnerstwie jest dopuszczone wyłącznie w II typie projektu, dlatego przytoczone zapisy że każdy z partnerów „jest zobowiązany do przedstawienia dokumentu potwierdzającego finasowanie projektu ze wskazanego katalogu lub potwierdzenia partnera wiodącego/innego partnera zobowiązania do finansowego zabezpieczenia projektu również w części odpowiadającej członkowi partnerstwa” dotyczą II typu projektu.

          W dokumentacji nie ma zapisów wskazujących minimalną wartość jaką powinny przedstawiać dokumenty potwierdzające finansowanie, dlatego to po stronie Wnioskodawcy i partnerów leży decyzja jakie dokumenty i w jakiej wartości zostaną przedstawione.

          Proszę wziąć pod uwagę, że potencjał finansowy oceniany jest podczas oceny merytorycznej w ramach kryterium „Potencjał finansowy, organizacyjny i administracyjny Wnioskodawcy”.

          • Czy Wnioskodawca, który uzyskał pozwolenie na budowę (i załączył do wniosku ) niepoprzedzone uzyskaniem decyzji środowiskowej (a wiec organ wydający decyzję pozwolenia na budowę stwierdził brak konieczności przeprowadzenia takiej procedury) musi do wniosku załączać inne dokumenty (zaświadczenie organu o braku konieczności uzyskania decyzji środowiskowej lub decyzja odmowna potwierdzająca brak konieczności uzyskania decyzji środowiskowej)?

          W przypadku posiadania pozwolenia na budowę na inwestycję objętą wnioskiem, zgodnie z Regulaminem wyboru projektów wystarczającym jest złożenie oświadczenia wnioskodawcy o braku oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko naturalne. W przypadku wątpliwości nasza instytucja może skontaktować się i poprosić o dalsze wyjaśnienia/dokumenty.

          • Czy lista specjalizacji, która znajduje się w LSI2021 w polu B.15 wniosku o dofinansowanie zgodna jest z tabelami od strony 148 i wskazanymi w nich konkretnymi podgrupami z poniższego dokumentu:

          Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego 2030 (https://ris.slaskie.pl/dokument/regionalna_strategia_innowacji_wojewodztwa_slaskiego_2030)?

          Wydaje się ona być z nią zbieżna, jednak zmieniła się co najmniej ich kolejność.

          Prośba o potwierdzenie, iż poza kolejnością są ze sobą tożsame lub prośba o udostępnienie listy z pola B.15 wniosku.

          Informuję iż wskazany przez Pana dokument, tj. "Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego 2030" przyjęta Uchwałą nr 1554/246/VI/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. przez Zarząd Województwa Śląskiego, jest tożsamy z listą inteligentnych specjalizacji która znajduje się w LSI2021, wskazaną w pkt. B.15. wniosku o dofinansowanie.

          KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW

          • W ramach kryterium obligatoryjnego „Potencjał finansowy, organizacyjny i administracyjny Wnioskodawcy", oceniane jest m.in. czy „Wnioskodawca posiada odpowiednie  zasoby   ludzkie,  w tym zespół  badawczy, kluczowy personel projektu i kadrę zarządzającą (…)" przy czym „Weryfikacja posiadanego zespołu badawczego nie dotyczy sytuacji, w której prace badawcze będą realizowane w całości przez podmiot zewnętrzny."  W naszym przypadku posiadamy zespół pracowników, których chcemy zaangażować do projektu, jednocześnie zasoby nie są wystarczające i chcemy część prac zlecić na zewnątrz. Brzmienie tego kryterium wydaje się zakładać, że wnioskodawca (1) albo posiada kompletny zespół badawczy na moment składania wniosku, albo (2) zleci całość prac na zewnątrz - brak jest w opisie kryterium rozwiązania „pośredniego", które umożliwiłoby zaangażowanie obecnej kadry oraz dodatkowo pozyskanie dodatkowych osób/wykonawców do projektu, co jest podejściem zasadnym z punktu widzenia merytorycznego i finansowego. Bardzo proszę o wyjaśnienie, czy zatem zaangażowanie posiadanych pracowników oraz dodatkowo zlecenie prac na zewnątrz (i/lub zatrudnienie dodatkowych pracowników) zostanie uznane za niespełnienie kryterium? W naszej ocenie istnieje ogromne ryzyko że w takim modelu realizacji prac B+R, przy literalnej analizie zapisów kryterium, jego ocena może być negatywna. Oznaczałoby to, że wnioskodawca by spełnić omawiane kryterium powinien wszystkie prace badawcze zlecić, i nie angażować w ogóle obecnych pracowników co wydaje się być nielogicznym i niekorzystnym finansowo rozwiązaniem. W ramach kadry zarządzającej chcemy zaangażować dwóch wspólników (i jednocześnie członków zarządu) firmy. Te osoby nie są pracownikami firmy w rozumieniu kodeksu pracy, mają podpisane kontrakty b2b. Czy jest jakieś przeciwskazanie by te osoby zaangażować do projektu jako kadrę zarządzającą i opisać we wniosku zgodnie z wymogami instrukcji, celem spełnienia kryterium przywołanego w pkt 1 powyżej?

          W odpowiedzi na pytanie pierwsze informuję, że kryterium zdejmuje obowiązek weryfikacji posiadania personelu badawczego wyłącznie w sytuacji, gdy całość prac jest zlecana na zewnątrz. Zatem gdy część prac jest prowadzona przez Wnioskodawcę, wówczas badany będzie personel badawczy w zakresie jego potencjału na etapie oceny merytorycznej.

          Informuję, że koszty zarządzania projektem nie stanowią kosztów bezpośrednich lecz koszty pośrednie np. w formie kierownika projektu. Zatem Wnioskodawca w budżecie projektu nie opisuje w sposób szczegółowy zadań kierowników/koordynatorów. Opis dla procesów zarządzania projektem można uwzględnić w polach opisowych. W trakcie oceny merytorycznej uwzględniona zostanie ocena spełnienia potencjału w zakresie zarządzania projektem.

          • W ramach kryteriów określono jeden z warunków:

          Wnioskodawca chroni własność intelektualną m.in. posiada wzory użytkowe i przemysłowe, patenty, znaki towarowe, oznaczenia pochodzenia. Proszę o informację, czy należy tu mieć na myśli jedynie chronioną własność przed złożeniem wniosku, czy kryterium zostanie spełnione również w sytuacji, gdy taka ochrona zostanie uwzględniona w ramach projektu.

          Kryteria wyboru projektu wskazują, iż w ramach kryterium ocenie podlega czy Wnioskodawca chroni własność intelektualną m.in. posiada wzory użytkowe i przemysłowe, patenty, znaki towarowe, oznaczenia pochodzenia – 0 lub 2 pkt. W związku z powyższym należy mieć na myśli jedynie chronioną własność przed złożeniem wniosku.

          • Proszę o odpowiedź w zakresie Kryterium merytorycznego 19. Rozwój działalności B+R Wnioskodawcy:

          Ochrona własności intelektualnej: Czy posiadanie zgłoszenia patentowego umożliwia zdobycie 2 pkt. w tym kryterium, czy też trzeba mieć patenty i ile?

          Odpowiadając według wskazanego kryterium Wnioskodawca ma między innymi posiadać albo wzory użytkowe i przemysłowe, patenty, znaki towarowe, oznaczenia pochodzenia.  Dostarczenie zgłoszenia patentowego nie pozwala na przyznanie punktów.

          • Współpraca w sieci badawczej: Czy dokument potwierdzający współpracę Wnioskodawcy w sieci badawczej z marca 2024 r. uprawnia do zdobycia 2 pkt.?

          Odpowiadając według kryterium Wnioskodawca powinien przedstawić dokument potwierdzający współpracę w sieciach badawczych, w tym międzynarodowych na moment aplikowania, w związku z powyższym może to być dokument z marca 2024 r.

          • Strategia rozwoju działalności B+R: Czy ta strategia ma obejmować plan działalności B+R od dnia aplikowania w niniejszym konkursie (dnia rozpoczęcia realizacji projektu), czy też obejmować również okres wcześniejszy odnoszący się do działalności B+R Wnioskodawcy? Jaki jest minimalny zakres tej strategii? Czy strategia jest dokumentem wewnętrznym Firmy czy ma posiadać określony wzór?

          Odpowiadając według kryterium Wnioskodawca powinien przedstawić posiadaną strategię rozwoju działalności B+R w formie dokumentu potwierdzającego ten fakt na moment aplikowania, a nie jak Państwo sugerują w zapytaniu od dnia aplikowania. Strategia powinna obejmować okres wcześniejszy i nie jesteśmy w stanie określić jaki minimalny zakres strategii powinien być przestawiony. Ekspert weryfikując Państwa dokument nie powinien mieć wątpliwości co do posiadanej strategii rozwoju działalności B+R. Strategia powinna być dokumentem, który jest w posiadaniu Wnioskodawcy a nie stanowić odpowiedź na potrzeby naboru. Informuję, iż nie sporządzono wzoru strategii rozwoju (nie ma ustalonego, obowiązującego w ramach naboru wzoru).

          • W zakresie kryterium 20. Posiadanie lub deklaracja posiadania Certyfikatu ISO/IEC 17025:

          W przypadku realizacji 2 typu projektu: Czy posiadanie aktualnego certyfikatu przez kluczowego podwykonawcę i/lub partnera upoważnia do zdobycia 2 pkt.?

          Odpowiadając według kryterium w przypadku realizacji projektu polegającego na wsparciu prac B+R (2 typ projektu) 2 punkty zostaną przyznane, gdy na moment złożenia wniosku zostanie udokumentowane posiadanie aktualnego certyfikatu jakości przez Wnioskodawcę. W sytuacji projektów realizowanych w ramach partnerstwa przez Wnioskodawcę rozumie się zarówno lidera (partnera wiodącego) jak i partnerów.

          • Mam pytanie do naboru nr FESL.01.02-IP.01-099/24 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach. Definicja kryterium wyboru projektu pn. „Projekt przewiduje współpracę z partnerami z innych regionów/państw” brzmi: Projekt zakłada współpracę, w tym wymianę wiedzy i doświadczeń oraz konsultacje, z partnerami z innych regionów/Państw Członkowskich, kandydujących lub stowarzyszonych.

          W związku z powyższym bardzo proszę o dokładną informację, dotyczącą konsultacji z partnerem z innych Państw tzn. Czy może być to osoba fizyczna zamieszkujące inny region/Państwo Członkowskie i wykonująca tam czynności zawodowe czy ma być to przedsiębiorstwo zagraniczne, zarejestrowane za granicą?

          W odpowiedzi na przesłane pytanie informuję, że zgodnie z definicją, w ramach kryterium można otrzymać 0, 1 lub 2 pkt:

          - w przypadku, gdy projekt jest realizowany z partnerem z innego państwa – projekt otrzymuje 2 pkt. Należy wykazać, iż w umowie o realizacji projektu partnerskiego (załącznik nr 10) – Partner jest spoza kraju. W przypadku tego elementu kryterium chodzi o wspólną realizację projektu zgodnie z definicją partnera z Regulaminu, która określa, że partnerem jest podmiot wskazany we wniosku, jako realizator, wybrany w celu wspólnej realizacji projektu, zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy wdrożeniowej;

          - w przypadku, gdy projekt jest realizowany z partnerem z innego regionu bądź też wykorzystywana jest wiedza bądź też projekt jest komplementarny do innych projektów realizowanych poza granicami Polski – 1 pkt. W zakresie dotyczącym realizacji projektu z partnerem spoza regionu należy wykazać, iż w umowie o realizacji projektu partnerskiego (załącznik nr 10) – Partner jest spoza regionu.

          W pozostałych przypadkach tj. w projekcie wykorzystywana jest wiedza, bądź też projekt jest komplementarny do innych projektów realizowanych poza granicami Polski, na potwierdzenie przedmiotowego faktu będzie można dostarczyć do wniosku np. umowy o współpracy. Jednak ostateczna decyzja o przyznaniu pkt i uznaniu kryterium za spełnione (na podstawie przedstawionych we wniosku informacji i dostarczonych dokumentów) będzie należało do ekspertów.

          W związku z powyższym, jeżeli konsultacje dotyczą wiedzy, bądź komplementarności do innych projektów realizowanych poza granicami Polski, mogą być prowadzone zarówno przez osobę fizyczną wykonującą pracę za granicą jak i przez przedstawicieli podmiotu zagranicznego realizującego komplementarny projekt, przy czym istotne jest precyzyjne opisanie tego faktu we wniosku o dofinansowanie oraz załączenie stosownych dokumentów potwierdzających przeprowadzenie konsultacji.

          Natomiast w przypadku realizacji projektu z partnerem z innego kraju lub regionu, należy mieć na uwadze, że takie partnerstwo musi spełniać warunki naboru określone w Regulaminie, tj.: partnerami w projekcie mogą być jednostki naukowe, uczelnie, instytuty badawcze,  pod warunkiem, iż partnerem wiodącym będzie pozostawało przedsiębiorstwo posiadające wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz posiadające siedzibę lub oddział na terenie województwa śląskiego. W ramach II typu projektu nie ma możliwości, aby partnerem (poza partnerem wiodącym) pozostawało przedsiębiorstwo. Może nim pozostawać wyłącznie organizacja prowadząca badania i upowszechniająca wiedzę (zgodnie z definicją wskazaną w art. 2 pkt 83 Rozporządzenia 651/2014).

          Proszę mieć na uwadze, że ostateczna decyzja w zakresie przyznania punktów leży po stronie ekspertów oceniających wniosek. Niniejsza informacja nie stanowi gwarancji uzyskania punktów.

          • Pytanie dotyczy kryterium: projekt przewiduje współpracę z partnerami z innych regionów/ państw (współpraca, wymiana wiedzy, konsultacje z partnerami z innych państw UE) a nie kryterium realizacja projektu w partnerstwie.

          W ramach kryterium „Projekt przewiduje współpracę z partnerami z innych regionów/państw”

          2 punkty mogą zostać przyznane za element „projekt jest realizowany z partnerem z innego państwa”, gdy partnerem, w ramach partnerstwa realizującego projekt, będzie pozostawał podmiot zagraniczny.

          Proszę mieć na względzie, że partnerstwo to konieczność zawiązania umowy partnerstwa, zgodnie z wzorem opublikowanym pod naborem.

          Za element kryterium „projekt jest realizowany z partnerem z innego regionu bądź także wykorzystywana jest wiedza bądź też projekt jest komplementarny do innych projektów realizowanych poza granicami Polski” punkty zostaną przyznane wyłącznie w przypadku, gdy:

          • jednym z partnerów w ramach partnerstwa realizującego projekt jest podmiot spoza województwa śląskiego lub
          • w ramach współpracy pomiędzy Wnioskodawcą a innym podmiotem (niebędącym partnerem w ramach partnerstwa) wykorzystuje się wiedzę i doświadczenie przydatne w realizowanym projekcie, lub
          • realizowany projekt jest komplementarny z innym projektem realizowanym poza granicami Polski.

          Niemniej jednak o przyznaniu punktów w ramach przedmiotowego elementu kryterium decydują eksperci merytoryczni dokonujący oceny na podstawie całości zapisów wniosku o dofinansowanie

          Informuję, iż można podzlecać część prac podmiotom zagranicznym w poszanowaniem polityki konkurencyjności. Jednakże za podzlecenie nie są przyznawane punkty, ponieważ to nie jest partnerstwo lub wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy podmiotami.

          • Proszę o udzielenie informacji, czy projekt dotyczy badań w obszarze Green Deal lub Digital Europe lub Europejskiej Agencji Kosmicznej?

          Definicja: W ramach kryterium ocenie podlega czy planowane prace B+R dotyczą badań w obszarze Green Deal lub Digital Europe lub Europejskiej Agencji Kosmicznej. W ramach kryterium można otrzymać 0 lub 1. W przypadku, gdy prace B+R dotyczą badań w obszarze Green Deal lub Digital Europe lub Europejskiej Agencji Kosmicznej - projekt otrzymuje 1 pkt, natomiast w przypadku, gdy prace B+R nie dotyczą badań w obszarze Green Deal lub Digital Europe lub Europejskiej Agencji Kosmicznej - projekt otrzymuje 0 pkt. Kryterium obowiązuje od momentu aplikowania przez cały okres realizacji projektu.

          Czy aby otrzymać 1 pkt w ramach ww. kryterium wystarczy, aby prace badawczo-rozwojowe ujęte w zakresie rzeczowym projektu były zbieżne z zakresem, założeniami europejskiego zielonego ładu lub programu „cyfrowa Europa"? Czy konieczne jest prowadzenie prac badawczych w ramach porozumienia z instytucją koordynującą wdrażanie wskazanych działań UE?

          Pragnę poinformować, że punkty we wspomnianym kryterium przyznawane są w ramach projektów, których planowane prace B+R dotyczą badań w obszarze Green Deal lub Digital Europe, lub Europejskiej Agencji Kosmicznej. Oznacza to, że punkt zostanie przyznany, jeśli Wnioskodawca wykaże zbieżność badań z ww. politykami, a eksperci uznają to w ramach oceny merytorycznej.

          Zapisy kryterium nie wspominają o konieczności współpracy z instytucją koordynującą wdrażanie. Wnioskodawca może jednak przedłożyć stosowne dokumenty dot. porozumienia – jeśli takowe posiada – do oceny ekspertów.

          • Kryterium nr 26: Czy wsparcie dla projektu wpisuje się w Agendę Polityczną Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA Policy Agenda)?

          Definicja: W ramach kryterium ocenie podlega czy projekt wykazuje efekt synergii z Programem Horyzont Europa. W ramach kryterium można otrzymać 0 lub 1. W przypadku, gdy projekt wykazuje efekt synergii z Programem Horyzont Europa - projekt otrzymuje 1 pkt, natomiast w przypadku, gdy projekt nie wykazuje efektu synergii z Programem Horyzont Europa - projekt otrzymuje 0 pkt. Kryterium obowiązuje od momentu aplikowania przez cały okres realizacji projektu.

          Czy wystarczy, aby prace badawczo-rozwojowe ujęte w zakresie rzeczowym projektu były zbieżne z działaniami np. europejskiej rady ds. innowacji (EIC)? Czy zakres prac badawczych ujętych w projekcie musi być konsultowany z EIC? Czy wymagany jest sformalizowany udział wnioskodawcy w działaniach podejmowanych przez ww. organ UE?

          Aby projekt mógł otrzymać punkt w ramach ww. kryterium, Wnioskodawca musi wykazać udział bezpośredni lub pośredni w projektach Horyzont Europa. Za bezpośredni udział uznaje się m.in. uczestnictwo w projekcie badawczo-rozwojowym, dotyczącym przedmiotowej agendy. Natomiast za pośredni udział można uznać zatrudnienie kadry naukowej, która zwiększała swoje kompetencje w ramach projektów finansowanych ze środków wspomnianej agendy.

          Wnioskodawca, realizując projekt zarówno w programie Horyzont Europa oraz w Śląskim Centrum Przedsiębiorczości, jest zobowiązany wykazać kompatybilne / synergiczne działania / cele między realizowanymi projektami. Ich zbieżność będzie następnie oceniania przez ekspertów.

          Należy zwrócić uwagę, że Wnioskodawca nie jest zobowiązany, ale może realizować projekt w ramach Horyzont Europa.

          • Mamy pytanie w odniesieniu do kryterium " Wnioskodawca współpracował/współpracuje w sieciach badawczych, w tym międzynarodowych". Proszę o informację, czy udokumentowana współpraca z podmiotem należącym do Sieci Badawczej Łukasiewicz (a nie bezpośrednio z SBŁ) zostanie uznana jako spełniająca kryterium?  Dodatkowo - proszę o informację czy możemy gdzieś znaleźć definicje sieci badawczej lub listę podmiotów, z którymi współpraca wpisuje się w kryterium?

          Odpowiadając na pytanie w dokumentacji dla naboru nie ma definicji sieci badawczej, jak również listy podmiotów, które do niej należą. Eksperci podczas oceny merytorycznej będą weryfikować na podstawie przedstawionej dokumentacji, czy Wnioskodawca współpracował/ współpracuje w sieciach  badawczych, w tym międzynarodowych i w jakim zakresie. Istnieje możliwość przyznania punktów w przypadku współpracy z podmiotem należącym do sieci Badawczej Łukasiewicz (a nie bezpośrednio z SBŁ) pod warunkiem uwiarygodnienia, że współpraca ta ma charakter współpracy w sieciach. W przeciwnym razie punkty nie zostaną przyznane. Ostateczna ocena w tym zakresie zostanie przeprowadzona przez eksperta zewnętrznego.

          • Prosimy o udzielenie odpowiedzi. Jesteśmy dużym przedsiębiorstwem (spółka o 100% własnością Gminy).

          Efekt dyfuzji - czy należy go wykazać formalnie, czy kryterium jest oceniane na podstawie opisu? Jeśli należy go wykazać formalnie to czy wystarczające będzie załączenie listów intencyjnych i/lub umowy o przyszłej współpracy? Czy wystarczy w ramach opisu efektu dyfuzji wykazanie , czy wypracowane w ramach projektu rezultaty pozwalają w przyszłości na podjęcie współpracy z MŚP, organizacją pozarządową lub badawczą. Czy ta kooperacja może obejmować również okres po zakończeniu realizacji projektu, do zakończenia trwałości?

          Zgodnie z Instrukcją wypełniania i składania WOD stanowiącą Załącznik nr 4 do Regulaminu Konkursu:

          W ramach opisu „Efektu dyfuzji” konieczne jest wykazanie, czy wypracowane w ramach projektu rezultaty w postaci innowacyjnych produktów/technologii/usług lub know-how, pozwalają w przyszłości na podjęcie współpracy z MŚP lub przewidują współpracę z MŚP, NGO i organizacjami badawczymi. Ta kooperacja może obejmować także okres, po zakończeniu realizacji projektu, do zakończenia okresu trwałości - w przypadku I typu projektu, lub do skomercjalizowania wyników prac B+R włącznie - w przypadku II typu projektu.

          Biorąc pod uwagę powyższe zapisy informuję, iż na etapie składania wniosku o dofinansowanie nie ma konieczności formalnego przedstawienia dokumentacji potwierdzającej osiągnięcie „Efektu dyfuzji”. Jednocześnie należy zwrócić uwagę że Informacje zawarte w punkcie B.14. WOD (dotyczące również ww. „Efektu dyfuzji”) zostaną ocenione na etapie oceny merytorycznej. Na tym etapie Wnioskodawca może zostać również wezwany do złożenia dodatkowych wyjaśnień/uzupełnień dokumentacji. Powyższe zapisy wskazują również, że „(…)kooperacja może obejmować także okres, po zakończeniu realizacji projektu, do zakończenia okresu trwałości - w przypadku I typu projektu, lub do skomercjalizowania wyników prac B+R włącznie - w przypadku II typu projektu.”

          • Czy w kryterium "wnioskodawca dysponuje własnym działem B+R" będzie rozpatrywany okres przez który B+R istnieje w strukturze przedsiębiorstwa ? Czy sam schemat organizacyjny jest wystarczającym potwierdzeniem?

          Zgodnie z Załącznikiem nr 1 Kryteria wyboru projektów do Regulaminu Konkursu:

          W ramach kryterium „Doświadczenie Wnioskodawcy” ocenie podlega m.in. czy Wnioskodawca dysponuje własnym działem B+R. Kryterium te obowiązuje od momentu aplikowania przez cały okres realizacji projektu.

          Oceniający będą posiadali możliwość weryfikacji posiadania przez Wnioskodawcę własnego działu B+R poprzez dostarczenie dokumentu potwierdzającego przedmiotowy fakt, schematu organizacyjnego przedsiębiorstwa uwzględniającego daną komórkę. Przedmiotowe nie oznacza jednak, że taki dokument może być wystarczający do oceny wspomnianego elementu kryterium. Ekspert oceniający wniosek może wezwać Wnioskodawcę również o dostarczenie innych dokumentów potwierdzających fakt posiadania własnego działu B+R. Dział B+R powinien istnieć w przedsiębiorstwie na moment złożenia wniosku o dofinansowanie.

          • Posiadanie lub deklaracja posiadania Certyfikatu ISO/IEC 17025

          W ramach kryterium oceniane jest czy Wnioskodawca posiada lub deklaruje uzyskanie certyfikatu ISO/IEC 17025 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”. Czy w przypadku aplikowania o 2 typ projektu możliwe jest uzyskanie 2 pkt w sytuacji, gdy Uczelnia lub jeden z jej Zakładów/Katedr itp. posiada ww. certyfikat niezależnie od tematyki planowanego projektu, czy też certyfikat musi być w jakikolwiek sposób powiązany tematycznie z planowanym do realizacji projektem i musi je posiadać Zakład/Katedra, który będzie realizatorem prac B+R?

          Informuję, że posiadanie Certyfikatu ISO/IEC 17025 powinno dotyczyć zasobów, które będą zaangażowane w realizację projektu a nie potencjału infrastrukturalnego podmiotu w ogóle. Informuję jednak, że ostateczna decyzja czy punkty zostaną przyznane w tym zakresie należy do ekspertów.

          • Kryterium: Projekt przewiduje współpracę z partnerami z innych regionów/państw.

          W jaki sposób należy udokumentować współpracę z partnerem spoza Polski lub komplementarność z innymi projektami realizowanymi poza terenem Polski? Czy bez zaangażowania partnerów zagranicznych możliwe jest uzyskanie punktów w tym kryterium jedynie na podstawie opisu komplementarności?

          Do przyznania 2 pkt, czyli gdy projekt jest realizowany z partnerem z innego państwa wymagana jest  podpisana Umowa o  partnerstwie na rzecz realizacji projektu.

          Ponadto bez zaangażowania partnerów zagranicznych możliwe jest  uzyskanie 1 punktu, w takim przypadku wnioskodawca powinien podpisać Umowę o partnerstwie na rzecz realizacji projektu z partnerem z innego regionu lub opisać w  jaki sposób będzie następować wymiana wiedzy, doświadczenia,  opisać możliwości współpracy oraz konsultacje z innymi partnerami. Można również wykazać /opisać ewentualną komplementarność między innymi  projektami. Informuję jednak, że ostateczna decyzja czy punkty zostaną przyznane w tym zakresie należy do ekspertów, którzy na podstawie przedstawionych informacji, ewentualnych załączników dokonają oceny w  tym zakresie.

          • Czy w ramach kryterium Projekt przewiduje współpracę z partnerami z innych regionów/państw dozwolona będzie współpraca na zasadzie zlecenia części prac badawczych w projekcie partnerowi zagranicznemu. Czy takie działanie zostanie uznane jako współpraca w ramach tego kryterium? Jeśli, TAK to czy będzie możliwość uwzględnienia tego kosztu w budżecie projektu?

          Proszę mieć na względzie, że partnerstwo to konieczność zawiązania umowy partnerstwa zgodnie z wzorem opublikowanym pod naborem a partnerstwo nie może prowadzić do podzlecania przez partnera wiodącego. Punkty mogą zostać przyznane, gdy partnerem będzie pozostawał podmiot zagraniczny.

          W przypadku realizacji projektu w ramach partnerstwa, Partner wiodący dokonuje podziału projektu na poszczególne zadania pamiętając o tym, aby zadania zostały podzielone tematycznie w zakresie dotyczącym ponoszonych kosztów, a także aby w każdym zadaniu koszty kwalifikowalne dotyczyły jednej podstawy prawnej. W przypadku kwalifikowania prac B+R należy podzielić planowane prace na odrębne zadania dotyczące badań przemysłowych oraz prac rozwojowych.

          W przypadku realizacji projektu w ramach partnerstwa, w budżecie należy stworzyć odrębne zadanie dla każdego z partnerów, w zakresie powierzonego/ych mu zadania/zadań.

          Należy również zwrócić uwagę, że ze względu na obowiązek stosowania zasady konkurencyjności w zakresie wydatków dotyczących usług zewnętrznych, nie mogą Państwo założyć kto otrzyma zlecenie w ramach takiego wydatku.

          STATUS I POWIĄZANIA

          • Z uwagi na bardzo duże wątpliwości przy ustalaniu powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym proszę o odpowiedź na poniższe pytanie. Podane studium przypadku  nie odnosi się do konkretnej firmy ale jest przykładem różnego rodzaju relacji pomiędzy przedsiębiorstwami. Nazwy firm są fikcyjne. Należy przyjąć, że w podanym przykładzie nie zachodzą inne powiązania tzw. faktyczne.

          Czy należy uznać, że przedsiębiorstwo A jest powiązane z przedsiębiorstwem B,  KKOSp. z o. o., Jan Nowak XYZ, Jan Nowak DEF, Janina Nowak? Jeśli tak to czy należy uznać te relacje za partnerskie czy powiązane ?

          Przedsiębiorstwo A sp. z o. o. zajmuje się produkcją masy bitumicznej do asfaltu. Produkcja masy bitumicznej to główna działalność spółki. Oprócz tego w PKD występuje również działalność związana z budową dróg i autostrad (42.11.Z).

          Przedsiębiorstwo A posiada 3 udziałowców, każdy z nich posiada po 33,33% udziałów.

          Jednym z udziałowców jest Jan Kowalski, który prowadzi działalność gospodarczą zarejestrowaną w CEIDG pod nazwą: Jan Kowalski XYZ.

          Jan Kowalski posiada dodatkowo 50% udziałów w przedsiębiorstwie B Sp. z o. o. (działalność hotelarsko-gastronomiczna), drugie 50% udziałów w przedsiębiorstwie B posiada Jan Nowak. Jan Nowak również prowadzi działalność gospodarczą zarejestrowaną w CEIDG pod nazwą Jan Nowak DEF.

          Przedsiębiorstwo Jan Kowalski XYZ zajmuje się doradztwem w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z).

          Przedsiębiorstwo Jan Kowalski XYZ zajmuje się głównie wynajmem i zarządzaniem nieruchomościami (68.20.Z). W swoich PKD posiada również numery związane hotelarstwem i gastronomią (56.10.A, 55.10.Z) oraz budową dróg i autostrad ( 42.11.Z).

          Prezesem przedsiębiorstwa B jest Jan Kowalski (reprezentacja jednoosobowa). Jan Kowalski jest synem Jana Nowaka.

          Przedsiębiorstwo A i Przedsiębiorstwo B prowadzą działalność na zupełnie innym rynku.

          Dodatkowo Jan Kowalski posiada 80% udziałów w przedsiębiorstwie KKO Sp.zo.o. 20 % udziałów należy do Janiny Nowak (żony Jana Nowaka). Prezesem zarządu (jednoosobowego) jest Jan Kowalski. Jan Nowak i Janina Nowak są prokurentami samoistnymi w KKO Sp.zo.o.

          KKO Sp. zo.o. zajmuje się głównie budową dróg i autostrad. Przedsiębiorstwo to kupuje masę bitumiczną od przedsiębiorstwa A. Nie jest to jedyny odbiorca masy bitumicznej dla przedsiębiorstwa A.

          Beata Kowalska również prowadzi działalność gospodarczą, która zajmuje się zagospodarowaniem terenów zielonych.

          W odpowiedzi na zapytanie informuje, że wszystkie wskazane w zapytaniu podmioty (przedsiębiorstwo A, przedsiębiorstwo B,  KKO Sp. z o. o., Jan Kowalski ABC, Jan Nowak DEF, Janina Nowak ) są ze sobą powiązane.  Przy  weryfikacji powiązań wzięto pod uwagę nie tylko powiązania kapitałowe, ale również osobowe przez osobę bądź grupę osób, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia 651/2014. Informuję, że osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą jest traktowana jako przedsiębiorstwo. W konsekwencji, w razie wystąpienia powiązań podmiotów za pośrednictwem osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, nie ma obowiązku badania dodatkowej przesłanki warunkującej występowanie powiązań, a mianowicie prowadzenia przez badane przedsiębiorstwa całej lub części działalności na tym samym rynku właściwym lub rynkach pokrewnych. W takim wypadku mamy do czynienia z powiązaniem przedsiębiorstw za pośrednictwem innego przedsiębiorstwa.

          Dodatkowo w zapytaniu wskazano, że firma ma dany kod PKD. Natomiast proszę mieć na uwadze, że fakt posiadania kodu PKD nie wskazuje na prowadzenie działalności w danym obszarze. Wnioskodawca może mieć w KRS czy CEIDG uwidocznione kody  PKD a nie prowadzić działalności faktycznej. W analizie powiązań przez osoby należy wziąć pod uwagę w przesłance dotyczącej badania rynku faktyczną sytuację prowadzenia działalności gospodarczej.

          • Z uwagi na szereg wątpliwości i różne interpretacje w zakresie określania wielkości firmy według Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym, prosimy o odpowiedź na poniższe pytania. Podane przypadki nie odnoszą się do konkretnej firmy ale bardzo często występują w relacjach pomiędzy przedsiębiorstwami. Przykłady te nie są wprost wskazane w Poradniku dla użytkowników dotyczący definicji MŚP, który tak często wskazywany jest jako narzędzie pomocnicze przy określaniu wielkości przedsiębiorstwa. Załącznik nr 1 Rozporządzenia nie definiuje pojęcia „przedsiębiorstwo wyższego szczebla”, „przedsiębiorstwo niższego szczebla”. Należy przyjąć, że w podanych przykładach nie zachodzą inne powiązania tzw. faktyczne.

          Pytanie 1

          Czy pełnienie funkcji prezesa zarządu w przedsiębiorstwie A Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością (zgodnie z KRS reprezentacja jednoosobowa, zarząd jednoosobowy) oraz pełnienie przez tą samą osobę funkcji prezesa w przedsiębiorstwie B Sp. z o .o. powoduje, iż należy uznać te spółki za powiązane ? Osoba pełniąca funkcję prezesa nie jest udziałowcem spółki i nie prowadzi własnej działalności gospodarczej. Spółki te prowadzą działalność na tym samym rynku.

          Pytanie 2

          Czy pełnienie funkcji prezesa zarządu w przedsiębiorstwie A Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością (zgodnie z KRS reprezentacja jednoosobowa, zarząd jednoosobowy) oraz pełnienie przez tą samą osobę funkcji prezesa w przedsiębiorstwie B Sp. z o .o.(zgodnie z KRS reprezentacja jednoosobowa, zarząd jednoosobowy) powoduje, iż należy uznać te spółki za powiązane ? Osoba pełniąca funkcję prezesa nie jest udziałowcem spółki i prowadzi własną działalność gospodarczą zarejestrowaną w CEIDG (główny profil działalności to doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej).  Przedsiębiorstwo A zajmuje się produkcją masy bitumicznej, przedsiębiorstwo B prowadzi działalność hotelarsko-gastronomiczną (różne rynki).

          Pytanie 3

          Jan Kowalski prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą (przedsiębiorstwo A). Jan Kowalski posiada 30% udziałów w przedsiębiorstwie B oraz 60% udziałów w przedsiębiorstwie C.

          Przedsiębiorstwo A prowadzi działalność związaną z usługami ubezpieczeniowymi.

          Przedsiębiorstwo B jest producentem masy bitumicznej.

          Przedsiębiorstwo C jest placówką gastronomiczną.

          Czy przedsiębiorstwo B jest powiązane z przedsiębiorstwem A i C ? Jeśli tak to czy jest to relacja partnerska, czy powiązana ?

          Należy zaznaczyć, że zgodnie z załącznikiem I do Rozporządzenia UE 651/2014 za przedsiębiorstwa powiązane uznaje się:

          1. a) przedsiębiorstwo ma większość praw głosu w innym przedsiębiorstwie w roli udziałowca/akcjonariusza lub członka;
          2. b) przedsiębiorstwo ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innego przedsiębiorstwa;
          3. c) przedsiębiorstwo ma prawo wywierać dominujący wpływ na inne przedsiębiorstwo na podstawie umowy zawartej z tym przedsiębiorstwem lub postanowień w jego statucie lub umowie spółki;
          4. d) przedsiębiorstwo będące udziałowcem/akcjonariuszem lub członkiem innego przedsiębiorstwa kontroluje samodzielnie, umowna mocy umowy z innymi udziałowcami/akcjonariuszami lub członkami tego przedsiębiorstwa, większość praw głosu udziałowców/akcjonariuszy lub członków w tym przedsiębiorstwie.

          W odniesieniu do sytuacji opisanej w pytaniu nr 3:

          Przedsiębiorstwo A jest powiązane z przedsiębiorstwem C.

          Pomiędzy przedsiębiorstwem A i B występuje relacja partnerska.

          Przedsiębiorstwo B nie jest powiązane z przedsiębiorstwem C.

          Przedsiębiorstwo B może być powiązane z przedsiębiorstwem A w przypadku kiedy z zapisów KRS będzie wynikać, że Jan Kowalski ma decydujący głos w podejmowaniu decyzji w przedsiębiorstwie.

          Do określenia wielkości firmy A należy wziąć pod uwagę wartości wynikające z 30% udziałów w firmie B oraz 100% wartości z firmy C w związku z powiązaniem.

          Należy pamiętać, że każdy przypadek dotyczący powiązania/partnerstwa jest rozpatrywany indywidualnie w oparciu o komplet dokumentów dostarczonych przez Wnioskodawcę oraz wiedzy pozyskanej ze źródeł zewnętrznych.

          • Czy wnioskodawcą może być uczelnia niepubliczna wnioskująca o dofinansowanie projektu bez partnera, z siedzibą na terenie woj. śląskiego.

          Zgodnie ze statutem Uczelni, jej działalność obejmuje:

          - par. 4 ust. 1 pkt 7 statutu: prowadzenie działalności naukowej i prac rozwojowych, świadczenie usług badawczych oraz transfer technologii do gospodarki;

          - par. 4 ust. 1 pkt 3 statutu: upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki, kultury narodowej i techniki, w tym poprzez gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych i informacyjnych.

          Jak wynika z art. 425 w powiązaniu z art. 11 ustawy o szkolnictwie wyższym, działalność uczelni nie stanowi działalności gospodarczej.

          Zatem Uczelnia jest podmiotem stanowiącym organizację prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę w zakresie dotyczącym działalności niegospodarczej.

          Zgodnie z treścią na stronie 33. regulaminu konkursu, w przypadku typu II projektu (B+R): "dla podmiotów stanowiących organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę w zakresie dotyczącym działalności niegospodarczej: 100 % kosztów kwalifikowalnych – w tym przypadku dofinansowanie nie jest objęte zasadami pomocy państwa".

          Jednocześnie w regulaminie konkursu jest mowa o tym, że typ 2. projektu obejmuje wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach, co wskazuje, że nie chodzi o badania w podmiotach nieprowadzących działalności gospodarczej.

          W powyższym kontekście niejasny jest zapis na stronie 13. regulaminu mówiący:

          "w przypadku II typu projektu - wnioskodawcy (samodzielnie lub w ramach partnerstwa przemysłowo-naukowego), którzy posiadają status mikro, małego, średniego lub dużego przedsiębiorstwa zgodnie z art. 2 pkt 2 i pkt 24 oraz załącznikiem I Rozporządzenia 651/2014. Wsparcie mogą uzyskać także partnerstwa przedsiębiorstwa i jednostek naukowych, partnerstwa przedsiębiorstwa i uczelni, partnerstwa przedsiębiorstwa i instytutów badawczych  pod warunkiem, iż partnerem wiodącym będzie pozostawało przedsiębiorstwo posiadające wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz posiadające siedzibę lub oddział na terenie województwa śląskiego. W ramach II typu projektu nie ma możliwości, aby partnerem (poza partnerem wiodącym) pozostawało przedsiębiorstwo. Może nim pozostawać wyłącznie organizacja prowadząca badania i upowszechniająca wiedzę".

          W przypadku gdy uczelnia niepubliczna chciałaby wnioskować samodzielnie w ramach działania FESL.01.02 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, wówczas musiałaby pozostawać przedsiębiorstwem oraz posiadać wpis do KRS potwierdzający wpisanie podmiotu do rejestru przedsiębiorstw – w przypadku braku takiego wpisu, podmiot nie może ubiegać się o wsparcie. Poziom wsparcia będzie wówczas jednak uzależniony m.in. od statusu posiadanego przez przedsiębiorstwo.

          Uczelnie niepubliczne w ramach działalności niegospodarczej mogą uzyskać wsparcie wyłącznie jeżeli będą występowały w roli partnera jako organizacja prowadząca badania i upowszechniająca wiedzę.

          • Duże przedsiębiorstwo – oznacza przedsiębiorstwo niemieszczące się w definicji mikro, małego i średniego przedsiębiorstwa; do sektora dużych przedsiębiorstw należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają więcej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

          Czy jeśli nasza firma nie przekracza 250 zatrudnionych ale przekracza sumę aktywów i obroty (przez 2 lata z rzędu) to staje się dużym przedsiębiorstwem?

          Należy odpowiedzieć twierdząco na postawione przez Panią pytanie "Czy jeśli nasza firma nie przekracza 250 zatrudnionych ale przekracza sumę aktywów i obroty (przez 2 lata z rzędu) to staje się dużym przedsiębiorstwem?". Przekroczenie dwóch pułapów finansowych (roczny obrót i roczna suma bilansowa) przez kolejne, następujące po sobie dwa lata, skutkuje utratą dotychczasowego statusu przedsiębiorstwa.

          • Chciałam się upewnić, czy Spółka z większościowym udziałem gminy może być Beneficjentem tego konkursu? XYZ S.A. jest spółką prawa handlowego, zarejestrowaną w KRS, głównymi akcjonariuszam Spółki są: Gmina s51% i ABC SA 33%.

          Mając na względzie zapisy pkt. 1.3 Regulaminu wyboru projektów można uznać, że opisany niżej podmiot może aplikować w ramach naboru FESL.01.02-IP.01-099/24. Równocześnie zachęcam do analizy zapisów wskazanych w części pn. „NIE możesz ubiegać się o dofinansowanie, jeśli” (pkt 1.3) oraz kryterium „Wnioskodawca NIE jest jednostką samorządu terytorialnego (lub podmiotem przez nią kontrolowanym lub od niej zależnym), która podjęła jakiekolwiek działania dyskryminujące, sprzeczne z zasadami, o których mowa w art. 9 ust. 3 rozporządzenia nr 2021/1060”.

           Bezpośredni link do zagadnienia:
           https://funduszeue.scp-slask.pl/czytaj/faq_1_2_2d

           OGÓLNE

           W związku z licznie przesyłanymi pytaniami dotyczącymi opisu konkretnego projektu i prośby weryfikacji, czy projekt wpisuje się w zapisy naboru, do którego typu projektu bardziej pasuje, czy przedstawiony opis wskazuje na prace przemysłowe/eksperymentalne prace rozwojowe, jakie wydatki umożliwią realizację projektu i czy projekt wpisuje się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje – pragniemy podkreślić, że obowiązek określenia zakresu rzeczowego projektu oraz odpowiedniego sposobu jego realizacji spoczywa na Wnioskodawcy. To Wnioskodawca zobowiązany jest do przygotowania projektu.

           Ponadto informujemy, że kwestia spełnienia przez Wnioskodawcę kryteriów wyboru projektów FE SL 2021-2027 Działanie 01.02 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach będzie weryfikowana po złożeniu wniosku o dofinansowanie. W pierwszej kolejności nastąpi weryfikacja spełniania kryteriów oceny formalnej przez pracowników Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości, a w następnej kolejności nastąpi weryfikacja spełniania kryteriów merytorycznych przez ekspertów zewnętrznych. W ramach oceny merytorycznej nastąpi między innymi szczegółowa weryfikacja, czy złożony wniosek wpisuje się w określony typ projektu, czy poszczególne prace zostały poprawnie zakwalifikowane do prac przemysłowych czy eksperymentalnych prac rozwojowych, czy przedstawione wydatki są zasadne itd.

           Przypominamy także o konieczności zachowania wszystkich warunków dla przedmiotowego naboru – zgodnie z dokumentacją dla naboru.

           W związku z powyższym zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z dokumentacją dla przedmiotowego naboru (w szczególności z Załącznikiem nr 6 oraz Regulaminem wyboru projektów).

           • Czy dobrze zrozumieliśmy, że w ramach projektu Wnioskodawca nie może realizować zadań na poziomie IX TRL?

           Odpowiadając na pytanie informuję, iż nie ma możliwości kwalifikowania realizacji zadań na IX poziomie TRL.

           • Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o zajęcie stanowiska i udzielenie odpowiedzi dot. praw własności intelektualnej planowanej do opracowania w wyniku projektu B+R.
           • Prosimy uprzejmie o wyjaśnienie w jaki sposób konkretnie można rozwiązać przeniesienie praw własności intelektualnej na Partnera wiodącego w ramach ogłoszonego projektu. Chodzi o to, aby jasno określić "zasady rynkowe" odkupienia tego typu praw przed komercjalizacją.
           • Czy są do tego jakikolwiek wytyczne jak np. w projektach NCBiR - jeśli zrobimy po jednym patencie z każdym z Partnerów - to czy to wystarczy ?
           • Czy musimy na każde zadanie i jego wyniki zawrzeć osobna umowę odkupienia?

           Zgodnie z Komunikatem Komisji Zasady ramowe dotyczące pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną (2022/C 414/01):

           pkt 29. „W przypadku wspólnych projektów realizowanych w ramach współpracy przez przedsiębiorstwa oraz organizacje prowadzące badania lub infrastruktury badawcze Komisja uznaje, że uczestniczącym przedsiębiorstwom nie udziela się pośredniej pomocy państwa za pośrednictwem tych podmiotów ze względu na korzystne warunki współpracy, jeśli spełniony jest jeden z następujących warunków:

           1. a) uczestniczące w projekcie przedsiębiorstwa ponoszą pełne koszty projektu; lub
           2. b) wyniki współpracy, które nie powodują powstania praw własności intelektualnej, mogą być rozpowszechniane, a prawa własności intelektualnej powstające w wyniku działań organizacji prowadzących badania lub infrastruktur badawczych w pełni przynależą do tych podmiotów; lub
           3. c) wszelkie prawa własności intelektualnej powstałe w wyniku projektu oraz powiązane prawa dostępu są rozdzielane pomiędzy różnych partnerów współpracujących w sposób należycie odzwierciedlający ich pakiety prac, wkład i wzajemne interesy; lub
           4. d) organizacje prowadzące badania albo infrastruktury badawcze otrzymują rekompensatę odpowiadającą wartości rynkowej praw własności intelektualnej, które powstały w wyniku prowadzonych przez te podmioty działań i które przyznano uczestniczącym przedsiębiorstwom lub prawo dostępu do których przyznano uczestniczącym przedsiębiorstwom . Z tej rekompensaty można potrącić bezwzględną wartość wszelkiego wkładu – finansowego i niefinansowego – uczestniczących przedsiębiorstw na poczet kosztów działań organizacji prowadzących badania lub infrastruktur badawczych, które to działania doprowadziły do powstania przedmiotowych praw własności intelektualnej.

           Pkt 30 Do celów pkt 29 lit. d) Komisja uznaje, że otrzymana rekompensata odpowiada wartości rynkowej, jeżeli umożliwia organizacjom prowadzącym badania lub infrastrukturom badawczym korzystanie z pełni ekonomicznych korzyści wynikających z przedmiotowych praw, jeżeli spełniono jeden z następujących warunków:

           1. a) wysokość rekompensaty określono w drodze otwartej, przejrzystej i niedyskryminacyjnej konkurencyjnej proce dury sprzedaży; lub
           2. b) wycena niezależnego eksperta potwierdza, że kwota rekompensaty jest co najmniej równa wartości rynkowej; lub
           3. c) organizacja prowadząca badania albo infrastruktura badawcza – jako sprzedający – może wykazać, że przeprowadziła negocjacje w sprawie rekompensaty w warunkach pełnej konkurencji, aby uzyskać maksymalną korzyść gospodarczą w momencie zawierania umowy, z uwzględnieniem swoich celów statutowych; lub
           4. d) w przypadku gdy zgodnie z umową współpracy współpracujące przedsiębiorstwo ma prawo odmowy w odniesieniu do praw własności intelektualnej powstałych w wyniku współpracy organizacji prowadzących badania lub infrastruktur badawczych, a podmioty te mają wzajemne prawo do zabiegania o korzystniejsze pod względem gospodarczym oferty od stron trzecich, tak aby przedsiębiorstwa współpracujące musiały odpowiednio dostosować swoją ofertę.
           • Czy projekt typu I można rozpocząć dzień po złożeniu wniosku o dofinansowanie czyli np. w maju 2024r. i zaplanować go na okres 1 roku od podpisania umowy o dofinansowania od stycznia 2025r.? Sumarycznie projekt trwałby 1 rok i 8 miesięcy. Czy w tym przypadku rok n to rok 2024?

           Projekt może rozpocząć się po złożeniu wniosku o dofinansowanie. Wówczas okres realizacji projektu może przekroczyć 12 miesięcy, o ile od dnia podpisania umowy o dofinansowanie nie zostanie złamana zasada n+1. Niemniej Wnioskodawca robi to na własne ryzyko. Ponadto proszę zwrócić uwagę, że wszystkie wydatki w ramach rozpoczętego projektu ubiegającego się o dofinansowanie muszą zostać poniesione zgodnie z wytycznymi w tym zakresie, jak również zgodnie z zasadą konkurencyjności. Zgodnie z ogłoszeniem o naborze termin realizacji w przypadku I typu projektu musi być zgodny z zasadą n+1, co oznacza, że Wnioskodawca otrzymuje na realizację 12 miesięcy od dnia podpisania umowy o dofinansowanie.

           • Jesteśmy członkiem Specjalnej Strefy Ekonomicznej na podstawie ustawy z dnia 15 maja 2018 o wspieraniu nowych inwestycji oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji - czy to nas w związku z powyższym dyskwalifikuje? Czy może pomoc uzyskana z racji Uczestnictwa w SSE kumuluje się?

           Zapisy Regulaminu konkursu nie wykluczają takiej możliwości, jednak ze względu na obostrzenia prawne , w tym m.in. regulacje dotyczące udzielania pomocy publicznej (Rozporządzenia 651/2014), nakładają na Wnioskodawcę obowiązek przeanalizowania, czy nie będzie dochodzić do podwójnego finansowania [należy pamiętać, iż nie można naruszyć zasady zakazu podwójnego finansowania, która oznacza więcej niż jednokrotne niedozwolone zrefundowanie całkowite lub częściowe danego wydatku ze środków publicznych (europejskich lub krajowych) zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa] czy też kumulacji pomocy. Z perspektywy przepisów o pomocy publicznej, kluczową jest zasada kumulacji, o której mowa w art. 8 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. (z późn. zm.) uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. Dla określenia sposobu kumulacji pomocy publicznej z inną pomocą publiczną lub pomocą de minimis, istotne jest przede wszystkim ustalenie, czy dotyczą one tych samych czy różnych, możliwych do wyodrębnienia kosztów kwalifikowanych. Należy więc przeanalizować, jaką pomoc Państwo uzyskują w związku z SSE i zweryfikować powyższe kwestie.

            

           • Jaka jest maksymalna kwota dofinansowania? Czy istnieje próg kwotowy dla jednego projektu? Zastanawia nas jaka jest najwyższa kwota dotacji, którą możemy uzyskać w tym projekcie.

           Dokumentacja aplikacyjna wskazuje na maksymalną wartość kosztów kwalifikowalnych – 33 000 000,00 EUR. Tym samym maksymalne dofinansowanie będzie uzależnione od podstawy prawnej, rodzaju kosztu, statusu Wnioskodawcy, miejsca realizacji projektu, ewentualnego rodzaju zaplanowanych prac B+R w ramach projektu oraz od faktu ubiegania się o ewentualną premię (zgodnie z art. 25 ust 6 lit. b, c i d Rozporządzenia 651/2014). Szczegółowe informacje dotyczące poziomów wsparcia zostały wskazane w Regulaminie wyboru projektów.

           • Proszę o informację, czy wprowadzenie innowacji na poziomie firmy będzie wystarczające aby projekt został oceniony pozytywnie ? Chodzi o drugi typ projektu: Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach.

           Mając na względzie, że zapytanie dotyczy możliwości wsparcia prac B+R, należy wskazać, iż celem procesu badawczego jest wygenerowanie rozwiązania nieznanego i niestosowanego dotychczas w zakresie produktu/procesu/technologii. Zatem poziom przedsiębiorstwa jest niewystarczający.

           • Czy w okresie trwałości projektu można wykonywać prace zlecone na infrastrukturze badawczej (budynek wraz wyposażeniem) wytworzonej w ramach projektu ? Czy można je zawrzeć w agendzie badawczej ? Czy świadczenie usług jest możliwe dopiero po okresie trwałości?

           Zgodnie z Załącznikiem nr 5 Umowa o dofinansowanie do Regulaminu Konkursu:

           W związku z realizacją inwestycji w ramach Projektu Beneficjent oświadcza, że od momentu rozpoczęcia realizacji Projektu do zakończenia okresu trwałości Projektu:

           • nabyte aktywa będą użytkowane zgodnie z celem Projektu;
           • nabyte aktywa będą użytkowane w miejscu realizacji Projektu;
           • nabyte aktywa będą własnością Beneficjenta i będą ujęte w księgach rachunkowych;
           • nabyte aktywa będą użytkowane zgodnie z założeniami Projektu do upływu okresu trwałości;
           • nie zostanie zawieszona lub zaprzestana działalność związana z Projektem.

           W związku z powyższym informuję, iż nie ma możliwości wykorzystania infrastruktury badawczej dofinansowanej w ramach projektu do celów innych niż opisanych we wniosku o dofinansowanie, do momentu zakończenia okresu trwałości projektu. Planowane do realizacji na wspartej infrastrukturze prace B+R powinny zostać ujęte w planie prac B+R.

           Wnioskodawca może w agendzie badawczej ująć prace, które zamierza zrealizować na potrzeby własne (gdzie wyniki prac B+R wdroży do własnej działalności gospodarczej) ale też w agendzie mogą być ujęte prace B+R, które będą pracami zleconymi. W tym drugim przypadku zachodzi wątpliwość czy na etapie aplikowania Wnioskodawca będzie mógł takowe wskazać. Proszę mieć na uwadze, że możliwa jest zmiana agendy badawczej po uprzednim wyrażeniu zgody Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości, ale z uwzględnieniem, iż mają być na infrastrukturze prowadzone prace B+R wpisujące się w inteligentne specjalizacje.

           • Czy badania jakie będą realizowane na infrastrukturze badawczej w okresie trwałości projektu (i opisane we wniosku)  muszą być wykonywane tylko na potrzeby Wnioskodawcy? Czy można wyniki udostępnić /wdrożyć w powiązanym podmiotem (np. spółką matką)?

           Badania jakie będą realizowane na infrastrukturze badawczej w okresie trwałości projektu (i opisane we wniosku)  mogą być wykonywane nie tylko na potrzeby Wnioskodawcy. Jednak muszą być zgodne z planem prac B+R wskazanym we wniosku o dofinansowanie.  Proszę jednak pamiętać, że wsparta infrastruktura B+R może być wykorzystywana wyłącznie przez podmiot otrzymujący dofinansowanie i nie może być udostępniana innym podmiotom.

           • W ramach projektu (I typ) planujemy budowę centrum badawczo – rozwojowego. Czy na projekty i badania, które będą realizowane w przyszłym centrum w okresie trwałości ( i opisane we wniosku)  będziemy mogli starać się o pomoc publiczną w trakcie okresu trwałości projektu (na prace badawczo-rozwojowe)?

           Informuję, że w ramach prac B+R (II typ projektu) kwalifikowalne są m.in. amortyzacja nieruchomości czy też amortyzacja sprzętu laboratoryjnego. W przypadku sfinansowania prac B+R, z innych źródeł publicznych, prowadzonych na infrastrukturze B+R wspartej w ramach niniejszego projektu, może wystąpić sytuacja podwójnego finansowania tych samych aktywów.

           W związku z powyższym nie jest możliwe wsparcie prac B+R ze środków publicznych, aż do zakończenia okresu trwałości, które będą realizowane na wspartej infrastrukturze B+R.

           • Czy badania i projekty realizowane w nowoutworzonej infrastrukturze (centrum badawczo – rozwojowe) opisane we wniosku  mogą być realizowane w konsorcjach  z jednostkami naukowymi i/lub z MŚP – i jednocześnie czy ta współpraca będzie  spełniała efekt dyfuzji.

           Informuję, że prace B+R realizowane na wspartej infrastrukturze B+R mogą być realizowane w ramach partnerstw, których członkiem jest Wnioskodawca. Proszę jednak pamiętać, że wsparta infrastruktura B+R może być wykorzystywana wyłącznie przez podmiot otrzymujący dofinansowanie i nie może być udostępniana innym podmiotom. Przedmiotowe rozwiązanie ma prawo spełniać efekt dyfuzji.

           • Proszę o informację, czy w wypadku realizacji projektu w partnerstwie Lider może uzyskać premię, jeśli całość JEGO prac, włącznie ze zleconymi, jest realizowana na terenie woj. śląskiego, czy też faktycznie całość prac w PROJEKCIE. Premia zawsze kalkulowana była dla konkretnego partnera, a nie dla całego projektu. Rozważamy partnerstwo z podmiotem z innego kraju, stąd pytanie.

           Informuję, że jeżeli  wnioskodawca spełni warunek uzyskania premii 15 punktów procentowych (projekt badawczo-rozwojowy jest realizowany w obszarze objętym pomocą, który spełnia warunki określone w art. 107 ust. 3 lit. a) Traktatu.”), to wówczas przedmiotowa premia może zostać zastosowana wyłącznie w przypadku gdy całość  prac w projekcie, włącznie ze zleconymi  zostanie zrealizowana na terenie województwa śląskiego. Zgodnie z zapisami Rozporządzenia 651/2014 premia ta przysługuje z tytułu spełnienia warunków na projekcie a nie dla konkretnego partnera.

           • Czy istnieje katalog kodów pkd przypisanych do RIS?

           W ramach naboru FESL.01.02-IP.01-099/24 brak jest katalogu kodów PKD przypisanych do RIS. Jednocześnie informuję, że w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie określono cztery cele szczegółowe RIS.

           • Jak ma przebiegać komercjalizacja na VIII TRL?

           Zgodnie z dokumentacją aplikacyjną – w ramach naboru nie ma możliwości kwalifikowania wydatków związanych z realizacją IX poziomu gotowości technologicznej. Poziom VIII definiowany jest jako – „zakończono badania i demonstrację ostatecznej formy technologii. Oznacza to, że potwierdzono, że docelowy poziom technologii został osiągnięty i technologia może być zastosowana w przewidywanych dla niej warunkach. Praktycznie poziom ten reprezentuje koniec demonstracji. Przykłady obejmują badania i ocenę systemów w celu potwierdzenia spełnienia założeń projektowych, włączając w to założenia odnoszące się do zabezpieczenia logistycznego i szkolenia”. W związku z powyższym w przypadku, gdy Wnioskodawca potrzebuje wydatków wpisujących się w IX poziom gotowości do komercjalizacji wyników badań – musi je ponieść z własnych środków.  

           • Promowanie partnerstwa (0-2 pkt) przy jednoczesnym dostępie tej formy tylko dla proj. typu II: czy będą osobne listy rankingowe, czy projekty typu I są skazane na stratę w sumarycznej ocenie?

           Dla każdego typu projektu będą osobne listy rankingowe. W ogłoszeniu o naborze w ramach FE SL 2021-2027 przedstawiono podział alokacji ze względu na typ projektu:

           Dla I typu projektów alokacja wynosi 24 500 000,00 EUR (106 219 750,00 PLN)

           Dla II typu projektów alokacja wynosi 60 000 000,00 EUR (260 130 000,00 PLN).

           W związku z powyższym projekty z I typu nie będę rywalizować na listach rankingowych z projektami z II typu.

           • Gdzie w regulaminie (lub innym dokumencie) znajdę wartość 7% dotyczącą kosztów pośrednich?

           Instrukcja wypełniania i składania wniosku o dofinansowanie (strona 60) – wskazuje informacje dla punktu E.1.2 Zadania w projekcie – koszty pośrednie. Wskazano tam również informację dot. stawki ryczałtowej – „z listy rozwijanej wybierz opcję – 7% od kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich. Pole jest dostępne i edytowalne wyłącznie w przypadku rozliczania zadania kosztami pośrednimi”.

           Ponadto w dokumencie „Kwalifikowalność dla naboru numer FESL-01.02.IP.01-099/24” (strona 18) wskazano cały podrozdział 4.2 „Koszty pośrednie (dotyczy wyłącznie II typu projektu) – gdzie wskazano wszystkie niezbędne informacje nt. kosztów pośrednich w naborze, w tym również odniesienie do wartości % - „Masz możliwość wykazania w projekcie kosztów pośrednich. Koszty pośrednie  w projekcie rozliczane są metodą uproszczoną – stawką ryczałtową.  W niniejszym naborze jest to wartość 7% kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich .

           • Czy jest jakiś poradnik dotyczący stosowania kryteriów środowiskowych dla zielonych zamówień?

           Dostępne publikacje znajdują się na stronie UZP pod adresem https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/zrownowazone-zamowienia-publiczne/zielone-zamowienia  na stronie internetowej Komisji Europejskiej https://green-business.ec.europa.eu/green-public-procurement/gpp-criteria-and-requirements_en  a także na stronie Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości https://funduszeue.scp-slask.pl/czytaj/zielone_zamowienia  

           • Czy realizując projekt w ramach I typu w energetyce (jedna z inteligentnych specjalizacji) obowiązują wykluczenia dot. energetyki?

           W przypadku ogłoszonego naboru pomoc jest udzielania w oparciu o art. 14 rozporządzenia 651/2014 (dla I typu projektu) oraz w oparciu o art. 25 rozporządzenia 651/2014 (w przypadku II typu projektu). Dodatkowo proszę pamiętać, że sektor energetyczny jest wykluczony z możliwości uzyskania wsparcia w ramach art. 14 – regionalnej pomocy inwestycyjnej, która to stanowi podstawę wsparcia (dla I typu projektu). Zgadza się, że energetyka jest jedną z inteligentnych specjalizacji i w przypadku II typu projektów (wsparcie bezpośrednie konkretnych prac  B+R) nie ma wykluczenia energetyki. Jednakże budując laboratorium i otrzymując wsparcie w ramach art. 14 (regionalnej pomocy inwestycyjnej) wykluczenie dotyczące energetyki jest obowiązujące.

           Proszę mieć  na względzie, że inną jest sytuacja wyłonienia inteligentnych specjalizacji a inną możliwości realizacji dofinansowanych projektów i ich wykluczeń.

           Informuję, że w przypadku planowania w ramach kosztów kwalifikowalnych wydatków związanych z wytwarzaniem energii, należy mieć na względzie, iż zgodnie ze stanowiskiem KE takie koszty mogą kwalifikować się do wsparcia jeżeli zostaną spełnione łącznie trzy poniższe warunki:

           1. wytwarzanie energii nie jest podstawowym celem całego projektu (większość kosztów nie powinna być powiązana z wytwarzaniem energii);
           2. zdolność wytwarzania energii powinna być dostosowana do potrzeb przedsiębiorstwa, co oznacza, że celem jest zużywanie wytworzonej energii na potrzeby własne, a więc maksymalnie 20% zaplanowanej do wytworzenia energii może zostać sprzedane (na podstawie analizy ex ante), czyli zastosowanie ma zasada 80/20 oraz
           3. w odniesieniu do źródła energii, jedynie inwestycje, które kwalifikowałyby się do otrzymania pomocy na podstawie zasad dotyczących pomocy publicznej w sektorze energii, będą uznane za kwalifikowalne, np. odnawialne źródła energii lub wysokosprawna kogeneracja (ale nie np. zasilanie silnikiem wysokoprężnym).

           W związku z powyższym wydatki wchodzące w skład infrastruktury związanej z wytwarzaniem, dystrybucją energii oraz jej infrastrukturą, mogą kwalifikować się do wsparcia wyłącznie gdy zostaną spełnione powyższe warunki.

           • Proszę o sugestię w zakresie planowanego przez nas projektu, gdyż nie chcielibyśmy, aby projekt, który może ułatwić życie po wdrożeniu wypracowanych rozwiązań, poległ na ocenie 0-1 i kwalifikowalności wydatków. Jesteśmy firmą zajmującą się sprzedażą i wynajmem pojazdów specjalnych (odśnieżarki, śmieciarki, posypywarki oraz wynajmujemy nasze pojazdy firmom, które realizują proces dbania o przestrzenie publiczne). Naszymi Klientami są gminy, zakłady komunalne i zakłady wodno-kanalizacyjne. Pojazdy specjalne zużywają bardzo dużo paliwa ok.80-100 l/100km, a proces odśnieżania czy zbierania śmieci często jest zakłócany przez inne czynniki (np. zepsucie pojazdu, większe oblodzenia w niektórych częściach miasta, korki itp.) co sprawia, że wszyscy to mocno odczuwają. Poza tym pojazdy też szybko ulegają korozji ze względu na stosowaną sól na drodze do posypywania. Jeżeli chodzi o śmieciarki to chcemy analizować poziomy napełnienia, i planować trasy z uwzględnieniem danych historycznych + automatyczna reakcja na czynniki zewnętrzne. To co chcemy zbadać to efektywne zarządzanie flotą pojazdów z wykorzystaniem systemów oraz powłoki i stosowanie osłon do newralgicznych elementów pojazdu. W tym celu chcielibyśmy:

           - zakupić oprogramowanie, które umożliwi nam symulację zachowań na drodze pojazdów specjalnych do odśnieżania, posypywania oraz zbierania śmieci.

           - zakupić licencję oprogramowania, które już realizuje śledzenie pojazdów, aby przygotowywane rozwiązanie wykorzystywało stworzone i dostępne sprawdzone rozwiązania co obniży koszty.

           - serwery do przetwarzania danych i gromadzenia danych

           - Stanowisko komputerowe do prowadzenia analiz zebranych danych i programowania symulatora.

           - lakiernię do nanoszenia różnych powłok testowanych w skrajnych warunkach

           - zakup zestawów czujników (środek trwały) od zbierania danych z pojazdu (stosowane na potrzeby pracy symulatora.

           - stanowiska montażowe/demontażowe ułatwiające pozyskanie i montaż elementów, które będą wymagały testów lub sprawdzenia działania (podnośniki, zestawy kluczy itp)

           - pojazdy specjalne innych producentów (aby przygotowane finalne rozwiązanie mogło być szeroko stosowane niezależnie od producenta pojazdu specjalnego)

           Prowadzone badania mogą prowadzić ostatecznie do:

           - stworzenia oprogramowania ułatwiającego zarządzanie flotą pojazdów podczas odśnieżania i zbiórki odpadów dla naszych klientów oraz dla klientów innych producentów pojazdów (zużycie środków sypkich, miejsca zrealizowanej pracy, awarie, koniecznych szybkich reakcji, poziomy napełnienia pojazdu zbiórki odpadów itp.).

           - Stworzenia systemu do wizualizacji postępu odśnieżania i zbiórki odpadów i zgłaszanych alertów z możliwością reagowania na niespodziewane okoliczności. System ten byłby udostępniany zarządcom dróg i mieszkańcom (w różnych opcjach dostępu do danych) z możliwością zgłaszania koniecznych interwencji dla wybranych grup użytkowników.

           - zmniejszenia zużycia paliwa

           - zwiększenia skuteczności odśnieżania i zbiórki odpadów

           - poprawa środowiska poprzez redukcję spalin i optymalizację wykorzystania floty pojazdów.

           Zgodnie z Regulaminem:

            -        w ramach 1 typu projektu jest przedstawienie przez Ciebie planu badań tj. planu prac B+R. Plan prac B+R powinien obejmować przewidywane do zrealizowania oraz zgodne z RIS, badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe lub wyłącznie eksperymentalne prace rozwojowe z wykorzystaniem infrastruktury sfinansowanej w ramach projektu trwające minimum przez okres trwałości projektu. W ramach naboru nie można uzyskać wsparcia na infrastrukturę badawczą w rozumieniu art. 2 pkt. 91 Rozporządzenia 651/2014 oraz infrastrukturę testowo – doświadczalną w rozumieniu art. 2 pkt 98a Rozporządzenia 651/2014. Wsparta infrastruktura B+R może być wykorzystywana wyłącznie przez podmiot otrzymujący dofinansowanie i nie może być udostępniana innym podmiotom.

           W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie, czy planowany przez nas rodzaj wydatków będzie kwalifikowany, a jeżeli nie, to jaki rodzaj środków trwałych i oprogramowania i jak wykorzystany umożliwi nam wpisanie się do tego projektu.

           Rozwiązanie, które planujemy wdrożyć wymaga szeregu prac badawczych i analitycznych, ale nie bardzo wiemy, jakie elementy możemy kupić przy takim brzmieniu zapisów.

           W odpowiedzi na wątpliwości pragnę wyjaśnić na wstępie, że opis przedstawiony w zapytaniu sugeruje, że Państwa projekt bardziej wpisuje się w II typ projektu (projekt badawczy) aniżeli I typ projektu (tworzenie infrastruktury badawczej). Celem wsparcia w ramach I typu projektu jest powstanie infrastruktury na rzecz prowadzenia przez przedsiębiorstwa prac B+R. Zatem w wyniku realizacji projektu powstaje infrastruktura, która to następnie w okresie trwałości projektu (3 lata dla przedsiębiorstw z kategorii MŚP i 5 lat dla dużych) jest wykorzystywana na rzecz prac B+R. Zatem nie ma mowy w tym przypadku o wsparciu na konkretne prace, ale o wsparciu aby prowadzić w ogóle działalność B+R. Dodatkowo zaznaczam, że wsparcie może dotyczyć wyłącznie prac B+R albo będących przedmiotem projektu albo realizowanych na wspartej infrastrukturze, które wpisują się w inteligentne specjalizacje, tj. energetykę, medycynę, zieloną gospodarkę, ICT i przemysły wschodzące. Ze wskazanego w zapytaniu opisu wynikają wątpliwości czy projekt spełni ten 0/1 wymóg.

           Zatem reasumując: należy w pierwszy zakresie dokonać analizy w zakresie potrzeb projektowych a w kolejnym upewnić się, że projekt wpisuje się w inteligentne specjalizacje.

           Jednocześnie informuję, że zgodnie z załącznikiem numer 6 do Regulaminu wyboru projektów Kwalifikowalność dla naboru numer FESL-01.02.IP.01-099/24, w ramach II typu projektu nie ma możliwości uznania za wydatki kwalifikowalne nabycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. W związku z powyższym elementy wskazane w zapytaniu w ramach II typu projektu stanowiłyby koszty niekwalifikowalne. Istnieje jednak możliwość uznania poszczególnych elementów za wydatki kwalifikowalne, jeżeli będą wpisywać się w kategorie wydatków wskazane dla II typu projektu, np.: Amortyzacja (aparatury i sprzętu) oraz Dostawy (inne niż środki trwałe) przy zachowaniu wszystkich warunków dot. kwalifikowalności dla określonej kategorii wydatku – zgodnie z Załącznikiem nr 6.

           Informuję również, że w ramach I typu projektu istnieje możliwość uznania za wydatki kwalifikowalne środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (niezbędnych do tworzenia infrastruktury badawczej), jednakże w ramach przedmiotowego typu projektu Wnioskodawca powinien dysponować już planem badań (prac B+R) – prac B+R powinien obejmować przewidywane do zrealizowania oraz zgodne z RIS, badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe lub wyłącznie eksperymentalne prace rozwojowe z wykorzystaniem infrastruktury sfinansowanej w ramach projektu.

           Mając na względzie powyższe pragnę podkreślić, że obowiązek określenia zakresu rzeczowego projektu oraz odpowiedniego sposobu jego realizacji spoczywa na Wnioskodawcy. To Wnioskodawca zobowiązany jest do przygotowania projektu, tak więc nie ma możliwości wskazania, jakie środki trwałe i/lub wartości niematerialne i prawne umożliwią realizację projektu.

           Ponadto informuję, że kwestia spełnienia przez Wnioskodawcę kryteriów wyboru projektów FE SL 2021-2027 Działanie 01.02 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach będzie weryfikowana po złożeniu wniosku o dofinansowanie. W pierwszej kolejności nastąpi weryfikacja spełniania kryteriów oceny formalnej przez pracowników Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości, a w następnej kolejności nastąpi weryfikacja spełniania kryteriów merytorycznych przez ekspertów zewnętrznych. W ramach oceny merytorycznej nastąpi między innymi szczegółowa weryfikacja, czy złożony wniosek wpisuje się w określony typ projektu – na obecnym etapie nie można tego stwierdzić.

           Przypominam także o konieczności zachowania wszystkich warunków dla przedmiotowego naboru – zgodnie z dokumentacją dla naboru.

           W związku z powyższym zachęcam do szczegółowego zapoznania się z dokumentacją dla przedmiotowego naboru (w szczególności z Załącznikiem nr 6 oraz Regulaminem wyboru projektów), a w przypadku dalszych wątpliwości – zapraszam do kontaktu.

           • Proszę o wyjaśnienie wątpliwości w poniższej kwestii, w związku z planowanym złożeniem wniosku w ramach działania 1.2, typ projektu 2: Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach. Projekt dotyczy firmy z branży IT, która zamierza opracować wysokozaawansowane rozwiązanie dedykowane branży FMCG i retail z obszaru zarządzania ekspozycją sklepową. Projekt wymaga prac badawczych w kierunku opracowania algorytmów uczenia maszynowego, które przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji będą analizować obraz 3D i dokonywać porównania z danymi wzorcowymi. Finalnie, nowe narzędzie będzie obsługiwane z pozycji urządzenia mobilnego. Projekt jest bardzo zaawansowany. Planujemy zaangażować specjalistów od AI i technologii rozpoznawania obrazu, prace zajmą około 18 miesięcy. W naszej ocenie projekt spełnia definicję w zakresie prowadzenia prac B+R. Natomiast naszą wątpliwość budzi definicja prac B+R w IT, która zakłada iż tworzenie aplikacji biznesowych nie może być uznane za prace B+R. Po pierwsze chcemy zwrócić uwagę, iż w chwili obecnej zdecydowana większość rozwiązań IT nawet najbardziej skomplikowanych, finalnie może być obsługiwana z pozycji telefonu/tabletu, dzięki czemu możliwe jest korzystanie z nich przez użytkowników końcowych. Samo stworzenie interfejsu mobilnego jest elementem końcowym prac nad nowym rozwiązaniem, natomiast poprzedzone jest wielomiesięczną pracą badawczą specjalistów IT. Z drugiej strony, brak udostępnienia narzędzia na urządzenie mobilne (opracowania dedykowanej aplikacji) uniemożliwiłoby w ogóle skorzystanie z niego przez klientów docelowych. Dlatego zwracam się z prośbą o szersze wyjaśnienie, jak rozumieć, iż przygotowanie aplikacji nie stanowi prac B+R? Może mają Państwo szersze wyjaśnienia/opracowania w tym zakresie? Z naszej perspektywy, zakres prac które chcemy przeprowadzić zdecydowanie wpisuje się w definicję prac B+R, zamierzamy opracować technologię rozpoznawania obrazu 3D która nie jest znana na polskim rynku. Ogromne wątpliwości budzi definicja prac B+R na której bazują zasady konkursu, która, co należy podkreślić, powstała w 2015 r. - 9 lat w branży IT to ogromny przeskok w każdym obszarze technologicznym. Podsumowując: bardzo proszę o wskazanie, czy (1) przedstawiony zakres projektu może być przedmiotem wniosku o dofinansowanie (prace B+R w IT) oraz (2) czy mają Państwo dodatkowe materiały/opracowania/case-studies w zakresie definicji prac B+R w IT nieco bardziej aktualne niż Oslo Manual?

           Udzielając odpowiedzi, informuję że wsparcie może zostać udzielone na konkretne prace B+R, zgodnie z zapisami regulaminu wyboru projektów warunkiem wsparcia w ramach 2 typu projektu jest komercyjne wykorzystanie w gospodarce wyników prac B+R zgodne z RIS. Dofinansowanie zostanie udzielone pod warunkiem zobowiązania się do skomercjalizowania wyników projektu w okresie do roku od daty zakończenia realizacji projektu.

           W nawiązaniu do pytania informuję, że w przypadku, gdy w planie prac B+R zostaną wskazane projekty informatyczne, w których część badawcza wiąże się z przeprowadzeniem prac B+R w zakresie oprogramowania komputerowego, wówczas należy uwzględnić zasady określone w Podręczniku Frascati z 2015 r. przygotowanym przez OECD.  Z opisu pytania wynika, że planowana inwestycja polegać będzie na opracowaniu wysoko zaawansowanego rozwiązania dedykowanego branży FMCG i retail z obszaru zarządzania ekspozycją sklepową.

           Zgodnie z zapisami Podręcznika Frascati tworzenie oprogramowania to działanie związane z innowacjami, które niekiedy wiążą się z B+R i obejmują, w konkretnych warunkach, pewne elementy B+R. Jednak aby projekt dotyczył tworzenia oprogramowania i został zaklasyfikowany jako B+R, musi zostać spełniony warunek polegający na zakończeniu postępu naukowego lub technicznego, a cel projektu musi wyeliminować element naukowej lub technicznej niepewności w sposób metodyczny. Tworzenie oprogramowania komputerowego może zostać zaklasyfikowana jako B+R, jeżeli dzięki niemu dokonuje się postęp w dziedzinie oprogramowania komputerowego. W tym miejscu zwracam uwagę, że postęp ten musi mieć charakter przyrostowy, nie zaś rewolucyjny. Opracowanie ulepszonej wersji programu (tzw. upgrade), dodanie nowych elementów lub zmiana istniejącego programu lub systemu może kwalifikować się do działalności B+R, jeśli pociąga za sobą postęp nauki lub techniki prowadzący do zwiększenia zakresu wiedzy w tej dziedzinie. Z kolei wykorzystanie oprogramowania do nowych aplikacji czy celów nie stanowi postępu.

           Ponadto wskazane zapytanie budzi wątpliwość czy opracowane rozwiązanie dot. zarządzania ekspozycją sklepową nie stanowi czynności rutynowej.

           Zgodnie z zapisami podręcznika czynności rutynowe to takie, które obejmują prace nad zmianami związanymi z konkretnym systemem lub programem, który był publicznie dostępny przed rozpoczęciem prac. Wyłączone z zakresu B+R są również problemy techniczne, które rozwiązano w poprzednich projektach dotyczących tych samych systemów operacyjnych i architektury komputerowej. Rutynowa konserwacja komputerów i oprogramowania nie jest zaliczana do działalności B+R.

           Jeżeli infrastruktura będzie służyć np.:  tworzeniu nowych systemów operacyjnych lub języków, projektowaniu i wdrażaniu nowych wyszukiwarek opartych na oryginalnych technologiach, działaniom zmierzającym do rozwiązywania konfliktów w ramach sprzętu lub oprogramowania w oparciu o proces reorganizacji systemu lub sieci, tworzeniu nowych lub bardziej wydajnych algorytmów w oparciu o nowe techniki bądź tworzeniu nowych i oryginalnych technik szyfrowania lub zabezpieczeń wówczas możemy mówić o działalności B+R w zakresie oprogramowania komputerowego.

           Informuję, że ostatecznie ocena w tym zakresie przeprowadzana jest przez Ekspertów zewnętrznych, posiadających wiedzę i kompetencję odnośnie projektów B+R. Zatem proszę o potraktowanie niniejszej wiadomości jako konsultacji umożliwiającej Państwu rozeznanie się w temacie a nie jako wiążącą odpowiedź.

           • Mam pytanie do 1 typu projektu z naboru 1.2 - czy możliwym jest utworzenie CBR, gdzie będą prowadzone badania nad Alzheimerem? Chodzi o zbudowanie i wyposażenie CBR, gdzie będą prowadzone badania nad osobami z chorobą Alzheimera i innymi schorzeniami typowo geriatrycznymi ? Plan badań będzie opracowany, wskazane zostaną obszary (np. rodzaje terapii, zabiegów) jakie muszą zostać zbadane.

           Informuję, że z przedstawionych informacji wynika, że planowany do realizacji projekt nie będzie wykluczony z możliwości uzyskania dofinansowania pod warunkiem spełnienia wszystkich założeń do naboru.

           • Proszę o informację czy spółka , której głównym przedmiotem działalności według jej statutu jest Wydobywanie węgla kamiennego (PKD 05.10.Z) jest jednoznacznie wykluczona z możliwości składania wniosków w naborze FESL.01.02-IP.01-099/24 ze względu na zapis pkt. II ust. b) załącznika nr 7 do regulaminu niniejszego naboru. Nadmieniam, że PKD 05.10.Z jest jednym z 68 obszarów działalności spółki. Wśród innych są min. in. Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B); Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z); Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z) oraz Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B). Wpisują się one w zakres merytoryczny projektu, którego złożeniem w ramach konkursu FESL.01.02-IP.01-099/24 zainteresowany jest podmiot. Celem projektu jest stworzenie innowacyjnego narzędzia, które wykorzysta potencjał sztucznej inteligencji (SI) i rzeczywistości wirtualnej (VR) w doskonaleniu umiejętności zawodowych pracowników. Głównym zamierzeniem jest opracowanie zaawansowanego systemu personalizacji i predykcji rozwoju zawodowego, dostosowanego do indywidualnych potrzeb i preferencji użytkowników. Projekt zakłada opracowanie narzędzia, które poprzez inteligentną analizę danych, personalizację ścieżek rozwoju oraz symulacje wirtualne, umożliwi pracownikom efektywne doskonalenie umiejętności obsługi urządzeń i maszyn przemysłowych. Celem głównym jest stworzenie spersonalizowanego środowiska szkoleniowego, które nie tylko dostarczy praktycznych umiejętności, ale również prognozować będzie rozwój zawodowy pracowników na podstawie ich indywidualnych osiągnięć i preferencji. Projekt zakłada skoncentrowanie się na analizie indywidualnych potrzeb pracowników poprzez zastosowanie zaawansowanych algorytmów SI. Rzeczywistość wirtualna zostanie wykorzystana do realistycznego symulowania sytuacji zawodowych, umożliwiając praktyczne szkolenie bez konieczności korzystania z rzeczywistych maszyn. Wytrenowane modele predykcyjne pozwolą prognozować rozwój zawodowy, co z kolei umożliwi dostosowanie ścieżek rozwoju do indywidualnych celów i preferencji pracowników. Projekt obejmie etapy analizy technicznej, opracowania scenariuszy szkoleń, projektowania prototypu, implementacji, testowania, szkoleń i badań, analizy wyników oraz stałego monitorowania i udoskonalania narzędzia. Ewaluacja skuteczności narzędzia po pewnym czasie od wdrożenia pozwoli na dostosowanie do ewentualnych zmian w wymaganiach środowiska zawodowego. Ostatecznym celem projektu jest stworzenie kompleksowego narzędzia, które nie tylko umożliwi skuteczne szkolenie pracowników, ale także aktywnie wspiera ich rozwój zawodowy, dostosowując się do dynamicznych potrzeb rynku pracy Reasumując, projekt nie dotyczy bezpośrednio wsparcia obszaru Wydobywanie węgla kamiennego (PKD 05.10.Z), który jest wykluczony z otrzymywania regionalnej pomocy inwestycyjnej w oparciu o artykułu 13 litery a) Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, ale de facto obszarów badań i rozwoju, IT oraz szkoleń. Ewentualna korzyść dla spółki, zajmującej się wydobyciem węgla, w przypadku pozytywnego zakończenia realizacji projektu badawczo rozwojowego nastąpi tylko formie pośredniej jako wzrost kompetencji zawodowych jej pracowników.

           W odpowiedzi na przesłane pytanie informuję, że przedmiot działalności potencjalnego Wnioskodawcy, nie wyklucza automatycznie z możliwości ubiegania się o wsparcie w ramach projektu dotyczącego prac badawczo rozwojowych. Istotnym jest w tym przypadku fakt jaki rodzaj działalności obejmują prace badawcze. Z analizy opisanych założeń projektu wynika, że prace badawcze nie będą dotyczyły sektora wykluczonego z możliwości ubiegania się o wsparcie.

           • Pytanie dotyczy typu 1 Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej Firma prowadzi badania i certyfikację wyrobów dla szerokiego grona przedsiębiorców różnych branż. Obecnie firma chciałaby wprowadzić m.in. innowację procesową, polegająca na wprowadzeniu wysokospecjalistycznych rozwiązań cyfrowych. Nowoczesne rozwiązania cyfrowe byłyby powiązane bezpośrednio w procesie ze  środkami  trwałymi  - między innymi przyrządami pomiarowymi. Proces jako całość ma dot. badań czy wzorcowań wyrobów i automatycznego cyfrowego przetransponowania danych z tych badań/wzorcowań  do osób (firm) wynikiem tych badań  bezpośrednio zainteresowanych.  Nowoczesne przyrządy pomiarowe tworzyłyby  zaplecze badawczo – rozwojowe, które będzie wspierać cyfryzację procesów badawczych/wzorcujących  w firmie. Będzie to inwestycja początkowa typu dywersyfikacja istniejącego zakładu o działalność stricte badawczo rozwojowej. Firma posiada certyfikat ISO/IEC 17025 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”. Nowa usługa będąca wynikiem realizacji projektu będzie zdolna skutecznie konkurować z innymi usługami w tej  branży. Dzięki wdrożeniu produktu (usługi) będącego wynikiem realizacji projektu nastąpi wejście na nowe rynki, będzie też odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku i zaspokoi jego potrzeby. Zostaną wprowadzone innowacje procesowe, organizacyjne i produktowe (nowe usługi badawczo-rozwojowe) w wyniku, których firma będzie mogła wystawiać opinie i interpretacje uzyskanych wyników badań, nadając kierunek dalszemu rozwojowi badanych produktów. Zlecającym i otrzymującym w/w opinie będzie zewnętrzny podmiot, zlecający wykonanie tych badań.  Pytanie czy ten charakter projektu może liczyć na wsparcie w tworzenie i rozwijanie zaplecza badawczo – rozwojowego firmy ?

           Z opisu pytania wynika, że planowana inwestycja polegać będzie na wdrożeniu innowacji cyfrowej z wykorzystaniem środków trwałych służących do wykonywania pomiarów. W pytaniu mowa jest o wzorcowaniu wyrobów co wskazuje na prowadzenie czynności mających na celu sprawdzenie właściwości danego wyrobu poprzez prowadzenie pomiarów.

           Udzielając odpowiedzi, informuję że wsparcie może zostać udzielone albo na konkretne prace B+R albo na infrastrukturę  na rzecz prowadzenia prac B+R.

           W ramach przedmiotowego konkursu można otrzymać wsparcie na utworzenie infrastruktury laboratoryjnej w celu prowadzenia prace B+R, które będą służyć działalności innowacyjnej Wnioskodawcy przez okres realizacji i trwałości projektu nie podmiotów trzecich. Wnioskodawca na etapie realizacji projektu, w celu przystąpienia do opracowania dokumentacji jest zobowiązany do przygotowania planu prac B+R w którym przedstawione zostaną badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe lub wyłącznie eksperymentalne prace rozwojowe z wykorzystaniem infrastruktury sfinansowanej w ramach projektu. Badania, które Wnioskodawca będzie realizował muszą być zgodne z RIS czyli muszą dotyczyć jednej z inteligentnych specjalizacji: energetyka, medycyna, technologie informacyjno – komunikacyjne, przemysły wschodzące, zielona gospodarka.

           Wskazane zapytanie budzi wątpliwość czy nabywana infrastruktura ma służyć pracom B+R. Jeżeli infrastruktura będzie służyć wzorcowaniu wyrobów to może to nie stanowić procesu badawczo - rozwojowego, tylko porównanie ustalonych parametrów sprawdzanego wyrobu ze wskazaniami wzorca. Proszę o analizę.

           • Zastanawiamy się nad możliwością złożenia wniosku o dofinansowanie naszego projektu w ramach Działania 01.02 Badania rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach. Nasz projekt dotyczy wdrożenia wyników prac B+R zrealizowanych na nasze zlecenie –. Celem naszego Projektu jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności Spółki poprzez wprowadzenie na rynek nowego, innowacyjnego produktu w postaci w pełni biodegradowalnego papieru do płyt gipsowo-kartonowych. Nowy produkt zostanie skierowany do podmiotów wytwarzających płyty gipsowo-kartonowe w Polsce i na rynkach zagranicznych. Należy podkreślić, że żaden polski producent nie wytwarza tego rodzaju papieru, a papier sprowadzany przez zakłady zlokalizowane w Polsce zza granicy jest znacząco droższy z uwagi na koszty transportu. Planowany do wdrożenia przez Spółkę produkt będzie posiadał wysoką hydrofobowość, czyli chwilową odporność na wnikanie wody, co stanowi bezpośrednią odpowiedź na potrzeby producentów płyt. Papier ten będzie też wytwarzany z surowców wtórnych tj. masy makulaturowej. Wdrożenie nowego papieru pozwoli Spółce zapełnić niszę na krajowym rynku, rozszerzyć ofertę produktową o nowy, innowacyjny produkt oraz zdywersyfikować źródła i zwiększyć generowane przychody. Wydaje nam się, że opisywany wyżej projekt idealnie wpasuje się w działania objęte dofinansowaniem (01.02).

           Informuję, iż ogłoszony nabór to działanie FESL.01.02 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, które dotyczy rozwijania i wzmacniania zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywania zaawansowanych technologii. Przedmiotowe będzie realizowane dzięki wsparciu tworzenia lub rozwoju istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach, służącego ich działalności innowacyjnej lub wsparciu prac badawczo – rozwojowych w sektorze przedsiębiorczości. Planowane typy projektów to:

           1. Typ projektu: Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej.
           2. Typ projektu: Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach.

           Przedmiotowy nabór nie dotyczy samego wdrożenia wyników prac B+R, proszę więc o ponowną analizę, czy Państwa projekt wpisuje się w założenia naboru.

           • Jesteśmy firmą zajmującą się innowacjami w zakresie branży energetycznej oraz doświadczalnymi usprawnieniami obecnych systemów cieplnych z wykorzystaniem rozwiązań OZE, tak aby ograniczać ich negatywny wpływ na środowisko i zwiększać sprawność silników wykorzystujących paliwo konwencjonalne - z surowcem w postaci węglowodorów). Obecnie, wraz z partnerem naukowym pracujemy nad rozwojem inteligentnych systemów kogeneracyjnych. Nasz pomysł opiera się na stworzeniu rozwiązania kogeneracji, które zwiększy sprawność systemów zasilania dużych osiedli w energię elektryczną i ciepło. Innowacja polega na zastąpieniu obecnych niewydajnych kotłowni unikalnym systemem, którego opracowanie i zweryfikowanie chcielibyśmy sfinansować z projektu. Projekt polegał by na połączeniu silnika kogeneracyjnego 200 kW energii elektrycznej i 300 kW energii cieplnej zasilanego gazem ziemnym GZ-50 oraz systemami OZE:

           - pompami ciepła (7 szt. o najwyższym COP, dającymi po 70kW ciepła)

           - wiatrakami (7 szt. zasilanymi wyrzutem z pompy ciepła celem napedzenia wiatraków wraz z ociepleniem wdmuchiwanego powietrza spalinami uzyskiwanymi z silnika, które dodatkowo zwiększą sprawność pompy)

           - węzłami wyseparowanymi wymiennikowniami, które zostaną "oczujnikowane" i przez to pozwolą na zdalną i automatyczną obsługę, wraz z przekazywaniem informacji o zapotrzebowaniu i zużyciu

           - sprzęgłem i centrum sterowania, które pozwolą analizować informacje z węzłów i dzięki sztucznej inteligencji oraz algorytmom uczenia maszynowego dot. zapotrzebowania w danej porze dnia, dobrać optymalne parametry działania każdego ze składników systemu, tak aby generować maksymalna sprawność i minimalne zapotrzebowanie na paliwa kopalne.

           Jednocześnie rozwiązanie oferowane byłoby na osiedlach, na których dostawa ciepła czy prądu wiąże się ze zwiększoną emisją pyłów, co pozwoliłoby ograniczyć zapylenie powietrza i zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców, dzięki wyeliminowaniu niebezpiecznych kotłów grzewczych w mieszkaniach i domach, które według obecnych przepisów wymagają w wieku przypadkach przebudowy ( często łazienek) aby dostosować ich wykorzystanie do aktualnych przepisów.

           Planowanie rozwiązanie - według przeprowadzonej analizy stanu techniki przez specjalistów z politechniki - jest innowacją w skali świata.

           Pytanie zatem dotyczy tego, czy realizacja projektu w zakresie prac B+R nas tego typu rozwiązaniem jest możliwa w ramach planowanego naboru?

           Projekt obejmowałby zakup m.in.:

           - materiałów na potrzeby testów,

           - urządzeń wskazanych powyżej,

           - gazu na cele weryfikacji sprawności systemu,

           - usług badawczych w obszarze informatyki, celem rozwoju posiadanych algorytmów,

           - usług badawczych w zakresie automatyki przemysłowej.

           Nawiązaliśmy kontakty z 2 spółdzielniami mieszkaniowymi z terenu województwa śląskiego, które byłyby chętne na wdrożenie nowego systemu oraz firmę ( dostawcę prądu i ciepła). Czy po realizacji projektu możemy sprzedać tym firmom rozwiązanie w postaci zakupu przez nie technologii i innowacyjnego systemu? Czy linię doświadczalną którą zbudujemy w ramach projektu możemy wykorzystywać do celów zapisania konkretnych osiedli we współpracy z firmą która się tym zajmuje? Czy ta firma może być partnerem w niniejszym projekcie?

           I ostanie pytanie - czy projekt może zakładać współpracę dwóch firm i uczelni?

           W odpowiedzi na zadane pytanie informuję, że oceny odnośnie czy wskazane we wniosku o dofinansowanie prace stanowią faktycznie prace B+R dokonują eksperci w trakcie oceny spełnienia merytorycznych kryteriów wyboru projektów. Zatem jednostka nie może wskazać, czy przedsięwzięcie ujęte w opisie stanowi prace B+R.

           Podpowiadając możemy wskazać, że prace B+R mają na celu wygenerowanie nowego, nieznanego i niestosowanego dotychczas rozwiązania w zakresie produktu/procesu/technologii. Potwierdzeniem powyższego powinna być co najmniej analiza stanu techniki. Wnioskodawca powinien też upewnić się czy nie naruszy praw innych właścicieli danych rozwiązań. Proszę pamiętać, że generalnie możliwość wsparcia dotyczy prac przemysłowych oraz/lub eksperymentalno – rozwojowych. Ich definicje zostały wskazane w Regulaminie wyboru projektów.

           Proszę mieć na uwadze, że prace inżynierskie, koncepcyjne, niewpisujące się w definicję prac przemysłowych i eksperymentalno – rozwojowych nie mogą uzyskać wsparcia.

           Co do drugiej części zapytania

           1. a) w zakresie kosztów kwalifikowalnych informuję, że wsparcie można uzyskać m.in. na: materiały, surowce i półprodukty w celu prowadzenia prac B+R oraz wygenerowania prototypu, amortyzację lub wynajem aparatury i sprzętu badawczego/laboratoryjnego a także na zlecenie wykonania prac B+R podmiotowi zewnętrznemu. Szczegółowe informacje dotyczące kosztów kwalifikowalnych i ich warunków zostały wskazane w załączniku nr 6 do Regulaminu wyboru projektów pod nazwą Kwalifikowalność.
           2. b) W ramach naboru przewidziano różne sposoby komercjalizacji. Sprzedaż wyników prac B+R może nastąpić jedynie w sytuacji gdy Beneficjent (w przypadku partnerstwa partner wiodący) posiada na terenie województwa śląskiego siedzibę lub oddział. Szczegółowe informacje odnośnie sposobów komercjalizacji wskazano na str. 17 w Regulaminie wyboru projektów.
           3. c) Aplikując o wsparcie Wnioskodawca nie może zakładać komercyjnego wykorzystania prototypu wygenerowanego w toku prac B+R. Po zakończeniu realizacji projektu i spełnieniu warunków, do których Beneficjent się zobowiąże w ramach umowy, istnieje możliwość zgłoszenia prośby o komercyjne wykorzystanie linii pilotażowej (prototypu) w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy z konieczności jest produktem końcowym do wykorzystania do celów komercyjnych, a jego produkcja jest zbyt kosztowna, aby służył on jedynie do demonstracji i walidacji.
           4. d) Partnerstwo może się składać wyłącznie z partnera wiodącego, którym pozostaje przedsiębiorstwo oraz z jednego lub dwóch partnerów, którym/którymi pozostaje wyłącznie organizacja badawcza i upowszechniająca wiedzę. Zatem spółdzielnia, o ile na status przedsiębiorstwa (potwierdzony wpisem do rejestru przedsiębiorców w KRS) może pozostawać tylko partnerem wiodącym, nie może pozostawać zwykłym partnerem. Niekwalifikowalne jest partnerstwo składające się z dwóch firm oraz uczelni.
           • Proszę o informację w kwestii następującego projektu: przedsiębiorstwo planuje stworzenie oferty technologii zasilania w energię elektryczną bazującą na OZE dla obiektów akwaponicznych związanych z uprawą roślin lub hodowlą zwierząt celem zapewnienia zasilania w energię niezależnie od sieci energetycznej. W ramach projektu jednym z etapów będzie stworzenie prototypu, którego część stanowiła będzie instalacja akwaponiczna.  Czy wykorzystanie w ramach prototypu technologii do uprawy roślin (zakup materiałów do budowy prototypu pozwalających na uprawę roślin) dyskwalifikuje projekt z ubiegania się o dofinansowanie? Chodzi o fakt uprawy roślin, mimo że spółka oferowała będzie docelowo technologię (rozwiązania) zaopatrzenia w energię dedykowaną obiektom akwaponicznym.

           Informuję, iż w ramach II typu projektu  - Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach – kwalifikowalne są m.in.:

           - zakup materiałów i innych środków eksploatacyjnych, na przykład surowców, półproduktów, odczynników, które są niezbędne do realizacji badań przemysłowych i prac rozwojowych lub tylko prac rozwojowych,

           - zakup aparatury i sprzętu laboratoryjnego wykorzystywanego do badań przemysłowych i prac rozwojowych lub tylko do prac rozwojowych realizowanych w ramach tych prac (który nie spełnia definicji środka trwałego zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz z przyjętą polityką rachunkowości Wnioskodawcy – o wartości netto nie wyższej niż 10.000 zł),

           - raty kapitałowe leasingu oraz koszty wynajmu aparatury naukowo-badawczej i sprzętu w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby badań przemysłowych i prac rozwojowych lub tylko prac rozwojowych przez cały okres ich użytkowania. W przypadku środków transportu możliwość uzyskania wsparcia dotyczy jedynie sytuacji, gdy stanowią one aparaturę i sprzęt badawczy i nie będą wykorzystywane w celach innych niż służące badaniom przemysłowym i pracom rozwojowym lub tylko pracom rozwojowym.

           - zakup elementów służących do budowy i na stałe zainstalowanych w prototypie, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej,

           - koszty amortyzacji, wynajmu, raty kapitałowe leasingu (operacyjnego i finansowego) wartości niematerialnej i prawnej,

           - inne pozostałe koszty.

           Podsumowując informuję, że w ramach II typu projektu kwalifikowalny jest zakup elementów służących do budowy i na stałe zainstalowanych w prototypie, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej, a także materiałów i innych środków eksploatacyjnych niezbędnych do realizacji badań przemysłowych i prac rozwojowych lub tylko prac rozwojowych. Zasadność tych kosztów ocenią Eksperci na etapie oceny merytorycznej projektu w odniesieniu do przedstawionych zapisów wniosku o dofinansowanie i planowanych prac B+R.

           Mając na względzie cel wsparcia w ramach naboru: wsparcie działalności badawczo – rozwojowej przedsiębiorstw, informuję, że Wnioskodawca aplikujący o wsparcie nie może zakładać wykorzystania komercyjnego planowanej do wypracowania w ramach prac B+R linii.

           Możliwość komercyjnego wykorzystania linii pilotażowej (prototypu) po zakończeniu realizacji projektu jest  możliwe tylko na uzasadniony wniosek Beneficjenta oraz po  spełnieniu warunku określonego w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2023/1315, zgodnie z którym opracowany prototyp/linię pilotażową można wykorzystać do celów  komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy z konieczności jest produktem końcowym do wykorzystania do celów  komercyjnych, a jego produkcja jest zbyt kosztowna, aby służył on jedynie do demonstracji i walidacji.

           • Mam pytanie o wybór właściwego typu projektu dla działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, mianowicie czy nasza koncepcja jest prawidłowa i zgodna z celami programu?

           Typ projektu: 1. Infrastruktura B+R w przedsiębiorstwach

           Projekt dotyczy badań medycznych w zakresie diagnostyki i chirurgii onkologicznej.

           Planujemy zakupić urządzenia, które w czasie rzeczywistym (w trakcie operacji) będą pobierać i badać chore tkanki, aby usunąć tylko tyle ile jest potrzebne. Dzięki temu minimalizujemy negatywne skutki uboczne dla pacjenta. Stanowisko laboratoryjne składać się będzie z kilku wysoce specjalistycznych i zrobotyzowanych urządzeń medycznych, które będą pobierać tkanki, analizować, porównywać i przesyłać wynik na salę operacyjną. Potrzebne również będzie specjalistyczne oprogramowanie wykorzystujące sztuczną inteligencję do natychmiastowej analizy danych.

           Agenda badawcza obejmować będzie:

           - badania nad sposobem pobrania,

           - optymalna wielkość pobrania,

           - skuteczność (w danej jednostce czasu: kwartał, rok) - brak nawrotu choroby.

           - skuteczność dla różnych jednostek chorobowych,

           - i inne.

           W trakcie realizacji agendy badawczej będą trwały pobrania (operacje), w których wykorzystywane będą urządzenia zakupione w ramach projektu. Pobrane próbki będą analizowane zgodnie z agendą badawczą.

           Pytanie:

           1. a) czy taki projekt spełnia wymogi działania 1.2 typ 1?
           2. b) czy w okresie trwałości urządzenia mogą (powinny) być wykorzystywane w trakcie operacji (płatnych z NFZ i prywatnych) ale zgodnie z agendą badawczą?

           W odpowiedzi informuję, że wsparcie może zostać udzielone albo na konkretne prace B+R albo na infrastrukturę  na rzecz prowadzenia prac B+R.

           Prace B+R są to prace przemysłowe lub eksperymentalno - rozwojowe, które to mają na celu wypracowanie wyniku, który po wdrożeniu prowadzi do nieznanego dotychczas procesu, produktu lub technologii.  Infrastruktura na rzecz prowadzenia prac B+R nie może służyć do działalności diagnostyczno - analitycznej. Wskazane zapytanie budzi wątpliwość czy nabywana infrastruktura ma służyć pracom B+R. Jeżeli ma ona służyć analizie w zakresie pobrania i diagnostyki materiału, to może to nie stanowić procesu badawczo - rozwojowego, lecz procesu analitycznego - badawczego związanego z procesem diagnostyki i leczenia pacjenta. Innym byłoby rozwiązane związane z prowadzeniem prac B+R w celu wygenerowania nowej metody diagnostyki pobieranego materiału. Stąd proszę o analizę w tym zakresie.

            Bezpośredni link do zagadnienia:
            https://funduszeue.scp-slask.pl/czytaj/faq_1_2_2

            Nabór nr FESL-10.01.IP.01-100/24

            V. ZAŁĄCZNIKI DO WOD

            1. W ramach kryterium oceny merytorycznej „POZWOLENIE NA BUDOWĘ” można uzyskać 2 punkty, jeśli Wnioskodawca posiada prawomocne i aktualne pozwolenie na budowę na inwestycję ujętą we wniosku o dofinansowanie. Punkty zostaną przyznane, jeśli Wnioskodawca załączy do wniosku o dofinansowanie prawomocne i aktualne pozwolenie na budowę. Czy jeśli na etapie składania wniosku o dofinansowanie nie zostanie dołączone pozwolenie na budowę, a w treści wniosku zostanie opisane, że takie pozwolenie na budowę posiada i Wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia tego dokumentu na etapie uzupełnień formalnych i dokument ten zostanie dołączony przez Wnioskodawcę w ramach uzupełnień, jednak data wydania pozwolenia na budowę będzie późniejsza niż termin złożenia wniosku, to czy w tym kryterium zostaną przyznane 2 punkty?

            Aby Wnioskodawca mógł otrzymać 2 pkt, w ramach kryterium pn. „Pozwolenie na budowę, jest zobowiązany dostarczyć do wniosku aktualne i prawomocne pozwolenie na budowę. W przypadku nieposiadania takiego dokumentu wówczas oceniający nie przyzna punktów. Wnioskodawca w pkt B.11 wskazuje czy projekt wymaga pozwolenia na budowę. Jeżeli Wnioskodawca zaznaczy odpowiedz twierdzącą pojawi się komunikat "Należy dołączyć do wniosku posiadane dokumenty" - jeżeli takiego dokumentu nie będzie wówczas Wnioskodawca zostanie wezwany do jego dostarczenia na etapie oceny formalnej. W przypadku odpowiedzi „Nie”. Wnioskodawca będzie musiał wskazać we wniosku termin w jakim zdobędzie/dostarczy wszystkie wymagane dokumenty. W przypadku, gdy projekt wymaga uzyskania powyższych dokumentów Wnioskodawca zobowiązany jest do dostarczenia pozwolenia najpóźniej przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. W związku z powyższym informuję, że dokument może mieć datę późniejszą niż moment złożenia wniosku, jednakże musi zostać dostarczony na etapie oceny formalnej, jeżeli Wnioskodawca chciałby otrzymać 2 pkt. za posiadanie prawomocnego i aktualnego pozwolenie na budowę na inwestycję.

            1. Pkt 14 Kryteriów wyboru projektów - zgodność z politykami środowiskowymi, zasada „zanieczyszczający płaci" i kwestia ekspertyzy, że teren jest zdolny do użytku. Czy wystarczająca będzie opinia przedstawiona w badaniu geotechnicznym i środowiskowym? Rozumiemy, że alternatywnie możemy przedłożyć zaświadczenie, że zgodnie z prawem dla obszaru objętego projektem nie istniał obowiązek prawny likwidacji zanieczyszczenia. Jaki podmiot może wydać takie zaświadczenie?

            Wnioskodawca może załączyć dokumentację, którą posiada oraz złożyć stosowne wyjaśnienia w tym zakresie, natomiast Ekspert w razie wątpliwości może wezwać o dalsze wyjaśnienia.

            1. W związku z prowadzonym naborem 10.1, uprzejmie prosimy o informację czy wystarczające z perspektywy załącznika do wniosku „Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 odnośnie wpływu realizowanego projektu na obszary objęte siecią Natura 2000 (jeżeli inwestycja tego wymaga, a Ty posiadasz je na etapie składania WOD” jest informacja z wydruku z bazy OPI TPP 2.0, że teren objęty inwestycją nie jest położony w obrębie Natura 2000.

            Na etapie oceny formalnej Wnioskodawca jest zobowiązany odnieść się do informacji, czy wskazana inwestycja wpływa na obszary objęte siecią Natura 2000. Jeżeli inwestycja nie jest położona w obrębie Natura 2000 i nie ma na nią wpływu Wnioskodawca dostarcza dokument w postaci oświadczenia o braku wpływu. Można również dostarczyć w formie załącznika wydruk z bazy OPI TPP 2.0 potwierdzający powyższy fakt. Należy jednak zwrócić uwagę, że jeżeli ION uzna, że realizowany projekt wymaga uzyskania zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000, Wnioskodawca zostanie wezwany do dostarczenia stosownego dokumentu przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu.

            1. Jeśli wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowę w czasie oceny projektu, przed rozstrzygnięciem, to czy uznane będzie to jako sytuację potwierdzającą posiadanie pozwolenia na inwestycje?

            Zgodnie z zapisami kryterium „Pozwolenie na budowę” „Ocenie podlega czy Wnioskodawca posiada prawomocne i aktualne pozwolenie na budowę na inwestycję ujętą we wniosku o dofinansowanie. (…) 2 pkt – Wnioskodawca załącza do wniosku o dofinansowanie prawomocne i aktualne pozwolenie na budowę (…)”. Przedmiotowe oznacza, że w przypadku, gdy do wniosku o dofinansowanie nie zostanie załączone prawomocne i aktualne pozwolenie na inwestycję Wnioskodawca otrzyma 0 pkt. Dostarczenie dokumentu w późniejszym terminie, w toku oceny merytorycznej, przed rozstrzygnięciem nie spowoduje możliwości przyznania 2 pkt.

            1. Zwracam się z uprzejmą prośbą o weryfikację czy zaświadczenie/opinia bankowa o następującej treści: „Bank ……. zaświadcza, iż na podstawie dokonanej analizy wskaźnikowej, spółka ….. z siedzibą w ….. REGON posiada zdolność kredytową w kwocie …. Zł. Procedura związana z finalizacją procesu kredytowego po złożonym przez spółkę wniosku została opisana w przepisach wewnętrznych banku, jak również w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. „Prawo bankowe” będzie wystarczające w kontekście dokumentów wskazanych w instrukcji sporządzania wniosku.

            W odpowiedzi na przesłane pytanie, informuję, że zgodnie z zapisem Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie opinia bankowa o posiadanej zdolności kredytowej (w przedstawionej w zapytaniu treści) może być dokumentem potwierdzającym finansowanie projektu i tym samym SPEŁNI WYMOGI STAWIANE NA ETAPIE OCENY FORMALNEJ pod warunkiem, że dokument ten będzie potwierdzony przez bank. Należy jednak pamiętać, że to eksperci oceniający wniosek merytorycznie będą analizować czy Wnioskodawca posiada potencjał zapewniający, że projekt będzie wykonalny finansowo, zgodnie z kryteriami oceny merytorycznej. Eksperci oceniają wykonalność finansową całościowo – nie tylko w oparciu o załączone dokumenty potwierdzające finansowanie projektu. Weryfikacja dokonywana jest na podstawie załączonych dokumentów finansowych (m.in. sprawozdań finansowych), dokumentów potwierdzających posiadanie środków na realizację projektu, harmonogramu składania wniosków o zaliczkę/płatność pośrednią/płatność końcową, dodatkowych załączników (jeżeli Wnioskodawca takie załączy) oraz opisu wniosku w tym analizy finansowej.

             Bezpośredni link do zagadnienia:
             https://funduszeue.scp-slask.pl/czytaj/10_01_II_czesc_dokonczenie

             Nabór nr FESL-10.01.IP.01-100/24

             I. WARUNKI DLA NABORU

             1. Na terenie, który będzie objęty wnioskiem znajduje się karbid. Czy musi być usunięty przed rozpoczęciem projektu? Do kiedy?

             Informuję, że zasady naboru informują o tym, że nie ma możliwości udzielenia wsparcia na prace związane z rekultywacją terenu, który powinien podlegać takim procesom ze strony zanieczyszczającego. Generalnie, teren musi zostać zrekultywowany przed rozpoczęciem realizacji projektu (zgodnie z zapisami regulaminu wyboru projektów, w ramach projektu nie będzie wspierana rekultywacja).

             W związku z powyższym, jeżeli usunięcie karbidu z terenu, który objęty będzie wnioskiem o dofinansowanie dot. rekultywacji terenu – wszelkie czynności w tym zakresie powinny zostać wykonane przed rozpoczęciem realizacji projektu. Jest to istotne w kontekście wpisywania się projektu w warunki naboru.

             1. Czy podpisanie umowy przedwstępnej, przed złożeniem wniosku, dotyczącej zakupu nieruchomości zabudowanej (wraz z gruntem) na cele projektowe (w którym to budynku zostanie przeprowadzona gruntowna modernizacja i będzie on udostępniany zainteresowanym użytkowników w oparciu o otwarte, przejrzyste i niedyskryminujące zasady) będzie lub nie będzie traktowane jako rozpoczęcie realizacji projektu?

             Podpisanie umowy przedwstępnej nabycia nieruchomości wraz z gruntem w naborze nr FESL-10.01.IP.01-100/24 nie stanowi rozpoczęcia realizacji projektu.

             1. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie i doprecyzowanie sformułowania ujętego w dokumentacji konkursowej: „przywrócenie na cele gospodarcze, środowiskowe, społeczne lub edukacyjne obiektu ujętego w rejestrze zabytków Województwa Śląskiego”. Co jest rozumiane pod pojęciem „obiekt” – rejestr zabytków Województwa Śląskiego jest podzielony na zabytki nieruchome i ruchome, czy słowo „obiekt” tyczy się również rzeczy ruchomych? Czy jest akceptowalna umowa dzierżawy obiektu ruchomego, wpisanego do rejestru zabytków Województwa Śląskiego jako dokument dający prawo do używania i pobierania pożytków z wydzierżawionej rzeczy?

             Przytoczony zapis jest jednym z elementów kryterium „Efektywność projektu”.  W ramach tego elementu można uzyskać 0 lub 2 punkty, przy czym 2 punkty można zdobyć wyłącznie w przypadku, gdy w ramach projektu nastąpi przywrócenie na cele gospodarcze, środowiskowe, społeczne lub edukacyjne obiektu ujętego w rejestrze zabytków Województwa Śląskiego. W ramach spisu obiektów wpisanych do rejestru zabytków Województwa Śląskiego wymienione są:

             1) Rejestr zabytków nieruchomych „A”,

             2) Rejestr zabytków archeologicznych „C” oraz

             3) Układy urbanistyczne i ruralistyczne.

             W ramach spisu obiektów wpisanych do rejestru zabytków Województwa Śląskiego nie występuje rejestr zabytków nieruchomych. Wobec faktu, że kryterium mówi wprost o przywróceniu na cele gospodarcze, środowiskowe, społeczne lub edukacyjne obiektu ujętego w rejestrze zabytków Województwa Śląskiego, należy uznać, że zabytek nieruchomy nie będzie spełniał tego elementu kryterium.

             1. Jakie są zasady podziału środków między projekty, które pozytywnie przeszły ocenę w przypadku, gdy wartość tych projektów przewyższa pulę środków dostępnych w programie? Czy przyznaje się środki w pełnej wysokości poczynając od projektów, które uzyskały najwięcej punktów i przydziela środki w pełnej wysokości kolejno projektom o najwyższej liczbie punktów, a redukcja dotyka tylko ostatni projekt/projekty o liczbie punktów, przy której pula środków się wyczerpuje? Czy też dokonuje się proporcjonalnej redukcji środków wszystkim projektom, które przeszły pozytywną ocenę, stosując stopę przydziału wynikającą z ilorazu „wartość środków w programie/wartość środków w zakwalifikowanych projektach?

             Podział środków dla projektów, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną przyznaje się w pełnej wysokości poczynając od projektów, które uzyskały najwięcej punktów, kolejno projektom o najniższej liczbie punktów. W przypadku, gdy kilka projektów uzyska tę samą liczbę punktów kwalifikującą projekt do wsparcia, a wartość alokacji przeznaczonej na dany nabór nie pozwala na zatwierdzenie do dofinansowania wszystkich projektów, o wyborze projektu do dofinansowania decydują kryteria rozstrzygające zgodnie z Kryteriami wyboru projektów (załącznik nr 1 do Regulaminu wyboru projektów). Jeżeli pierwsze z kryteriów rozstrzygających nie rozstrzyga kwestii wyboru projektów, wówczas stosuje się drugie kryterium rozstrzygające. Jeżeli drugie z wymienionych kryteriów rozstrzygających nie rozstrzyga kwestii wyboru projektów, wówczas stosuje się trzecie kryterium rozstrzygające. Wówczas dofinansowanie otrzymają wyłącznie projekty, które otrzymały najwyższą liczbę punktów, aż do wyczerpania alokacji.

             1. Czy dla spełnienia warunku prowadzenia działalności na terenie danego podregionu, gdzie znajduje się obiekt, w którym będzie prowadzona inwestycja ze środków z programu, wystarczające będzie wykazanie w KRS oddziału spółki akcyjnej, czy też oddział ten powinien spełniać jakieś dodatkowe kryteria?

             Miejsce realizacji projektu musi być zlokalizowane na terenie województwa śląskiego, w jednym z 7 podregionów wskazanych w TPST. Weryfikacja będzie się odbywać na podstawie wpisu do CEIDG/KRS na dzień podpisania umowy o dofinansowanie.

             1. W naszym przypadku finansowane będą prawdopodobnie prace nad adaptacją wyłącznie powierzchni znajdującej się wewnątrz obiektu, a nie na jego całej powierzchni. Jak liczyć powierzchnię na potrzeby Kryterium merytorycznego nr 15 pn. Powierzchnia terenu podlegającego procesowi zagospodarowania na cele gospodarcze, środowiskowe, społeczne bądź edukacyjne”? Powierzchnia działki czy powierzchnia jej części, na której posadowiony jest obiekt, czy też powierzchnia budynku, czy może powierzchnia budynku, która ma służyć celom, które będą realizowane w ramach programu?

             Zgodnie z Kryteriami wyboru projektów ocenie podlega planowana wielkość terenu podlegającemu procesowi zagospodarowania w ramach projektu, do oceny spełnienia kryterium brana jest pod uwagę powierzchnia działki, na której realizowany będzie projekt.

             1. Na naszej działce rosną drzewa, które nie zostaną wycięte, ale prace planujemy prowadzić wewnątrz budynku. Czy w takiej sytuacji Kryterium merytoryczne nr 14 pn. Zgodność projektu z politykami środowiskowymi będzie się do nas stosować, a jeśli tak, w jaki sposób?
             2. Informuję, że niespełnienie kryterium „Zgodność projektu z politykami środowiskowymi” spowoduje negatywną ocenę projektu. Kryterium stanowi „W projektach, w których mają zastosowanie standardy ochrony drzew, należy szczególnie zadbać o zachowanie i rozwój zielonej infrastruktury, zwłaszcza ochronę drzew w całym cyklu projektowym, w tym poprzez stosowanie standardów ochrony zieleni.” oraz „Jeżeli realizacja projektu infrastrukturalnego nie oddziałuje na drzewa (np. inwestycje punktowe, obiektowe, termomodernizacja), odpowiednie uzasadnienie należy przedstawić.” Zgodnie z zacytowanymi zapisami, stosowne uzasadnienia powinny zostać ujęte we wniosku o dofinansowanie. Natomiast kryterium „Zastosowanie standardu ochrony drzew” nie musi być obligatoryjnie realizowane przez podmiot wnioskujący o dofinansowanie.
             3. Czy jeśli skorzystalibyśmy ze wsparcia objętego Działaniem 10.01 dla części nieruchomości, nie niweczyłoby to możliwości ubiegania się o dofinansowanie z Działania 10.04 pozostałej części nieruchomości?

             Nie ma ograniczeń, które uniemożliwiałyby skorzystanie z Działania 10.01 do realizacji projektu na części nieruchomości oraz 10.04 na pozostałej części nieruchomości, natomiast Wnioskodawca zobligowany jest, aby udowodnić rozdzielność pomiędzy projektami, a cele i rezultaty projektu nie mogą być tożsame. Nie jest jednak możliwe sfinansowanie nabycia tej samej nieruchomości w ramach dwóch różnych naborów. Należy również zweryfikować czy dla każdego z naborów zostałby spełniony efekt zachęty, a także czy nie wystąpiłoby podwójne finansowanie tych samych kosztów. Proszę również zapoznać się z Kwalifikowalnością dla wskazanych naborów.

             1. Opóźnienie terminu realizacji projektu - przez pryzmat dotychczasowej praktyki jakie są dopuszczalne terminy przesunięć, jak wiele razy podmioty zwracać się mogę o zezwolenie na przesunięcie?

             W odpowiedzi na pytanie dotyczące zmiany terminu realizacji projektu, informuję, że po wybraniu wniosku do dofinansowania, istnieje możliwość wnioskowania o zmianę terminu rozpoczęcia jak i zakończenia realizacji projektu, jednak taka prośba jest rozpatrywana indywidualnie dla każdego Wnioskodawcy, biorąc pod uwagę wskazane uzasadnienie zmiany i zaawansowanie realizacji projektu. Proszę również zapoznać się z zapisami Umowy o dofinansowanie z paragrafem 4, który zawiera informacje dotyczące realizacji projektu oraz paragrafem 17, który dotyczy zmian w projekcie i umowie.

             1. Kryterium oceny merytorycznej „Zgodność projektu z politykami środowiskowymi” – zgodność z ZASADĄ „ZANIECZYSZCZAJĄCY PŁACI” – w ramach tej zasady wymagane jest, aby zanieczyszczający pokrywali koszty spowodowanego przez siebie zanieczyszczenia lub szkody w środowisku w tym koszty środków wprowadzonych w celu zapobieżenia i zaradzenia temu zanieczyszczeniu i szkodzie oraz ich kontroli, a także koszty ponoszone w związku z tym przez społeczeństwo. Dotyczy to w szczególności zanieczyszczeń przemysłowych, zanieczyszczeń wody i gleby oraz gospodarowania odpadami. W związku z powyższym proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:
             2. czy jeśli na terenie zdegradowanego obszaru, którego właścicielem jest przedsiębiorca, na którym realizowany będzie projekt dopuszczalne jest, że nie występują żadne zanieczyszczenia przemysłowe, zanieczyszczenia wody i gleby oraz odpady?
             3. jeśli nie występują powyżej określone zanieczyszczenia, to czy wystarczającym dla spełnienie tego kryterium jest wskazanie braku takich zanieczyszczeń na terenie zdegradowanym? Czy też wymagane jest przedłożenie wraz z wnioskiem dokumentów potwierdzających brak zanieczyszczeń? Jeśli tak, to proszę napisać jakiego rodzaju to muszą być dokumenty?
             4. w jaki sposób należy spełnić zgodność z tą zasadą, jeśli na terenie zdegradowanym nie występują opisane powyżej zanieczyszczenia?
             5. w jaki sposób rozumiana jest szkoda w środowisku? Czy zakupiony przez firmę teren po dawnej żwirowni można uznać jako teren, którym wyrządzono szkodę w środowisku? W jaki sposób udowodnić zgodność projektu z tą zasadą w przypadku przejęcia terenu byłej żwirowni, który planujemy poddać zagospodarowaniu na infrastrukturę lokalną w ramach projektu do działania 10.01 FESL? Czy powinniśmy dostarczyć dokumenty, które wskazują na fakt, iż jako Wnioskodawca nie jesteśmy podmiotem zanieczyszczającym/wyrządzającym szkodę w środowisku?
             6. Istnieje możliwość realizacji projektu na terenie zdegradowanym, który nie będzie posiadał zanieczyszczonej wody lub gleby;
             7. i c) Jeżeli teren, na którym realizowany jest projekt nie jest zanieczyszczony, wówczas nie ma potrzeby przedstawiania dokumentu potwierdzającego przedmiotowy fakt, o ile oświadczenia przedsiębiorcy w przedmiotowym zakresie będą prawdziwe.
             8. Szkoda w środowisko to działanie, które ma charakter negatywny, jest do zweryfikowania w oparciu o zmiany stanu, funkcji przyrodniczych danego obszaru, elementu przyrody, w stosunku do stanu początkowego, która została spowodowana bezpośrednio lub pośrednio przez działalność podmiotu korzystającego ze środowiska. Wnioskodawca powinien przedstawić dokumenty świadczące o wyczerpaniu wszelkich środków prawnych (odwołania, rekompensaty, wyroki sądowe) związanych z wystąpieniem o zadośćuczynienie szkody w środowisku lub likwidacji zanieczyszczenia (np. wystąpiono do właścicieli żwirowni o naprawę szkody). Możliwe jest również przedstawienie ekspertyzy potwierdzającej, że identyfikacja podmiotu „zanieczyszczającego” nie jest jednoznacznie możliwa (przeprowadzono postępowanie, w toku którego podjęto próbę ustaleń co do podmiotu zobowiązanej likwidacji zanieczyszczenia lub naprawy szkody w środowisku), a teren/obszar objęty projektem mimo to wymaga podjęcia działań naprawczych.

             Proszę mieć na względzie fakt, że zgodnie z zapisami SZOP FE SL 2021-2027 dla działania FESL.10.01 w ramach projektu nie ma możliwości wsparcia kosztów związanych z rekultywacją terenu, na którym zostanie umiejscowiony projekt.

             1. Proszę o informację czy w ramach realizacji projektu można wybudować centrum handlowe? Na zasadzie infrastruktury lokalnej, którą Wnioskodawca będzie wynajmował innym podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą.

             W dokumentacji aplikacyjnej nie ma zapisu, który wskazywałby, że w ramach infrastruktury lokalnej nie można wybudować centrum handlowego. Infrastruktura powstała w wyniku projektu musi zostać udostępniania bezpośrednio przez Wnioskodawcę w oparciu o otwarte, przejrzyste i niedyskryminujące zasady, na warunkach rynkowych, co wyklucza, że Wnioskodawca prowadzi na niej własną działalność produkcyjną lub usługową. Proszę pamiętać, że nie można udostępniać wytworzonej w ramach projektu infrastruktury podmiotowi, który zamierza dalej udostępniać infrastrukturę innym podmiotom.

             1. Planujemy stworzyć Centrum wsparcia innowacyjnych biznesów Medtech (dla firm startup w medycynie i informatyce). Chcemy wynajmować powierzchnię w ramach budynku biurowego po cenach rynkowych. Jednocześnie chcielibyśmy w tym budynku stworzyć laboratorium z serwerami i narzędziami informatycznymi oraz centrum badań klinicznych - które także podlegałoby najmowi (firmom, które np. najmują już powierzchnie, a które z racji swojej charakterystyki biznesu będą miały w naszej przestrzeni dostęp do zarówno powierzchni biurowych jak i zaplecza rozwoju B+R). Czy taki zakres jest kwalifikowany? Czy możemy zbudować tylko biura i przeznaczyć je pod najem? Czy możemy także nająć im infrastrukturę laboratoriów? Czy możemy zaplanować jako niekwalifikowaną część związaną z laboratoriami, a kwalifikowaną część biurową?

             W sytuacji, kiedy planowana inwestycja ma zostać dofinansowana w oparciu o artykuł 56 rozporządzenia 651/2014., zgodnie z zapisami kwalifikowalności dla wydatków, pomoc może zostać przeznaczona na zbudowanie lub modernizację lokalnej infrastruktury, która dotyczy infrastruktury przyczyniającej się na poziomie lokalnym do poprawy otoczenia biznesu i środowiska konsumenckiego oraz do modernizacji i rozwoju bazy przemysłowej. W oparciu o artykuł 56 nie można udzielać wsparcia na tworzenie infrastruktury badawczej, gdyż ta powinna być wspierana w oparciu o art. 26. Zatem w ramach naboru można uzyskać wsparcie na wygenerowanie infrastruktury biurowej, natomiast infrastruktura badawcza oraz testowo – doświadczalna mają inne podstawy prawne do wsparcia i tym samym nie ma możliwości wsparcia ich w ramach ogłoszonego naboru.

             1. Na czym i w jakiej formie prawnej ma polegać udostępnienie powierzchni dla NGO (instytucjom pożytku publicznego)?

             Dokumentacja naboru wskazuje, że powinny być spełnione warunki rynkowe rozumiane jako: Warunki rynkowe – transakcja, która wynika z otwartego i niedyskryminacyjnego postępowania. Warunki transakcji między umawiającymi się stronami nie różnią się od tych, jakie określiłyby niezależne przedsiębiorstwa i nie zawierają jakiegokolwiek elementu zmowy. Cena rynkowa usług jest kształtowana przez tendencje podaży i popytu i jest ustalana w oparciu o aktualne warunki rynkowe oraz przejrzyste i niedyskryminacyjne zasady, jakie w transakcjach handlowych stosują między sobą podmioty niepowiązane.

             1. Czy istnieje możliwość ograniczenia grupy klientów do start-up medtech ze Śląska?

             Infrastruktura taka może być ukierunkowana do przedsiębiorstw z terenu województwa śląskiego. Proszę jednak pamiętać, że wśród start-upów medtech musi zostać uwzględniona zasada udostępniania zainteresowanym użytkownikom w oparciu o otwarte, przejrzyste i niedyskryminujące zasady, co w szczególności oznacza konieczność udostępnienia na cenach rynkowych.

             1. Czy istnieje możliwość wykupu startup-u, któremu wcześniej Wnioskodawca wynajmował powierzchnię?

             Kwestia wykupu start-up jest odrębnie regulowana pomiędzy wynajmującym i Wnioskodawcą, jako właścicielem nieruchomości i nie ma znaczenia z punktu widzenia realizowanego projektu. Jednakże należy zwrócić uwagę na fakt, że realizując projekt Wnioskodawca zobowiązany jest do utrzymania trwałości projektu (w zależności od statusu przedsiębiorstwa MŚP – 3 lata, duże – 5 lat). Naruszenie trwałości Projektu ma miejsce, jeżeli we wskazanym okresie zajdzie którakolwiek z poniższych okoliczności:

             1. zaprzestanie, zawieszenie działalności produkcyjnej lub przeniesienie jej poza obszar objęty FE SL 2021-2027;
             2. zmiana własności elementu infrastruktury, która daje przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależne korzyści;
             3. istotna zmiana wpływająca na charakter Projektu, jego cele lub warunki wdrażania, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jego pierwotnych celów.

             Samo wykupienie startup-u nie stanowi naruszenia zasad projektu czy też jego trwałości, jednakże „przejęcie” podmiotu, który dotychczas działał jako odrębny podmiot gospodarczy i wynajmował powierzchnię biurową na zasadach wolnorynkowych oznacza, że powierzchnia biurowa będzie użytkowana przez beneficjenta. Sytuacja taka oznacza wystąpienie okoliczności opisanych powyżej i wówczas stanowi naruszenie zasad trwałości projektu.

             1. Wnioskodawca posiada pozwolenie na budowę pod tytułem: "Budowa budynku o funkcji hotelowej, usługowo-biurowej z garażem podziemnym wraz z zagospodarowaniem terenu; infrastrukturą techniczną i drogową ". Inwestycja obejmuje budowę na terenie poprzemysłowym 4 budynków (teren podlega także rewitalizacji, obejmując ochroną konserwatorską część kamienicy), z tymże jedynie jeden budynek biurowy zostanie objęty wnioskiem i dofinansowaniem (ten biurowy). Nazwa pozwolenia "budowa budynku" (mimo iż pozwolenie i projekt dot. budowy 4 budynków) związana jest z parkingiem podziemnym łączącym wszystkie te 4 budynki i przepisami pożarowymi (mimo 4 odrębnych budynków). Parking jest niekwalifikowalny i nie będziemy go ujmować w projekcie. Czy możemy kwalifikować jeden z budynków, mimo, iż pozwolenie dot. 4 budynków (podobnie jak projekt budowlany)? Czy musimy wyodrębnić jakoś ten budynek? Czy wystarczy wyodrębnić go funkcjonalnie i kosztowo (tzn. opisać infrastrukturę, która do niego przynależy i koszty, co wynika zresztą z projektu)? Czy taka nazwa pozwolenia może zostać? Czy musimy wykazywać inne koszty jako niekwalifikowane (innych budynków, parkingu)?

             Jest możliwość kwalifikowania tylko jednego budynku jako tego, który jest objęty wnioskiem o dofinansowanie, jednakże w takim przypadku należy wziąć pod uwagę konieczność rozdzielenia wszystkich wydatków, które będą objęte projektem. Należy pamiętać o konieczności umieszczania zapytań w bazie konkurencyjności i niełączeniu w jednym zapytaniu kosztów związanych z inwestycją objętą projektem oraz kosztów dotyczących wydatków dotyczących pozostałych budynków. W przypadku wybrania jednego wykonawcy należy pamiętać o zachowaniu pełnej odrębności dla realizowanej inwestycji. Ponadto w przypadku wystąpienia zmian w projekcie należy wykazać w sposób niebudzący wątpliwości, której części inwestycji one dotyczą - czy tej związanej z wnioskiem o dofinasowanie czy pozostałej powierzchni. Jednocześnie proszę mieć na uwadze, że po zakończeniu projektu zobowiązani są Państwo przedstawić pozwolenie na użytkowanie. Tu powstaje pytanie, czy będzie ono częściowe (jedynie dla inwestycji objętej projektem) czy zostanie wydane po zakończeniu całej inwestycji. Jeśli po zakończeniu całej inwestycji wówczas należy mieć na uwadze, że wypłata dofinansowania wynikającego z wniosku o płatność końcową nie zostanie zrealizowana do czasu potwierdzenia pełnej realizacji wszystkich celów i rezultatów projektu, w tym potwierdzenia uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Proszę również przeanalizować czy w przypadku częściowego pozwolenia na użytkowanie zostanie ono wydane, jeśli nie zostanie zrealizowana któraś z kluczowych części inwestycji niekoniecznie wynikających z wniosku o dofinansowanie np. brak parkingu (garażu podziemnego) czy infrastruktury technicznej i drogowej. 

             1. Czy hipoteka jako zabezpieczenie otrzymania finansowania jest na jakimkolwiek etapie wymagana? Zgodnie z zapisem na str.57 Regulaminu, to My proponujemy formy zabezpieczenia (przy ubiegania się o zaliczkę ponad 10 000 000 zł), a wszystkie możliwe formy zabezpieczenia opisane są we wzorze umowy o dofinansowanie (jest ich więcej to m.in. gwarancja bankowa, cesja własności papierów wartościowych etc.). Czy zatem możemy wybrać inną?

             W przypadku zaliczki, której suma transz przekracza 10 mln Wnioskodawca zobowiązany jest wnieść dodatkowe zabezpieczenie. W takim przypadku Wnioskodawca sam decyduje o formie zabezpieczenia, zgodnie z jedną z form wskazanych w umowie o dofinasowanie. Proszę jednak mieć na uwadze, że wybór formy dodatkowego zabezpieczenia każdorazowo wymaga akceptacji Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości. Beneficjent wnosi dodatkowe zabezpieczenie w chwili, gdy planuje lub już wnioskuje o zaliczkę, której wartość lub suma wartości z zaliczkami już wypłaconymi, przekracza 10 mln PLN. Przypominam, że dodatkowe zabezpieczenie jest ustanawiane w wysokości co najmniej 150% wartości najwyższej transzy zaliczki.

             1. Definicja Kryterium pn. Projekt zagospodaruje tereny poprzemysłowe, zdewastowane, zdegradowane w celu wykorzystania na cele gospodarcze, środowiskowe, społeczne bądź edukacyjne brzmi: Kryterium zostanie uznane za spełnione w przypadku, gdy projekt przyczyni się do zagospodarowania terenów poprzemysłowych, zdewastowanych, zdegradowanych. Tereny zagospodarowane muszą zostać przeznaczone na cele gospodarcze, środowiskowe, społeczne bądź edukacyjne. Przez teren poprzemysłowy, zdewastowany, zdegradowany należy rozumieć teren, który został poddany niekorzystnym dla ludzi lub środowiska przekształceniom lub zanieczyszczeniom, powodującym utratę albo ograniczenie wartości użytkowej gruntów i/lub obiektów w związku z realizowaną na nim lub oddziałującą na niego działalnością ludzką. Tereny takie to w szczególności:
             • tereny poprzemysłowe, w tym pogórnicze, wskazane w bazie OPI TPP 2.0 i kolejnych aktualizacjach bazy;
             • tereny, które przestały być miejscem działalności przemysłowej (m.in. wydobycie węgla kamiennego, brunatnego, torfu i łupków bitumicznych, działalność branż przemysłu charakteryzujących się wysoką intensywnością emisji gazów cieplarnianych, branż powiązanych z sektorem górnictwa) lub przestały pełnić funkcje pomocnicze dla tej działalności, np. magazynowo-składowe, socjalne lub transportowe, łącznie z obszarami niedokończonych inwestycji przemysłowych;
             • tereny po zakończonej działalności przemysłowej, zaklasyfikowane obecnie lub uprzednio w ewidencji gruntów i budynków do terenów przemysłowych, kolejowych, wojskowych wraz z terenami, które przestały pełnić funkcje pomocnicze dla tych działalności;
             • tereny niezurbanizowane, wymagające łagodzenia negatywnych skutków oddziałującej na nie w przeszłości bądź obecnie działalności przemysłowej. Będą to w szczególności zlikwidowane szyby, hałdy/składowiska, nieczynne osadniki, bocznice kolejowe, wyrobiska, tereny niestabilne z uwagi na wcześniejsze wydobycie bądź składowanie odpadów np. górniczych, tereny o zanieczyszczonym gruncie.

             Kryterium nie jest spełnione, kiedy oceniający uzna, że:

             • teren, na którym planuje się zlokalizować projekt nie stanowi terenu poprzemysłowego, zdewastowanego, zdegradowanego wpisującego się w wyżej wskazaną definicję oraz
             • w ramach projektu nie zostanie przeprowadzony proces zagospodarowania terenu poprzemysłowego, zdewastowanego, zdegradowanego wpisującego się w wyżej wskazaną definicję oraz
             • w wyniku realizacji projektu nie powstanie infrastruktura przeznaczona na cele gospodarcze, środowiskowe, społeczne bądź edukacyjne.

             Kryterium obowiązuje od momentu aplikowania przez cały okres realizacji projektu.

             W związku z powyższym, czy muszą być spełnione te trzy warunki jednocześnie tj.:  czy tereny muszą być poprzemysłowe i zdewastowane i zdegradowane?; czy wystarczy jeden z nich- np. tereny zdegradowane lub zdewastowane? Czy poprawnie rozumiemy zdanie: „Tereny takie to w szczególności:” -wymienione 4 rodzaje terenów to przykłady a nie jedyne tereny, które kwalifikują się do dofinansowania? Projekt obejmuje teren, który aktualnie jest terenem zabudowy usługowej/usług turystycznych zgodnie z danymi z urzędu gminy. Wnioskodawca dzierżawi teren od 2018 roku.  W budynku, który planujemy poddać rewitalizacji wcześniej było laboratorium, a także prowadzona sprzedaż produktów rolnych, obok hodowano m.in. zwierzęta, był warsztat mechaniczny. Teren ten był oznaczony z przeznaczeniem badawczo-naukowym. Reasumując obiekt jest zdegradowany i zdewastowany, ale nie mamy aktualnie pewności czy jest to teren poprzemysłowy.

             Teren przeznaczony na realizację projektu nie musi być łącznie terenem poprzemysłowym, zdewastowanym i zdegradowanym. Musi natomiast wpisywać się w definicję wskazaną w kryterium pn. "Projekt zagospodaruje tereny poprzemysłowe, zdewastowane, zdegradowane w celu wykorzystania na cele gospodarcze, środowiskowe, społeczne bądź edukacyjne", co oznacza, że jeśli nie stanowi terenu poprzemysłowego, zdewastowanego, zdegradowanego, wpisującego się we wskazaną w kryterium definicję, kryterium zostanie uznane za niespełnione. Równocześnie jednak "katalog" tychże terenów, określony w kryterium, nie jest "katalogiem" zamkniętym, a jedynie przykładami precyzującymi jakie tereny mogą się mieścić w definicji. Jak wskazano powyżej, nie ma konieczności, aby teren, na którym realizowany będzie projekt, był łącznie terenem poprzemysłowym, zdewastowanym i zdegradowanym, aby można było uznać, że wpisuje się w definicję terenu poprzemysłowego. Jednocześnie należy pamiętać, że przedmiotowa kwestia oceniana jest podczas oceny merytorycznej. Oznacza to, że Eksperci, po weryfikacji informacji wskazanych przez Wnioskodawcę na etapie złożenia WOD (zarówno w formularzu wniosku, jak i w załącznikach), decydują o kwestii spełniania tego kryterium, jak i pozostałych kryteriów merytorycznych.

             1. Planujemy w ramach projektu zaadaptować teren poprzemysłowy i zdegradowany, gdzie znajduje się kilka budynków (gdzie jeden zostanie zmodernizowany i nadbudowany, a pozostałe zostaną wyburzone i na ich miejscu zostanie wybudowany nowy budynek) - całość będzie stanowiła jeden kompleks budynków, jako infrastruktura lokalna (czyli powierzchnia gdzie będą znajdować się boksy magazynowo-warsztatowe, pomieszczenia biurowe, sale konferencyjne wraz z wyposażeniem ułatwiającym prowadzenie działalności gospodarczej przez użytkowników - które będą udostępniane start-upom i małym przedsiębiorstwom do prowadzenia własnego biznesu) - którego celem jest poprawa otoczenia biznesu oraz modernizacja i rozwój bazy przemysłowej (innymi słowy zagospodarowanie terenów poprzemysłowych/degradowanych na cele społeczno-gospodarcze). Wymogiem konkursu jest, aby cena pobierana za użytkowanie infrastruktury odpowiadała cenie rynkowej. W związku z powyższym, musimy dokonać rozeznania rynku, jakie są stawki udostępniania tego typu obiektów. I tutaj pojawia nam się pytanie, jak "daleko" jeśli chodzi o skalę porównania, powinniśmy dokonać takiej analizy, aby eksperci podczas oceny wniosku nie podważyli, że przyjęliśmy "nieadekwatne" stawki za udostępnianie planowanej do wybudowania infrastruktury? Czy powinniśmy się skupić tylko na rynku lokalnym (w obrębie danego miasta czy gminy), regionalnym (skala województwa), czy może krajowym? Czy na etapie oceny merytorycznej, eksperci mogą prosić o dostarczenie dokumentów, potwierdzających rozeznanie w tym zakresie?

             Przepisy oraz wytyczne nie regulują kwestii analizy w tym zakresie. Jeżeli ma powstać infrastruktura lokalna w regionie województwa śląskiego, to zasadnym byłoby odniesienie się do zasad rynkowych obowiązujących w województwie, gdyż na tym rynku infrastruktura będzie udostępniana. Eksperci mają możliwość wezwania do wyjaśnień do całości informacji wskazywanych we wniosku o dofinansowanie, także w zakresie sporządzenia analizy finansowej i ekonomicznej, będącej podstawą dla wyliczenia wartości dofinansowania projektu.

             1. Katalog terenów jest dość szeroki, a na Wnioskodawcy spoczywa obowiązek wykazania, czy dany teren jest poprzemysłowy. W związku z powyższym czy teren, który np. obecnie od 10 lat jest nieużytkowany (natomiast wcześniej przez 30 lat funkcjonowała tam stacja benzynowa) może być uznany za obszar, na którym może być realizowany projekt?

             Regulamin wyboru projektów wraz z załącznikami nie nakazuje załączenia dokumentu potwierdzającego fakt, że teren jest poprzemysłowy, zdegradowany, zdewastowany. Jednakże to Wnioskodawca jest zobowiązany udowodnić, że teren, na którym realizowany będzie projekt, jest terenem poprzemysłowym, zdegradowanym, zdewastowanym. Może okazać się, że same zapisy we wniosku aplikacyjnym nie będą wystarczające, aby ekspert mógł ocenić kryterium za spełnione. W związku z czym Wnioskodawca ma możliwość np. załączenia dokumentacji zdjęciowej, dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie inwentaryzacji przez rzeczoznawcę, dokumentu potwierdzającego, że na danym terenie działalność prowadzona była przez zakład przemysłowy. Katalog dokumentów, które nie mają obligatoryjnego charakteru, może być szeroki.

             Teren po byłej stacji benzynowej może stanowić teren poprzemysłowy, zdegradowany, zdewastowany. Wnioskodawca powinien we wniosku o dofinansowanie opisać taki teren ze wskazaniem jego charakteru poprzemysłowego, zdegradowanego, zdewastowanego.

             1. Czy dla spełnienia kryterium polegającego na udostępnianiu infrastruktury organizacjom pożytku publicznego, podmiotom działającym w obszarze kultury, sportu i rekreacji (pkt. 17 Tabeli nr 1 Kryteriów wyboru projektów) wystarczy udostępnianie infrastruktury podmiotom działającym w obszarze kultury, sportu i rekreacji, które nie mają statusu organizacji pożytku publicznego? Stanowisko Wnioskodawcy: Podmioty działające w obszarze kultury, sportu i rekreacji, którym udostępniana jest infrastruktura nie muszą posiadać statusu OPP. Uzasadnienie: Wskazujemy, że dla współpracującej z nami spółki w odpowiedzi na pytanie: „Czy dla spełnienia kryterium polegającego na udostępnianiu infrastruktury organizacjom pożytku publicznego, podmiotom działającym w obszarze kultury, sportu i rekreacji (pkt. 17 Tabeli nr 1 Kryteriów wyboru projektów) wystarczy udostępnianie infrastruktury podmiotom działającym w obszarze kultury, sportu i rekreacji, które nie mają statusu organizacji pożytku publicznego? Naszym zdaniem za pozytywną odpowiedzią przemawia opis tego kryterium, czyli oddzielenie wskazania organizacji pożytku publicznego od wskazania podmiotów działających w obszarze kultury, sportu i rekreacji przecinkiem, co wskazuje na równorzędność tych dwóch kategorii.” ŚCP wskazało, że: „Wskazany w definicji kryterium zapis nie oznacza, że organizacje pożytku publicznego, podmioty działające w obszarze kultury, sportu i rekreacji należy traktować łącznie. Należy przez to rozumieć, że Wnioskodawca mógłby np. udostępnić infrastrukturę podmiotom w obszarze kultury, sportu i rekreacji, bez dookreślenia, że takowa jest uznana za organizację pożytku publicznego. Należy jednak pamiętać, że Wnioskodawca może udostępniać infrastrukturę wyłącznie w oparciu o otwarte, przejrzyste i niedyskryminujące zasady” Jednakże, podczas szkolenia wskazano, że podmioty takie muszą posiadać status organizacji pożytku publicznego. W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie zaistniałych rozbieżności.

             Wskazany w definicji kryterium zapis nie oznacza, że organizacje pożytku publicznego, podmioty działające w obszarze kultury, sportu i rekreacji należy traktować łącznie. Należy przez to rozumieć, że Wnioskodawca mógłby np. udostępnić infrastrukturę podmiotom w obszarze kultury, sportu i rekreacji, bez dookreślenia, że takowa jest uznana za organizację pożytku publicznego. Należy jednak pamiętać, że Wnioskodawca może udostępniać infrastrukturę wyłącznie w oparciu o otwarte, przejrzyste i niedyskryminujące zasady.

             II. KWALIFIKOWALNOŚĆ

             1. Planujemy w ramach projektu przed tworzonym budynkiem zapewnić przestrzeń zewnętrzną z małą architekturą (do głównych kosztów należałyby tutaj: wybrukowanie, zadaszenia, infrastruktura np. na kino letnie - stała konstrukcja do montażu ekranu), chodniki, ławki, mini amfiteatr (3-4 rzędy ławek zabudowanych kaskadowo, podwyższenie na scenę), infrastruktura zielono-niebieska (nasadzenia, fontanna). Przestrzeń miałaby być dostępna dla lokalnej społeczności, dla wynajmujących powierzchnie w budowanym w projekcie obiekcie i udostępniana byłaby na imprezy wystawiennicze plenerowe, kulturalne działania społeczne (typu street art, kino plenerowe, grupowe zajęcia/warsztaty kulturalne na zewnątrz). Chcemy w ramach projektu zrealizować założenia Nowego Europejskiego Bauhausu NEB i powyższe działania stanowiłyby istotny element w zakresie wymogu "włączenie". Czy ww. wydatki będą kwalifikowały się do wsparcia w ramach naboru?

             Dla każdej z wskazanych podstaw prawnych (art. 53, 55 i 56) przewidziano możliwość kwalifikowana m.in. robót budowalnych czy środków trwałych. Jeśli wydatki zaplanowane w projekcie spełnią wymogi kwalifikowalności przewidziane dla konkretnej podstawy prawnej wskazane w załączniku nr 6 do regulaminu wówczas możliwe jest wsparcie na wskazane w zapytaniu wydatki.

             Proszę mieć na uwadze, że w ramach 1 wniosku o dofinansowanie można ubiegać się o wsparcie albo infrastruktury kulturalnej albo sportowej/wielofunkcyjnej rekreacyjnej albo lokalnej.

             1. Czy VAT może być kwalifikowalny w przypadku fundacji, która nie może odzyskać VAT-u?

             Podatek VAT jest kosztem niekwalifikowalnym.

             1. Jaka jest różnica między „modernizacją" a „remontem" oraz „wyburzeniem" i „rozbiórką”, które przesądzają o kwalifikowalności wydatków?

             Dokumentacja dla naboru nie zawiera definicji dla wskazanych pojęć. Jako remont należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego. Natomiast modernizacja oznacza unowocześnienie, uwspółcześnienie, trwałe ulepszenie istniejącego obiektu budowlanego prowadzące do zwiększenia jego wartości użytkowej. Rozbiórka oznacza demontaż i usunięciu z przestrzeni określonego, istniejącego obiektu budowlanego lub jego części. Wyburzenie oznacza destrukcję istniejącego obiektu budowlanego lub jego części, które uniemożliwia odzyskanie materiałów, z których została ona zbudowana. Proszę również zapoznać się z dokumentem "Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027" i kwalifikowalnością dla naboru.

             1. Czy w ramach kosztów projektu można zburzyć stojący budynek?

             W ramach kategorii kosztów roboty budowlane można kwalifikować między innymi koszt wyburzenia budynków (a w przypadku innych naniesień – koszt ich likwidacji) znajdujących się na nieruchomości, na której zostanie zlokalizowany projekt. Należy zwrócić uwagę, że kosztem niekwalifikowalnym pozostają koszty remontu oraz rozbiórki.

             1. Koszty kwalifikowalne są na podstawie art. 53 rozp. 651, czy zatem punkty 5d i 5e są kosztami kwalifikowalnymi w tej dotacji?
             2. koszty operacyjne bezpośrednio związane z projektem lub działaniem kulturalnym, np. wynajem lub dzierżawa nieruchomości lub obiektów kulturalnych, koszty podróży i materiałów bezpośrednio związanych z projektem lub działaniem kulturalnym, koszty struktur architektonicznych na potrzeby wystaw i dekoracji scenicznych, wypożyczenie, dzierżawa i amortyzacja narzędzi, oprogramowania i sprzętu, koszty praw dostępu do utworów chronionych prawem autorskim oraz innych powiązanych treści chronionych prawem własności intelektualnej, koszty promocji oraz koszty ponoszone bezpośrednio w wyniku projektu lub działalności; koszty amortyzacji i koszty finansowania są kwalifikowalne tylko wówczas, gdy nie zostały objęte pomocą inwestycyjną;
             3. koszty personelu pracującego na rzecz instytucji kulturalnej lub obiektu dziedzictwa kulturowego lub projektu;

             Zgodnie z Kwalifikowalnością dla Naboru nr FESL-10.01.IP.01-100/24 - Pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego (na podstawie artykułu 53 Rozporządzenia Komisji (UE) numer 651/2014) nie obejmuje wsparcia kosztów personelu oraz kosztów operacyjnych. Szczegółowe informacje dotyczące kwalifikowalności wydatków wskazano w załączniku nr 6 do Regulaminu wyboru projektów pn. Kwalifikowalność dla naboru numer FESL-10.01.IP.01-100/24.

             1. Mam pytanie dotyczące możliwości zakwalifikowania kosztów wykonania inwentaryzacji dendrologicznej, operatu i planu ochrony zieleni (działanie pozwalające na uzyskanie punktów w ramach oceny merytorycznej). W ramach spotkania informacyjnego uzyskaliśmy informację o możliwości zakwalifikowania projektu budowlanego pod robotami budowlanymi bądź jako WNIP. Czy analogicznie można zrobić w przypadku ww. kosztów związanych z zapewnieniem ochrony drzew? W budżecie projektu, który jest planowany do złożenia pojawią się koszty robót budowlanych, a dokładniej prac ziemnych związanych z utworzeniem na terenie poprzemysłowym pola golfowego – czy analogicznie możemy te koszty ująć pod robotami budowlanymi bądź jako WNIP?

             Zgodnie z zasadami kwalifikowalności wydatków, koszt dotyczący robót i materiałów budowalnych dla uzyskania wsparcia musi spełniać warunki wskazane w załączniku nr 6 do Regulaminu wyboru projektów, w którym wskazano, że wydatki te (materiały i roboty budowlane) m.in. muszą zostać ujęte w aktywach beneficjenta i podlegać amortyzacji. Dlatego w przypadku dokumentacji projektowej jest to jak najbardziej możliwe. Jeśli dobrze rozumiem inwentaryzacja dendrologiczna jest usługą zleconą zewnętrznej firmie, która kończy się przygotowanym raportem. W ramach wydatków zaplanowanych dla naboru FESL-10.01.IP.01-100/24 nie ma możliwości kwalifikowania kosztów tj. usługi zewnętrzne. Jeśli chcieliby Państwo kwalifikować tego rodzaju wydatek wówczas musicie przeanalizować, czy zostanie on ujęty w aktywach beneficjenta i będzie podlegał amortyzacji. Warunek ten dotyczy wszystkich kosztów, które mogą zostać dofinansowanie w ramach omawianego naboru, czyli nie tylko robót budowlanych, ale również środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Jeśli usługa ta wpisuje się w którąś z kategorii kosztów i spełnia warunki kwalifikowalności określone dla danego kosztu wówczas można ją ująć jako koszt kwalifikowalny w projekcie. Jeśli natomiast inwentaryzacja nosi znamiona usługi, wówczas nie ma możliwości dofinansowania jej w tym naborze.

             1. Celem projektu będzie modernizacja i zapewnienie funkcji kulturalnej dla zdewastowanego obiektu, który po modernizacji wejdzie w większy obszar kulturalny, gdzie prowadzone są spotkania kulturalne i znajduje się muzeum. Budynek po modernizacji będzie przeznaczony dla zorganizowanych spotkań powyżej 50 osób, co z kolei implikuje konieczność zapewnienia drogi pożarowej. Bez tego budynek nie będzie mógł być oddany do użytku. Czy w takiej sytuacji koszty związane z powstaniem drogi pożarowej będą kosztem kwalifikowanym?

             Informuję, że zgodnie z zapisami wskazanymi w załączniku: Kwalifikowalność dla naboru numer FESL-10.01.IP.01-100/24 do wydatków niekwalifikowalnych zalicza się m.in.: „koszty materiałów i robót budowlanych związanych z budowaniem dróg i miejsc parkingowych lub o podobnej funkcjonalności”, w związku z powyższym przedmiotowy wydatek będzie kosztem niekwalifikowalnym.

             1. Czy budowa kompostownika przy obiekcie, który jest s kosztem niezbędnym do realizacji zadania może stanowić koszt kwalifikowalny?

             Zgodnie z zapisami wskazanymi w załączniku dot. kwalifikowalności - do wydatków kwalifikowalnych zaliczają się m.in. środki trwałe oraz roboty budowlane, w związku z powyższym, jeżeli wydatek będzie wpisywał się w którąś z tych kategorii kosztu i będzie spełniał warunki kwalifikowalności – wówczas może zostać uznany za wydatek kwalifikowalny.  Należy jednak pamiętać, że kwestia zasadności wydatku w projekcie zostanie oceniona na etapie oceny merytorycznej.

             1. Działka ma 2 hektary powierzchni, jednak z projektu zostaną wyłączone budynki o powierzchni 0,2 hektara. Czy we wniosku jako powierzchnie powinniśmy wskazać 2 hektary czy też 1,8? Dodatkowo, czy tereny wchodzące w teren będący celem projektu, ale przyległy bezpośrednio do budynków, które z tego projektu zostaną wyłączone – możemy zagospodarować na poczet projektu np. tworzenie zewnętrznych zadaszeń, stworzenie sceny, miejsca do organizowania spotkań.

              W ramach wydatków należy wykazać powierzchnie związane bezpośrednio z projektem, w związku z czym, z przedstawionych informacji wynika, że kwalifikowalna jest powierzchnia 1,8 hektara. Ponadto teren wokół budynków, który Wnioskodawca planuje zagospodarować do celów projektu, może zostać uznany za kwalifikowalny pod warunkiem, iż wydatek z tym związany będzie spełniał warunki kwalifikowalności tj. wydatki muszą zostać ujęte w aktywach beneficjenta i podlegać amortyzacji. Kwestia zasadności wydatku w projekcie zostanie oceniona na etapie oceny merytorycznej.

             1. Jakie koszty przeznaczone na potrzeby zagospodarowania terenu, poza robotami budowlanymi polegającymi na budowie budynku, mogą stanowić koszty kwalifikowane? Pragniemy wskazać, że zgodnie z treścią Przewodnika „Kwalifikowalność dla naboru numer FESL-10.01.IP.01-100/24” (dalej: „Przewodnik”) co do zasady roboty budowlane rozumiane jako: „a) materiały i roboty budowlane związane z realizowaną inwestycją, to jest: koszty budowy, modernizacji, prac konserwatorskich oraz restauratorskich. b) koszt wyburzenia budynków (a w przypadku innych naniesień – koszt ich likwidacji) znajdujących się na nieruchomości będącej lokalizacją projektu.” stanowią koszty kwalifikowane. Ponadto, zgodnie z pkt. 3.3. Przewodnika „W przypadku kosztów dotyczących zagospodarowania terenu musi on służyć wyłącznie celom projektu.” Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) GRUPA 1 Budynki i Lokale oraz Spółdzielcze Prawo do Lokalu Użytkowego i Spółdzielcze Własnościowe Prawo do Lokalu Mieszkalnego „W skład budynku, jako pojedynczego obiektu inwentarzowego, wlicza się także obiekty pomocnicze obsługujące dany budynek, przykładowo chodniki, dojazdy, podwórka, place, ogrodzenia, studnie.” Natomiast zgodnie z pkt VI ppkt 1. Przewodnika „Za koszty niekwalifikowalne uznaje się w szczególności: (…) koszty materiałów i robót budowlanych związanych z budowaniem dróg i miejsc parkingowych lub o podobnej funkcjonalności.”

             Zgodnie z załącznikiem „Kwalifikowalność dla naboru numer FESL-10.01.IP.01-100/24” katalog wydatków kwalifikowalnych jest katalogiem zamkniętym co oznacza, że wyłącznie wskazane w nim koszty mogą stanowić koszty kwalifikowalne, natomiast katalog kosztów niekwalifikowalnych jest katalogiem otwartym co oznacza, iż inne niż wskazane w nim koszty mogą również stanowić koszty niekwalifikowalne. Za koszty niekwalifikowalne uznaje się w szczególności wymienione w pkt. IV w wyżej wymienionym załączniku.

             1. Czy z kosztów robót budowlanych należy wydzielić jako koszty niekwalifikowane, wydatki związane z budowaniem dróg i miejsc parkingowych? Wydatki te powinny być alokowane do wartości budynku w ewidencji rachunkowej wnioskodawcy.

             Zgodnie z pkt. IV w załączniku „Kwalifikowalność dla naboru numer FESL-10.01.IP.01-100/24”, koszty materiałów i robót budowlanych związanych z budowaniem dróg i miejsc parkingowych lub o podobnej funkcjonalności, są kosztami niekwalifikowalnymi. Wnioskodawca ma możliwość wykazania przedmiotowych wydatków w ramach kosztów niekwalifikowalnych.

             1. Prace polegające na zagospodarowaniu terenu to m.in.:
             • ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
             • wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych,
             • doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody oraz odprowadzania lub utylizacji ścieków,
             • urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych;
             • zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego;
             • zapewnienia właściwej wentylacji, łączności telefonicznej
             • urządzenia składowisk materiałów i wyrobów.

             Czy z powyższych wydatków wyłącznie koszty zagospodarowania terenu związane z budowaniem dróg i miejsc należy uznać za koszty kwalifikowane?

             Zgodnie z pkt. IV w załączniku „Kwalifikowalność dla naboru numer FESL-10.01.IP.01-100/24” koszty materiałów i robót budowlanych związanych z budowaniem dróg i miejsc parkingowych lub o podobnej funkcjonalności są kosztami niekwalifikowalnymi. W przypadku kosztów dotyczących zagospodarowania terenu musi on służyć wyłącznie celom projektu. Zasadność wydatków będzie podlegać weryfikacji na etapie oceny spełnienia kryteriów merytorycznych.                                                                                                                    

             1. W dniu 14.03.2024r. zaktualizowany został dokument pn. Kwalifikowalność dla naboru numer FESL-10.01.IP.01-100/24. W zakresie kosztów kwalifikowanych dodano następujący zapis: „1. Za koszty niekwalifikowalne uznaje się w szczególności: (…) •MATERIAŁY I ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE ŹRÓDŁAMI WYTWARZAJĄCYMI ELEKTRYCZNOŚĆ LUB CIEPŁO W OPARCIU O PALIWA KOPALNE M.IN. WĘGIEL KAMIENNY, WĘGIEL BRUNATNY, ROPĘ NAFTOWĄ, GAZ ZIEMNY, TORF (…)”. Rozumiem, że w związku z powyższym CAŁA INSTALACJA ELEKTRYCZNA I GAZOWA STANOWI KOSZT NIEKWALIFIKOWANY? PROSZĘ O POTWIERDZENIE. Czyli kosztem kwalifikowanym może być objęta wyłącznie instalacja fotowoltaiczna lub pompa ciepła? W takich przypadkach kwalifikowany byłby: zakup, transport oraz instalacja paneli/pompy? Proszę o potwierdzenie.

             Wskazane wykluczenie dotyczy wykluczenia instalacji gazowej. Instalacja elektryczna jest kwalifikowalna. Do wsparcia kwalifikuje się instalacja fotowoltaiczna oraz pompa ciepła, pod warunkiem spełnienia warunków kwalifikowalności (w zależności czy Wnioskodawca uzna takie wydatki za roboty i materiały budowlane czy za środek trwały).

             III. WŁADANIE NIERUCHOMOŚCIĄ

             1. Celem projektu będzie zrewitalizowanie jednego z obiektów poprzemysłowych. Obiekt ten w chwili obecnej jest przez nas nabywany od dotychczasowego właściciela. Na prace w obiekcie zostało wydane pozwolenie na budowę w 2015 r. Do dnia dzisiejszego wykonywane były w obiekcie tak naprawdę tylko pozorne prace budowlane, natomiast prace te zostały ujęte w dzienniku budowy. Dlatego dla nas naturalnym podejściem jest konieczność zamknięcia obecnej inwestycji, następnie przeprowadzanie inwentaryzacji i po przygotowaniu dokumentacji technicznej wystąpienie o nowe pozwolenie na budowę. Jednak ze względu na fakt, iż obiekt ten również stanowi zabytek, proces ten może być bardzo czasochłonny, dlatego szukamy innego rozwiązania, które być może będzie akceptowalne. Definicja efektu zachęty ujęta w rozdziale 2.3. pkt. 3. regulaminu wyboru projektów brzmi: „Pamiętaj, że jesteś zobowiązany do zachowania efektu zachęty. Oznacza to, że realizację projektu możesz rozpocząć dopiero po złożeniu wniosku o dofinansowanie (sposób składania wniosku o dofinansowanie zgodnie z zapisami podrozdziału 3.1 niniejszego Regulaminu). Jeżeli rozpoczniesz projekt przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, nie zostanie on objęty wsparciem. Przez rozpoczęcie realizacji projektu rozumie się rozpoczęcie robót budowlanych związanych z inwestycją lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie związane z realizacją projektu, w tym zamówienie urządzenia lub inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna, zależnie od tego, co nastąpi najpierw. Za rozpoczęcie prac nie uznaje się zakupu gruntów, prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności”. Zgodnie z tą definicją weryfikowane jest czy Wnioskodawca nie rozpoczął tej inwestycji. Natomiast tak jak wspomniano wcześniej w chwili obecnej jesteśmy w trakcie procesu nabywania tej nieruchomości od zupełnie niepowiązanego podmiotu. W związku z powyższym czy jeżeli o dofinansowanie wystąpi nowy podmiot, który do wniosku przedłoży pozwolenie, na pierwotnego inwestora, który wykonał już jakieś prace, czy będzie to traktowane jako inwestycja już rozpoczęta, czy może skoro Wnioskodawcą jest zupełnie inny podmiot to w związku z tym spełniony zostanie efekt zachęty.

             Pozwolenie na budowę, które wymagane będzie na etapie podpisania umowy o dofinansowanie powinno być wystawione na Wnioskodawcę – nie na podmiot, który nie wnioskuje o dofinansowanie w ramach naboru. W przypadku jeżeli rozpoczęte zostały prace, które dotyczą zamierzenia projektu, bez względu na to na jaki podmiot wydane zostało pozwolenie na budowę, wówczas istnieje ryzyko, że efekt zachęty nie zostanie spełniony. Ocena tego, czy efekt zachęty zostanie spełniony zależy od treści dokumentów, które zostaną dostarczone wraz z wnioskiem o dofinansowanie oraz od zapisów samego wniosku (m.in. zakresu rzeczowo-finansowego). Ocena spełnienia efektu zachęty nie jest możliwa bez analizy dokumentacji dot. pozwolenia na budowę, dokumentacji projektowej oraz dziennika budowy. Znaczenie ma m.in. zakres prac, jaki został wymieniony w dzienniku budowy oraz zakres prac jaki zostanie opisany we wniosku o dofinansowanie.

             Podsumowując:

             • Załączając do wniosku o dofinansowanie pozwolenie na budowę z 2015 roku – Wnioskodawca musi się liczyć z ryzykiem, że efekt zachęty nie zostanie spełniony.
             • Najbezpieczniejszą sytuacją dla Wnioskodawcy będzie przeprowadzenie inwentaryzacji i po przygotowaniu dokumentacji technicznej wystąpienie o nowe pozwolenie na budowę.
             • Na moment złożenia wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca musi posiadać prawo do dysponowania nieruchomością, w której ma być zlokalizowany projekt. Weryfikacja w tym zakresie odbędzie się na podstawie załączonego do wniosku dokumentu poświadczającego prawo do dysponowania nieruchomością na potrzeby projektu uwzględniając również okres trwałości.
             1. Czy wystarczającym dokumentem potwierdzającym prawo do nieruchomości jest umowa przedwstępna nabycia nieruchomości z datą przeniesienia własności po czasie złożenia wniosku, jeżeli z dokumentów planistycznych (plan miejscowy) wynika możliwość zrealizowania inwestycji?

             Zgodnie z zapisami kryterium „Kwalifikowalność przedmiotowa projektu” weryfikacji podlegać będzie „Czy wnioskodawca ma prawo do dysponowania nieruchomością, w której ma być zlokalizowany projekt?”. Wyjaśnienie do przedmiotowego zapytania stanowi „Weryfikacja w tym zakresie odbędzie się na podstawie załączonego do wniosku dokumentu poświadczającego prawo do dysponowania nieruchomością na potrzeby projektu uwzględniając również okres trwałości.” W związku z powyższym, wskazana w zapytaniu umowa przedwstępna nabycia nieruchomości nie spełni wymogów dokumentu potwierdzającego prawem do dysponowania nieruchomości.

             IV. ANALIZA FINANSOWA I EKONOMICZNA

             1. Czy prognozę finansową należy przygotować dla nakładów, kosztów i przychodów związanych z realizacją projektu? Czy dla całości działalności firmy? Chodzi np. o amortyzację – należy podać tylko amortyzację wynikającą z inwestycji w projekcie czy z uwzględnieniem wielkości całej amortyzacji firmy? Podobnie przy tabelach zysków i strat w Zakładce Trwałość - mają obejmować jedynie dane wynikające z inwestycji czy z całej działalności firmy, w tym z inwestycji projektowej?

             Analizą finansową należy przygotować dla kosztów /przychodów związanych z realizacją projektu. Proszę o zapoznanie się również z instrukcją wypełniania analizy finansowej zawartą w arkuszu, znajdują się tam wskazówki w jaki sposób należy wypełnić poszczególne zakładki i pola.

             1. Definicja „zysku operacyjnego" i obliczanie kosztów - zgodnie z Regulaminem wyboru projektów: „Zysk operacyjny - różnica między zdyskontowanymi dochodami a zdyskontowanymi kosztami operacyjnymi w danym cyklu życia inwestycji, gdy różnica ta jest wartością dodatnią. KOSZTY OPERACYJNE obejmują koszty, takie jak koszty personelu, materiałów, zakontraktowanych usług, komunikacji, energii, konserwacji, czynszu, administracji, lecz NIE UWZGLĘDNIAJĄ, DO CELÓW NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA, KOSZTÓW AMORTYZACJI I KOSZTÓW FINANSOWANIA, JEŚLI ZOSTAŁY ONE OBJĘTE ZAKRESEM POMOCY INWESTYCYJNEJ". Czy takie założenie oznacza, że do kalkulacji kosztów włączamy koszty amortyzacji i finansowania, które nie zostały objęte zakresem pomocy inwestycyjnej?

             Do kalkulacji zysku operacyjnego nie wlicza się kosztów amortyzacji i finansowania, które zostały objęte zakresem inwestycji objętej dofinansowaniem. Te koszty nie są uwzględniane przy obliczaniu całkowitego kosztu działalności operacyjnej przed opodatkowaniem.

             1. Szanowni Państwo, zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie, w polu B.14 należy m.in. przeprowadzić analizę potrzeb środowiska społeczno-gospodarczego, w którym realizowany będzie projekt, uwzględniając te potrzeby. Jednocześnie w załączniku do wniosku jakim jest "Analiza Finansowa i Ekonomiczna"), zgodnie z instrukcją w ostatnim arkuszu należy przygotować analizę ekonomiczną dla projektu tj. opisać czynniki społeczno-gospodarcze, określ je ilościowo i jakościowo, biorąc pod uwagę wszystkie istotne społeczne, ekonomiczne i środowiskowe skutki realizacji projektu.

             Czyli w zasadzie, informacje jakie należy podać we wniosku i w analizie się dublują - jeżeli jest inaczej, proszę o wyjaśnienie jakie są różnice pomiędzy tymi formularzami? Jednocześnie w arkuszu (załącznik - analiza...) pn. "Analiza ekonomiczna" wpisane jest, że trzeba podać tylko Wnioski z analizy ekonomicznej. W związku z powyższym, proszę o doprecyzowanie, czy w arkuszu pn. "Analiza ekonomiczna" (załącznik "Analiza Finansowa i Ekonomiczna”) należy przeprowadzić i opisać całą analizę, czy tylko podać wnioski z tej analizy?

             Analiza, której należy dokonać w WOD w pkt. B.14 i Analiza ekonomiczna będąca częścią załącznika Analizy Finansowej i Ekonomicznej, częściowo mogą się ze sobą pokrywać. W punkcie B.14 WOD należy przeprowadzić analizę potrzeb środowiska społeczno-gospodarczego, przy skupieniu się na potrzebach. Natomiast załącznik Analiza Finansowa i Ekonomiczna, wymaga szerszego postępowania w przeprowadzeniu analizy czynników społeczno-gospodarczych, z uwzględnieniem elementów ilościowych i jakościowych, ponieważ jest to analiza ekonomiczna, w związku z czym należy odnieść się przede wszystkim do wartości ujętych w dokumencie.

             1. Proszę o wskazanie jaką stopę dyskontową należy przyjąć do wyliczenia zysku operacyjnego?

              Właściwą stopą dyskontową do wyliczenia zysku operacyjnego na potrzeby określenia wartości pomocy jest stopa dyskontowa wskazywana przez UOKiK  https://uokik.gov.pl/wyjasnienia-wzory-oraz-pomocne-pliki.

             1. Czy w regulaminie nie ma pomyłki w definicji zysku operacyjnego? Zysk operacyjny - różnica między zdyskontowanymi dochodami a zdyskontowanymi kosztami operacyjnymi w danym cyklu życia inwestycji, gdy różnica ta jest wartością dodatnią. Koszty operacyjne obejmują koszty, takie jak koszty personelu, materiałów, zakontraktowanych usług, komunikacji, energii, konserwacji, czynszu, administracji, lecz nie uwzględniają, do celów niniejszego rozporządzenia, kosztów amortyzacji i kosztów finansowania, jeśli zostały one objęte zakresem pomocy inwestycyjnej. Czy przypadkiem to nie chodzi o przychody zamiast dochodów?

             Definicja zysku operacyjnego wskazana w Regulaminie naboru jest poprawna. Wynika ona bezpośrednio z zapisów artykułu 2 ust. 32 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu Tekst mający znaczenie dla EOG.

              Bezpośredni link do zagadnienia:
              https://funduszeue.scp-slask.pl/czytaj/10_01_II_czesc


              WŁADANIE NIERUCHOMOŚCIĄ


              1. W przypadku gdy właściciel terenu poprzemysłowego użytkuje również fragment przylegający do swojego terenu (także teren poprzemysłowy), na podstawie umowy dzierżawy wieloletniej, to czy do wniosku można przyjąć sumę tych powierzchni (własność plus dzierżawa) objętych projektem?

              Na etapie składania wniosku wymagany jest dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością, która będzie wykorzystywana w projekcie. Wnioskodawca może podjąć się realizacji projektu na dwóch działkach. W sytuacji, gdy decyduje się na realizację na terenie działki, której jest właścicielem oraz działki dzierżawionej, zobowiązany jest on do wykazania dokumentacji, która potwierdzi, że dzierżawa obejmuje zarówno okres realizacji projektu, jak i okres trwałości.


              2. Nieruchomość, na której chcemy realizować projekt jest własnością miasta. Złożyliśmy do UM wniosek o użyczenie nieruchomości (do czasu otrzymania dofinansowania), a następnie o dzierżawę 15-letnią. Zaproponowano nam umowę użyczenia na 5 lat, z której będzie wynikało, że w razie otrzymania dofinansowania zawarta zostanie umowa dzierżawy 15-letniej. Czy dysponowanie taką umową użyczenia będzie wystarczające do przyjęcia, że spełnione zostało kryterium: "Czy wnioskodawca ma prawo do dysponowania nieruchomością, w której ma być zlokalizowany projekt. Weryfikacja w tym zakresie odbędzie się na podstawie załączonego do wniosku dokumentu poświadczającego prawo do dysponowania nieruchomością na potrzeby projektu uwzględniając również okres trwałości"? Dodam, że obowiązuje nas 3-letni okres trwałości.

              Wnioskodawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentu poświadczającego prawo do dysponowania nieruchomością. Dokument ten musi obejmować okres realizacji oraz trwałości projektu, który zależny jest od statusu przedsiębiorstwa. Zatem należy zweryfikować czy w okresie planowanego 5 letniego użyczenia Wnioskodawca zrealizuje projekt i przeprowadzi 3 letni okres trwałości.


              3. Proszę o informację czy to będzie wystarczające. Użyczający użycza, a Biorący w użyczenie pozyskuje w bezpłatne używanie nieruchomość będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy ... położoną w ... przy ulicy ..., stanowiącą część działki gruntu nr ..., karta mapy ..., obręb ..., zapisaną w księdze wieczystej nr ..., o pow. ... m2, zabudowaną budynkami o łącznej pow. ... m2 z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Ponowne wykorzystanie zabudowań i zagospodarowanie terenu na obszarze (...)”
              Umowa użyczenia obowiązuje od 27 lutego 2024 r. do 26 lutego 2029 r. (lub ewentualnie od 1 marca 2024 do 28 lutego 2029)
              Strony zobowiązują się zawrzeć najpóźniej do dnia 1 czerwca 2024 r. umowę dzierżawy której przedmiotem będzie nieruchomość objęta niniejszą umową.
              Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres na okres 15 lat, po uzyskaniu zgody Rady Miejskiej. Umowa dzierżawy będzie uprawniała Dzierżawcę do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
              Informuję, że dostarczony dokument, na podstawie, którego weryfikacji w ramach kryterium „Kwalifikowalność przedmiotowa projektu” będzie podlegać element – „Czy wnioskodawca ma prawo do dysponowania nieruchomością, w której ma być zlokalizowany projekt.

              Weryfikacja w tym zakresie odbędzie się na podstawie załączonego do wniosku dokumentu poświadczającego prawo do dysponowania nieruchomością na potrzeby projektu uwzględniając również okres trwałości.”, prowadzona będzie na podstawie całości dokumentu, w którym jednoznacznie będzie wskazane, że podmiot wnioskujący o dofinansowanie dysponuje prawem do swobodnego dysponowania nieruchomością w zakresie planowanego do realizacji projektu. Wskazane przez Państwa zapisy „Strony zobowiązują się zawrzeć najpóźniej do dnia 1 czerwca 2024 r. umowę dzierżawy której przedmiotem będzie nieruchomość objęta niniejszą umową.” oraz „Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres na okres 15 lat, po uzyskaniu zgody Rady Miejskiej.” wskazują, że na etapie aplikowania mogą Państwo nie posiadać prawa do dysponowania nieruchomością.


              4. Jeżeli w momencie składania wniosku nie będziemy właścicielem, ale na etapie oceny formalnej dostarczymy dokument zakupu (data zakupu późniejsza niż złożenie wniosku ale w trakcie oceny formalnej) czy to pozwoli nam spełnić kryterium?

              „Dokument poświadczający prawo do dysponowania nieruchomością” jest załącznikiem obligatoryjnym. W przypadku braku dokumentu, Wnioskodawca zostanie wezwany do jego dostarczenia na etapie oceny formalnej wniosku o dofinansowanie (data dokumentu może być późniejsza, niż data złożenia wniosku o dofinansowanie) . Proszę pamiętać, że na uzupełnienie wniosku o dofinansowanie, Wnioskodawca ma 7 dni od dnia następującego po dniu zamieszczenia wezwania w LSI2021 (przekazania wezwania). Należy pamiętać, że Wnioskodawca nie musi być właścicielem nieruchomości, może ją również wynajmować, czy dzierżawić. W takim przypadku należy dostarczyć akt notarialny/umowę najmu/dzierżawy.


              5. Wystarczającym dokumentem potwierdzającym prawo do nieruchomości jest umowa przedwstępna nabycia nieruchomości z datą przeniesienia własności po czasie złożenia wniosku, jeżeli z dokumentów planistycznych (plan miejscowy) wynika możliwość zrealizowania inwestycji?

              Zgodnie z zapisami kryterium „Kwalifikowalność przedmiotowa projektu” weryfikacji podlegać będzie „Czy wnioskodawca ma prawo do dysponowania nieruchomością, w której ma być zlokalizowany projekt?”. Wyjaśnienie do przedmiotowego zapytania stanowi „Weryfikacja w tym zakresie odbędzie się na podstawie załączonego do wniosku dokumentu poświadczającego prawo do dysponowania nieruchomością na potrzeby projektu uwzględniając również okres trwałości.” W związku z powyższym umowa przedwstępna nabycia nieruchomości nie spełni wymogów dokumentu potwierdzającego prawem do dysponowania nieruchomości.


              ANALIZA FINANSOWA I EKONOMICZNA


              1. Jak obliczana jest wartość dotacji? Zgodnie z informacją z dokumentacji maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania to 85%. Dodatkowo, pojawia się informacja, że kwota dofinansowania dla wydatków nie może przekroczyć różnicy między kosztami kwalifikowalnymi a zyskiem operacyjnym z inwestycji. W związku z czym czy wartość dofinansowania obliczana będzie jako 85% z sumy wydatków kwalifikowanych tj. Środki Trwałe/Dostawy, Wartości niematerialne i prawne, Roboty budowlane czy jako 85% z różnicy między kosztami kwalifikowanymi, a zyskiem operacyjnym.

              Wartość dotacji obliczana jest od kosztów kwalifikowalnych, czyli wartości inwestycji po odliczeniu kosztów niekwalifikowalnych - podatku VAT, kosztów niezbędnych do poniesienia w ramach projektu, które nie znajdują się z załączniku nr 6 Kwalifikowalność wydatków. Wysokość wsparcia nie może przekroczyć różnicy między kosztami kwalifikowalnymi, a zyskiem operacyjnym z inwestycji. W ramach załącznika „Analiza finansowa i ekonomiczna” istnieje możliwość wyliczenia prawidłowej kwoty wsparcia i poziomu dofinansowania.

              Zatem wyliczona kwota dofinansowania (będąca różnicą między wysokością kosztów kwalifikowalnych a zyskiem operacyjnym) nie może stanowić wartości wyższej niż 85% kosztów kwalifikowalnych projektu.


              2. Czy faktycznie zysk operacyjny należy policzyć dla okresu 15 lat, czy jednak zasadnie dla okresu trwałości projektu?

              Wedle instrukcji wykonywania analizy finansowej i ekonomicznej w jej okres mają być wliczone: faza inwestycyjna oraz operacyjna. Oznacza to, że w skład analizy wchodzi okres realizacji projektu oraz okres piętnastu lat po jego ukończeniu.


              3. Czy arkusz „Trwałość finansowa” należy uzupełnić w odniesieniu do samego projektu czy łącznej działalności wnioskodawcy z projektem?

              Arkusz „Trwałość finansowa” należy uzupełnić w odniesieniu do łącznej działalności Wnioskodawcy z projektem.


              4. Czy wyliczenia w poszczególnych arkuszach nie muszą być połączone aktywnymi linkami z arkuszem „Założenia”?

              Wyliczenia w poszczególnych arkuszach nie muszą być połączone aktywnymi linkami z arkuszem „Założenia”.


              5. Zgodnie z instrukcją w pliku „Okres odniesienia analizy (…) uwzględnia okres realizacji projektu i okres 15 lat po jego ukończeniu, tj. fazę inwestycyjną i operacyjną” – uwzględniając do tego 2-letni okres realizacji projektu, daje to łącznie 17 lat. Jednocześnie w arkuszu „Wartość rezydualna” uwzględniono tylko 15 kolumn (lat). Czy należy dodać w tym arkuszu dwa dodatkowe lata?

              W arkuszu „Wartość rezydualna” dla „okresu odniesienia analizy finansowej” jest 10 kolumn – tym samym należy dodać 7 kolumn.


              6. W zakresie informacji „Wysokość wsparcia nie może przekroczyć różnicy między kosztami kwalifikowalnymi a zyskiem operacyjnym z inwestycji”, w związku z powyższym:
              a. Za jaki okres należy zsumować zysk operacyjny na potrzeby oceny tego kryterium?
              b. Czy „zysk operacyjny” należy rozumieć jako (i) przychody ze sprzedaży pomniejszone o koszty operacyjne (w tym amortyzację) czy (ii) przychody ze sprzedaży i pozostałe przychody operacyjne pomniejszone o koszty operacyjne (w tym amortyzację) i pozostałe koszty operacyjne?
              c. Czy prawidłowo rozumiem, że na potrzeby oceny tego kryterium zysk operacyjny nie powinien być dyskontowany?
              d. Czy prawidłowo rozumiem, że np. w przypadku ubiegania się o dofinansowanie 85% do projektu na 20 mln PLN (czyli dofinansowanie 17 mln PLN), zakładany zysk operacyjny nie może przekraczać 3 mln PLN (20 mln PLN minus 17 mln PLN)?

              a. Należy zsumować zysk operacyjny z inwestycji - za okres realizacji projektu oraz 15 letni okres po zakończeniu realizacji projektu;
              b. Zgodnie z definicją „zysk operacyjny” - różnica między zdyskontowanymi dochodami a zdyskontowanymi kosztami operacyjnymi w danym cyklu życia inwestycji, gdy różnica ta jest wartością dodatnią. Koszty operacyjne obejmują koszty, takie jak koszty personelu, materiałów, zakontraktowanych usług, komunikacji, energii, konserwacji, czynszu, administracji, lecz nie uwzględniają, do celów niniejszego rozporządzenia, kosztów amortyzacji i kosztów finansowania, jeśli zostały one objęte zakresem pomocy inwestycyjnej;
              c. Zgodnie z definicją przedstawioną powyżej – zysk jest zdyskontowany;
              d. „Wysokość wsparcia nie może przekroczyć różnicy między kosztami kwalifikowalnymi a zyskiem operacyjnym z inwestycji”. Należy pamiętać, że wartość dofinansowania nie może przekroczyć 85% wsparcia.


              7. Czy trwałość projektu dla MŚP liczona jest na okres 3 lat czy 15 lat po zakończeniu projektu? Za jaki okres należy przyjąć zysk operacyjny z inwestycji (niezbędny do określenia wysokości dofinansowania)?

              Informuję, że okres trwałości po zakończeniu projektu wynosi 3 lata dla podmiotów z kategorii MSP lub 5 lat dla dużych przedsiębiorstw. Natomiast w przypadku analizy finansowej, wedle instrukcji, w zysk operacyjny musi zostać uwzględniona faza inwestycyjna oraz operacyjna. Oznacza to, że w skład analizy wchodzi okres realizacji projektu oraz okres 15 lat po jego ukończeniu.


              8. Czy jeżeli faktyczny zysk operacyjny z inwestycji (za wymagany okres 3/15 lat?) przekroczy założony ex ante zysk we wniosku o dofinansowanie, to czy po "wymaganym okresie" Beneficjent będzie musiał zawrócić dofinansowanie w wysokości "nadwyżki" zysku operacyjnego w stosunku do obliczeń z wniosku o dofinansowanie?

              Zysk (poziom dofinansowania) liczony jest ex-ante. Jeżeli warunki realizacji projektu zostaną niezmienne, nie będziemy przeliczać ponownie poziomu dofinansowania mimo zmiany wartości zysku operacyjnego. Jeżeli natomiast zostaną zmienione warunki realizacji, możliwe będzie ponowne przeliczenie poziomu dofinansowania i ponowna ocena projektu.

              Odnośnie trwałości to obowiązuje cały czas okres 3 lat dla MŚP.


              9. Czy wartość rezydualna wchodzi do zysku operacyjnego?

              W dokumencie „Wytyczne dotyczące zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym hybrydowych na lata 2021-2027” przedstawiona jest pełna definicja dotycząca wartości rezydualnej.

              Wartość rezydualna - potencjał finansowy lub ekonomiczny projektu w pozostałych latach jego trwania (życia ekonomicznego), obliczony w ostatnim roku okresu odniesienia przyjętego do analizy. Wartość ta będzie zerowa lub bliska zeru jeżeli okres odniesienia będzie zbliżony do okresu życia ekonomicznego danych aktywów trwałych.

              Jeżeli okres życia ekonomicznego aktywów trwałych przekracza okres odniesienia, wówczas okres ten kończy się z upływem roku, w którym całkowicie zamortyzują się te aktywa. Jeżeli natomiast okres życia ekonomicznego aktywów trwałych jest krótszy niż okres odniesienia, wówczas okres ten kończy się z upływem roku, w którym całkowicie zamortyzują się nakłady odtworzeniowe poniesione w okresie odniesienia, w czasie trwania amortyzacji.

              W analizie finansowej wartość rezydualna określana jest w oparciu o:
              a) bieżącą wartość netto przepływów pieniężnych, wygenerowanych przez projekt w pozostałych latach jego trwania (życia ekonomicznego), następujących po zakończeniu okresu odniesienia (patrz: Wykaz pojęć – okres odniesienia);
              b) inne metody, np. wycenę wartości aktywów trwałych netto, określoną przy wykorzystaniu metody i okresu amortyzacji zgodnych z polityką rachunkowości beneficjenta/operatora.

              W przypadku analizy ekonomicznej, metoda określania wartości rezydualnej jest zależna od metody zastosowanej w analizie finansowej:
              a) metoda bieżącą wartość netto przepływów ekonomicznych, wygenerowanych przez projekt w pozostałych latach jego trwania (życia ekonomicznego), następujących po zakończeniu okresu odniesienia (patrz: Wykaz pojęć – okres odniesienia), jeśli tę metodę zastosowana w analizie finansowej;
              b) zastosowanie odpowiedniego wskaźnika konwersji w stosunku do oszacowanej wartości aktywów trwałych, jeśli w analizie finansowej zastosowano jedną z „innych metod”, o których mowa w punkcie powyżej.

              W załącznikach po naborem FESL.10.01-IP.01-100/24 w folderze „Załączniki do wniosku o dofinansowanie” znajduje się Załącznik nr 7 - Analiza finansowa i ekonomiczna, tam znajduje się zakładka nr 5 „Wartość rezydualna”, w której, pod tabelą w polu tekstowym, opisany jest cały proces obliczania wartości rezydualnej.


              ZAŁĄCZNIKI DO WOD


              1. Jeśli wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowę w czasie oceny projektu, przed rozstrzygnięciem, to czy uznane będzie to jako sytuację potwierdzającą posiadanie pozwolenia na inwestycje?

              Zgodnie z zapisami kryterium „Pozwolenie na budowę” „Ocenie podlega czy Wnioskodawca posiada prawomocne i aktualne pozwolenie na budowę na inwestycję ujętą we wniosku o dofinansowanie. (…) 2 pkt – Wnioskodawca załącza do wniosku o dofinansowanie prawomocne i aktualne pozwolenie na budowę (…)”. Przedmiotowe oznacza, że w przypadku gdy do wniosku o dofinansowanie nie zostanie załączone prawomocne i aktualne pozwolenie na inwestycję Wnioskodawca otrzyma 0 pkt. Dostarczenie dokumentu w późniejszym terminie, w toku oceny merytorycznej, przed rozstrzygnięciem nie spowoduje możliwości przyznania 2 pkt.


              2. Zgodnie z załącznikiem 4 do regulaminu, w odniesieniu do dokumentów potwierdzających finansowanie projektu wskazano: "Powyższe dokumenty potwierdzające finansowanie projektu stanowią katalog zamknięty. Pozostałe dokumenty potwierdzające posiadanie środków własnych, niewpisujące się w powyższy katalog, stanowić będą dodatkowy załącznik. W przypadku gdy nie załączysz co najmniej jednego dokumentu z ww. katalogu, wówczas zostaniesz wezwany do jego dostarczenia. Niedostarczenie dokumentu z powyższego zamkniętego katalogu prowadzić będzie do negatywnej oceny formalnej wniosku." Czy powyższe oznacza, że do spełnienia wymogu wystarczy załączyć jeden z dokumentów z katalogu zamkniętego (np. wyciąg z rachunku bankowego), ale potwierdzenie finansowania projektu może być wykazane łącznie za pomocą takiego załącznika obowiązkowego i załącznika dodatkowego (np. promesy pożyczki od podmiotu innego niż instytucji finansowej zgodnej z definicją zawartą w Kodeksie Spółek Handlowych i nadzorowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego)?

              Zgodnie z Załącznikiem nr 4 Instrukcja wypełniania i składania WOD dla Naboru nr .: FESL.10.01-IP.01-100/24 – Wnioskodawca zobligowany jest załączyć do WOD co najmniej jeden dokument potwierdzający finansowanie projektu ze wskazanych dokumentów stanowiących katalog zamknięty. Wnioskodawca może udokumentować posiadanie środków finansowych na realizację projektu wyłącznie poprzez załączenie:

              • wyciągu z rachunku bankowego Wnioskodawcy, zaświadczenia bankowego/opinii bankowej o posiadaniu przez Wnioskodawcę na rachunku bankowym środków finansowych w określonej wysokości lub o posiadanej zdolności kredytowej. Zaświadczenie musi być potwierdzone przez bank. W przypadku przedstawienia przez Wnioskodawcę potwierdzenia posiadania środków na rachunku bankowym w postaci wygenerowanego z systemu wyciągu z konta bankowego podmiotu wnioskującego, musi on zawierać klauzulę stwierdzającą, że dokument jest wygenerowany automatycznie/nie wymaga pieczęci ani podpisów;
              • promesy kredytowej/ promesy leasingu finansowego / promesy pożyczki inwestycyjnej wystawionej na podstawie zweryfikowanej zdolności finansowej Wnioskodawcy przez instytucję finansową zgodną z definicją zawartą w Kodeksie Spółek Handlowych i nadzorowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego. W przypadku gdy ubiegasz się o wsparcie na raty leasingu finansowego wówczas załącz promesę leasingu;
              • umowy zawartej na kredyt obrotowy/ kredyt na rachunku bieżącym wraz z informacją Wnioskodawcy na temat wartości dostępnych środków finansowych, które zostaną przeznaczone na realizację projektu;
              • lokaty.

              Pozostałe dokumenty potwierdzające posiadanie środków własnych, niewpisujące się w powyższy katalog, stanowić będą dodatkowy załącznik. W przypadku gdy Wnioskodawca nie załączy co najmniej jednego dokumentu z ww. katalogu, wówczas zostanie wezwany do jego dostarczenia. Niedostarczenie dokumentu z powyższego zamkniętego katalogu prowadzić będzie do negatywnej oceny formalnej wniosku. Zgodnie z powyższym inne dokumenty niewpisujące się w katalog zamknięty stanowią wyłącznie dodatkowy załącznik.

              Należy pamiętać, że załączony dokument musi być aktualny na moment złożenia wniosku. Przez aktualny należy w tym przypadku rozumieć, nie starszy niż na dzień ogłoszenia naboru.


              3. Zgodnie z regulaminem wyboru projektów w działania 10.1 załącznikami niezbędnymi do WOD są m.in. załączniki dotyczące ochrony środowiska:

              • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z raportem oddziaływania na środowisko/ stosowny dokument potwierdzający, że dla danej inwestycji nie jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: opinia lub decyzja o umorzeniu postępowania (jeżeli inwestycja tego wymaga, a Ty posiadasz je na etapie składania WOD);
              • Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 odnośnie wpływu realizowanego projektu na obszary objęte siecią Natura 2000 (jeżeli inwestycja tego wymaga, a Ty posiadasz je na etapie składania WOD);


              Czy jeśli Wnioskodawca nie posiada w/w na etapie składania WOD, to niezależnie od tego czy inwestycja ich wymaga, czy nie - ich niezałączenie nie będzie brakiem formalnym WOD?

              Zgodnie z zapisami Regulaminu dla DZIAŁANIA 10.01, jeżeli Wnioskodawca posiada załączniki dotyczące ochrony środowiska na etapie składania WOD, to powinien je dołączyć (jeśli inwestycja tego wymaga). Natomiast jeżeli inwestycja wymaga złożenia załączników dotyczących ochrony środowiska, jednak na etapie składania WOD Wnioskodawca ich nie posiada, to najpóźniej przed podpisaniem umowy o dofinansowanie jest zobligowany, aby je dostarczyć.


              4. Proszę o informację dotyczącą naboru nr FESL-10.01.IP.01-100/24 - jaki dokument winien przedstawić przedsiębiorca (za wyjątkiem bazy OP TPP 2.0) aby kryterium - Projekt zagospodaruje tereny poprzemysłowe, zdewastowane, zdegradowane w celu wykorzystania na cele gospodarcze, środowiskowe, społeczne bądź edukacyjne zostało uznane za spełnione? Czy tylko należy scharakteryzować ten teren, czy jest potrzebny dokument z Urzędu Gminy – jeśli tak to jaki?

              Kryterium zostanie uznane za spełnione w przypadku, gdy projekt przyczyni się do zagospodarowania terenów poprzemysłowych, zdewastowanych, zdegradowanych. Tereny zagospodarowane muszą zostać przeznaczone na cele gospodarcze, środowiskowe, społeczne bądź edukacyjne.

              Przez teren poprzemysłowy, zdewastowany, zdegradowany należy rozumieć teren, który został poddany niekorzystnym dla ludzi lub środowiska przekształceniom lub zanieczyszczeniom, powodującym utratę albo ograniczenie wartości użytkowej gruntów i/lub obiektów w związku z realizowaną na nim lub oddziałującą na niego działalnością ludzką.

              Tereny takie to w szczególności:

              1. tereny poprzemysłowe, w tym pogórnicze, wskazane w bazie OPI TPP 2.0 i kolejnych aktualizacjach bazy;
              2. tereny, które przestały być miejscem działalności przemysłowej (m.in. wydobycie węgla kamiennego, brunatnego, torfu i łupków bitumicznych, działalność branż przemysłu charakteryzujących się wysoką intensywnością emisji gazów cieplarnianych, branż powiązanych z sektorem górnictwa) lub przestały pełnić funkcje pomocnicze dla tej działalności, np. magazynowo-składowe, socjalne lub transportowe, łącznie z obszarami niedokończonych inwestycji przemysłowych;
              3. tereny po zakończonej działalności przemysłowej, zaklasyfikowane obecnie lub uprzednio w ewidencji gruntów i budynków do terenów przemysłowych, kolejowych, wojskowych wraz z terenami, które przestały pełnić funkcje pomocnicze dla tych działalności;
              4. tereny niezurbanizowane, wymagające łagodzenia negatywnych skutków oddziałującej na nie w przeszłości bądź obecnie działalności przemysłowej. Będą to w szczególności zlikwidowane szyby, hałdy/składowiska, nieczynne osadniki, bocznice kolejowe, wyrobiska, tereny niestabilne z uwagi na wcześniejsze wydobycie bądź składowanie odpadów np. górniczych, tereny o zanieczyszczonym gruncie.

              Kryterium nie jest spełnione, kiedy oceniający uzna, że:

              • teren, na którym planuje się zlokalizować projekt nie stanowi terenu poprzemysłowego, zdewastowanego, zdegradowanego wpisującego się w wyżej wskazaną definicję oraz
              • w ramach projektu nie zostanie przeprowadzony proces zagospodarowania terenu poprzemysłowego, zdewastowanego, zdegradowanego wpisującego się w wyżej wskazaną definicję oraz
              • w wyniku realizacji projektu nie powstanie infrastruktura przeznaczona na cele gospodarcze, środowiskowe, społeczne bądź edukacyjne.

              Kryterium obowiązuje od momentu aplikowania przez cały okres realizacji projektu.

              Regulamin wyboru projektów wraz z załącznikami nie nakazują załączenia dokumentu potwierdzającego fakt, że teren jest poprzemysłowy, zdegradowany, zdewastowany. Może okazać się, że same zapisy we wniosku aplikacyjnym będą wystarczające aby ekspert mógł ocenić kryterium za spełnione. Wnioskodawca ma możliwość np. załączenia dokumentacji zdjęciowej, dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie inwentaryzacji przez rzeczoznawcę, dokument potwierdzający, że na danym terenie działalność prowadzona była przez zakład przemysłowy. Katalog dokumentów, które nie mają obligatoryjnego charakteru, może być szeroki.

               Bezpośredni link do zagadnienia:
               https://funduszeue.scp-slask.pl/czytaj/faq_10_1_1d


               Nabór nr FESL-10.01.IP.01-100/24


               WARUNKI DLA NABORU


               1. Przedsiębiorca planujący ubiegać się o dofinansowanie posiada zakład produkcyjny w centrum miasta. Działalność produkcyjna w najbliższym czasie musi zostać przeniesiona poza centrum miasta, co jest zgodne z gminnymi planami rozwoju. W momencie składania wniosku o dofinansowanie prawdopodobnie działalność produkcyjna nadal będzie prowadzona w budynkach objętych wnioskiem o dofinansowanie, natomiast w momencie rozpoczęcia realizacji projektu budynki te będą już opuszczone. W związku z powyższym prosimy o informację, czy fakt użytkowania budynków na cele przemysłowe w momencie składania wniosku o dofinansowanie może stanowić przyczynę odrzucenia wniosku z uwagi na literalne potraktowanie stwierdzenia, że projekt dotyczyć ma terenów poprodukcyjnych.

               Zgodnie z zapisami Kryteriów wyboru projektów FE SL 2021-2027 dla Działania 10.01. Wykorzystanie terenów zdegradowanych w celu rozwoju regionu poprzez inwestycje przedsiębiorstw, w ramach kryterium formalnego zerojedynkowego pn. Kwalifikowalność przedmiotowa projektu, ocenie podlegać będzie m.in. „czy na moment ogłoszenia naboru na terenie, na którym będzie zlokalizowany projekt nie jest prowadzona działalność przemysłowa”. Zgodnie z informacją wskazaną w zapytaniu, w momencie składania wniosku o dofinansowanie, w miejscu realizacji projektu będzie prowadzona działalność produkcyjna. Biorąc pod uwagę zarówno zapisy kryterium, jak i przedstawione w zapytaniu informacje, należy uznać, że planowany do złożenia projekt mógłby zostać odrzucony na etapie oceny formalnej, na podstawie kryterium Kwalifikowalność przedmiotowa projektu, z tytułu niespełnienia wyżej przytoczonego elementu kryterium.


               2. Czy inwestycja zaplanowana we wniosku może być częścią większej inwestycji? Przykładowo planowana jest rewitalizacja budynku, przy czym w jego części planowana jest działalność spełniająca kryteria naboru (część kwalifikowana), natomiast w drugiej części planowana jest np. działalność stricte produkcyjna (część niekwalifikowana). Jeżeli tak, to czy konieczne będzie osobne pozwolenie na budowę czy OOŚ?

               Zaplanowana inwestycja w ramach projektu może być częścią większej inwestycji przedsiębiorcy, pod warunkiem, że złożony wniosek dotyczył będzie odrębnego projektu, który będzie miał swoje cele i rezultaty i będzie samodzielnie działał. Możliwe będzie wydzielenie przestrzeni dotyczącej projektu realizowanego w ramach dotacji. Pozwolenie na budowę może być wydane na całość większej inwestycji, jednakże należy pamiętać, że warunkiem koniecznym pozostaje spełnienie efektu zachęty. W związku z czym należy mieć na względzie, że rozpoczęcie realizacji robót ujętych pozwoleniem może ten warunek naruszać.


               3. Zgodnie z Regulaminem wyboru projektów pomoc będzie przyznawana na podstawie art. 53, 55, 56 Rozporządzenia Komisji (UE) 651/2014. W Regulaminie oraz w zał. nr 6 – Kwalifikowalność – widnieje zapis, iż pomoc na infrastrukturę lokalną (na podstawie art. 56) „może zostać przeznaczona na zbudowanie lub modernizację lokalnej infrastruktury, która dotyczy infrastruktury przyczyniającej się na poziomie lokalnym do poprawy otoczenia biznesu i środowiska konsumenckiego oraz do modernizacji i rozwoju bazy przemysłowej”. Regulamin naboru wskazuje, iż na infrastrukturze lokalnej wnioskodawca nie może prowadzić własnej działalności produkcyjnej lub usługowej, innej niż udostępnianie w oparciu o otwarte, przejrzyste i niedyskryminujące zasady, za które pobierana będzie cena odpowiadająca cenie rynkowej. W związku z powyższym:

               • Czy infrastruktura lokalna może być udostępniana w oparciu o otwarte, przejrzyste i niedyskryminujące zasady na warunkach rynkowych podmiotowi powiązanemu z wnioskodawcą?

               • Zgodnie z zapisami regulaminu na wytworzonej infrastrukturze nie można prowadzić własnej działalności produkcyjnej. Czy zatem z uwagi na przywołany wyżej zapis dotyczący „rozwoju bazy przemysłowej” infrastruktura wytworzona w ramach projektu może być udostępniona na przejrzystych, rynkowych zasadach na działalność produkcyjną innemu podmiotowi?

               Biorąc pod uwagę zapisy dokumentacji dla naboru nr FESL-10.01.IP.01-100/24:

               • infrastruktura lokalna może być udostępniana podmiotowi powiązanemu z wnioskodawcą pod warunkiem zachowania otwartych, przejrzystych i niedyskryminujących zasad rynkowych,
               • w ramach naboru Wnioskodawca może udostępnić wspartą infrastrukturę lokalną na działalność produkcyjną innemu podmiotowi o ile odbędzie się to w oparciu o otwarte, przejrzyste i niedyskryminujące zasady. Należy również pamiętać że celem Działania 10.01 jest wsparcie projektów, których celem jest zagospodarowanie terenów i obiektów na terenach poprzemysłowych, zdewastowanych i zdegradowanych na cele gospodarcze, środowiskowe, społeczne, edukacyjne z wyłączeniem celów mieszkaniowych (w tym działalność deweloperską).

               Proszę mieć również na względzie, że inwestycje realizowane w ramach naboru nr FESL.10.01-IP.01-100/24 finansowane są ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, w związku z czym należy uwzględnić również brak możliwości wsparcia inwestycji wyłączonych z zakresu wsparcia przedmiotowym rozporządzeniem oraz rozporządzeniami, które stanowią podstawę udzielenia wsparcia.


               4. Czy w ramach naboru może powstać infrastruktura do prowadzenia działalności gospodarczej np. usługowa, handlowa?

               Zgodnie z zapisami SZOP FE SL 2021-2027 dla działania FESL.10.01 Wykorzystanie terenów zdegradowanych w celu rozwoju regionu poprzez inwestycje przedsiębiorstw, którego celem jest zagospodarowanie terenów i obiektów na terenach poprzemysłowych, zdewastowanych i zdegradowanych na cele gospodarcze, środowiskowe, społeczne, edukacyjne z wyłączeniem celów mieszkaniowych (w tym działalność deweloperską) - „Tereny te nie będą mogły być przeznaczone na działalność produkcyjną Wnioskodawcy (przez działalność produkcyjną należy rozumieć produkcję produktów, a nie świadczenie usług).” W związku z powyższym nie ma przeciwskazań do powstania infrastruktury do prowadzenia działalności gospodarczej np. usługowej czy handlowej.


               5. Projekt zagospodaruje tereny poprzemysłowe, zdewastowane, zdegradowane w celu wykorzystania na cele gospodarcze, środowiskowe, społeczne bądź edukacyjne.
               Czy według zapisu konkursu to tylko tereny pogórnicze i tereny towarzyszące?
               Czy terenami poprzemysłowymi i zdewastowanym mogą być tereny po PGR (przemysł rolniczy), wojskowe, czy tereny po przemyśle ciężkim?

               Definicja terenów poprzemysłowych, zdegradowanych, zdewastowanych została wskazana między innymi w kryteriach wyboru projektów oraz w Instrukcji wypełniania i składania wniosków o dofinansowanie:

               Przez teren poprzemysłowy, zdewastowany, zdegradowany należy rozumieć teren, który został poddany niekorzystnym dla ludzi lub środowiska przekształceniom lub zanieczyszczeniom, powodującym utratę albo ograniczenie wartości użytkowej gruntów i/lub obiektów w związku z realizowaną na nim lub oddziałującą na niego działalnością ludzką.

               Tereny takie to w szczególności:

               • tereny poprzemysłowe, w tym pogórnicze, wskazane w bazie OPI TPP 2.0 i kolejnych aktualizacjach bazy;
               • tereny, które przestały być miejscem działalności przemysłowej (m.in. wydobycie węgla kamiennego, brunatnego, torfu i łupków bitumicznych, działalność branż przemysłu charakteryzujących się wysoką intensywnością emisji gazów cieplarnianych, branż powiązanych z sektorem górnictwa) lub przestały pełnić funkcje pomocnicze dla tej działalności, np. magazynowo - składowe, socjalne lub transportowe, łącznie z obszarami niedokończonych inwestycji przemysłowych;
               • tereny po zakończonej działalności przemysłowej, zaklasyfikowane obecnie lub uprzednio w ewidencji gruntów i budynków do terenów przemysłowych, kolejowych, wojskowych wraz z terenami, które przestały pełnić funkcje pomocnicze dla tych działalności;
               • tereny niezurbanizowane, wymagające łagodzenia negatywnych skutków oddziałującej na nie w przeszłości bądź obecnie działalności przemysłowej. Będą to w szczególności zlikwidowane szyby, hałdy/składowiska, nieczynne osadniki, bocznice kolejowe, wyrobiska, tereny niestabilne z uwagi na wcześniejsze wydobycie bądź składowanie odpadów np. górniczych, tereny o zanieczyszczonym gruncie.

               Dodatkowo informuję, że nie ma konieczności, aby teren, na którym realizowany będzie projekt, był łącznie terenem poprzemysłowym, zdewastowanym i zdegradowanym, aby można było uznać, że wpisuje się w definicję terenu poprzemysłowego. Jednocześnie informuję, że przedmiotowa kwestia oceniana jest podczas oceny merytorycznej. Oznacza to, że Eksperci, po weryfikacji informacji wskazanych przez Wnioskodawcę na etapie złożenia WOD (zarówno w formularzu wniosku, jak i w załącznikach), decydują o kwestii spełniania tego kryterium, jak i pozostałych kryteriów merytorycznych. Ponadto teren, na którym Wnioskodawca planuje realizować projekt, musi wpisywać się w definicję wskazaną w kryterium pn. "Projekt zagospodaruje tereny poprzemysłowe, zdewastowane, zdegradowane w celu wykorzystania na cele gospodarcze, środowiskowe, społeczne bądź edukacyjne", co oznacza, że jeśli nie stanowi terenu poprzemysłowego, zdewastowanego, zdegradowanego, wpisującego się we wskazaną w kryterium definicję, kryterium zostanie uznane za niespełnione. Równocześnie jednak "katalog" tychże terenów, określony w kryterium, nie jest "katalogiem" zamkniętym, a jedynie przykładami precyzującymi jakie tereny mogą się mieścić w definicji.


               6. Czy w przypadku infrastruktury łączącej funkcje infrastruktury lokalnej z rekreacyjną, biorąc pod uwagę możliwość wyboru tylko jednej kategorii, należy wybrać dominującą wg przeznaczonej na dany cel kwoty, czy powierzchni, czy jeszcze innego kryterium?

               Wniosek może dotyczyć wsparcia udzielanego wyłącznie w oparciu o jedną z podstaw prawnych, tj. albo art. 53 albo 55 albo 56 rozporządzenia Komisji (UE) 651/2014.


               7. Czy w przypadku infrastruktury lokalnej w postaci budowy lokalnego parku handlowego, po zrealizowaniu inwestycji, można powierzyć zarządzanie obiektem innemu podmiotowi, a jeśli tak, to czy ten podmiot też musi być wybrany poprzez bazę konkurencyjności?

               Informuję, że zarządzanie wytworzoną infrastrukturą lokalną przez inny podmiot, który będzie udostępniał innym podmiotom powierzchnię wytworzone w ramach projektu infrastruktury lokalnej nie jest możliwe, o czym świadczą zapisy Regulaminu wyboru projektów. To na Wnioskodawcy spoczywa obowiązek udostępnienia innym podmiotom infrastruktury lokalnej, która nie może być przez te podmioty dalej udostępniana kolejnym podmiotom. Proszę również pamiętać, że wytworzona infrastruktura musi być udostępniana zainteresowanym użytkownikom w oparciu o otwarte, przejrzyste i niedyskryminujące zasady.


               8. Czy dla spełnienia kryterium polegającego na udostępnianiu infrastruktury organizacjom pożytku publicznego, podmiotom działającym w obszarze kultury, sportu i rekreacji (pkt. 17 Tabeli nr 1 Kryteriów wyboru projektów) wystarczy udostępnianie infrastruktury podmiotom działającym w obszarze kultury, sportu i rekreacji, które nie mają statusu organizacji pożytku publicznego?

               Wskazany w definicji kryterium zapis nie oznacza, że organizacje pożytku publicznego, podmioty działające w obszarze kultury, sportu i rekreacji należy traktować łącznie. Należy przez to rozumieć, że Wnioskodawca mógłby np. udostępnić infrastrukturę podmiotom w obszarze kultury, sportu i rekreacji, bez dookreślenia że takowa jest uznana za organizację pożytku publicznego. Należy jednak pamiętać, że Wnioskodawca może udostępniać infrastrukturę wyłącznie w oparciu o otwarte, przejrzyste i niedyskryminujące zasady.


               9. Czy dla spełnienia kryterium polegającego na przywróceniu na cele gospodarcze, środowiskowe, społeczne lub edukacyjne obiektu ujętego w rejestrze zabytków Województwa Śląskiego (pkt. 17 Tabeli nr 1 Kryteriów wyboru projektów) wystarczy przywróceniu na te cele obiektu ujętego w gminnej ewidencji zabytków?

               Biorąc pod uwagę wskazany aspekt, którym jest przyznanie punktów za przywrócenie na cele gospodarcze, środowiskowe, społeczne lub edukacyjne obiektu ujętego w rejestrze zabytków Województwa Śląskiego, nie jest wystarczającym ujęcie obiektu w gminnej ewidencji zabytków gminy leżącej na obszarze województwa śląskiego. W celu otrzymania punktów w ramach przedmiotowego elementu kryterium, należy udowodnić, że obiekt został ujęty w rejestrze zabytków prowadzonym przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dla Województwa Śląskiego, a zatem jest objęty jedną z form ochrony zabytków, o których mowa w art. 7 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Gminna ewidencja zabytków nie stanowi sama w sobie formy ochrony zabytków, ale służy gminom do realizacji zadań ochronnych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przy kształtowaniu środowiska.


               10. Czy dofinansowanie w ramach „Pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną” może objąć infrastrukturę typu SPA?

               Infrastruktura typu SPA może być wsparta w oparciu o „Pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną”, przy czym należy pamiętać, że wydatki w ramach projektu nie mogą dotyczyć jedynie SPA, ponieważ artykuł 55 Rozporządzenia Komisji (UE) numer 651/2014 stanowi, że na wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną składa się zaplecze rekreacyjne o wielofunkcyjnym charakterze oferujące w szczególności usługi kulturalne i rekreacyjne, z wyjątkiem parków rozrywki i obiektów hotelowych. Należy również pamiętać o spełnieniu wszystkich warunków kwalifikowalności dla wydatków, które określone są w Załączniku nr 6 do Regulaminu wyboru projektów pn.: „Kwalifikowalność dla naboru numer FESL-10.01.IP.01-100/24”.


               11. W ramach projektu wnioskodawca planuje zrealizować inwestycję budowlaną (budowa budynku w ramach infrastruktury lokalnej) na terenie działki będącej własnością wnioskodawcy. Działka położona jest na dawnych terenach kopalni. Działka w przeszłości była składowiskiem drewna z torowiskiem, a następnie została poddana rewitalizacji – teren jest wyrównany, usunięte są naziemne pozostałości działalności kopalnianej (składowiska drewna i torów), obsiany trawą, zasadzono drzewa. Pod ziemią mogą jednak znajdować się pozostałości dawnych budowli, nasyp niebudowlany czy gruz. Czy w związku z pełnioną w przeszłości funkcją i lokalizacją na terenach dawnej kopalni, wyżej opisany teren może w dalszym ciągu (po wstępnej rewitalizacji) być traktowany, zgodnie z zapisami Kryteriów wyboru, jako teren poprzemysłowy, zdewastowany, zdegradowany, „teren, który został poddany niekorzystnym dla ludzi lub środowiska przekształceniom lub zanieczyszczeniom, powodującym utratę albo ograniczenie wartości użytkowej gruntów i/lub obiektów w związku z realizowaną na nim lub oddziałującą na niego działalnością ludzką”? W szczególności chcielibyśmy zakwalifikować go jako „2) tereny, które przestały być miejscem działalności przemysłowej (m.in. wydobycie węgla kamiennego, brunatnego, torfu i łupków bitumicznych, działalność branż przemysłu charakteryzujących się wysoką intensywnością emisji gazów cieplarnianych, branż powiązanych z sektorem górnictwa) lub przestały pełnić funkcje pomocnicze dla tej działalności, np. magazynowo - składowe, socjalne lub transportowe, łącznie z obszarami niedokończonych inwestycji przemysłowych”.

               Proszę o analizę czy zrealizowane dotychczas prace miały charakter faktycznie rewitalizacji czy też rekultywacji. Generalnie, teren musi zostać zrekultywowany przed rozpoczęciem realizacji projektu (zgodnie z zapisami regulaminu wyboru projektów, w ramach projektu nie będzie wspierana rekultywacja). Z przytoczonego opisu wynika, że miała raczej miejsce rekultywacja, a nie rewitalizacja. Jednak analizując przedstawione informacje, można przyjąć, że brak jest przeciwskazań do spełnienia warunków dotyczących definicji terenów poprzemysłowych, zdewastowanych, zdegradowanych.


               12. Jak należy rozumień realizację w ramach naboru zasady „zanieczyszczający płaci” – czy wnioskodawca będący właścicielem terenu zdegradowanego (opisanego wyżej) aplikując o wsparcie musi przedstawić dokumenty świadczące o wyczerpaniu wszelkich środków prawnych (odwołania, rekompensaty, wyroki sądowe) związanych z wystąpieniem o zadośćuczynienie szkody w środowisku lub likwidacji zanieczyszczenia (np. wystąpiono do zakładu górniczego lub SRK o naprawę szkody)? Czy w powyższym przypadku uznać należy, że szkody zostały „naprawione” poprzez wstępną rewitalizację działki? Czy przyjąć należy zgodnie z zapisami Kryteriów wyboru oraz zapisami Regulaminu (s. 25-26), iż „zasada „zanieczyszczający płaci” jest spełniona w przypadku, gdy właścicielem obszaru/terenu „zanieczyszczonego”, na którym prowadzone są prace objęte projektem jest wnioskodawca będący przedsiębiorstwem (jak w naszym przypadku) lub gdy władztwo tego obszaru/terenu powierzone zostało takiemu podmiotowi. W tym ujęciu Wnioskodawca nie jest traktowany jako „zanieczyszczający”. ”?

               Przyjmuje się, iż zasada „zanieczyszczający płaci” jest spełniona w przypadku, gdy właścicielem obszaru/terenu „zanieczyszczonego”, na którym prowadzone są prace objęte projektem jest Wnioskodawca będący przedsiębiorstwem lub gdy władztwo tego obszaru/terenu powierzone zostało takiemu podmiotowi. Pod warunkiem, że spełnione są założenia, że podmiot przejmując własność (lub władztwo) terenu „zanieczyszczonego” był świadomy konieczności przeprowadzenia działań niwelujących „zanieczyszczenie”, ponieważ:

               • nie było możliwe ustalenie podmiotu, który spowodował „zanieczyszczenie”,
               • nie było/jest możliwe pociągnięcie do odpowiedzialności podmiotu gospodarczego, od którego obszar/teren ten został przejęty np. z uwagi na jego upadłość lub niewypłacalność, a wobec niemożności wyegzekwowania od podmiotu zobowiązanego do usunięcia odpadów, powinien sam usunąć te odpady,
               • podmiot gospodarczy nie został prawnie zobowiązany do podjęcia takich działań w okresie prowadzenia działalności lub po jej zaprzestaniu.


               13. Czy jeśli w ramach inwestycji wnioskodawca wybuduje budynek infrastruktury lokalnej „przyczyniającej się na poziomie lokalnym do poprawy otoczenia biznesu” (wsparcie w oparciu art. 56 rozporządzenia Komisji (UE) 651/2014), to czy wnioskodawca na wspartej infrastrukturze lokalnej nie będzie mógł prowadzić własnej działalności usługowej (np. organizacja szkoleń zawodowych dla pracowników firm regionu górnośląskiego)? Czy możliwe jest w takim przypadku jedynie udostępnianie wybudowanej infrastruktury lokalnej (budynku) na warunkach rynkowych innym podmiotom na prowadzenie przez nie działalności usługowej np. dotyczącej usług otoczenia biznesu?

               Na wspartej infrastrukturze lokalnej Wnioskodawca nie może prowadzić własnej działalności produkcyjnej lub usługowej (innej niż udostępnianie), oznacza to, że podmiot realizujący projekt nie może prowadzić własnej działalności usługowej np. organizacja szkoleń.


               14. Czy istnieją wymogi ograniczające rodzaj podmiotów, którym wnioskodawca może udostępnić wybudowaną infrastrukturę lokalną? Przykładowo czy można udostępnić infrastrukturę, oczywiście na warunkach rynkowych, w oparciu o otwarte, przejrzyste i niedyskryminujące zasady, podmiotowi powiązanemu z wnioskodawcą np. spółce córce?

               Zgodnie z zapisami artykułu 56 Rozporządzenia Komisji (UE) numer 651/2014 infrastruktura lokalna musi być udostępniana zainteresowanym użytkownikom w oparciu o otwarte, przejrzyste i niedyskryminujące zasady. Cena pobierana za użytkowanie lub sprzedaż infrastruktury odpowiada cenie rynkowej, natomiast wszelkie koncesje lub inne formy powierzenia osobie trzeciej eksploatacji infrastruktury udzielane są na otwartych, przejrzystych i niedyskryminacyjnych zasadach, z należytym poszanowaniem obowiązujących zasad udzielania zamówień. W związku z powyższym, nie ma ograniczeń, co do rodzajów podmiotów, którym infrastruktura może być udostępniana, pod warunkiem spełnienia zasad wynikających z treści przytoczonego artykułu.


               15. Czy jeśli w ramach projektu firma planuje zbudować obiekt infrastruktury sportowej bądź rekreacyjnej, to może na niej prowadzić własną działalność usługową? (a jedynie nie może działalności produkcyjnej?) Czy analogicznie do infrastruktury lokalnej również może jedynie udostępnić infrastrukturę sportową innym podmiotom? Jak należy rozumieć zapis „na wspartej infrastrukturze kulturalnej albo sportowej lub wielofunkcyjnej infrastrukturze rekreacyjnej nie możesz prowadzić własnej działalności produkcyjnej ale możesz prowadzić własną działalność usługową”?

               W przypadku udostępniania infrastruktury sportowej należy pamiętać, aby nie była ona wykorzystywana wyłącznie przez jednego użytkownika (np. jeden klub sportowy) uprawiającego sport zawodowo. Ponadto wykorzystanie infrastruktury sportowej przez innych użytkowników uprawiających sport zawodowo lub amatorsko musi stanowić co najmniej 20% jej potencjału czasowego rocznie. Analogicznie, jak w przypadku infrastruktury lokalnej infrastruktura sportowa również musi być udostępniana zainteresowanym użytkownikom w oparciu o otwarte, przejrzyste i niedyskryminujące zasady. Wszelkie koncesje lub inne formy powierzenia osobie trzeciej eksploatacji infrastruktury udzielane są na otwartych, przejrzystych i niedyskryminacyjnych zasadach, z należytym poszanowaniem obowiązujących zasad udzielania zamówień. Należy również pamiętać, że w przypadku udostępnienia infrastruktury sportowej zawodowym klubom sportowym warunki cenowe muszą być udostępnione do publicznej wiadomości. Natomiast zapis „na wspartej infrastrukturze kulturalnej albo sportowej lub wielofunkcyjnej infrastrukturze rekreacyjnej nie możesz prowadzić własnej działalności produkcyjnej ale możesz prowadzić własną działalność usługową” należy rozumieć literalnie, czyli na wspartej infrastrukturze Wnioskodawca nie może prowadzić działalności produkcyjnej, natomiast może prowadzić działalność usługową, jednocześnie spełniając warunki wynikające z zapisów art.55 Rozporządzenia Komisji (UE) numer 651/2014. Działalność usługowa nie musi się ograniczać jedynie do udostępniania.


               16. Czy w przypadku ubiegania się o pomoc na infrastrukturę lokalną obiekt może być obiektem wielofunkcyjnym, tj. dotyczyć działalności hotelarskiej, restauracyjnej, najmu powierzchni biurowych wraz z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną, jako dodatkową działalnością wspomagającą? Zgodnie z Rozporządzeniem 651/2014 w ramach wsparcia na infrastrukturę lokalną finansowanie przeznaczone na zbudowanie lub modernizację lokalnej infrastruktury, które dotyczy infrastruktury przyczyniającej się na poziomie lokalnym do poprawy otoczenia biznesu i środowiska konsumenckiego oraz do modernizacji i rozwoju bazy przemysłowej. Wszystkie wskazane powyżej funkcje obiektu spełniają powyższy warunek, przyczyniając się w sposób kompleksowy do poprawy otoczenia biznesu.

               Należy pamiętać, że wniosek o dofinansowanie może dotyczyć wsparcia udzielanego wyłącznie w oparciu o jedną z podstaw prawnych, tj. albo art. 53 albo 55 albo 56 rozporządzenia Komisji (UE) 651/2014. Istnieje możliwość, aby w ramach infrastruktury lokalnej przygotować infrastrukturę o różnym przeznaczeniu, tj. np. najem powierzchni biurowych wraz z częścią restauracyjną. Proszę mieć na uwadze, że w ramach infrastruktury lokalnej nie można wspierać takiej infrastruktury, która ma inne, dedykowane w rozporządzeniu 651/2014 źródło pomocy. Zatem infrastruktura sportowo-rekreacyjna nie może zostać wsparta w ramach infrastruktury lokalnej (może ona zostać wsparta w ramach art. 55).


               17. Czy w ramach ogłoszonego naboru możliwe byłoby sfinansowanie farmy fotowoltaicznej?

               Wniosek może dotyczyć wsparcia udzielanego wyłącznie w oparciu o jedną z podstaw prawnych, tj. albo art. 53 albo 55 albo 56 rozporządzenia Komisji (UE) 651/2014.

               W ramach Działania 10.01 Wnioskodawca może uzyskać wsparcie na projekt, którego celem jest zagospodarowanie terenów i obiektów na terenach poprzemysłowych, zdewastowanych i zdegradowanych na cele gospodarcze, środowiskowe, społeczne, edukacyjne z wyłączeniem celów mieszkaniowych (w tym działalność deweloperską). W wyniku realizacji projektu należy utworzyć infrastrukturę kulturalną bądź infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną bądź infrastrukturę lokalną, o której mowa w ww. art. 53, 55 i 56 rozporządzenia Komisji (UE) 651/2014. Zatem farma fotowoltaiczna nie może zostać wsparta w ramach naboru.


               18. Proszę o informacje dotyczące możliwości realizacji w ramach naboru FESL-10.01.IP.01-100/24 projektu, realizowanego przez podmiot z sektora MŚP, dotyczącego utworzenia na terenach poprzemysłowych domu opieki społecznej?

               Zgodnie z zapisami regulaminu wyboru projektów „w ramach Działania 10.01 możesz uzyskać wsparcie na projekt, którego celem jest zagospodarowanie terenów i obiektów na terenach poprzemysłowych, zdewastowanych i zdegradowanych na cele gospodarcze, środowiskowe, społeczne, edukacyjne z wyłączeniem celów mieszkaniowych (w tym działalność deweloperską). W wyniku realizacji projektu utworzysz infrastrukturę kulturalną bądź infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną bądź infrastrukturę lokalną, o której mowa w art. 53, 55 i 56 rozporządzenia Komisji (UE) 651/2014.Utworzona infrastruktura lokalna, sportowa lub wielofunkcyjna infrastruktura rekreacyjna musi być udostępniana przez Ciebie zainteresowanym użytkownikom w oparciu o otwarte, przejrzyste i niedyskryminujące zasady. W takim przypadku cena pobierana za użytkowanie infrastruktury odpowiada cenie rynkowej. Nie możesz udostępniać wytworzonej w ramach projektu infrastruktury podmiotowi, który zamierza także udostępniać infrastrukturę.” Na wspartej infrastrukturze lokalnej nie można prowadzić własnej działalności produkcyjnej lub usługowej (innej niż udostępnianie, o którym mowa wyżej), zatem prowadzenie tam domu opieki społecznej przez Wnioskodawcę jest niedopuszczalne. Ponadto należy zaznaczyć, że realizacja projektu jest możliwa wyłącznie na terenach poprzemysłowych, zdewastowanych, zdegradowanych.


               19. Czy w związku z zasadą „zanieczyszczający płaci” wnioskodawca musi przy składaniu wniosku przedstawić dowód, że teren inwestycji jest zanieczyszczony (np. ekspertyzę)?

               W przypadku, gdy Wnioskodawca posiadana wspomniany dowód wskazanym jest aby załączył go do wniosku o dofinansowanie. Zasada „zanieczyszczający płaci” oceniana jest podczas oceny merytorycznej wniosku. Eksperci mają możliwość wezwania w trakcie wyjaśnień do dostarczenia dokumentacji pozwalającej na ocenę danego kryterium.


               20. Czy stwierdzenie w ekspertyzie występowania zanieczyszczenia terenu inwestycji jest przeszkodą do przyznania dofinansowania, jeśli wnioskodawca zadeklaruje usunięcie tych zanieczyszczeń na własny koszt przed przystąpieniem do realizacji projektu?

               Występowanie zanieczyszczenia terenu inwestycji nie powinno być przeszkodą do przyznania dofinansowania, jeśli faktycznie wnioskodawca zadeklaruje usunięcie tych zanieczyszczeń na własny koszt. Proszę mieć na względzie, że w ramach działania 10.1 nie jest kwalifikowalny proces rekultywacji. Wnioskodawca zatem powinien we własnym zakresie przeprowadzić ten proces. W trakcie oceny merytorycznej weryfikowane będzie m.in. spełnienie zasady „zanieczyszczający płaci”. Eksperci mają możliwość wzięcia pod uwagę faktu prowadzenia procesu rekultywacji na moment złożenia wniosku oraz zakończenia go przed rozpoczęciem realizacji projektu. ION będzie miała również możliwość wezwania np. na etapie kontraktacji do przedstawienia informacji/dokumentu potwierdzającego zakończenie procesu rekultywacji.


               21. Co należy rozumieć pod pojęciem opisu działania, iż w wyniku projektu powstanie infrastruktura lokalna, kulturalna lub o charakterze rekreacyjnym bądź sportowym z przeznaczeniem na cele nie tylko gospodarcze, ale też środowiskowe, społeczne i edukacyjne z wykluczeniem celów mieszkaniowych. Co dokładnie należy rozumieć pod pojęciem cele gospodarcze?

               Poprzez cel gospodarczy należy rozumieć wszystkie zachowania faktyczne o charakterze gospodarczym, których celem jest osiągnięcie zysków oraz działania, które realizowane są w związku z obrotem gospodarczym, w celu zaspokojenia potrzeb osób fizycznych lub jednostek gospodarczych.


               22. Zwracam się z prośbą o informację, czy w ramach działania FESL.10.01., pod rewaloryzację obszarów przemysłowych będę podlegały obszary, które stanowią tereny zapadliskowe po działalności górniczej prowadzonej tuż przed II wojną światową, które po wojnie zostały częściowo nadsypane i utworzono na nich bazy należące do huty a w następnych latach bazy remontowo - transportowe. W ostatnich kilkudziesięciu latach teren ten również stanowił bazę transportową ze stacją benzynową. Obecnie, od kilku lat, teren jest nieużytkowany. W aktualnym wypisie z rejestru gruntów działki tego terenu są oznaczone symbolem Bi (inne tereny zabudowane) , natomiast w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren ten oznaczony jest jako "tereny obsługi komunikacyjnej." Z archiwalnych wypisów z rejestru gruntów wynika, że teren ten wcześniej miał oznaczenia Ba (tereny przemysłowe).

               W ramach Działania 10.01 można uzyskać wsparcie na projekt, którego celem jest zagospodarowanie terenów i obiektów na terenach poprzemysłowych, zdewastowanych i zdegradowanych na cele gospodarcze, środowiskowe, społeczne, edukacyjne z wyłączeniem celów mieszkaniowych (w tym działalność deweloperską). W wyniku realizacji projektu można utworzyć infrastrukturę kulturalną bądź infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną, bądź infrastrukturę lokalną, o której mowa w art. 53, 55 i 56 rozporządzenia Komisji (UE) 651/2014. Głównym beneficjentem naboru pozostaje sektor przedsiębiorczości, który ma na celu działania związane z zagospodarowaniem terenów poprzemysłowych, w tym w szczególności pogórniczych, obiektów poprzemysłowych, zdewastowanych, zdegradowanych jak również ich adaptacją. W wyniku wsparcia na terenach poprzemysłowych, zdewastowanych i zdegradowanych powstanie infrastruktura lokalna, kulturalna lub o charakterze rekreacyjnym bądź sportowym z przeznaczeniem na cele nie tylko gospodarcze, ale też środowiskowe, społeczne i edukacyjne. Zapisy kryteriów określają co rozumiane jest przez teren poprzemysłowy, zdewastowany, zdegradowany:

               Przez teren poprzemysłowy, zdewastowany, zdegradowany należy rozumieć teren, który został poddany niekorzystnym dla ludzi lub środowiska przekształceniom lub zanieczyszczeniom, powodującym utratę albo ograniczenie wartości użytkowej gruntów i/lub obiektów w związku z realizowaną na nim lub oddziałującą na niego działalnością ludzką.

               Tereny takie to w szczególności:

               1. tereny poprzemysłowe, w tym pogórnicze, wskazane w bazie OPI TPP 2.0 i kolejnych aktualizacjach bazy;
               2. tereny, które przestały być miejscem działalności przemysłowej (m.in. wydobycie węgla kamiennego, brunatnego, torfu i łupków bitumicznych, działalność branż przemysłu charakteryzujących się wysoką intensywnością emisji gazów cieplarnianych, branż powiązanych z sektorem górnictwa) lub przestały pełnić funkcje pomocnicze dla tej działalności, np. magazynowo - składowe, socjalne lub transportowe, łącznie z obszarami niedokończonych inwestycji przemysłowych;
               3. tereny po zakończonej działalności przemysłowej, zaklasyfikowane obecnie lub uprzednio w ewidencji gruntów i budynków do terenów przemysłowych, kolejowych, wojskowych wraz z terenami, które przestały pełnić funkcje pomocnicze dla tych działalności;
               4. tereny niezurbanizowane, wymagające łagodzenia negatywnych skutków oddziałującej na nie w przeszłości bądź obecnie działalności przemysłowej.

               Będą to w szczególności zlikwidowane szyby, hałdy/składowiska, nieczynne osadniki, bocznice kolejowe, wyrobiska, tereny niestabilne z uwagi na wcześniejsze wydobycie bądź składowanie odpadów np. górniczych, tereny o zanieczyszczonym gruncie.

               Kryterium nie jest spełnione, kiedy oceniający uzna, że:

               • teren, na którym planuje się zlokalizować projekt nie stanowi terenu poprzemysłowego, zdewastowanego, zdegradowanego wpisującego się w wyżej wskazaną definicję oraz
               • w ramach projektu nie zostanie przeprowadzony proces zagospodarowania terenu poprzemysłowego, zdewastowanego, zdegradowanego wpisującego się w wyżej wskazaną definicję oraz
               • w wyniku realizacji projektu nie powstanie infrastruktura przeznaczona na cele gospodarcze, środowiskowe, społeczne bądź edukacyjne.

               Jeżeli Państwa teren wpisuje się w jeden z wyżej wymienionych zakresów, to wtedy kryterium zostanie spełnione. Należy pamiętać, że celem projektu nie jest rewaloryzacja ale zagospodarowanie terenów, o czym mowa w akapicie pierwszym niniejszej odpowiedzi.

               Dodatkowo informuję, że nie ma konieczności, aby teren, na którym realizowany będzie projekt, był łącznie terenem poprzemysłowym, zdewastowanym i zdegradowanym, aby można było uznać, że wpisuje się w definicję terenu poprzemysłowego. Jednocześnie informuję, że przedmiotowa kwestia oceniana jest podczas oceny merytorycznej. Oznacza to, że Eksperci, po weryfikacji informacji wskazanych przez Wnioskodawcę na etapie złożenia WOD (zarówno w formularzu wniosku, jak i w załącznikach), decydują o kwestii spełniania tego kryterium, jak i pozostałych kryteriów merytorycznych. Ponadto teren, na którym Wnioskodawca planuje realizować projekt, musi wpisywać się w definicję wskazaną w kryterium pn. "Projekt zagospodaruje tereny poprzemysłowe, zdewastowane, zdegradowane w celu wykorzystania na cele gospodarcze, środowiskowe, społeczne bądź edukacyjne", co oznacza, że jeśli nie stanowi terenu poprzemysłowego, zdewastowanego, zdegradowanego, wpisującego się we wskazaną w kryterium definicję, kryterium zostanie uznane za niespełnione. Równocześnie jednak "katalog" tychże terenów, określony w kryterium, nie jest "katalogiem" zamkniętym, a jedynie przykładami precyzującymi jakie tereny mogą się mieścić w definicji.


               23. Czy w ramach Działania 10.01 Wykorzystanie terenów zdegradowanych w celu rozwoju regionu poprzez inwestycje przedsiębiorstw wsparciu może zostać odrestaurowana elewacja oraz wykonana przebudowa i adaptacja wraz z zakupem wyposażenia części budynku kamienicy z przeznaczeniem na utworzenie prywatnej kliniki/ przychodni dentystycznej/ortodontycznej?

               Zgodnie z zapisami regulaminu wyboru projektów „w ramach Działania 10.01 możesz uzyskać wsparcie na projekt, którego celem jest zagospodarowanie terenów i obiektów na terenach poprzemysłowych, zdewastowanych i zdegradowanych na cele gospodarcze, środowiskowe, społeczne, edukacyjne z wyłączeniem celów mieszkaniowych (w tym działalność deweloperską). W wyniku realizacji projektu utworzysz infrastrukturę kulturalną bądź infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną bądź infrastrukturę lokalną, o której mowa w art. 53, 55 i 56 rozporządzenia Komisji (UE) 651/2014.Utworzona infrastruktura lokalna, sportowa lub wielofunkcyjna infrastruktura rekreacyjna musi być udostępniana przez Ciebie zainteresowanym użytkownikom w oparciu o otwarte, przejrzyste i niedyskryminujące zasady. W takim przypadku cena pobierana za użytkowanie infrastruktury odpowiada cenie rynkowej. Nie możesz udostępniać wytworzonej w ramach projektu infrastruktury podmiotowi, który zamierza także udostępniać infrastrukturę.”

               Na wspartej infrastrukturze lokalnej nie można prowadzić własnej działalności produkcyjnej lub usługowej (innej niż udostępnianie, o którym mowa wyżej), zatem prowadzenie tam prywatnej kliniki przez Wnioskodawcę jest niedopuszczalne. Ponadto należy zaznaczyć, że realizacja projektu jest możliwa wyłącznie na terenach poprzemysłowych, zdewastowanych, zdegradowanych.


               24. Jak można udowodnić, że projekt obejmuje tereny poprzemysłowe, zdegradowane itp.? Poza wpisami do bazy OPPI lub wpisu do GPR.

               Zgodnie z zapisami kwalifikowalności teren poprzemysłowy , zdewastowany, zdegradowany stanowi teren, który został poddany niekorzystnym dla ludzi lub środowiska przekształceniom lub zanieczyszczeniom, powodującym utratę albo ograniczenie wartości użytkowej gruntów i/lub obiektów w związku z realizowaną na nim lub oddziałującą na niego działalnością ludzką.

               Tereny takie to w szczególności:

               1. tereny poprzemysłowe, w tym pogórnicze, wskazane w bazie OPI TPP 2.0 i kolejnych aktualizacjach bazy;
               2. tereny, które przestały być miejscem działalności przemysłowej (m.in. wydobycie węgla kamiennego, brunatnego, torfu i łupków bitumicznych, działalność branż przemysłu charakteryzujących się wysoką intensywnością emisji gazów cieplarnianych, branż powiązanych z sektorem górnictwa) lub przestały pełnić funkcje pomocnicze dla tej działalności, np. magazynowo - składowe, socjalne lub transportowe, łącznie z obszarami niedokończonych inwestycji przemysłowych;
               3. tereny po zakończonej działalności przemysłowej, zaklasyfikowane obecnie lub uprzednio w ewidencji gruntów i budynków do terenów przemysłowych, kolejowych, wojskowych wraz z terenami, które przestały pełnić funkcje pomocnicze dla tych działalności;
               4. tereny niezurbanizowane, wymagające łagodzenia negatywnych skutków oddziałującej na nie w przeszłości bądź obecnie działalności przemysłowej. Będą to w szczególności zlikwidowane szyby, hałdy/składowiska, nieczynne osadniki, bocznice kolejowe, wyrobiska, tereny niestabilne z uwagi na wcześniejsze wydobycie bądź składowanie odpadów np. górniczych, tereny o zanieczyszczonym gruncie.

               Jak wynika z powyższego wpisanie terenu w bazę OPI TPP 2.0 jest jedną z opcji, a definicja nie wskazuje wprost, że wpis do GPR stanowi automatycznie o uznaniu, że projekt będzie realizowany na terenie poprzemysłowym, zdegradowanym, zdewastowanym. Zgodnie z zapisami Instrukcji wypełniania wniosków teren taki należy szczegółowo opisać we wniosku o dofinansowanie oraz można załączyć dokumentację potwierdzającą ten fakt (np. poświadczenie z urzędu gminy, dokumentację zdjęciową, dane z archiwum).

               Dodatkowo informuję, że nie ma konieczności, aby teren, na którym realizowany będzie projekt, był łącznie terenem poprzemysłowym, zdewastowanym i zdegradowanym, aby można było uznać, że wpisuje się w definicję terenu poprzemysłowego. Jednocześnie informuję, że przedmiotowa kwestia oceniana jest podczas oceny merytorycznej. Oznacza to, że Eksperci, po weryfikacji informacji wskazanych przez Wnioskodawcę na etapie złożenia WOD (zarówno w formularzu wniosku, jak i w załącznikach), decydują o kwestii spełniania tego kryterium, jak i pozostałych kryteriów merytorycznych. Ponadto teren, na którym Wnioskodawca planuje realizować projekt, musi wpisywać się w definicję wskazaną w kryterium pn. "Projekt zagospodaruje tereny poprzemysłowe, zdewastowane, zdegradowane w celu wykorzystania na cele gospodarcze, środowiskowe, społeczne bądź edukacyjne", co oznacza, że jeśli nie stanowi terenu poprzemysłowego, zdewastowanego, zdegradowanego, wpisującego się we wskazaną w kryterium definicję, kryterium zostanie uznane za niespełnione. Równocześnie jednak "katalog" tychże terenów, określony w kryterium, nie jest "katalogiem" zamkniętym, a jedynie przykładami precyzującymi jakie tereny mogą się mieścić w definicji.


               25. Zwracam się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie czy lokalizacja przy ul. Sportowa 21 w Gliwicach kwalifikuje się do udziału w konkursie o numerze FESL.10.01-IP.01-100/24. Chciałbym uzyskać informacje dotyczące spełniania warunków wymaganych w ramach tego konkursu dla wspomnianej lokalizacji.

               W ramach kryterium merytorycznego „Projekt zagospodaruje tereny poprzemysłowe, zdewastowane, zdegradowane w celu wykorzystania na cele gospodarcze, środowiskowe, społeczne bądź edukacyjne” wskazano definicję terenu poprzemysłowy, zdewastowany, zdegradowany.

               Kryterium zostanie uznane za spełnione w przypadku, gdy projekt przyczyni się do zagospodarowania terenów poprzemysłowych, zdewastowanych, zdegradowanych. Tereny zagospodarowane muszą zostać przeznaczone na cele gospodarcze, środowiskowe, społeczne bądź edukacyjne.

               Przez teren poprzemysłowy, zdewastowany, zdegradowany należy rozumieć teren, który został poddany niekorzystnym dla ludzi lub środowiska przekształceniom lub zanieczyszczeniom, powodującym utratę albo ograniczenie wartości użytkowej gruntów i/lub obiektów w związku z realizowaną na nim lub oddziałującą na niego działalnością ludzką.

               Tereny takie to w szczególności:

               1. tereny poprzemysłowe, w tym pogórnicze, wskazane w bazie OPI TPP 2.0 i kolejnych aktualizacjach bazy;
               2. tereny, które przestały być miejscem działalności przemysłowej (m.in. wydobycie węgla kamiennego, brunatnego, torfu i łupków bitumicznych, działalność branż przemysłu charakteryzujących się wysoką intensywnością emisji gazów cieplarnianych, branż powiązanych z sektorem górnictwa) lub przestały pełnić funkcje pomocnicze dla tej działalności, np. magazynowo-składowe, socjalne lub transportowe, łącznie z obszarami niedokończonych inwestycji przemysłowych);
               3. tereny po zakończonej działalności przemysłowej, zaklasyfikowane obecnie lub uprzednio w ewidencji gruntów i budynków do terenów przemysłowych, kolejowych, wojskowych wraz z terenami, które przestały pełnić funkcje pomocnicze dla tych działalności;
               4. tereny niezurbanizowane, wymagające łagodzenia negatywnych skutków oddziałującej na nie w przeszłości bądź obecnie działalności przemysłowej. Będą to w szczególności zlikwidowane szyby, hałdy/składowiska, nieczynne osadniki, bocznice kolejowe, wyrobiska, tereny niestabilne z uwagi na wcześniejsze wydobycie bądź składowanie odpadów np. górniczych, tereny o zanieczyszczonym gruncie.

               Jeżeli teren mieszczący się pod wskazanym przez Panią adresem spełnia definicję terenu poprzemysłowego zdewastowanego lub zdegradowanego istnieje możliwość aplikowanie o wsparcie w ramach naboru FESL.10.01-IP.01-100/24.

               Dodatkowo informuję, że nie ma konieczności, aby teren, na którym realizowany będzie projekt, był łącznie terenem poprzemysłowym, zdewastowanym i zdegradowanym, aby można było uznać, że wpisuje się w definicję terenu poprzemysłowego. Jednocześnie informuję, że przedmiotowa kwestia oceniana jest podczas oceny merytorycznej. Oznacza to, że Eksperci, po weryfikacji informacji wskazanych przez Wnioskodawcę na etapie złożenia WOD (zarówno w formularzu wniosku, jak i w załącznikach), decydują o kwestii spełniania tego kryterium, jak i pozostałych kryteriów merytorycznych. Ponadto teren, na którym Wnioskodawca planuje realizować projekt, musi wpisywać się w definicję wskazaną w kryterium pn. "Projekt zagospodaruje tereny poprzemysłowe, zdewastowane, zdegradowane w celu wykorzystania na cele gospodarcze, środowiskowe, społeczne bądź edukacyjne", co oznacza, że jeśli nie stanowi terenu poprzemysłowego, zdewastowanego, zdegradowanego, wpisującego się we wskazaną w kryterium definicję, kryterium zostanie uznane za niespełnione. Równocześnie jednak "katalog" tychże terenów, określony w kryterium, nie jest "katalogiem" zamkniętym, a jedynie przykładami precyzującymi jakie tereny mogą się mieścić w definicji.


               26. Czy w ramach naboru inwestycja może być realizowana na terenie zdewastowanym a dokładnie tereny i obiekty po byłym Państwowym Gospodarstwie Rolnym (PGR) poprzez modernizacje obiektów folwarcznych na cel kultury? Infrastruktura kulturalna - infrastruktura, o której mowa w art. 53 rozporządzenia Komisji (UE) 651/2014. Czy w ramach naboru inwestycja może być realizowana na terenie zdewastowanym a dokładnie tereny powojskowe ( byłe obiekty jednostek wojskowych, koszary, budynki specjalne ) poprzez modernizacje obiektów na cele Kulturalne. Infrastruktura kulturalna - infrastruktura, o której mowa w art. 53 rozporządzenia Komisji (UE) 651/2014.

               1. Wsparcie nie jest kierowane wprost na zagospodarowanie terenów rolniczych, należy zatem uwiarygodnić, że tereny te mają charakter terenów zdegradowanych, zdewastowanych, poprzemysłowych;
               2. W definicji (pkt 3) wskazano, że wsparciem objęte zostaną tereny po zakończonej działalności przemysłowej, zaklasyfikowane obecnie lub uprzednio w ewidencji gruntów i budynków do terenów przemysłowych, kolejowych, wojskowych wraz z terenami, które przestały pełnić funkcje pomocnicze dla tych działalności. Oznacza to, że wskazane tereny powojskowe, które jak wskazuje definicja, zaklasyfikowane są obecnie lub były uprzednio w ewidencji gruntów i budynków do terenów wojskowych można potencjalnie kwalifikować jako teren wskazany w definicji terenów poprzemysłowych, zdewastowanych i zdegradowanych.

               Dodatkowo informuję, że nie ma konieczności, aby teren, na którym realizowany będzie projekt, był łącznie terenem poprzemysłowym, zdewastowanym i zdegradowanym, aby można było uznać, że wpisuje się w definicję terenu poprzemysłowego. Jednocześnie informuję, że przedmiotowa kwestia oceniana jest podczas oceny merytorycznej. Oznacza to, że Eksperci, po weryfikacji informacji wskazanych przez Wnioskodawcę na etapie złożenia WOD (zarówno w formularzu wniosku, jak i w załącznikach), decydują o kwestii spełniania tego kryterium, jak i pozostałych kryteriów merytorycznych. Ponadto teren, na którym Wnioskodawca planuje realizować projekt, musi wpisywać się w definicję wskazaną w kryterium pn. "Projekt zagospodaruje tereny poprzemysłowe, zdewastowane, zdegradowane w celu wykorzystania na cele gospodarcze, środowiskowe, społeczne bądź edukacyjne", co oznacza, że jeśli nie stanowi terenu poprzemysłowego, zdewastowanego, zdegradowanego, wpisującego się we wskazaną w kryterium definicję, kryterium zostanie uznane za niespełnione. Równocześnie jednak "katalog" tychże terenów, określony w kryterium, nie jest "katalogiem" zamkniętym, a jedynie przykładami precyzującymi jakie tereny mogą się mieścić w definicji.


               KWALIFIKOWALNOŚĆ


               1. W związku z ogłoszonym naborem proszę o informację czy kosztem kwalifikowanym może być tylko remont istniejącej tkanki czy można budować nowy obiekt na zdegradowanym gruncie? Jeżeli tylko remont istniejących obiektów wchodzi w grę to w przypadku obiektu 2-piętrowego czy można wybudować dodatkowe kondygnacje do osiągnięcia IV kondygnacji (wymóg konserwatora zabytków).

               Zgodnie z załącznikiem nr 6 do Regulaminu projektu, za koszty niekwalifikowalne uznaje się w szczególności (i m.in.) koszty remontu, w związku z czym wskazane w zapytaniu wydatki/kategoria związane/a z remontem są niekwalifikowalne. Odnośnie budowy nowego obiektu na zdegradowanym gruncie, również szczegółowa kwalifikowalność oraz zasady kwalifikowalności zostały opisane w załączniku nr 6 do Regulaminu projektu w ramach kategorii kosztów roboty budowalne kwalifikowalne są: m.in. materiały i roboty budowlane związane z realizowaną inwestycją, to jest: koszty budowy, modernizacji. Poprzez budowę należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego (zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane). Należy również pamiętać, że inwestycje planowane w ramach naboru nie mogą być realizowane w partnerstwach, a podmiot wnioskujący o dofinansowanie musi posiadać prawa do dysponowania nieruchomością stanowiącą miejsce realizacji projektu.


               2. W związku z planowanym naborem wniosków w ramach działania 10.01 Wykorzystanie terenów zdegradowanych w celu rozwoju regionu poprzez inwestycje przedsiębiorstw zwracam się z pytaniem czy w ramach konkursu dopuszczana będzie formuła „zaprojektuj i wybuduj”?

               W odpowiedzi na pytanie informuję, że w naborze w ramach działania 10.1 nie planuje się wykluczenia realizacji wydatków związanych z materiałami i robotami budowlanymi w formule "Zaprojektuj i wybuduj".


               3. Proszę o wyjaśnienie, czy w ramach realizowanego w projekcie zagospodarowania terenu, służącego wyłącznie celom projektu, możemy z dotacji sfinansować koszty materiałów i robót budowlanych związanych z budowaniem dróg i miejsc parkingowych? Wątpliwość dotyczy punktu VI pakt. 1 Załącznika nr 6 - Kwalifikowalność.

               W ramach działania 10.01 niekwalifikowalne są koszty materiałów i robót budowlanych związanych z budowaniem dróg i miejsc parkingowych lub o podobnej funkcjonalności.


               4. Według regulaminu i wydatków kwalifikowanych w ramach naboru FESL-10.01.IP.01-100/24 Wykorzystanie terenów zdegradowanych w celu rozwoju regionu poprzez inwestycje przedsiębiorstw wszelkie drogi oraz parkingi są wykluczone z takich wydatków. A co w przypadku parkingu podziemnego, który będzie integralną częścią projektowanego budynku? Czy też będzie to wydatek ponoszony w całości przez beneficjenta?

               Zgodnie z załącznikiem nr 6 do Regulaminu wyboru projektów – Kwalifikowalność, za koszty niekwalifikowalne uznaje się m.in. „koszty materiałów i robót budowlanych związanych z budowaniem dróg i miejsc parkingowych lub o podobnej funkcjonalności”. W przypadku kosztów materiałów i robót budowlanych związanych z budowaniem parkingu podziemnego, który będzie integralną częścią projektowanego budynku, koszty te są niekwalifikowalne. W omawianej kwestii należy odnieść się do funkcjonalności budowanej przestrzeni (parkingu podziemnego) a nie do jej położenia względem budynku (parking podziemny, parking na dachu budynku, parking przed budynkiem itp.).


               5. Proszę o wyjaśnienie jak rozumieć zapis załącznika nr 6, zgodnie z którym wydatkami niekwalifikowalnymi są koszty pośrednie. W szczególności: Czy niekwalifikowalne są tylko wydatki zgodnie z definicją załącznika 6?, tj.: "Koszty pośrednie to koszty niezbędne do realizacji projektu, których nie można bezpośrednio przypisać do głównego przedmiotu projektu, w szczególności koszty administracyjne związane z obsługą projektu, która nie wymaga podejmowania merytorycznych działań zmierzających do osiągnięcia celu projektu." I czy jest to zakres pojęciowo inny niż definicja zawarta w Wytycznych MFiPR/2021-2027/9(1)? tj: "Katalog kosztów pośrednich projektu EFRR/FS/FST definiuje właściwa IZ. Katalog ten obejmuje w szczególności:
               a) koszty koordynatora projektu oraz innego personelu zaangażowanego w zarządzanie, rozliczanie, monitorowanie projektu lub prowadzenie innych działań administracyjnych w projekcie, w szczególności koszty wynagrodzenia tych osób, ich delegacji służbowych i szkoleń,
               b) koszty zarządu (wynagrodzenia osób uprawnionych do reprezentowania jednostki, których zakresy czynności nie są przypisane wyłącznie do projektu, np. kierownika jednostki),
               c) koszty personelu obsługowego (obsługa kadrowa, finansowa, administracyjna, sekretariat, kancelaria, obsługa prawna, w tym dotycząca zamówień) na potrzeby funkcjonowania jednostki,
               d) koszty obsługi księgowej (wynagrodzenia osób księgujących wydatki w projekcie, koszty związane ze zleceniem prowadzenia obsługi księgowej projektu biuru rachunkowemu),
               e) koszty utrzymania powierzchni biurowych (czynsz, najem, opłaty administracyjne),
               f) wydatki związane z otworzeniem lub prowadzeniem wyodrębnionego na rzecz projektu subkonta na rachunku płatniczym lub odrębnego rachunku płatniczego,
               g) odpisy amortyzacje, koszty najmu lub zakupu aktywów (środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych) używanych na potrzeby osób, o których mowa w lit. a - d,
               h) opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę, opłaty przesyłowe, opłaty za odprowadzanie ścieków, opłaty za wywóz odpadów komunalnych,
               i) koszty usług pocztowych, telefonicznych, internetowych, kurierskich,
               j) koszty usług powielania dokumentów,
               k) koszty materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych,
               l) koszty ochrony,
               m) koszty sprzątania pomieszczeń, w tym środków czystości, dezynsekcji, dezynfekcji, deratyzacji tych pomieszczeń,
               n) opłaty pobierane od dokonywanych transakcji płatniczych (krajowych lub zagranicznych)."
               Jaki jest więc katalog niekwalifikowalnych kosztów pośrednich w działaniu 10.1?
               I jak ma się do tego zapis aktualnego SZOP wersja 7, zgodnie z którym: "Uproszczone metody rozliczania do 7% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie (podstawa wyliczenia: koszty bezpośrednie) [art. 54(a) CPR]"?

               W odpowiedzi na pytanie informuję, że w ramach działania FESL.10.01 nie przewiduje się wsparcia kosztów pośrednich, dlatego też wskazane są w Kwalifikowalności dla naboru, jako koszty niekwalifikowalne. Należy przez to rozumieć, że wydatkami kwalifikowalnymi mogą być tylko wydatki wskazane we wniosku o dofinansowanie, które są niezbędne dla realizacji projektu i bezpośrednio związane z planowaną inwestycją (wymienione w Kwalifikowalności dla naboru jako wydatki kwalifikowalna), a wszystko co w tychże kosztach bezpośrednich się nie znajduje stanowi koszt niekwalifikowalny. Ponadto informuję, że Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 zawiera zapisy dla działania, a nie dla naboru. Oznacza to, że wszelkie zasady, którymi cechuje się dany nabór, są indywidualnie dla tegoż naboru określane dokumentacją aplikacyjną i mogą zawężać warunki określone w SZOP FE SL 2021-2027.


               GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI


               1. Czy dla spełnienia kryterium polegającego na objęciu przedsięwzięcia gminnym programem rewitalizacji (pkt 17 Tabeli nr 1 Kryteriów wyboru projektów) wystarczające będzie objęcie tego przedsięwzięcia projektem uchwały rady gminy o ustanowieniu gminnego programu rewitalizacji?

               Sformułowanie definicji kryterium wskazuje, że przedsięwzięcie ujęte we wniosku ma być objęte (forma dokonana) gminnym programem rewitalizacji. Tym samym dany gminny program rewitalizacji musi być już uchwalony (obowiązujący). Ujęcie przedsięwzięcia jedynie w projekcie uchwały jest niewystarczające, gdyż nie ma możliwości, aby przewidzieć kiedy i czy w istocie uchwała w tym przedmiocie zostanie podjęta, ani też jaka będzie jej ostateczna treść, tj. czy w przyjętym uchwałą programie rewitalizacji zostanie uwzględnione dane przedsięwzięcie. Podsumowując powyższe, proszę mieć na uwadze, że oceny merytorycznej dokonują eksperci w oparciu o złożoną przez Wnioskodawcę dokumentację projektu, zapisy wniosku o dofinansowanie oraz posiadaną wiedzę.


               2. Nasz projekt będzie zlokalizowany w obszarze objętym GPR. Wiemy również, że w pierwotnym GPR znajdowały się projekty innych podmiotów (niezrealizowane) na tym samym obiekcie. Mamy pewność co do tego, że planowane przedsięwzięcie wpisuje się w GPR i rozpoczęliśmy w UM procedurę zmierzającą do aktualizacji GPR w celu objęcia nim naszego projektu z nazwy, jednakże jest to długi proces (wymaga m.in. uchwały RM, opinii komitetu rewitalizacji, zatwierdzenia na poziomie wojewódzkim). W czasie od publikacji kryteriów oceny w naborze 10.1, do planowanego zakończenia naboru, uzyskanie zatwierdzonej aktualizacji GPR może okazać się niemożliwe z przyczyn formalnych. Czy w związku z powyższym, opierając się na samym obszarze GPR oraz wykazując podjęcie formalnych kroków w celu aktualizacji GPR, jest szansa na zdobycie 2 punktów w tym kryterium?

               Zgodnie z zapisami kryterium „Efektywność projektu” dla działania 10.01 przedsięwzięcie musi być objęte gminnym programem rewitalizacji już na czas składania wniosku. Tylko wtedy będzie można otrzymać 2 punkty. Samo podjęcie formalnych kroków, w celu aktualizacji GPR, nie będzie wystarczające do otrzymania punktów za to kryterium.


               3. Czy możliwa jest realizacja projektu na działce, na której są budynki, która w miejscowym planie zagospodarowania przyjęta jest jako działka usługowa, ale w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta obszar ten ujęty jest jako zdegradowany i obszar rewitalizacji?

               Realizacja projektu będzie możliwa w przypadku, gdy cele przedsięwzięcia nie stoją w sprzeczności celami Gminnego Programu Rewitalizacji (dlatego też w tym zakresie należy skontaktować się z Urzędem Miasta). Jednocześnie, proszę pamiętać, że ewentualny proces rekultywacji (w ramach zasady „zanieczyszczający płaci”) musi być zakończony przed rozpoczęciem projektu w ramach omawianego naboru. Proszę również mieć na uwadze, że w ramach naboru wsparcie zostanie udzielone nie na rewitalizację, ale na zagospodarowanie terenów.

                Bezpośredni link do zagadnienia:
                https://funduszeue.scp-slask.pl/czytaj/faq_10_1_1


                KWALIFIKOWALNOŚĆ


                1. Jakie koszty można uznać za kwalifikowalne w ramach I typu projektu?

                Informuję, iż w ramach 1. Typ projektu: Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej, przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o wsparcie w ramach poniższych kategorii kosztów:

                • środki trwałe/dostawy;
                • wartości niematerialne i prawne;
                • roboty budowlane;
                • nieruchomości;
                • koszty wsparcia uczestników projektu.

                Szczegółowy opis wydatków kwalifikowalnych oraz ich kwalifikowania w ramach naboru numer FESL-01.02.IP.01-099/24, stanowi załącznik nr 6 do Regulaminu wyboru, załączony pod ogłoszeniem o naborze.


                2. W Regulaminie naboru (zał. 6 kwalifikowalność wydatków) wskazano że koszty pośrednie stanowią 7% kosztów bezpośrednich. Jednak w dokumencie znajduje się informacja: "w przypadku projektów realizowanych w partnerstwie koszty pośrednie przysługują partnerowi wiodącemu". Czy to znaczy, że w projekcie z działania 1.2 FESL (typ 2) koszty pośrednie naliczane są wyłącznie od kosztów bezpośrednich po stronie partnera wiodącego/przedsiębiorstwa będącego liderem projektu, a w przypadku partnera (organizacji prowadzącej badania) koszty pośrednie nie są nalicza w ogóle? Czy też koszty naliczane są od całego budżetu (tzn. od budżetu wszystkich partnerów)?

                Zgodnie z przytoczonym w zapytaniu załącznikiem koszty pośrednie naliczane są od wszystkich kosztów bezpośrednich ujętych w projekcie bez względu na to kto te wydatki ponosi.


                3. W związku z zapisem punktu 2.1. Personel projektu Załącznika numer 6 do regulaminu wyboru projektów proszę o informację, czy będzie możliwość kwalifikowania kosztów wynagrodzeń zgodnie z regulaminem wewnętrznym obejmującym cały podmiot wszystkich pracowników oraz wszystkie rodzaje projektów? Regulamin zakłada różne stawki uzależnione od stanowiska i doświadczenia.
                Narzucenie możliwości kwalifikowania kosztów tylko na podstawie odgórnie narzuconej stawki jednostkowej spowoduje, że żaden podmiot, który posiada wewnętrzny regulamin wynagradzania nie będzie mógł zakwalifikować ani rozliczyć kosztów wynagrodzeń w ramach naboru.

                "Zgodnie z zapisami załącznika nr 6 do regulaminu wyboru projektów w naborze nr FESL.01.02-IP.01-099/24 kwalifikowalne są wyłącznie koszty wynagrodzeń merytorycznego personelu B+R tj. badaczy, techników i pozostałych pracowników pomocniczych biorących udział w badaniach przemysłowych i pracach rozwojowych. Koszty wynagrodzeń takiego personelu są rozliczane za pomocą uproszczonej metody rozliczania wydatków tj. godzinową stawką jednostkową i wynosi ona 88,00 brutto brutto. Jest to stawka ustalona odgórnie przez Instytucję Zarządzającą FE SL.

                Reasumując nie ma możliwości rozliczania wynagrodzeń w sposób inny niż wskazany w tymże dokumencie."


                4. W ramach drugiego typu projektu: Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach, amortyzacja środków trwałych – aparatury i sprzętu odbywa się na zasadach wskazanych w załączniku 6 do naboru, tj. powszechnie przyjętych zasad rachunkowości i zgodne z obowiązującymi przepisami – co oznacza, że kwalifikowane są odpisy amortyzacji bilansowej, odmiennie niż w przypadku amortyzacji budynków, gdzie kwalifikowane są odpisy amortyzacji podatkowej.

                "Kwalifikowalne są odpisy amortyzacyjne aparatury i sprzętu naukowo-badawczego, będących własnością beneficjenta/partnera, w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby badań przemysłowych i prac rozwojowych lub tylko prac rozwojowych. Za koszty kwalifikowalne uznaje się tylko koszty amortyzacji odpowiadające okresowi wykorzystania aparatury i sprzętu do prac B+R i stopnia (%) wykorzystania aparatury i sprzętu w Projekcie, obliczone na podstawie powszechnie przyjętych zasad rachunkowości i zgodne z obowiązującymi przepisami" odnosi się w każdym przypadku do amortyzacji podatkowej. Wskazują na to również pozostałe zasady kwalifikowalności wydatków, w których podano, że istotna jest dla nas amortyzacja w ujęciu podatkowym (m.in. amortyzacja budynków, nabycie środków trwałych lub wartości niematerialnych wymaga, aby dany wydatek podlegał amortyzacji w ujęciu podatkowym, o czym mowa w ogólnych warunkach wytycznych dotyczących uznania wydatków za kwalifikowalne).

                Ponadto, aby wydatek dotyczący amortyzacji (aparatury i sprzętu), mógł zostać uznany za kwalifikowalny, musi spełnić wszystkie warunki kwalifikowalności, dla tej kategorii kosztu, wskazane w przedmiotowym dokumencie.

                Odpisy amortyzacyjne, bez względu, czy dotyczące aparatury i sprzętu, czy budynków, środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych żeby mogły zostać uznane za kwalifikowalne, powinny zostać dokonane zgodnie z powszechnie przyjętymi zasadami rachunkowości (m.in. wg zasad ujętych w polityce rachunkowości, w szczególności w zakresie obowiązku prowadzenia wyodrębnionej księgowej m.in. wskazując zespoły kont, na których ujmowane są operacje związane z amortyzacją – zapis ten dotyczy wyłącznie przedsiębiorców prowadzących pełną księgowość) oraz jednocześnie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym również właściwej dla wnioskodawcy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych/prawnych (informacje w tym zakresie zostały uwzględnione w ramach instrukcji wypełniania wniosku o płatność, dostępnej na naszej stronie internetowej w zakładce Strefa Beneficjenta/ realizacja projektów/ wniosek o płatność). Instrukcja ta również jednoznacznie wskazuje, jaki rodzaj amortyzacji wymagany jest dla poszczególnych kategorii wydatków, w tym dla amortyzacji aparatury i sprzętu - amortyzacja podatkowa.

                Ponadto, w przypadku, gdy Wnioskodawca zamierza w okresie realizacji projektu w całości zamortyzować środek trwały zakupiony w związku z realizacją tego projektu (kwalifikowalne koszty amortyzacji) i dodatkowo będzie on wykorzystywany wyłącznie na potrzeby projektu, zasada konkurencyjności powinna być wtedy zastosowana do jego zakupu. Wybór amortyzacji w ramach projektu jako najbardziej efektywnej metody pozyskania środka trwałego (czyli w całości zamortyzowanego w ramach projektu) nie może stanowić próby ominięcia zasady uczciwej konkurencji przy jego zakupie. W trakcie weryfikacji wniosków o płatność oraz kontroli projektu koszt amortyzacji będzie więc oceniany w kontekście zasad kwalifikowalności wydatków, ze szczególnym uwzględnieniem zasad konkurencyjności, uczciwej konkurencji oraz zakazującej podwójnego współfinansowania wydatków.


                5. Proszę o informację, czy jedna osoba może łączyć w projekcie funkcje:
                - pracownika badawczego w ramach merytorycznego personelu B+R otrzymując z tego tyłu wynagrodzenie kwalifikowane w ramach koszów bezpośrednich, oraz
                - kierownika zarządzającego projektem - otrzymując z tego tytułu wynagrodzenie kwalifikowane w ramach kosztów pośrednich?
                Łączna ilość godzin pracy w projekcie nie przekroczy w skali roku 1720 godzin.

                W odpowiedzi na przesłane zapytanie informuję, iż nie ma przeciwwskazań, aby jedna osoba łączyła funkcje pracownika badawczego

                w ramach personelu B+R jak i kierownika zarządzającego projektem, pamiętając o rozdzieleniu ww. funkcji/zadań w projekcie.

                Proszę pamiętać, iż konieczne jest spełnienie wszystkich warunków kwalifikowalności wykazanych w "Kwalifikowalności dla naboru numer FESL-01.02.IP.01-099/24" stanowiącym załącznik nr 6 do Regulaminu naboru dla poszczególnych kosztów.

                Ponadto zwracam uwagę, iż rozliczana liczba faktycznie przepracowanych godzin danej osoby nie może przekraczać 1720 godzin w ciągu roku, co oznacza, że 1720 stanowi maksymalną liczbę godzin, jaką można zadeklarować w odniesieniu do pracy danej osoby w trakcie roku kalendarzowego - a nie w ramach projektu.


                6. Czy w ramach kosztów kwalifikowanych możliwy jest zakup elementów i budowa na ich podstawie linii pilotażowej?

                W odpowiedzi na zapytanie informuję, że w ramach II typu projektu kwalifikowalny jest zakup elementów służących do budowy i na stałe zainstalowanych w prototypie, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej.

                Mając na względzie cel wsparcia w ramach naboru: wsparcie działalności badawczo – rozwojowej przedsiębiorstw, informuję, że Wnioskodawca aplikujący o wsparcie nie może zakładać wykorzystania komercyjnego planowanej do wypracowania w ramach prac B+R linii.


                7. Czy na linii pilotażowej wybudowanej w ramach kosztów kwalifikowanych możliwe jest komercyjne świadczenie usług/produkcja?

                Możliwość komercyjnego wykorzystania linii pilotażowej (prototypu) po zakończeniu realizacji projektu jest możliwe tylko na uzasadniony wniosek Beneficjenta oraz po spełnieniu warunku określonego w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2023/1315, zgodnie z którym opracowany prototyp/linię pilotażową można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy z konieczności jest produktem końcowym do wykorzystania do celów komercyjnych, a jego produkcja jest zbyt kosztowna, aby służył on jedynie do demonstracji i walidacji.


                8. Wynajem powierzchni laboratoryjnej - czy dla tego wydatku jeżeli będzie powyżej 50 tys. PLN netto trzeba stosować zasadę konkurencyjności?

                Wynajem nieruchomości zgodnie z wytycznymi ws. kwalifikowalności jest wydatkiem zwolnionym ze stosowania polityki konkurencyjności.


                WARUNKI PODPISANIA UMOWY


                1. Czy możliwe jest na moment podpisania umowy o dofinansowanie dostarczenie warunkowego pozwolenia na budowę w typie projektu nr 1? Lub też w przypadku braku pozwolenia na budowę na moment podpisania umowy docelowej – możliwe jest podpisanie umowy warunkowej?

                Nie ma możliwości dostarczenia warunkowego pozwolenia ma budowę. Jednocześnie informuję, że zgodnie z zapisami Regulaminu przedmiotowego naboru: „W uzasadnionych przypadkach umowa o dofinansowanie może zostać zawarta wraz z porozumieniem w sprawie dostarczenia dokumentów do umowy o dofinansowanie. Sytuacja taka ma charakter wyjątku i może mieć miejsce jedynie po przedstawieniu przez Ciebie uzasadnienia i wyrażenia na nią zgody ze strony ION”. Ponadto przypominam, że to po stronie Wnioskodawcy spoczywa obowiązek określenia realnych ram czasowych projektu, jego przygotowanie (także w zakresie formalno-prawnym) oraz dostarczenia wszystkich niezbędnych dokumentów umożliwiających podpisanie umowy o dofinansowanie.


                2. Na czym polega zasad n+ (…)?

                W odpowiedzi na zapytanie informuję, że:

                Zasada n+1 oznacza, że Wnioskodawca ma 12 miesięcy od dnia podpisania umowy na realizację projektu;

                Zasada n+2 oznacza, że Wnioskodawca ma 24 miesiące od dnia podpisania umowy na realizację projektu.

                Jeśli umowa zostanie podpisana we wrześniu 2024 to okres realizacji przyjmuje się 24 m-ce od września 2024 do września 2026 przy zasadzie n+2, natomiast do września 2025 w sytuacji gdy dla projektu obowiązuje zasada n+1.


                3. Czy konieczne jest posiadanie lub złożenie zaświadczenia o niezaleganiu z płatnościami: podatków, składek ZUS, innych należności publicznoprawnych?

                Informuję, że zgodnie z zapisami wskazanymi w Regulaminie wyboru projektów w przypadku wyboru projektu do dofinansowania na etapie podpisywania umowy wnioskodawca będzie musiał dostarczyć m.in.: Zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne, nie starsze niż 3 miesiące na dzień jego złożenia w ION oraz zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w podatkach z uwzględnieniem informacji, że wobec wnioskodawcy nie jest prowadzone postępowanie egzekucyjne w administracji, nie starsze niż 3 miesiące na dzień jego złożenia w ION.


                4. Wpisanie oddziału do dokumentu rejestrowego - czy na dzień złożenia wniosku i jego oceny musimy mieć oficjalnie wpisany w dokumencie rejestrowym oddział w województwie śląskim? Jeżeli nie to na jaki moment/dzień oddział musi widnieć oficjalnie w dokumencie rejestrowym?

                Odpowiadając na zapytanie informuję, iż zgodnie z zapisami dokumentacji aplikacyjnej projekty muszą być realizowane na terenie województwa śląskiego. Przedsiębiorstwo (także w przypadku realizacji projektu w ramach partnerstwa – partner wiodący/lider) musi prowadzić działalność gospodarczą na terenie województwa śląskiego – weryfikacja będzie się odbywać na podstawie wpisu do CEIDG/KRS na dzień podpisania umowy o dofinansowanie (siedziba albo oddział powinny znajdować się w województwie śląskim). Jednocześnie przypominam, że głównym beneficjentem naboru pozostaje sektor przedsiębiorczości, który zamierza wprowadzić lub rozwinąć w województwie śląskim swoją działalność badawczo-rozwojową. W związku z powyższym projekt powinien zostać zrealizowany w województwie śląskim, a jego efekty powinny służyć rozwojowi województwa śląskiego. Reasumując przedsiębiorca nie musi na moment składania wniosku o dofinansowanie prowadzić działalności gospodarczej na terenie województwa śląskiego, a przedmiotowe będzie weryfikowane przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, kiedy to przedsiębiorca będzie zobowiązany do ujawnienia w CEIDG/ KRS siedziby/ oddziału zlokalizowanego na terenie województwa śląskiego.

                 Bezpośredni link do zagadnienia:
                 https://funduszeue.scp-slask.pl/czytaj/faq_1_2_1d


                 OGÓLNE


                 1. Gdzie znajdę informację o konkursie? Na co można otrzymać dofinansowanie?

                 Dokumentacja dla naboru dostępna jest na stronie:

                 https://funduszeue.slaskie.pl/lsi/nabor/139

                 jest to Działanie FESL.01.02 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach.

                 W ramach naboru można złożyć wniosek o dofinansowanie na poniżej wskazany typ projektu:

                 1. Typ projektu: Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej.
                 2. Typ projektu: Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach.

                 Można uzyskać wsparcie w ramach 1 typu projektu „Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej”, jeśli w ramach wniosku zostanie utworzona/rozbudowana/zmodernizowana infrastruktura, która służyć będzie prowadzeniu prac B+R.

                 We wniosku o dofinansowanie konieczne jest przedstawienie planu badań tj. planu prac B+R. Plan prac B+R powinien obejmować przewidywane do zrealizowania badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe lub wyłącznie eksperymentalne prace rozwojowe z wykorzystaniem infrastruktury sfinansowanej w ramach projektu trwające minimum przez okres trwałości projektu. Proszę pamiętać, że tworzona infrastruktura musi służyć działalności innowacyjnej Wnioskodawcy i nie może być udostępniana innym podmiotom.

                 W przypadku 1 typu projektu należy utrzymać trwałość projektu:

                 • przedsiębiorstwa z sektora MŚP przez okres 3 lat od daty płatności końcowej na rzecz beneficjenta;
                 • duże przedsiębiorstwa przez okres 5 lat od daty płatności końcowej na rzecz beneficjenta.

                 W ramach naboru nie można uzyskać wsparcia na infrastrukturę badawczą w rozumieniu art. 2 pkt. 91 Rozporządzenia 651/2014 oraz infrastrukturę testowo – doświadczalną w rozumieniu art. 2 pkt 98a Rozporządzenia 651/2014.

                 Jednocześnie proszę zwrócić uwagę, że pomoc na zaplecze B+R jest udzielana na podstawie art. 14 Rozporządzenia 651/2014. Zgodnie z nim warunkiem umożliwiającym wsparcie jest wykazanie, że przedsięwzięcie ujęte we wniosku aplikacyjnym ma charakter inwestycji początkowej zarówno w przypadku przedsiębiorstw z sektora MŚP jak i w przypadku dużych przedsiębiorstw:

                 • zasadnicza zmiana procesu produkcji;
                 • dywersyfikacja istniejącego zakładu;
                 • utworzenie nowego zakładu;
                 • zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu.

                 Projekt może dotyczyć tylko jednego typu inwestycji początkowej. Definicje wyżej wymienionych typów inwestycji początkowej zostały wskazane w Regulaminie wyboru projektów dla naboru - w słowniku pojęć.

                 Należy pamiętać, iż zgodnie z zapisami kryterium „Projekt spełnia zasady wsparcia inwestycji początkowej zgodnie z art. 14 Rozporządzenia 651/2014 (dotyczy 1 typu projektu)”, zostanie ono spełnione wyłącznie w przypadku, gdy projekt dotyczy jednego z następujących typów inwestycji początkowej - zasadnicza zmiana procesu produkcji lub dywersyfikacja istniejącego zakładu lub utworzenie nowego zakładu, a także spełni wszystkie warunki specyficzne dla danego typu inwestycji początkowej.

                 W związku z powyższym, nie ma możliwości udzielania wparcia dla projektów, w których typem inwestycji początkowej jest zwiększenie zdolności produkcyjnej.

                 W ramach 1 typu projektu pomoc jest udzielana tylko i wyłącznie na podstawie art. 14 Rozporządzenia 651/2014, na infrastrukturę badawczą wykorzystywaną dla działalności badawczo – rozwojowej (infrastrukturę na rzecz prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa). Projekt musi spełniać zasady wsparcia inwestycji początkowej zgodnie z art. 14 Rozporządzenia 651/2014 (dotyczy 1 typu projektu). Zatem wsparcie na nabycie infrastruktury na rzecz prowadzenia prac B+R przysługuje wyłącznie podmiotom aplikującym jako przedsiębiorstwa i wykorzystującym infrastrukturę do działalności gospodarczej.

                 W ramach naboru nie można uzyskać wsparcia na podstawie art. 26 i 26a, na infrastrukturę badawczą w rozumieniu art. 2 pkt. 91 Rozporządzenia 651/2014 oraz infrastrukturę testowo – doświadczalną w rozumieniu art. 2 pkt 98a Rozporządzenia 651/2014.

                 Wsparcie w ramach 2 typu projektu „Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach” można uzyskać, jeśli Wnioskodawca będzie prowadzić badania przemysłowe i prace eksperymentalno – rozwojowe lub wyłącznie prace eksperymentalno - rozwojowe. Warunkiem wsparcia w ramach 2 typu projektu jest komercyjne wykorzystanie w gospodarce wyników prac B+R zgodnych z RIS będących przedmiotem projektu. Dofinansowanie projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się do skomercjalizowania wyników projektu w okresie do roku od daty zakończenia realizacji projektu.

                 Wartość dofinansowania od etapu aplikowania do etapu podpisania umowy (kontraktacji) musi wynosić, co najmniej 2 000 000,00 PLN.

                 Projekt musi spełniać kryteria wyboru projektów opisane w załączniku numer 1 do Regulaminu wyboru projektów.

                 W ramach działania finansowane będą wyłącznie przedsięwzięcia, które są zgodne z RIS (energetyka, medycyna, technologie informacyjno – komunikacyjne, przemysły wschodzące, zielona gospodarka).

                 W tym naborze nie będzie możliwości finansowania modułu wdrożeniowego.


                 2. Dla kogo skierowany jest nabór?

                 Nabór skierowany jest do:

                 • w przypadku I typu projektu – wnioskodawcy , którzy posiadają status mikro, małego, średniego lub dużego przedsiębiorstwa zgodnie z art. 2 pkt 2 i pkt 24 oraz załącznikiem I Rozporządzenia 651/2014. Wnioskodawcy muszą posiadać wpis do rejestru przedsiębiorców. W ramach I typu brak możliwości realizacji projektów w formule partnerstwa.
                 • w przypadku II typu projektu - wnioskodawcy (samodzielnie lub w ramach partnerstwa przemysłowo-naukowego), którzy posiadają status mikro, małego, średniego lub dużego przedsiębiorstwa zgodnie z art. 2 pkt 2 i pkt 24 oraz załącznikiem I Rozporządzenia 651/2014. Wsparcie mogą uzyskać także partnerstwa przedsiębiorstwa i jednostek naukowych, partnerstwa przedsiębiorstwa i uczelni, partnerstwa przedsiębiorstwa i instytutów badawczych pod warunkiem, iż partnerem wiodącym będzie pozostawało przedsiębiorstwo posiadające wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz posiadające siedzibę lub oddział na terenie województwa śląskiego. W ramach II typu projektu nie ma możliwości, aby partnerem (poza partnerem wiodącym) pozostawało przedsiębiorstwo.


                 3. Czy Spółka z większościowym udziałem gminy może być Beneficjentem tego konkursu?

                 Mając na względzie zapisy pkt. 1.3 Regulaminu wyboru projektów można uznać, że opisany podmiot może aplikować w ramach naboru FESL.01.02-IP.01-099/24. Równocześnie zachęcam do analizy zapisów wskazanych w części pn. „NIE możesz ubiegać się o dofinansowanie, jeśli” (pkt 1.3) oraz kryterium „Wnioskodawca NIE jest jednostką samorządu terytorialnego (lub podmiotem przez nią kontrolowanym lub od niej zależnym), która podjęła jakiekolwiek działania dyskryminujące, sprzeczne z zasadami, o których mowa w art. 9 ust. 3 rozporządzenia nr 2021/1060”.


                 4. Na jakich podstawach prawnych można otrzymać wsparcie?

                 Informuję, iż w ramach naboru FESL.01.02-IP.01-099/24, dla działania Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach wsparcie można otrzymać na podstawie:

                 Rozporządzenia Komisji (UE) numer 651/2014 z późniejszymi zmianami, jako:

                 • regionalna pomoc inwestycyjna (artykuł 14),
                 • pomoc na projekty badawczo-rozwojowe (artykuł 25),
                 • pomoc dla MŚP na wspieranie innowacyjności (artykuł 28),
                 • pomoc szkoleniowa (artykuł 31).

                 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) numer 2021/1060 (wyłącznie w przypadku organizacji prowadzącej badania i upowszechniającej wiedzę).

                 Rozporządzenia Komisji (UE) numer 2023/2831 jako pomoc de minimis.


                 5. Jak rozumieć zapis, iż „wsparcie mogą otrzymać wyłącznie projekty zlokalizowane w województwie śląskim? Czy aby wziąć udział w konkursie należy posiadać oddział na obszarze woj. śląskiego najpóźniej na dzień podpisania umowy o dofinansowanie?

                 W Działaniu FESL.01.02 miejsce realizacji projektu musi być zlokalizowane na terenie województwa śląskiego. Zgodnie z dokumentacją dla naboru ewidencja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, ale również dokumentacja związana z prowadzeniem projektu, ewidencji np. personelu muszą znajdować się w siedzibie lub oddziale na terenie województwa śląskiego. I adres takiej jednostki powinien pojawić się w dokumentach rejestrowych najpóźniej do dnia podpisania umowy o dofinansowanie.

                 W naborze może wziąć udział firma z innego województwa mająca oddział w województwie śląskim. W celu zapewnienia, że udzielona pomoc będzie służyła rozwojowi województwa śląskiego, przedsiębiorstwo (w przypadku realizacji projektu w ramach partnerstwa – partner wiodący) musi prowadzić działalność gospodarczą na terenie województwa śląskiego – weryfikacja będzie się odbywać na podstawie wpisu do CEIDG/KRS na dzień podpisania umowy o dofinansowanie. Powyższy wymóg nie dotyczy pozostałych Partnerów.

                 Reasumując przedsiębiorca nie musi na moment składania wniosku o dofinansowanie prowadzić działalności gospodarczej na terenie województwa śląskiego, a przedmiotowe będzie weryfikowane przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, kiedy to przedsiębiorca będzie zobowiązany do ujawnienia w CEIDG/ KRS siedziby/ oddziału zlokalizowanego na terenie województwa śląskiego.

                 Jednocześnie przypominam, że głównym beneficjentem naboru pozostaje sektor przedsiębiorczości, który zamierza wprowadzić lub rozwinąć w województwie śląskim swoją działalność badawczo-rozwojową. W związku z powyższym projekt powinien zostać zrealizowany w województwie śląskim, a jego efekty powinny służyć rozwojowi województwa śląskiego. Przypominam również, że w ramach I typu projektu w przypadku zakupu wartości niematerialnych i prawnych – powinny być one wykorzystywane wyłącznie w zakładzie otrzymującym pomoc w zakresie prowadzonej działalności (zakładzie w województwie śląskim).


                 6. Czy z możliwości składania wniosku wykluczone są projekty, które obecnie stanowią przedmiot oceny w ramach innego Programu funduszy UE 2021-2027? (tj. cel i zakres projektów byłby ten sam, ale obecnie wniosek jest na etapie oceny, a umowa o dofinansowanie nie została podpisana).

                 W odpowiedzi na zapytanie informuję, że w przypadku zapisów dla naboru realizowanego przez ŚCP projekt może ubiegać się jednocześnie o dofinansowanie z kilku źródeł na jeden projekt, ale nie może być w ten sposób finansowany. Czyli nie można udzielić pomocy (zawrzeć umowy o dofinansowanie) na dany projekt z kilku źródeł. Skutkowałoby to w szczególności złamaniem zasady zakazu podwójnego finansowania, która oznacza więcej niż jednokrotne niedozwolone zrefundowanie całkowite lub częściowe danego wydatku ze środków publicznych (europejskich lub krajowych) zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.


                 7. W odniesieniu do Typu I projektu, czy w okresie trwałości projektu dozwolone jest świadczenie odpłatnych usług badawczych przez Beneficjenta w oparciu o zakupioną infrastrukturę?

                 Zgodnie z zapisami wskazanymi we wzorze Umowy o dofinansowanie:

                 paragraf 4 pkt 11 „Beneficjent korzystający z zakupionej w ramach Projektu infrastruktury jest zobowiązany do prowadzenia na niej badań zgodnych z inteligentnymi specjalizacjami. Niezgodne z inteligentnymi specjalizacjami wykorzystanie infrastruktury skutkuje korektą finansową zgodnie z załącznikiem do umowy (dotyczy pierwszego typu projektu)”.

                 Ponadto paragraf. 9 pkt 3: „W związku z realizacją inwestycji w ramach Projektu Beneficjent oświadcza, że od momentu rozpoczęcia realizacji Projektu do zakończenia okresu trwałości Projektu:

                 1. nabyte aktywa będą użytkowane zgodnie z celem Projektu;
                 2. nabyte aktywa będą użytkowane w miejscu realizacji Projektu;
                 3. nabyte aktywa będą własnością Beneficjenta i będą ujęte w księgach rachunkowych;

                 nabyte aktywa będą użytkowane zgodnie z założeniami Projektu do upływu okresu trwałości…”.

                 W związku z powyższym istnieje możliwość świadczenia odpłatnych usług pod warunkiem spełnienia zapisów wskazanych w umowie o dofinansowanie.


                 8. W regulaminie określono: "Maksymalny, dopuszczalny poziom dofinansowania projektu/ Maksymalna, dopuszczalna kwota dofinansowania projektu". Znajduje się tam informacja o dofinansowaniu kosztów pośrednich. Czy w każdym przypadku wynosi ono 85%?

                 Informuję, że koszty pośrednie można kwalifikować tylko w ramach II typu projektu i w każdym przypadku poziom dofinansowania może wynosić maksymalnie 85% kosztów kwalifikowalnych. Proszę jednak mieć na względzie, że pomoc na koszty pośrednie udzielana jest w formie pomocy de minimis, w związku z czym udzielona wartość dofinansowania nie może również przekroczyć limitu przysługującego Wnioskodawcy.


                 9. W ramach 2 typu projektu, który realizowany jest w partnerstwie (przedsiębiorstwo + organizacja badawcza), Lider projektu planuje zakup elementów do stworzenia linii demonstracyjnej, na których będzie przeprowadzał testy. Czy istnieje możliwość, aby partner projektu (organizacja badawcza) również przeprowadzała testy na wskazanej linii demonstracyjnej umieszczając ją w swojej lokalizacji (bezpłatne użyczenie linii od przedsiębiorstwa). Jeśli tak, to czy w takim przypadku organizacja badawcza może traktować koszty związane z eksploatacją tej linii (koszty mediów) za koszty kwalifikowalne projektu?

                 Informuję, że w ramach prac B+R zaplanowanych w złożonym wniosku o dofinansowanie podmioty uczestniczące w partnerstwie posiadają możliwość wykorzystania np. linii demonstracyjnej, której utworzenie zostanie sfinansowane liderowi partnerstwa. Przypominam jednak, że linia demonstracyjna będzie mogła być wykorzystywana wyłącznie w celach dotyczących realizowanych przez partnerstwo prac B+R. Podział zadań, który będzie realizowany przez poszczególnych członków partnerstwa powinien wynikać z zapisów wniosku o dofinansowanie i umowy o realizacji projektu partnerskiego. Należy mieć również na względzie konieczność ujęcia we wniosku o dofinansowanie wszystkich miejsc realizacji projektu. Warto również podkreślić, że Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 jednoznacznie precyzują, że w ramach projektów partnerskich wzajemne zlecanie przez partnerów realizacji zadań przez personel projektu jest niedopuszczalne.

                 Przypominam również, że „opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę, opłaty przesyłowe, opłaty za odprowadzanie ścieków, opłaty za wywóz odpadów komunalnych” kwalifikowalne są wyłącznie w ramach kosztów pośrednich, które dotyczą II typu projektu, natomiast zgodnie z zapisami dokumentacji dla naboru „(…) w ramach II typu projektu o koszty pośrednie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa samodzielnie, a w przypadku projektów realizowanych w partnerstwie przysługują one partnerowi wiodącemu.”


                 10. Proszę o wyjaśnienie następującej wątpliwości dotyczącej przyznawania premii 15 punktów procentowych pomocy publicznej w ramach projektu badawczo-rozwojowego (2.typ projektu) w Działaniu 1.2 FESL. Zgodnie z zapisami instrukcji: „Intensywność wsparcia może zostać zwiększona o 15 punktów procentowych. Możesz skorzystać z następujących rodzajów premii – musisz spełnić przynajmniej jeden z następujących warunków:
                 (…) - projekt badawczo-rozwojowy jest realizowany w obszarze objętym pomocą, który spełnia warunki określone w art. 107 ust. 3 lit. a) Traktatu.”
                 Na podstawie art. 107 ust. 3 lit. a) Traktatu cały obszar województwa śląskiego objęty jest mapą pomocy regionalnej jako spełniający warunki określone w art. 107 ust. 3 lit. a) Traktatu.
                 W świetle powyższego proszę o wyjaśnienie, czy z tytułu prowadzenia przez przedsiębiorstwo prac badawczo-rozwojowych na terenie województwa śląskiego przysługuje mu premia 15 punktów procentowych, bez konieczności spełniania dodatkowych warunków (np. szerokiego rozpowszechniania wyników prac).

                 W odpowiedzi informuję, że z tytułu realizacji prac B+R w województwie śląskim, Wnioskodawca ma możliwość wystąpienia o przyznanie mu premii, o której mowa w zapytaniu (bez konieczności spełniania dodatkowych warunków dla uzyskania premii).

                 Przedmiotowa premia może zostać zastosowana wyłącznie w przypadku gdy całość zaplanowanych w projekcie prac zostanie zrealizowana na terenie województwa śląskiego. Obejmuje to również prace zlecone innym podmiotom.


                 11. Jaki limit pomocy de minimis przyjąć dla przedsiębiorstwa? Jeżeli 200.000EUR to kiedy będzie można przyjąć 300.000EUR? Za jaki okres liczyć otrzymaną pomoc tzn. ciągiem 3 lata do dnia złożenia wniosku czy od 01.01.2022?

                 Zgodnie z art. 3 ust. 2 rozporządzenia 2023/2831, całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej przez jedno państwo członkowskie jednemu przedsiębiorstwu nie może przekroczyć 300 000 EUR w okresie 3 lat, przy czym, zgodnie z pkt 11 preambuły do ww. rozporządzenia, „dla każdego przypadku przyznania nowej pomocy de minimis należy uwzględnić całkowitą kwotę pomocy de minimis przyznaną w ciągu minionych trzech lat”.

                 Oznacza to, że obecnie do ustalania dostępnego przedsiębiorstwu limitu pomocy de minimis bierze się pod uwagę 3 minione lata, a nie rok bieżący oraz 2 ostatnie lata podatkowe.

                 3 minione lata należy rozumieć w ten sposób, że jeśli na przykład pomoc de minimis była udzielona 5 stycznia 2024 r., uwzględnieniu podlegała pomoc de minimis i pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie udzielona przedsiębiorstwu począwszy od 5 stycznia 2021 r. do 5 stycznia 2024 r. włącznie.

                 Przed udzieleniem pomocy 5 stycznia 2024 r. należy upewnić się, czy wcześniej (od momentu złożenia wniosku o pomoc do momentu udzielenia pomocy, a więc także w dniu 5 stycznia 2024 r.) przedsiębiorca nie otrzymał innej pomoc de minimis, która uszczupliła przysługujący mu limit i tym samym wykluczyła możliwość udzielenia mu wnioskowanej pomocy.

                 Na etapie sporządzania wniosku o dofinansowanie mają Państwo możliwość wskazania wyższego limitu pomocy de minimis, który na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie zostanie zweryfikowany, w celu sprawdzenia czy przedsiębiorca nie przekracza dostępnego limitu pomocy de minimis. Termin wejścia w życie rozporządzenia krajowego przewidywany jest na II kwartał br.


                 12. Czy w przypadku realizacji I typ projektu w naborze nr FESL.01.02-IP.01-099/24, możemy jako typ inwestycji początkowej wybrać „zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu”?

                 Informujemy, że dla 1 typu projektu pomoc jest udzielana na podstawie art. 14 Rozporządzenia 651/2014. Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia 651/2014 warunkiem umożliwiającym wsparcie jest wykazanie, że przedsięwzięcie ujęte we wniosku aplikacyjnym ma charakter inwestycji początkowej zarówno w przypadku przedsiębiorstw z sektora MŚP jak i w przypadku dużych przedsiębiorstw. Masz do wyboru cztery typy inwestycji początkowej:

                 • zasadnicza zmiana procesu produkcji;
                 • dywersyfikacja istniejącego zakładu;
                 • utworzenie nowego zakładu;
                 • zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu.

                 Należy zwrócić uwagę, iż projekt może dotyczyć tylko jednego typu inwestycji początkowej.

                 Należy jednak pamiętać, iż zgodnie z zapisami kryterium „Projekt spełnia zasady wsparcia inwestycji początkowej zgodnie z art. 14 Rozporządzenia 651/2014 (dotyczy 1 typu projektu)”, zostanie ono spełnione wyłącznie w przypadku, gdy projekt dotyczy jednego z następujących typów inwestycji początkowej - zasadnicza zmiana procesu produkcji lub dywersyfikacja istniejącego zakładu lub utworzenie nowego zakładu, a także spełni wszystkie warunki specyficzne dla danego typu inwestycji początkowej.

                 W związku z powyższym, nie ma możliwości udzielania wparcia dla projektów, w których typem inwestycji początkowej będzie zwiększenie zdolności produkcyjnej.


                 PANEL EKSPERCKI


                 1. W odniesieniu do zapisów Regulaminu, co do panelu "W przypadku reprezentacji przedsiębiorstwa, wymagane jest, aby stawiła się osoba, która ma prawo reprezentować podmiot wnioskujący o dofinansowanie (na przykład: zgodnie z reprezentacją wynikającą z rejestru przedsiębiorców KRS albo określoną w umowie o realizacji partnerstwa) lub posiadająca stosowne pełnomocnictwo z zaznaczeniem, że powinien być to pracownik wnioskującego przedsiębiorstwa/partnera, który jest zatrudniony w oparciu o umowę o pracę oraz będzie zaangażowany w realizację ocenianego projektu." czy wobec tego w panelu ze strony Wnioskodawcy będzie mogła wziąć udział tylko jedna osoba, czy zapisy te określają, że co najmniej jedna musi mieć prawo do reprezentacji? Jaki będzie limit liczby reprezentantów przedsiębiorstwa na panelu?

                 Cytowane przez Panią zapisy wskazują, że jedna z osób uczestniczących w panelu, ze strony Wnioskodawcy, powinna być zgodna z reprezentacją ujawnioną w rejestrze przedsiębiorców lub być zatrudniona w tym przedsiębiorstwie na podstawie umowy o pracę, z zastrzeżeniem, że będzie dysponować pełnomocnictwami do reprezentowania na panelu podmiotu wnioskującego o dofinansowanie. Zgodnie z zapisami wskazanymi w Regulaminie wyboru projektów pkt 5.1.2 Etap oceny spełnienia kryteriów merytorycznych ppkt 4: „…Na podstawie Twojego stosownego uzasadnienia ION może wyrazić zgodę na inną reprezentację niż wyżej wymieniona, pod warunkiem posiadania pełnomocnictwa”.

                 W związku z powyższym możliwe będzie uczestnictwo tylko jednej osoby na panelu. Limit liczby reprezentantów ze strony przedsiębiorcy to trzy osoby.


                 WNIOSEK I ZAŁĄCZNIKI


                 1. Co należy rozumieć pod pojęciem "rozwiązań obiegu cyrkularnego (w tym efektywności energetycznej i użycia energii ze źródeł odnawialnych) jak również elementy sprzyjające adaptacji do zmian klimatu (w szczególności zielona i niebieska infrastruktura". Czy jest jakiś załącznik definiujący jakie rozwiązania zaliczają się do obiegu cyrkularnego, a które nie"?

                 Informuję, że nie ma dodatkowego załącznika definiującego jakie rozwiązania zaliczają się do obiegu cyrkularnego a jakie nie.

                 Jako gospodarkę obiegu zamkniętym (GOZ) (lub gospodarkę cyrkularną) należy rozumieć regeneracyjny system gospodarczy, w którym minimalizuje się zużycie surowców i wielkość odpadów oraz emisję i utraty energii poprzez tworzenie zamkniętej pętli procesów, w których odpady z jednych procesów są wykorzystywane jako surowce dla innych, co maksymalnie zmniejsza ilość odpadów produkcyjnych.

                 Zielono-niebieska infrastruktura to koncepcja wykorzystania terenów zieleni i zasobów wodnych w obszarach miejskich do łagodzenia negatywnych skutków urbanizacji oraz zmian klimatycznych.

                 W związku z powyższym wnioskodawca powinien, o ile będzie to zasadne i możliwe do zastosowania wykazać w jaki sposób planowany do realizacji projekt przyczynia się do spełnienia powyższych założeń.

                 W ramach kryterium 15 „Zgodność projektu z politykami środowiskowymi” (Kryteria wyboru projektów FE SL 2021-2027 Działanie 01.02 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach) również zostały wskazane zapisy definiujące przedmiotowe zagadnienia.


                 2. Kogo dotyczy „oświadczenie o trudnej sytuacji finansowej”?

                 Oświadczenie o trudnej sytuacji finansowej – zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku dotyczy tylko organizacji prowadzących badania i upowszechniającej wiedzę (w zakresie działalności niegospodarczej), która nie jest beneficjentem pomocy publicznej, tylko wtedy, zamiast Formularza Pomocy Publicznej, należy dostarczyć oświadczenie przedmiotowego partnera o niepozostawaniu w trudnej sytuacji.


                 3. Czy w ramach zał. „Dokumenty potwierdzające finansowanie projektu” można przedstawić dokumenty inne niż wskazane w katalogu zamkniętym?

                 Zgodnie z dokumentacją Zał. nr 4 - Instrukcja wypełniania i składania WOD str. 75 p. 3 Dokumenty potwierdzające finansowanie projektu:

                 Należy dostarczyć dokument, który uwiarygadnia posiadanie środków finansowych na realizację projektu. Wskazane dokumenty potwierdzające finansowanie projektu stanowią katalog zamknięty.

                 Oznacza to, że katalog zawiera jedyne, dopuszczalne jako obligatoryjne do załączenia dokumenty, które można przedstawić jako uwiarygadniające

                 posiadanie środków finansowych na realizację projektu w postaci:

                 a) wyciągu z rachunku bankowego Wnioskodawcy zaświadczenia bankowego/opinii bankowej o posiadaniu przez Wnioskodawcę na rachunku bankowym środków finansowych w określonej wysokości lub o posiadanej zdolności kredytowej. Zaświadczenie musi być potwierdzone przez bank;

                 b) promesy kredytowej/ promesy leasingu finansowego / promesy pożyczki inwestycyjnej wystawionej na podstawie zweryfikowanej zdolności finansowej Wnioskodawcy przez instytucję finansową zgodną z definicją zawartą w Kodeksie Spółek Handlowych i nadzorowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego. W przypadku gdy Wnioskodawca ubiega się o wsparcie na raty leasingu finansowego wówczas załącza promesę leasingu;

                 c) kredyt obrotowy, kredyt na rachunku bieżącym;

                 d) umowy zawartej na kredyt obrotowy wraz z informacją Wnioskodawcy na temat wartości dostępnych środków finansowych, które zostaną przeznaczone na realizację projektu;

                 e) lokaty.

                 Załączony dokument musi być aktualny na moment złożenia wniosku. Przez aktualny należy w tym przypadku rozumieć nie starszy niż na dzień ogłoszenia naboru.

                 W przypadku partnerstwa - każdy członek partnerstwa jest zobowiązany do dostarczenia powyższego załącznika. W przypadku gdy którykolwiek z partnerów nie będzie dostarczał przedmiotowego dokumentu, wówczas należy dostarczyć oświadczenie partnera wiodącego lub innego partnera, że zobowiązuje się on do finansowego zabezpieczenia projektu również w części odpowiadającej członkowi partnerstwa. Należy wziąć pod uwagę, że załączony dokument, ze strony zabezpieczającego, powinien być spójny z częścią rzeczowo - finansową wniosku, w zakresie własnym oraz w zakresie partnera, w imieniu którego zabezpiecza się środki.

                 Reasumując, należy dołączyć jeden z dokumentów wskazanych na liście, aby spełnić warunek dostarczenia dokumentów potwierdzających finansowanie projektu.

                 Wnioskodawca ma również możliwość dołączenia załączników dodatkowych. Niemniej, aby warunek formalny został spełniony, należy dostarczyć jeden z dokumentów wskazanych w instrukcji wypełniania i składania wniosku o dofinansowanie.


                 4. Czy w przypadku kosztów ponoszonych systematycznie w trakcie realizacji Projektu (koszty wynagrodzeń, amortyzacji) należy tylko wskazać wszystkie poziomy TRL, w ramach których wnioskodawca będzie ponosił dany koszt, czy należy jeszcze przedstawić planowaną ilość godzin (w przypadku wynagrodzeń), miesięcy (w przypadku amortyzacji) itp. w przyporządkowaniu do poszczególnych poziomów gotowości technologicznej?

                 W przypadku kosztów ponoszonych systematycznie w trakcie realizacji Projektu (koszty wynagrodzeń, amortyzacji) zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku w uzasadnieniu należy "wskazać informację na temat poziomów gotowości technologii, w ramach których dany koszt będzie realizowany/zostanie poniesiony". Nie ma konieczności wskazywania planowanej ilości godzin (w przypadku wynagrodzeń), miesięcy (w przypadku amortyzacji) itp. w przyporządkowaniu do poszczególnych poziomów gotowości technologicznej.


                 5. Kto wypełnia załącznik „analiza finansowa” w przypadku projektu realizowanego w partnerstwie?

                 Odpowiadając na zapytanie informuję, że w przypadku załącznika analiza finansowa, dla projektów realizowanych w partnerstwie (II typ projektu), należy przedstawić założenia dla analizy finansowej dla poszczególnych partnerów. W osobnych zakładkach należy przedstawić prognozy dla poszczególnych członków partnerstwa.


                 6. Opis rezultatu projektu oraz parametrów nowości - proszę o informację, w którym pkt. we wniosku należy je opisać? W którym pkt. mamy się ewentualnie parametrycznie porównać z rozwiązaniami konkurencyjnymi? W poprzedniej perspektywie był do tego specjalnie dedykowany punkt (B.9.1, B.9.2), a teraz z dokumentu "Instrukcja wypełniania i składania wniosku o dofinansowanie" (zał. nr 4 do Regulaminu) to nie wynika.

                 Wszystkie niezbędne informacje dotyczące wypełniania wniosku o dofinansowanie znajdują się w Instrukcji wypełniania i składania WOD. W odniesieniu do efektów projektu, zgodnie z zapisami instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie opisywane/wykazywane są przez są przez Wnioskodawcę w części D wniosku o dofinansowanie. W odniesieniu do analizy rynku docelowego, zapotrzebowania rynku na rezultat projektu, opisu konkurencji, Założenia do utrzymania celów itd. należy wskazać w pkt B.14. wniosku. Zaznaczyć należy, że parametry planowanego do wypracowania w ramach prac B+R rozwiązania należałoby wskazać w kontekście badania stanu techniki etc. w uzasadnianiu, że projekt dzięki pracom B+R doprowadzi do nowego rozwiązania.


                 7. Skala innowacyjności - jaka jest minimalnie wymagana?

                 W dokumentacji aplikacyjnej nie ma wskazanego minimalnego poziomu innowacji ze względu na charakter naboru, który dotyczy prac badawczych. Informuję iż, prace badawcze charakteryzują się wysokim stopniem unikatowości oraz niepewności co oznacza iż, wyniki takich prac muszą być niestosowane/nieznane. W przeciwnym razie nie byłoby konieczności prowadzenia prac badawczych gdyby wyniki (produkt/usługa/proces/technologia) były znane i dostępne a tym samym można by było dookreślić ich poziom innowacyjności jako inny niż nieznany i niestosowany dotychczas.


                 8. Skrzynka ePUAP - czy jej posiadanie jest obligatoryjne?

                 Tak niezbędnym jest posiadanie skrzynki ePUAP, za pomocą skrzynki odbywa się również komunikacja pomiędzy ŚCP a Wnioskodawcą (dokładnie sposób komunikacji opisany został w Regulaminie naboru).


                 RIS


                 1. Jak należy zweryfikować, w którą inteligentną specjalizację wpisuje się projekt? Czy pracownicy Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości mogą wskazać odpowiednią inteligentną specjalizację.

                 Przypominamy, iż inteligentnymi specjalizacjami województwa śląskiego są:

                 • energetyka,
                 • medycyna,
                 • technologie informacyjne i komunikacyjne,
                 • zielona gospodarka,
                 • przemysły wschodzące.

                 Więcej informacji dotyczących inteligentnych specjalizacji województwa śląskiego znajduje się w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego 2030.

                 Ponadto informujemy, że projekt, aby kwalifikował się do wsparcia, musi wpisywać się co najmniej w jedną z ww. inteligentnych specjalizacji, a stosowne informacje wraz z uzasadnieniem należy wskazać we wniosku o dofinansowanie (podlegają one ocenie w ramach oceny merytorycznej projektu, a nie oceny formalnej). W związku z powyższym, nawet po opisaniu planowanego do realizacji projektu, nie ma możliwości aby na ten moment Śląskie Centrum Przedsiębiorczości mogło potwierdzić fakt wpisywania się projektu w daną specjalizację. Jest to jednak wskazówka dla Wnioskodawcy jak ważny jest wyczerpujący opis we wniosku o dofinansowanie, który będzie wskazywał na konkretną specjalizację, tak aby ekspert merytoryczny nie miał wątpliwości co do jej prawidłowości.


                 2. Czy jest możliwość zapoznania się dokumentem innym, niż Regionalna Strategia Innowacji, opisującym w sposób zwięzły inteligentne specjalizacje?

                 Pod ogłoszeniem o naborze umieściliśmy materiały w tym zakresie.


                 PARTNERSTWO


                 1. Czym różni się partnerstwo od konsorcjum?

                 Partnerstwo, o którym mowa w ustawie wdrożeniowej, wystąpi, gdy jednostki zawiązujące współpracę nie zdecydują się na utworzenie odrębnego bytu lub nie będą miały takiej możliwości. W takiej sytuacji, jako beneficjent wskazany będzie partner wiodący, a jednocześnie projekt oznaczony będzie jako projekt partnerski.

                 Projekt partnerski jest realizowany przez co najmniej dwa odrębne podmioty, co oznacza, że nie można uznać za projekt partnerski projektu realizowanego przez jeden byt uprzednio utworzony przez takie podmioty.

                 Tłumacząc, kilka współpracujących ze sobą podmiotów (jednostek) może nie tworzyć odrębnej jednostki, tylko ograniczyć się do zawiązania partnerstwa/współpracy – wówczas beneficjentem w rozumieniu przepisów krajowych jest tylko jeden z ww. podmiotów (jednostek).

                 Konsorcjum oznacza utworzenie nowej jednostki (entity), która może być publiczna lub prywatna – w zależności od ustawodawstwa krajowego.

                 Tłumacząc, kilka współpracujących ze sobą podmiotów (jednostek) może utworzyć tzw. konsorcjum, które będzie stanowiło odrębną jednostkę – zgodnie z krajowymi przepisami i ta oddzielna jednostka staje się beneficjentem w rozumieniu przepisów rozporządzenia ogólnego.

                 „entity” – nowoutworzony byt nie musi być podmiotem mającym osobowość prawną (zgodnie z definicją beneficjenta wskazaną w art. 2 pkt 9 lit. a rozporządzenia ogólnego), jednak musi stanowić możliwą do wyodrębnienia, zgonie z przepisami krajowymi, jednostkę.


                 2. Jaki może być skład partnerstwa?

                 W skład partnerstwa mogą wejść nie więcej niż 3 podmioty, a partnerem wiodącym musi być przedsiębiorstwo posiadające siedzibę lub oddział w województwie śląskim. Partnerami (poza partnerem wiodącym) mogą pozostawać wyłącznie organizacje badawcze i upowszechniające wiedzę. Każdy partner jest zobligowany do uczestnictwa zgodnego z definicją efektywnej współpracy, co oznacza, że każdy członek partnerstwa zobowiązany jest wnieść do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne bądź finansowe na warunkach określonych w umowie o realizacji projektu partnerskiego. Nie ma możliwości otrzymania wsparcia przez partnerstwo, którego partnerem pozostaje kolejne partnerstwo. W ramach II typu projektu nie ma możliwości, aby partnerem (poza partnerem wiodącym) pozostawało przedsiębiorstwo. Podmioty sektora finansów publicznych mogą być kwalifikowane jako przedsiębiorstwo, pod warunkiem wpisu do KRS.


                 3. Czy jest minimalny zakres umowy konsorcjum dla projektów realizowanych w partnerstwie przedsiębiorstwa z partnerem naukowym?

                 W odpowiedzi na zapytanie informuję, że w ramach przedmiotowego naboru wypracowano minimalny zakres umowy o realizacji projektu partnerskiego – stanowi go Załącznik nr 10 do Wniosku – Umowa o realizacji projektu partnerskiego. Jednocześnie informuję, że wzór umowy stanowi minimalny zakres i może być przez strony uzupełniony o postanowienia niezbędne dla realizacji projektu. Postanowienia stanowiące uzupełnienie wzoru umowy nie mogą być sprzeczne z systemem realizacji FE SL 2021-2027 oraz z postanowieniami zawartymi w tym wzorze.


                 4. Czy z punktu widzenia Partnera może on (Partner) być partnerem w więcej jak jednym projekcie/wniosku w ramach naboru, oczywiście każdorazowo przy innym liderze/wnioskodawcy?

                 W odpowiedzi na przysłane pytanie informuję, iż Wnioskodawca ma możliwość w ramach naboru złożyć po 1 wniosku dla typu projektu, czyli może złożyć maksymalnie 2 projekty.

                 Jednak tylko w przypadku II typu projektu wsparcie mogą uzyskać partnerstwa przedsiębiorstwa i jednostek naukowych, partnerstwa przedsiębiorstwa i uczelni oraz partnerstwa przedsiębiorstwa i instytutów badawczych.

                 Podobne ograniczenia co do Wnioskodawcy nie istnieją w stosunku do partnerów, co oznacza, że ten sam podmiot może być partnerem w innym projekcie o ile pozwala mu na to w jego ocenie posiadany potencjał kadrowy, techniczny, czy też finansowy.

                 Proszę mieć na względzie, że Beneficjentem pozostaje lider projektu. Zatem lider projektu może pozostawać (w przypadku II typu projektu) wyłącznie liderem dla jednego projektu.


                 5. Czy w ramach 2 typu projektów, w których mogą wziąć udział partnerstwa przemysłowo-naukowe, instytucja naukowa może być spoza województwa śląskiego?

                 W odpowiedzi na zapytanie informuję, że w przypadku II typu projektu o dofinansowanie mogą ubiegać się wnioskodawcy (samodzielnie lub w ramach partnerstwa przemysłowo-naukowego), którzy posiadają status mikro, małego, średniego lub dużego przedsiębiorstwa zgodnie z art. 2 pkt 2 i pkt 24 oraz załącznikiem I Rozporządzenia 651/2014. Wsparcie mogą uzyskać także partnerstwa przedsiębiorstwa i jednostek naukowych, partnerstwa przedsiębiorstwa i uczelni, partnerstwa przedsiębiorstwa i instytutów badawczych pod warunkiem, iż partnerem wiodącym będzie pozostawało przedsiębiorstwo posiadające wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz posiadające siedzibę lub oddział na terenie województwa śląskiego (weryfikacja będzie się odbywać na podstawie wpisu do CEIDG/KRS na dzień podpisania umowy o dofinansowanie). W ramach II typu projektu nie ma możliwości, aby partnerem (poza partnerem wiodącym) pozostawało przedsiębiorstwo. Może nim pozostawać wyłącznie organizacja prowadząca badania i upowszechniająca wiedzę, przy czym może być ona spoza Województwa Śląskiego.

                 Informuję, również, że dla projektu dotyczącego realizacji prac badawczo-rozwojowych - w przypadku, gdy planowane przedsięwzięcie lub jego część będzie realizowana poza terytorium województwa śląskiego, za miejsce realizacji projektu uznaje się zakład lub oddział Wnioskodawcy/partnera wiodącego, który musi znajdować się w województwie śląskim.


                 6. Jak wybrać Partnera do projektu?

                 W przypadku projektów realizowanych w partnerstwie (dotyczy to sytuacji, gdy wnioskodawcą pozostaje partnerstwo) zastosowanie mają zapisy art. 39 ustawy wdrożeniowej. Wybór partnerów powinien być zgodny z zapisami zamieszczonymi w art. 39 ustawy wdrożeniowej. W skład partnerstwa mogą wejść nie więcej niż 3 podmioty, a partnerem wiodącym musi być przedsiębiorstwo posiadające siedzibę lub oddział w województwie śląskim.

                 Wyjątek stanowią podmioty, o którym mowa w art. 4, art. 5 ust. 1 i art. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych Zgodnie z prawem zamówień publicznych taki podmiot jest zobowiązany dokonać wybór partnerów spośród podmiotów innych niż wymienione w art. 4 tej ustawy, z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania. Podmiot ten, dokonując wyboru, jest obowiązany w szczególności do:

                 1. ogłoszenia otwartego naboru partnerów na swojej stronie internetowej wraz ze wskazaniem co najmniej 21-dniowego terminu na zgłaszanie się partnerów;
                 2. uwzględnienia przy wyborze partnerów: zgodności działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, deklarowanego wkładu potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa, doświadczenia w realizacji projektów o podobnym charakterze;
                 3. podania do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej informacji o podmiotach wybranych do pełnienia funkcji partnera.

                 Tak więc jeżeli lider zobowiązany jest do stosowania PZP wówczas powinien dochować warunków, o których mowa powyżej. W pozostałych przypadkach zastosowanie mają pozostałe zapisy art. 39, które wskazują, że wybór partnera nie musi być dokonywany w drodze zapytania ofertowego.


                 7. Czy partner może być również podwykonawcą prac B+R w projekcie?

                 Zadania realizowane przez poszczególnych partnerów w ramach projektu partnerskiego nie mogą polegać na oferowaniu towarów, świadczeniu usług lub wykonywaniu robót budowlanych na rzecz pozostałych partnerów.


                 8. Czy partner musi również ponosić wydatki w ramach projektu i czy są one finansowane? Czy współpraca może mieć charakter konsultacji założeń, metodyk i wyników projektu?

                 Każdy partner jest zobligowany do uczestnictwa zgodnego z definicją efektywnej współpracy, co oznacza, że każdy członek partnerstwa zobowiązany jest wnieść do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne bądź finansowe na warunkach określonych w umowie o realizacji projektu partnerskiego. Wydatki ponoszone przez partnerów również są finansowane. Zgodnie z kryterium Potencjał finansowy, organizacyjny i administracyjny Wnioskodawcy - weryfikacji podlega, czy partnerzy wykazani w umowie o realizacji projektu w partnerstwie spełniają warunek wykazany w art. 39 ust. 13 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021 – 2027 z późn. zm. oraz czy celowe jest powołanie partnerstwa. Ponadto "Umowa o realizacji projektu partnerskiego" zobowiązuje do wykazania w załączniku nr 2 - zakresu zadań - z podziałem na poszczególnych Partnerów. Ponadto w paragrafie 6 umowy o realizacji projektu partnerskiego należy wskazać "Zasady podziału praw własności intelektualnej" z uwzględnieniem, iż "Przy podziale praw własności intelektualnej należy wziąć pod uwagę stopień zaangażowania poszczególnych podmiotów w realizację projektu i wdrażanie jego wyników, ich udział finansowy (w szczególności wysokość wkładu poszczególnych podmiotów w kosztach projektu, które przyczynią się do zdobycia nowej wiedzy stanowiącej własność intelektualną) oraz faktyczny udział poszczególnych podmiotów w uzyskaniu takiej wiedzy. Zapisy w tym zakresie nie mogą utrudniać realizacji projektu badawczego oraz wdrażania jego wyników".


                 9. Czy partner może być zaangażowany np. w realizację tylko jednego zadania, czy musi brać udział we wszystkich zadaniach badawczych?

                 Tak istnieje taka możliwość, że partner może być zaangażowany w realizację jednego zadania.


                 10. Czy Jednostka Naukowa z innego województwa może być partnerem?

                 Partnerem może być jednostka naukowa z innego województwa.


                 KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW


                 1. W nawiązaniu do kryterium: „Posiadanie lub deklaracja posiadania Certyfikatu ISO/IEC 17025” – czy każdy myślnik w kryterium odnosi się do ww. certyfikatu?

                 Całe kryterium ”Posiadanie lub deklaracja posiadania Certyfikatu ISO/IEC 17025” odnosi się do certyfikatu wskazanego w nazwie kryterium, czyli Certyfikatu ISO/IEC 17025 - systemu jakości dotyczącego kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.

                 Myślnik 3 w ww. kryterium również odnosi się do Certyfikatu ISO/IEC 17025 i mówi o tym, że punkty zostaną przyznane wyłącznie wówczas, jeżeli gdy Wnioskodawca na moment złożenia wniosku udokumentuje, że posiada aktualny certyfikat ISO/IEC 17025.


                 2. W odniesieniu do kryterium merytorycznego "Projekt przewiduje współpracę z partnerami z innych regionów/państw" tj. "Projekt zakłada współpracę, w tym wymianę wiedzy i doświadczeń oraz konsultacje, z partnerami z innych regionów/Państw Członkowskich, kandydujących lub stowarzyszonych, bądź projekt jest komplementarny do innych projektów realizowanych poza granicami Polski w UE, krajach kandydujących i stowarzyszonych." Czy dobrze rozumiem, że dla spełnienia kryterium adekwatnym będzie np. przedstawienie umowy o współpracy z podmiotem zagranicznym?

                 Informuję, iż zgodnie z definicją, w ramach kryterium można otrzymać 0, 1 lub 2 pkt:

                 • w przypadku, gdy projekt jest realizowany z partnerem z innego państwa – projekt otrzymuje 2 pkt. Należy wykazać, iż w umowie o realizacji projektu partnerskiego (załącznik nr 10) – Partner jest spoza kraju. W przypadku tego elementu kryterium chodzi o wspólną realizację projektu zgodnie z definicją partnera z Regulaminu.
                 • w przypadku, gdy projekt jest realizowany z partnerem z innego regionu bądź też wykorzystywana jest wiedza bądź też projekt jest komplementarny do innych projektów realizowanych poza granicami Polski – 1 pkt. W zakresie dotyczącym realizacji projektu z partnerem spoza regionu należy wykazać, iż w umowie o realizacji projektu partnerskiego (załącznik nr 10) – Partner jest spoza regionu. W pozostałych przypadkach tj. w projekcie wykorzystywana jest wiedza bądź też projekt jest komplementarny do innych projektów realizowanych poza granicami Polski, na potwierdzenie przedmiotowego faktu będzie można dostarczyć do wniosku np. umowy o współpracy. Jednak ostateczna decyzja o przyznaniu pkt i uznaniu kryterium za spełnione (na podstawie przedstawionych we wniosku informacji i dostarczonych dokumentów) będzie należało do ekspertów.
                 • w przypadku braku współpracy - projekt otrzymuje 0 pkt.


                 3. Proszę o doprecyzowanie, na jaką wartość należy udokumentować posiadanie środków własnych na moment składania wniosku? Czy na wartość wkładu własnego, czy na całkowitą wartość projektu brutto?

                 W odpowiedzi na zapytanie informuję, że nie ustalono minimalnych kwot dotyczących posiadania środków na realizację projektu. Wnioskodawca zobowiązany jest do załączenia udokumentowania posiadania środków finansowych na realizację projektu. Należy pamiętać, że to eksperci oceniający wniosek merytorycznie będą analizować czy Wnioskodawca posiada potencjał zapewniający, że projekt będzie wykonalny finansowo, zgodnie z kryteriami oceny merytorycznej. Eksperci oceniają wykonalność finansową całościowo – nie tylko w oparciu o załączone dokumenty potwierdzające finansowanie projektu. Weryfikacja dokonywana jest na podstawie załączonych dokumentów finansowych (m.in. sprawozdań finansowych), dokumentów potwierdzających posiadanie środków na realizację projektu, harmonogramu składania wniosków o zaliczkę/płatność pośrednią/płatność końcową, dodatkowych załączników (jeżeli Wnioskodawca takie załączy) oraz opisu wniosku w tym analizy finansowej.

                 Ponadto informuję, że w przypadku I typu projektu Wnioskodawca zobowiązany jest do zabezpieczenia wkładu finansowego wolnego od pomocy publicznej w wysokości min. 25% kosztów kwalifikowanych.


                 4. Czy określono wartość minimum punktów, które trzeba zdobyć w kryterium Efektywność i opłacalność realizacji?

                 Wniosek otrzymuje ocenę pozytywną w zakresie spełnienia kryteriów merytorycznych w przypadku spełnienia wszystkich kryteriów zero-jedynkowych oraz uzyskania co najmniej 14 punktów w wyniku oceny projektu w kryteriach punktowanych. W przypadku, gdy kilka projektów uzyska tą samą liczbę punktów kwalifikującą projekt do wsparcia, a wartość alokacji przeznaczonej na dany nabór nie pozwala na zatwierdzenie do dofinansowania wszystkich projektów, o wyborze projektu do dofinansowania decydują kryteria rozstrzygające. Jeżeli pierwsze z kryteriów rozstrzygających nie rozstrzyga kwestii wyboru projektów, wówczas stosuje się drugie kryterium rozstrzygające. Jeżeli drugie z kryteriów rozstrzygających nie rozstrzyga kwestii wyboru projektów, wówczas stosuje się trzecie kryterium rozstrzygające.

                 Pierwsze kryterium rozstrzygające to: Efektywność i opłacalność realizacji projektu. W ramach kryterium Wnioskodawca może otrzymać od 0 do 6 pkt. Nie ma określonej minimalnej liczby punktów niezbędnej do zdobycia w kryterium Efektywność i opłacalność realizacji projektu (Pierwsze kryterium rozstrzygające), aby wniosek otrzymał dofinansowanie.


                 5. Jak przekłada się rentowność inwestycyjna projektu na punktację? Czy punktacja zależy od NPV, IRR projektu, a jeśli tak, to jakie wartości ww. wskaźników przekładają się na punktację? Ile produktów trzeba wdrożyć, aby otrzymać punkty w tym kryterium w przeliczeniu na nakłady inwestycyjne?

                 Kryterium Efektywność i opłacalność realizacji projektu - podlega ocenie merytorycznej dokonywanej przez Ekspertów. Kwestia efektywności i opłacalności projektu w zakresie finansowym jak i ilościowym jest kwestią specyficzną i unikatową dla danego projektu. Ze względu na różnorodność projektów pod kątem m.in. typu inwestycji (infrastruktura/badania); specyfiki inteligentnej specjalizacji, prowadzonej działalności firmy lub realizacji projektu w partnerstwie uniemożliwia wskazanie konkretnych wartości wskaźników dla ogółu projektów jak i niezbędnej liczby produktów niezbędnych do wdrożenia.

                 Ekspert dokonuje oceny wobec zapisów wniosku o dofinansowanie, przedłożonych załączników oraz z uwzględnieniem specyfiki danego projektu.


                 6. Jaka jest definicja sieci badawczej w kontekście tego konkursu? i jaki dokument należy przedstawić?

                 Informuję, iż nie ma wskazanej definicji sieci badawczej jak i nie ma wskazanego dokumentu jaki należy przedłożyć. Wnioskodawca chcąc uzyskać punkty w tym zakresie zobowiązany jest do przedstawienia informacji w zapisach wniosku o dofinansowanie oraz przedłożenia dokumentu potwierdzającego powyższe, co zostanie zweryfikowane i ocenione przez Eksperta podczas oceny merytorycznej. W przypadku wątpliwości Ekspert może wezwać Wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień.


                 7. W kryteriach wyboru projektu można ubiegać się o punkty w ramach „Realizacja projektu przez partnerstwo” – czy jest określona forma współpracy z takim podmiotem? Czy musi to być przykładowo umowa konsorcjum, list intencyjny, umowa o współpracy, inne?

                 W dokumentacji dla przedmiotowego naboru szczegółowo opisana jest wspomniana forma współpracy. W ramach przedmiotowego naboru mowa jest o możliwości realizacji projektu w formie partnerstwa – proszę o zapoznanie się z dokumentacją w tym zakresie. Wzór umowy partnerstwa stanowi jeden z załączników do dokumentacji dla naboru.


                 8. W kryteriach wyboru projektu można ubiegać się o punkty w ramach „Rozwój działalności B+R Wnioskodawcy”, gdy „Wnioskodawca współpracował/współpracuje w sieciach badawczych, w tym międzynarodowych (weryfikacja na podstawie dokumentu przedstawionego na moment aplikowania) – czy jest określona w jaki sposób taka współpraca ma się odbywać? Czy może to być jednorazowe zlecenie prac do wykonania do sieci badawczej [podwykonawstwo] czy umowa o współpracy czy list intencyjny lub inne?

                 Dokumentacja dla przedmiotowego naboru nie precyzuje, nie określa szczegółów, jak powinna wyglądać taka współpraca. Nie sprecyzowano także, jaki dokument powinien uwiarygadniać taką współpracę. Przypominam, że jest to kryterium merytoryczne, które będzie weryfikowane przez ekspertów zewnętrznych na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie, dostarczonych dokumentów (w tym szczególnie dokumentu potwierdzającego taką współpracę) oraz własnej wiedzy i doświadczenia ekspertów. To po stronie Wnioskodawcy spoczywa obowiązek przedstawienia dokumentu, który uwiarygodni przedmiotową współpracę. W związku z powyższym nie można stwierdzić, czy dostarczenie przez Wnioskodawcę umowy o współpracy, listu intencyjnego, czy też jednorazowe zlecenie prac do wykonania do sieci badawczej (podwykonawstwo) stanowić będzie podstawę do przyznania w punktów w ramach kryterium.


                 9. W przypadku, gdy projekt wykazuje efekt synergii z Programem Horyzont Europa – projekt otrzymuje 1 pkt - z czym konkretnie projekt ma być synergiczny? Z jakimi działaniami/celami Programu Horyzont Europa? Czy wnioskodawca musi równolegle aplikować o finansowanie w ramach Horyzontu Europa? Jakie inne działania mogą zostać uznane za synergiczne (poprośmy o przykłady).

                 Odpowiadając na pytanie, aby projekt mógł otrzymać 1 pkt za efekt synergii z programem Horyzont Europa należy wykazać udział bezpośredni lub pośredni w projektach Horyzont Europa. Horyzont Europa złożony jest z trzech filarów - Doskonała baza naukowa, Globalne wyzwania i konkurencyjność, Innowacyjna Europa. Bezpośredni udział oznacza uczestnictwo w programach realizowanych w ramach przedmiotowej Agendy np. projekcie badawczo-rozwojowym. Jako pośredni udział w projektach Horyzont Europa można uznać np. zatrudnienie kadry naukowej, która zwiększała swoje kompetencje w ramach projektów finansowanych ze środków wspomnianej Agendy. Wnioskodawca realizując zarówno projekt w programie Horyzont Europa oraz w Śląskim Centrum Przedsiębiorczości jest zobowiązany wykazać kompatybilne/ synergiczne działania/cele między realizowanymi projektami. Należy zwrócić uwagę, że Wnioskodawca nie jest zobowiązany, ale może realizować projekt w ramach Horyzont Europa.


                 10. Każdy partner jest zobligowany do uczestnictwa zgodnego z definicją efektywnej współpracy, co oznacza, że każdy członek partnerstwa zobowiązany jest wnieść do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne bądź finansowe na warunkach określonych w umowie o realizacji projektu partnerskiego. Czyli partner nie musi ponosić kosztów kwalifikowanych? Może wnieść nieodpłatnie pracę ludzką swoich pracowników lub posiadaną aparaturę naukowo badawczą?

                 Odpowiadając na pytanie, każdy członek partnerstwa zobowiązany jest wnieść do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne bądź finansowe na warunkach określonych w umowie o realizacji projektu partnerskiego, co oznacza, że partner jest zobowiązany ponosić również wydatki kwalifikowalne, np. czy to poprzez zatrudnienie merytorycznych pracowników wykonujących prace B+R, czy wykorzystanie posiadanej aparatury naukowo- badawczej.


                 11. Wdrożenie rezultatów projektu planowane jest na terenie województwa Śląskiego. Przedsiębiorstwo posiada oddział na Śląsku, a projekt polega na rozwiązaniu informatycznym oferowanym w chmurze. Jak w takim przypadku spełnić powyższe kryterium?

                 Oceniający będą mogli przyznać 2 punkty w ramach kryterium „Wdrożenie rezultatów projektu planowane jest na terenie województwa śląskiego.” w następujących przypadkach:

                 • w przypadku realizacji projektu w ramach I typu, w którym rozbudowywane/ modernizowane będzie istniejące zaplecze B+R lub tworzona będzie nowa infrastruktura B+R zlokalizowana na terenie województwa śląskiego;
                 • w przypadku realizacji projektu w ramach II typu, przedsiębiorca wdroży do własnej działalności, na terenie województwa śląskiego, efekty prac B+R.

                 W przypadku realizacji projektu w ramach II typu, jeżeli Wnioskodawca zaplanuje udzielanie licencji lub sprzedaż wyników prac B+R, wówczas oceniający nie przyzna punktów w ramach przedmiotowego kryterium.

                 Z opisu wnioskujemy, że planują Państwo realizację II typ projektu i w wyniku przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych efektem będzie technologia, która zostanie zaoferowana w chmurze.

                 Ponieważ zapytanie nie posiada dalszych szczegółów proszę się upewnić, czy nastąpi wdrożenie do własnej działalności gospodarczej i wówczas należy udowodnić, że , że oddział na terenie naszego województwa będzie posiadał odpowiednie zasoby techniczne i kadrowe do oferowania przedmiotowej usługi, a przychody z tego tytułu będą osiągane w regionie.

                  Bezpośredni link do zagadnienia:
                  https://funduszeue.scp-slask.pl/czytaj/faq_1_2_1

                  Ogólne

                  1.Co to jest gwarancja de minimis?

                  Gwarancja de minimis to instrument finansowy, który służy zabezpieczeniu spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego w ramach wsparcia de minimis. Jest to forma pomocy de minimis udzielana mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom. Jest to jedna z form udzielania pomocy de minimis. Śląskie Centrum Przedsiębiorczości nie udziela pomocy de miminis w formie gwarancji.

                  2.Firma, która aktualnie ma dominujący kod PKD: 52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych, która zamierza zdywersyfikować działalność uruchamiając produkcję w branży hvac, czy może starać się o pomoc de minimis w wysokości 100 tys E czy 200 tys E?
                  Zgodnie z rozporządzeniem 1407/2013: Jeżeli przedsiębiorstwo prowadzi działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów, a także inną działalność, możliwe jest wsparcie nabycia środka trwałego pod warunkiem zapewnienia przez Wnioskodawcę odpowiednich środków, takich jak rozdzielenie działalności lub wyodrębnienie kosztów, by korzyść dotycząca działalności w zakresie drogowego transportu towarów nie przekraczała 100 000 EUR oraz by pomoc de minimis nie była wykorzystywana na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego towarów.
                  Spełniając powyższe założenia zgodnie z artykułem 3 Rozporządzenia 1407/2023 jeżeli przedsiębiorstwo prowadzi działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów, a także inną działalność, w odniesieniu, do której stosuje się pułap wynoszący 200 000 EUR, to w odniesieniu do tego przedsiębiorstwa stosuje się pułap wynoszący 200 000 EUR.
                  Powyższe oznacza, że jeśli Wnioskodawca zapewni rozdzielenie działalności lub wyodrębnienie kosztów może ubiegać się o limit 200 tyś. Euro, w przeciwnym razie Wnioskodawcę obowiązuje limit 100 tys. Euro.
                  Dodatkowo informuję, że weryfikacja kwalifikowania się firmy do danego sektora odbywa się nie tylko po kodach PKD. Ważna jest również faktycznie prowadzona działalność przez Wnioskodawcę.

                  3.Czy w ramach naboru Nabór nr FESL.10.03-IP.01-026/23 mogą startować przedsiębiorstwa typu small mid-caps oraz mid-caps?
                  Zgodnie z zapisami wzoru Umowy o dofinansowanie (paragraf 1 pkt 13) przez „MŚP” należy rozumieć przedsiębiorcę spełniającego warunki określone w Artykule 2 załącznika I do GBER Artykuł 2 to jest:
                  ""Pułapy zatrudnienia oraz pułapy finansowe określające kategorię przedsiębiorstwa
                  1. Do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw („MŚP”) należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.
                  2. W kategorii MŚP małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.
                  3. W kategorii MŚP mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR."
                  W związku z powyższym, przedsiębiorstwa typu small mid-caps oraz mid-caps nie spełniają kryterium formalnego zero-jedynkowego ""Kwalifikowalność podmiotowa wnioskodawcy"", w którym weryfikowane jest, czy przedsiębiorstwo posiada status MŚP zgodnie z Załącznikiem I do Rozporządzenia 651/2014

                  4.Czy na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie należy udokumentować posiadanie 100% wkładu własnego?
                  Nie ustalono minimalnych kwot dotyczących posiadania środków na realizację projektu. Natomiast zgodnie z Instrukcją wypełniania i składania wniosku - Wnioskodawca zobowiązany jest do załączenia udokumentowania posiadania środków finansowych na realizację projektu. Należy pamiętać, że to eksperci oceniający wniosek merytorycznie będą analizować czy Wnioskodawca posiada potencjał zapewniający, że projekt będzie wykonalny finansowo, zgodnie z kryteriami oceny merytorycznej. Eksperci oceniają wykonalność finansową całościowo – nie tylko w oparciu o załączone dokumenty potwierdzające finansowanie projektu. Weryfikacja dokonywana jest na podstawie załączonych dokumentów finansowych (m.in. sprawozdań finansowych), dokumentów potwierdzających posiadanie środków na realizację projektu, harmonogramu składania wniosków o zaliczkę/płatność pośrednią/płatność końcową, dodatkowych załączników (jeżeli Wnioskodawca takie załączy) oraz opisu wniosku w tym analizy finansowej.
                  Ponadto informuję, że Wnioskodawca zobowiązany jest do zabezpieczenia wkładu finansowego wolnego od pomocy publicznej w wysokości min. 25% kosztów kwalifikowanych.

                  5.W dokumentach programowych wyjaśnione jest, że Wnioskodawcą jest podmiot, który złożył wniosek o dofinansowanie. Czy mogę prosić o wyjaśnienie, jak rozumiany jest Realizator?
                  Wszystkie czynności Wnioskodawcy związane z realizacją Projektu, niezastrzeżone dla innych podmiotów realizuje Realizator. Jednak w działaniu FESL 10.03 nie przewiduje się powierzenia realizacji projektu innym podmiotom niż Wnioskodawca

                  6.Czy w sytuacji gdy beneficjent będzie korzystał z finansowania inwestycji kredytem inwestycyjnym bank może ustanowić zabezpieczenie na hipotece oraz zastaw na maszynach, które będą zakupione w ramach projektu? Czy konieczna jest zgoda ŚCP na ustanowienie ww. zabezpieczeń kredytu?
                  Proszę pamiętać, że Wnioskodawca, któremu będzie udzielana pomoc w oparciu o regionalną pomoc inwestycyjną, musi wnieść wkład finansowy w wysokości co najmniej 25% wartości kosztów kwalifikowalnych objętych dofinansowaniem, pochodzących ze środków własnych lub zewnętrznych źródeł finansowania, w postaci wolnej od wszelkiego publicznego wsparcia finansowego. Proszę pamiętać o zakazie podwójnego finansowania projektu https://funduszeue.scp-slask.pl//faq.
                  Ustanowienie hipoteki na nieruchomości lub zastawu na maszynie jest dopuszczalne, o ile obciążone ograniczonym prawem rzeczowym aktywo będzie wykorzystywane w projekcie zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie, będzie własnością Beneficjenta do upływu trwałości, w tym zostanie ujęte w ewidencji środków trwałych beneficjenta. Istnieje możliwość takiej formy zabezpieczenia. W takiej sytuacji Wnioskodawca powinien przedstawić dokument - umowę kredytu w celu sprawdzenia czy zapisy umowy nie naruszają zapisów dokumentacji konkursowej.
                  Mając na uwadze zapisy umowy o dofinansowanie wskazujące, że „nabyte aktywa będą użytkowane zgodnie z założeniami Projektu do upływu okresu trwałości. Beneficjent od momentu rozpoczęcia realizacji Projektu do zakończenia okresu trwałości Projektu – może zbyć aktywa nabyte przy wykorzystaniu środków dofinansowania pod warunkiem wcześniejszego poinformowania i uzyskania zgody IP FE SL - ŚCP.” zwracamy uwagę na konieczność analizy, czy zabezpieczenie pożyczki/kredytu pozyskanych na realizację projektu nie skutkuje przeniesieniem prawa własności zakupionego w ramach projektu środka trwałego/wartości niematerialnej i prawnej na bank/instytucję finansującą.
                  Należy zaznaczyć, że nie jest możliwe wskazanie zamkniętego katalogu prawnych form zabezpieczenia interesów wierzyciela. Można natomiast zwrócić uwagę na te formy zabezpieczenia, które mogą jednoznacznie przesądzać o niekwalifikowalności wydatków. Są to te formy zabezpieczeń, które w swojej istocie prowadzą do przeniesienia własności zakupionego w ramach projektu środka trwałego/wartości niematerialnej i prawnej z wnioskodawcy/beneficjenta na bank/instytucję finansującą. Zabezpieczeniem takim jest w szczególności przewłaszczenie na zabezpieczenie."

                  7.Jako Fundator zamierzam złożyć wniosek o dofinansowanie mojego projektu, którego lokalizacja znajduje się w Piekarach Śląskich (Podregion Bytomski) na rekultywowanych terenach po górniczych. Czy mój pomysł na projekt wpisuje się w Państwa wytyczne tak abym mógł rozpocząć prace nad tworzeniem odpowiednich treści w Państwa generatorze wniosków?
                  W pierwszej kolejności informuję, iż Śląskie Centrum Przedsiębiorczości nie dokonuje wstępnej analizy założeń projektu.
                  Ocena formalna oraz merytoryczna dokonywana jest po złożeniu wniosku o dofinansowanie i opiera się na przyjętych przez Komitet Monitorujący kryteriach wyboru projektów oraz zapisach pakietu aplikacyjnego.
                  Zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją w tym z ww. kryteriami https://funduszeue.slaskie.pl/lsi/nabor/26.
                  Przypominamy również, iż o dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie przedsiębiorstwa ujęte w KRS lub CEIDG. W przypadku gdy podmiotem wnioskującym o dofinansowanie jest fundacja, może ona się ubiegać o dofinansowanie wyłącznie w przypadku gdy prowadzi działalność gospodarczą i jest ujęta w rejestrze KRS.
                  Każdy projekt realizowany w ramach naboru musi być związany z inwestycją początkową (regionalna pomoc inwestycyjna - Art.14 Rozporządzenie Komisji nr 651/2014). Proszę o weryfikację przedmiotowego warunku przed przystąpieniem do naboru.
                  Informuję, iż zgodnie z Kwalifikowalnością dla naboru numer FESL-10.03.IP.01-026/23 koszty robót budowlanych nie mogą stanowić całkowitej wartości projektu.
                  Wydatki poniesione na modernizację/ budowę lokali, które zostaną wynajęte i służyć będą innym podmiotom gospodarczym, każdorazowo zostaną uznane za koszt niekwalifikowalny. Nie jest również możliwe sfinansowanie w ramach projektu części lub całości obiektu, w przypadku gdy nie służy on celom projektu i nie będzie służyć celom gospodarczym przedsiębiorstwa, np. będzie udostępniane w sposób nieodpłatny innym podmiotom lub będą to biura przedsiębiorcy niezwiązane z realizacją projektu i niesłużące świadczeniu usług/ produktów przez przedsiębiorstwo wnioskujące o dofinansowanie.
                  Zgodnie z zapisami kwalifikowalności dla naboru, należy zwrócić uwagę, iż za niekwalifikowalne uznaje się wydatki poniesione na zakup aktywów w ramach projektu (środki trwałe, wartości niematerialne i prawne nabycie/zmodernizowane/wybudowane nieruchomości), które w okresie realizacji projektu oraz jego trwałości będą wynajmowane, wydzierżawione lub będą podlegały innej czynności prawnej o podobnym charakterze.
                  Zasadność i odpowiednia wysokość kosztów zaplanowanych w projekcie będzie podlegała ocenie m.in. w ramach kryterium merytorycznego „Zasadność i odpowiednia wysokość wydatków”. Eksperci ocenią czy wszystkie wydatki są zasadne z punktu widzenia realizacji i wykonalności inwestycji, oraz czy ich wysokość jest porównywalna z cenami rynkowymi. Ponadto, weryfikacji będzie podlegać, czy wydatki wpisują się w inwestycję produkcyjną MŚP prowadzącą do dywersyfikacji gospodarczej.
                  Proszę pamiętać również o wykazaniu w projekcie wpisania się przedsięwzięcia w transformację regionu, o czym stanowi kryterium merytoryczne nr 1, dla którego ogłoszono nabór, w tym m.in. projekt powinien umożliwiać łagodzenie skutków transformacji wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko - inwestycje muszą zmierzać w kierunku uniezależnienia się przedsiębiorstwa od odbiorców z branży górniczej, utrzymania zatrudnienia i tworzenia nowych miejsc pracy oraz bardziej zrównoważonych metod produkcji.

                  8.Czy operat szacunkowy konieczny będzie dopiero na etapie rozliczenia, teraz we wniosku można przyjąć cenę ofertową gruntu i budynku?
                  Na etapie wnioskowania należy wskazać wartość kosztu oszacowaną na podstawie metodologii wyliczenia wydatku- rekomenduje się precyzyjne wskazanie w oparciu o jakie informacje i z jakiego źródła oszacowano wysokości wydatków kwalifikowalnych (wskazanie informacji typu na podstawie rozmów z potencjalnymi dostawcami/sprzedawcami bez wskazania szczegółowych informacji może budzić wątpliwość w ocenie projektu w merytorycznym kryterium 0/1 „Zasadność i odpowiednia wysokość wydatków”). W celu uwiarygodnienia wskazanych informacji Wnioskodawca może załączyć jako dodatkowe załączniki na przykład otrzymane oferty, analizy rynku lokalnego, okolicznej infrastruktury. Informuję również, że na etapie oceny merytorycznej wnioskodawca może zostać wezwany do przestawienia dokumentacji na podstawie której został dany koszt oszacowany.
                  Zgodnie z zapisami kwalifikowalności dla naboru nr FESL.10.03-IP.01-026/23 dla potwierdzenia ceny nabycia należy przedstawić operat szacunkowy sporządzony przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego, określający wartość nieruchomości na dzień jej zakupu. Dokument należy przedstawić wraz ze wnioskiem o płatność, w którym ten wydatek zostanie przedstawiony do rozliczenia.
                  Proszę pamiętać, o tym że nie ma możliwości zwiększenia całkowitej kwoty wydatków kwalifikowalnych i całkowitego dofinansowania wskazanych w umowie o dofinansowanie.

                  9.Czy planowana do zakupu linia produkcyjna powinna być ujęta w wydatkach w jednej pozycji?
                  Tak, planowana do zakupu linia robotyczna składająca się z kilku elementów w przypadku gdy stanowi jeden środek trwały powinna zostać ujęta w jednej pozycji. Ujęcie to również powinno mieć odzwierciedlenie w ewidencji środków trwałych prowadzonej przez Wnioskodawcę. W sytuacji gdy poszczególne elementy wchodzące w skład linii ostatecznie będą stanowiły nabycie osobnych środków trwałych, wówczas powinny zostać wskazane w osobnych wydatkach.

                  10.Czy w ramach konkursu można sfinansować jedynie inwestycje dotyczące działalności produkcyjnej czy również usługowej?
                  Pomoc zostanie skierowana jest do przedsiębiorstw z sektora MŚP na zasadniczą zmianę procesu produkcji, dywersyfikację działalności, zwiększenie zdolności produkcyjnej i utworzenie nowego zakładu w rozumieniu art. 14 GBER. Nabór jest skierowany do przedsiębiorstw produkcyjnych, jak i usługowych.

                  11.Czy inwestycja może być zrealizowana na gruncie znajdującym się na obszarze objętym sprawiedliwą transformacją, ale nie na terenie pogórniczym?
                  Tak, projekt musi być realizowany na terenie jednego z 7 podregionów wskazanych w dokumentacji konkursowej. W sytuacji gdy projekt będzie realizowany na terenie poprzemysłowym w tym pogórniczym oceniający na etapie oceny merytorycznej zweryfikują czy dominujące miejsce realizacji projektu wpisuje się ww. teren w oparciu o bazę OPI TPP 2.0 i wówczas oceniający może przyznać 0 lub 5 pkt. Natomiast, gdy miejsce realizacji znajduje się w gminach wchodzących w skład OSI - gminy w transformacji górniczej, można uzyskać kolejne 5 pkt.

                  12.Firma X w 2022 roku została przekształcona z jednoosobowej działalności gospodarczej (JDG) w spółkę z o.o. Czy w tej sytuacji do wniosku o dofinansowanie należy przedstawić dokumenty finansowe JDG za lata 2020, 2021 oraz sprawozdanie spółki za 2022, czy tylko sprawozdanie spółki jako podmiotu wnioskującego o wsparcie? Adekwatnie dotyczy to przygotowania analizy finansowej – czy należy wypełnić lata 2020, 2021 danymi JDG a 2022+ okres bieżący danymi spółki, czy tylko podajemy dane spółki za 2022+okres bieżący?

                  Informuję, że w przypadku przekształcenia należy dostarczyć dla jednoosobowej działalności gospodarczej (z której powstała spółka) dokumenty finansowe za lata 2020 i 2021 w formacie, w jakim zobowiązany jest je sporządzić Wnioskodawca. Dla firm niesporządzających sprawozdań finansowych, kopie dokumentu PIT, w zależności od rodzaju opodatkowania, ze stemplem urzędu skarbowego lub potwierdzeniem złożenia/nadania. Natomiast dla nowo powstałej spółki dokumenty finansowe za rok 2022: Bilans oraz Rachunek zysków i strat (potwierdzone przez głównego księgowego lub biegłego rewidenta oraz opatrzone pieczęcią urzędu skarbowego lub z potwierdzeniem złożenia/nadania). Załącznik Analiza finansowa należy wypełnić jak powyżej tj. dla jednoosobowej działalności gospodarczej za 2 lata, dla powstałej spółki za 1 rok, za okres bieżący oraz przygotować prognozę na okres realizacji projektu oraz 3 lat od momentu jego zakończenia (moment zakończenia jest liczony od końcowego rozliczenia projektu).

                  13.Zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku, w projekcie obowiązkowo należy wykazać koszty pośrednie, które w formularzu wniosku wyliczają się automatycznie na podstawie kosztów bezpośrednich oraz de facto podnoszą całą wartość inwestycji. Przykładowo firma X posiada inwestycję na 20 mln netto, gdzie dodatkowo koszty pośrednie to 1,4 mln zł (ryczałt 7%). Firma ma prawie wyczerpany cały limit pomocy de minimis, dlatego tylko w niewielkim stopniu uzyska dofinansowanie do kosztów pośrednich, co nie jest korzystne dla firmy, ponieważ koszty pośrednie zwiększają wartość inwestycji a tym samym wkład własny. Czy jest możliwość zmniejszenia wartości kosztów pośrednich w formularzu wniosku? Ponadto, czy do przygotowania analiz finansowych należy przyjąć całą wartość inwestycji tj. 21,4 mln zł (koszty bezpośrednie+ pośrednie), czy uwzględnić tylko inwestycję obejmującą koszty bezpośrednie (20 mln zł)? 

                  Odpowiadając na pytanie potwierdzam, iż wybranie kosztów pośrednich jest obowiązkowe dla każdego Wnioskodawcy. Ponadto informuję, iż Wnioskodawca nie ma możliwości zmniejszenia wartości kosztów pośrednich, może obniżyć tylko poziom dofinansowania dla tych kosztów. Planując wartość dofinansowania dla kosztów pośrednich, które są objęte pomocą de minimis, należy uwzględnić/zweryfikować obowiązujące limity na moment kontraktacji (200 tys euro brutto i 100 tys. Euro w przypadku sektora transportu drogowego). Na etapie oceny formalnej limit dla wartości pomocy de minimis nie jest weryfikowany, lecz dopiero na moment podpisania umowy o dofinansowanie. Tak więc wartość pomocy de minimis wnioskowanej do uzyskania w ramach projektu należy szacować na planowany okres kontraktacji.  W przypadku przekroczenia stosownego limitu na etapie umowy o dofinansowanie, Wnioskodawca nie będzie miał możliwości sfinansowania kosztów pośrednich w pełnej wysokości. W takim przypadku wartość dofinansowania w punkcie E.2.4 zostanie stosownie skorygowana. Natomiast w punkcie E.1.2 w polu Opis i uzasadnienie zadania należy wyjaśnić powód zmniejszenia wartości dofinansowania dla kosztów pośrednich. 

                  Do przygotowania Analizy finansowej należy uwzględnić koszty projektu na które składają się koszty bezpośrednie jak i pośrednie ujęte we wniosku o dofinansowanie.

                  14.Spółka powstała na podstawie JDG, ale nie jest to przekształcenie (Spóła Komandytowo-Akcyjna została zawiązana w dniu 23 marca 2022 roku na podstawie aktu notarialnego obejmującego statut spółki komandytowo-akcyjnej. Spółka powstała poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa prowadzonego w formie JDG) – jednoosobowa działalność gospodarcza funkcjonuje w dalszym ciągu, spółka powstała w 2022 r. Pytanie, czy w analizach dla spółki (podmiot wnioskujący) należy przyjąć dane historyczne JDG?

                  W nawiązaniu do pytania drugiego na podstawie przesłanych dodatkowych uzupełnień, w których przedsiębiorstwo informuje, iż nowa Spółka Komandytowo-Akcyjna, powstała poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa prowadzonego w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. W związku z powyższym pomimo, że nie jest to typowe przekształcenie, traktujemy nowo powstałą spółkę jako kontynuację jednoosobowej działalności gospodarczej, dlatego należy dostarczyć dla działalności gospodarczej dokumenty finansowe za lata 2020 i 2021, natomiast dla nowej spółki dokumenty finansowe za rok 2022.

                  15.Czy w przypadku firmy znajdującej się w miejscowości Czyżowice, gmina Gorzyce, powiat wodzisławski , która będzie równocześnie stanowić miejsce realizacji projektu, wchodzi ona w skład OSI w podregionach górniczych? Czy w systemie LSI2021 następuje weryfikacja gmin w transformacji górniczej?

                  Zgodnie z zapisami Załącznika nr 1 – Lista gmin wchodzących w skład OSI w podregionach górniczych stanowiącym załącznik do Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Śląskiego 2030, gmina Gorzyce, z powiatu wodzisławskiego, wchodzi w skład gmin w transformacji górniczej.

                  W związku z powyższym proszę o wskazanie w systemie LSI2021 w pkt. B.3 gminy stanowiącej miejsce realizacji projektu, ponieważ weryfikacja gmin w transformacji górniczej w ramach kryterium „Miejsce realizacji w gminach wchodzących w skład OSI - gminy w transformacji górniczej” prowadzona będzie na podstawie zapisów załącznika nr 1 do Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Śląskiego 2030, a nie odpowiedzi wskazanej przy pytaniu „Czy gmina wchodzi w skład OSI w podregionach górniczych?”.

                  Odpowiedź w pkt. B.3 na ww. pytanie może brzmieć NIE. Nie uniemożliwia to Wnioskodawcy ubieganie się o wsparcie w ramach naboru.

                  16.Czy można rozliczyć ratę leasingu finansowego po zakończeniu realizacji projektu i zgodnie z okresem kwalifikowalności wydatków dla okresu programowania 2021-2027? Zgodnie z Państwa interpretacją ze strony FAQ, leasing nie jest objęty w dokumentacji konkursowej okresem 24 miesięcy. Poniżej Państwa odpowiedź na pytanie dot. leasingu operacyjnego,  w niej odniesienie się do kwalifikowalności leasingu finansowego:

                  Czy kwalifikowalny będzie leasing operacyjny?

                  W konkursie na makroinwestycje nie przewidziano wsparcia wydatków realizowanych w ramach leasingu operacyjnego. Przewiduje się wyłącznie kwalifikowanie wydatków w ramach leasingu finansowego.

                  Okres realizacji projektu zakłada zasadę n+2 (maksymalnie do dwóch lat od podpisania umowy o dofinansowanie). Projektodawca może rozpocząć projekt po złożeniu wniosku, co może wydłużyć okres kwalifikowania rat leasingu finansowego.

                  Dokumentacja nie nakazuje aby leasing finansowy zamknął się w okresie 24 miesięcy.

                  Jak słusznie Państwo zauważyli w naborze na Makroinwestycje nie przewidziano wsparcia wydatków realizowanych w ramach leasingu operacyjnego, natomiast kwalifikowalne będą wyłącznie wydatki w ramach leasingu finansowego.

                  Zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie (załączonej pod ogłoszeniem o naborze) rozpoczęcie realizacji Projektu może nastąpić po złożeniu wniosku o dofinansowanie jednak nie później niż trzy miesiące po zawarciu Umowy o dofinansowanie. Niedotrzymanie przez Beneficjenta ww. terminu rozpoczęcia realizacji Projektu może skutkować rozwiązaniem Umowy o dofinansowanie. IP FE SL - ŚCP może wyrazić zgodę na późniejsze rozpoczęcie realizacji Projektu. Projekt należy zrealizować  zgodnie z zasadą n+2 w odniesieniu do okresu jego realizacji. Oznacza to, że od chwili podpisania umowy o dofinansowanie Beneficjent powinien zrealizować projekt ujęty we wniosku o dofinansowanie w ciągu dwóch lat.

                  W uzasadnionych  przypadkach IP FE SL - ŚCP może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu realizacji projektu. Dłuższy termin realizacji projektu musi uwzględniać możliwy maksymalny termin ponoszenia wydatków kwalifikowalnych.

                  Warunkiem kwalifikowalności wydatków założonych we wniosku o dofinansowanie jest ich zrealizowanie, nabycie, dostawa, odbiór, a także poniesienie najpóźniej w dniu zakończenia realizacji Projektu.

                  17.Jeśli przedsiębiorca zamierza sfinansować część wydatków z leasingu finansowego, czy powinien i jeśli tak opisać to we wniosku o dofinansowanie i w której jego części? Pytanie związane jest opisem wydatków dot. leasingu finansowego w Wytycznych dot. kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, rozdział 3.7.

                  W WOD w punkcie E.2.1 Wydatki rzeczywiście poniesione Wnioskodawca wskazuje wszystkie koszty jakie planuje ponieść w ramach przedsięwzięcia. Zgodnie z Instrukcją wypełniania i składania WOD, do każdego wydatku z listy rozwijanej należy wskazać kategorię kosztu najbardziej odpowiadającą danemu wydatkowi zgodnie z zapisami kwalifikowalności dla naboru, natomiast informacja odnośnie sposobu finansowania powinna się pojawić w nazwie kosztu (przykład „Maszyna kooperująca CMC- leasing finansowy”) oraz w wierszu „Opis, uzasadnienie, specyfikacja i parametry kosztu w danej kategorii” należy wskazać opisy wymagane Instrukcją wypełniania i składania WOD wraz ze wskazaniem podkategorii wydatku: leasing finansowy.

                  18.Czy prowadząc działalność, która podlega tajemnicy, ścisłemu nadzorowi  zobowiązany będę do udostępnienia dokumentacji na etapie realizacji i trwałości projektu?

                  Informuję, że Wnioskodawcę w momencie uzyskania dofinansowania zobowiązany jest udostępnić całą dokumentację oraz zasoby techniczno - produkcyjne, podczas kontroli projektu. W sytuacji gdy wskazany w projekcie zakres będzie objęty ochroną/wyłącznością i Wnioskodawca nie będzie mógł go udostępnić podczas kontroli, wówczas cały zakres lub część projektu może zostać uznany jako koszt niekwalifikowalny.

                  Kwalifikowalność c.d.

                  1.Mam pytanie dotyczące wydatków np. na projekt architekta i inne podobne prace geodezyjne, które docelowo powiększają do amortyzacji wartość budowanej hali. Czy ten wydatek jest kwalifikowalny we wniosku?

                  Jeżeli wymienione wydatki powiększają do amortyzacji wartość budowanej hali, to można je uznać za kwalifikowalne.

                  2.Czy w związku z powyższym zakup gruntu po 1 stycznia 2021 a przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie może stanowić koszt kwalifikowany i zostać uznany za wkład własny Wnioskodawcy (grunt jest niezbędny do realizacji inwestycji początkowej i został zakupiony z środków z kredytu bankowego bez jakiegokolwiek wsparcie publicznego)?

                  Informuję, że zgodnie z zapisami wskazanymi w Regulaminie do konkursu Wnioskodawca jest: „…zobowiązany do zachowania efektu zachęty. Oznacza to, że realizację projektu możesz rozpocząć dopiero po złożeniu wniosku o dofinansowanie zgodnie z punktem 5 podrozdziału 3.1 niniejszego Regulaminu. Jeżeli rozpoczniesz projekt przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, nie zostanie on objęty wsparciem. Przez rozpoczęcie realizacji projektu rozumie się rozpoczęcie robót budowlanych związanych z inwestycją lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie związane z realizacją projektu, w tym zamówienie urządzenia lub inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna, zależnie od tego, co nastąpi najpierw. Za rozpoczęcie prac nie uznaje się zakupu gruntów, prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności”. Biorąc pod uwagę powyższe zakup gruntu po 1 stycznia 2021 r., ale przed złożeniem wniosku o dofinansowanie jest wydatkiem niekwalifikowalnym w projekcie. Ponadto wkład własny/wkład niepieniężny nie stanowi wydatku kwalifikowalnego w ramach naboru. Natomiast zakupiony grunt, który jest niezbędny do realizacji inwestycji początkowej, ale zakupiony po 1 stycznia 2021 r. – nie naruszy zasad zachowania efektu zachęty.

                   Bezpośredni link do zagadnienia:
                   https://funduszeue.scp-slask.pl/czytaj/dzialanie_10_03___makroinwestycje_w_msp___czesc_6

                   Załączniki cd.

                   20.Czy wykazanie środków finansowych możliwe jest w przedmiotowym naborze w szczególności poprzez załączenie: (…) opinii bankowej (…) o posiadanej zdolności kredytowej?
                   Informuję, że zgodnie z zapisem wskazanego punktu Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie opinia bankowa o posiadanej zdolności kredytowej może być dokumentem potwierdzającym finansowanie projektu.
                   Śląskie Centrum Przedsiębiorczości nie wskazuje katalogu zamkniętego jeśli chodzi o dokumenty potwierdzające zdolność finansowania projektu. To przedsiębiorca sam decyduje w jaki sposób zamierza finansować inwestycję oraz jakie dokumenty przedstawić aby możliwym było spełnienie kryterium merytorycznego dot. potencjału finansowego. Wskazany dokument w postaci zaświadczenia wydanego przez bank komercyjny lub spółdzielczy o posiadanej przez Wnioskodawcę zdolności kredytowej będzie dokumentem wystarczającym na potwierdzenie spełnienia formalnego kryterium dot. dostarczenia obowiązkowego załącznika.
                   Jednocześnie przypominam, iż w trakcie oceny merytorycznej dot. posiadania potencjału w ramach kryterium 0/1 eksperci zewnętrzni dokonają oceny potencjału w szczególności w oparciu o sprawozdania finansowe, dokument potwierdzający posiadanie środków, założenia ws. zaliczkowania.


                   21.Jesteśmy na etapie pozyskiwania promesy bankowej. Czy w analizie finansowej możemy ująć taki kredyt? Czy nie będzie problemu, gdy na etapie uzupełnień do wniosku, dołączymy taką promesę, ale z datą już PO złożeniu wniosku o dofinansowanie? Czy taki dokument ( z późniejszą datą) zostanie uznany przez oceniających?
                   [-] Tak, możecie Państwo ująć takie dane we wniosku o dofinansowanie, a w ramach uzupełnienia zostaniecie poproszeni o przesłanie stosownego dokumentu. Proszę jednak pamiętać że dostarczenie dokumentu potwierdzającego finansowanie projektu jest załącznikiem obowiązkowym. W przypadku nieotrzymania na czas promesy i niezłożenie jej na etapie uzupełnienia wniosku będzie stanowiło niespójność w zapisach wniosku i może doprowadzić do negatywnej oceny formalnej.
                   [-] Tak, dokument zostanie uznany i będzie podlegał ocenie merytorycznej. Przypominam, że dane zawarte w załączniku i we wniosku od dofinansowanie muszą być ze sobą spójne.
                   Wnioskodawca składając wniosek jest zobowiązany do złożenia co najmniej jednego załącznika, w sytuacji gdy dokument potwierdzający finansowanie projektu nie będzie złożony wówczas Wnioskodawca w ramach uzupełnień zostanie wezwany do dostarczenia brakującego dokumentu. Ww. dokument jest załącznikiem obowiązkowym, w sytuacji niedostarczenia dokumentu na etapie uzupełnień, zapisy m.in. wniosku i załączników będą niespójne co może skutkować oceną z wynikiem negatywnym. Dołączony dokument może mieć datę bieżącą/aktualną tzn. nie starszą niż data ogłoszenia konkursu, dokument taki będzie podlegał ocenie merytorycznej.


                   22.Czy są jakieś wytyczne dotyczące pozyskanie promesy kredytowej i na jaką kwotę powinna ona być? Czy wystarczy na część, którą ja ponoszę, czy na cały projekt?
                   Nie ustalono minimalnych kwot dotyczących posiadania środków na realizację projektu. Natomiast zgodnie z Instrukcją wypełniania i składania wniosku - Wnioskodawca zobowiązany jest do załączenia udokumentowania posiadania środków finansowych na realizację projektu. Należy pamiętać, że to eksperci oceniający wniosek merytorycznie będą analizować czy Wnioskodawca posiada potencjał zapewniający, że projekt będzie wykonalny finansowo, zgodnie z kryteriami oceny merytorycznej. Eksperci oceniają wykonalność finansową całościowo – nie tylko w oparciu o załączone dokumenty potwierdzające finansowanie projektu. Weryfikacja dokonywana jest na podstawie załączonych dokumentów finansowych (m.in. sprawozdań finansowych), dokumentów potwierdzających posiadanie środków na realizację projektu, harmonogramu składania wniosków o zaliczkę/płatność pośrednią/płatność końcową, dodatkowych załączników (jeżeli Wnioskodawca takie załączy) oraz opisu wniosku w tym analizy finansowej.
                   Ponadto informuję, że Wnioskodawca zobowiązany jest do zabezpieczenia wkładu finansowego wolnego od pomocy publicznej w wysokości min. 25% kosztów kwalifikowanych.


                   23.Czy możliwe jest zabezpieczenie umowy kredytowej w formie przystąpienia do długu przez inny podmiot? Czy taka forma zabezpieczenia może uniemożliwić podpisanie umowy o dofinansowanie?
                   Możliwe jest zabezpieczenie umowy kredytowej w formie przystąpienia do długu przez inny podmiot i taka forma zabezpieczenia nie uniemożliwia podpisania umowy o dofinansowanie.


                   24.Czy w związku z przekształceniem jednoosobowej działalności w spółkę do wniosku należy załączyć sprawozdania finansowe za 3 ostatnie lata, tj. dotyczące zarówno JDG jak i spółki powstałej z przekształcenia, czy wyłącznie od początku zarejestrowania przekształconej spółki (za okres sprawozdawczy 01.07.2022 – 31.03.2023)?
                   Zgodnie z zapisami wskazanymi w instrukcji wypełniania wniosku należy dostarczyć dokumenty finansowe obrazujące trzy ostatnie, zamknięte okresy obrachunkowe poprzedzające rok składania wniosku w formacie, w jakim zobowiązany jest je sporządzać Wnioskodawca.
                   Z uwagi na powyższe oraz biorąc pod uwagę to, iż na etapie oceny merytorycznej badana jest sytuacja finansowa wnioskodawcy oraz jego potencjał - w przypadku przekształcenia firmy, wnioskodawca może dostarczyć również dokumenty finansowe sprzed przekształcenia JDG w sp. z o.o. (w celu zobrazowania sytuacji finansowej wnioskodawcy) obejmujące trzy ostatnie, zamknięte okresy obrachunkowe.


                   25.Czy do wniosku należy załączyć dokumenty projektowe ?
                   Istnieje możliwość dołączenia innych dokumentów do wniosku o dofinansowanie jako załączniki dodatkowe.


                   26.Czy KPIR zestawienie roczne za trzy ostatnie lata + PIT-36L za 2022 r. są dokumentami wystarczającymi? Czy potrzebne jest jeszcze jakaś inna dokumentacja?
                   Należy dołączyć dokumenty finansowe obrazujące trzy ostatnie, zamknięte okresy obrachunkowe poprzedzające rok składania wniosku w formacie, w jakim zobowiązany jest je sporządzać Wnioskodawca wraz potwierdzeniem złożenia/nadania (przez dokumenty finansowe, w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej należy rozumieć roczne zeznania podatkowe, np. PIT).
                   Jeżeli przed złożeniem wniosku o dofinansowanie zostały złożone dokumenty za 2022 rok - należy załączyć dokumenty za lata 2020-2022.
                   Jeżeli na moment złożenia wniosku o dofinansowanie jeszcze nie zostały złożone dokumenty za 2022 rok, należy dostarczyć dokumenty za lata 2019-2021.
                   W przypadku, gdy Wnioskodawca posiada dokumenty finansowe za rok 2022, które nie zostały jeszcze złożone do US - można je załączyć do wniosku o dofinansowanie jako dodatkowe dokumenty. Pozwolą one na zobrazowanie sytuacji finansowej podmiotu wnioskującego o dofinansowanie. Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie Wnioskodawca będzie zobowiązany do dostarczenia dokumentów finansowych za rok 2022 wraz z potwierdzeniem złożenia do US.


                   27.W jaki sposób dokumentuje się stan konta? Czy ma to być wyciąg z rachunku na papierze banku, podpisany i opieczętowany przez kasjera, z wyraźnie zaznaczoną datą, nie starszy niż tydzień wstecz od daty składania wniosku? Czy może konieczne jest dołączanie całej historii, listy transakcji, przelewów itp.?


                   Stan konta można udokumentować poprzez dołączenie np.
                   a) wyciągu z rachunku bankowego Wnioskodawcy aktualnego na moment
                   złożenia wniosku (przez aktualny należy w tym przypadku rozumieć nie starszy niż na dzień ogłoszenia konkursu); W przypadku przedstawienia przez Wnioskodawcę potwierdzenia posiadania środków na rachunku bankowym w postaci wygenerowanego z systemu wyciągu z konta bankowego podmiotu wnioskującego, musi on zawierać klauzulę stwierdzającą że dokument jest wygenerowany automatycznie/nie wymaga pieczęci ani podpisów.
                   b) zaświadczenia bankowego/opinii bankowej o posiadaniu przez
                   Wnioskodawcę na rachunku bankowym środków finansowych w określonej wysokości aktualne na moment złożenia wniosku lub o posiadanej zdolności kredytowej (przez aktualne należy w tym przypadku rozumieć nie starsze niż na dzień ogłoszenia konkursu). Zaświadczenie musi być potwierdzone przez bank;
                   Dokumenty potwierdzające finansowanie projektu przedstawione w ""Instrukcji wypełniania i składania wniosku o dofinansowanie"" nie stanowią katalogu zamkniętego. Można dostarczyć inny dokument uwiarygadniający posiadanie środków finansowych na realizację projektu.
                   Pamiętać należy jednak, że oświadczenie o posiadaniu środków na realizację projektu nie stanowi uwiarygodnionego dokumentu.
                   Szersze informacje w powyższym zakresie można znaleźć w załączniku nr 4 do Regulaminu - ""Instrukcja wypełniania i składania wniosku o dofinansowanie"" (str. 52 - 54), która znajduje się pod ogłoszeniem o naborze.


                   28.Czy dokumentem uzupełniającym do oceny kondycji finansowej firmy może być "obiecany" zwrot z podatku? Udokumentowany przez PIT-36 oraz wniosek o wypłatę nadpłaty VAT?
                   Wnioskodawca może przedstawić dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadania środków na realizację projektu - Ekspert dokona oceny potencjału finansowego na podstawie załączonych dokumentów finansowych (m.in. sprawozdań finansowych, ewentualnie dokumentów potwierdzających posiadanie środków na realizację projektu, w sytuacji w której Wnioskodawca dostarczy stosowny załącznik, harmonogramu składania wniosków o zaliczkę/płatność pośrednią/płatność końcową), dodatkowych załączników oraz opisu wniosku w tym prognoz finansowych.


                   29.Czy jest możliwe dostarczenie prawomocnego pozwolenia na budowę po podpisaniu umowy o dofinansowanie na porozumieniu, że dokument zostanie dostarczony do określonego terminu?
                   Pozwolenie na budowę należy dostarczyć w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty podjęcia uchwały o wyborze projektu do dofinansowania (tj. najpóźniej przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu). W przypadku nie dostarczenia przedmiotowego dokumentu, ION może odstąpić od podpisania umowy o dofinansowanie. Możliwość zawarcia umowy z porozumieniem będzie stosowana tylko w pojedynczych, uzasadnionych przypadkach, niejednokrotnie niezależnych od Wnioskodawcy.
                   Zgodnie z zapisami umowy par 23 możliwe jest podpisanie umowy na podstawie porozumienia w sprawie dostarczenia dokumentów do Umowy o dofinansowanie Projektu. Przedmiotowe może nastąpić wyłącznie w uzasadnionych przypadkach. Sytuacja taka ma charakter wyjątku i może mieć miejsce jedynie po przedstawieniu przez przedsiębiorcę stosownego uzasadnienia. Proszę pamiętać, że ww. dokument określa termin dostarczenia przez Beneficjenta dokumentacji wymaganej do Umowy. Beneficjent nie może ubiegać się o wypłatę zaliczki w przypadku, gdy umowa o dofinansowanie została zawarta w oparciu o Porozumienie. Ponadto nie ma możliwości wnoszenia zmian w Projekcie innych, niż dotyczące terminu realizacji projektu, do czasu wypełnienia wszystkich warunków z Porozumienia. W przypadku wniesienia takich zmian nie będą one rozpatrywane do czasu wypełnienia warunków z Porozumienia.


                   30.W załączniku 4 do Regulaminu – „Instrukcja wypełniania i składania wniosku o dofinansowanie” w polu H.1 „Załączniki obowiązkowe” w punkcie 1. „Dokument potwierdzający formę prawną Wnioskodawcy” widnieje zapis, że dokumentem potwierdzającym formę prawną nie jest wyciąg z KRS i CEIDG.
                   Co więc zgodnie z tym punktem stanowi dokument potwierdzający formę prawną, jeśli wnioskodawca nie jest spółką i nie ma umowy ani statutu, a jest JDG? Jaki to powinien być dokument?
                   Informuję, że wskazany przez Panią zapis dotyczy spółek. Wnioskodawca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą nie jest zobowiązany do dostarczenia jakiegokolwiek dokumentu potwierdzającego formę prawną.
                   Jak przedstawić pozwolenia na budowę oraz decyzje natura 2000 skoro nieruchomość ma być dopiero kupiona po złożeniu wniosku gdyż w przypadku zakupienia przed dniem złożenia wniosku wydatki nie będą kwalifikowane
                   - w takiej sytuacji Wnioskodawca w pkt B.11. wniosku będzie odpowiadał na pytanie Czy inwestycja wymaga zdobycia pozwoleń, zezwoleń, koncesji? Jeżeli pozwolenie na budowę będzie potrzebne wówczas Wnioskodawca będzie zobowiązany podać termin, w jakim zdobędzie/dostarczy wymagane dokumenty. W przypadku, gdy projekt wymaga uzyskania pozwolenia Wnioskodawca zobowiązany jest dostarczyć je najpóźniej przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.
                   - dokumenty środowiskowe stanowią dokumenty dodatkowe, które należy dostarczyć najpóźniej przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie natura 2000 - Wnioskodawca dostarcza dokument jeżeli go posiada lub dostarcza oświadczenie o braku wpływu realizacji projektu na obszary sieci Natura 2000.
                   Jeżeli IP FE SL– ŚCP uzna, że realizowany projekt wymaga uzyskania zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000, wówczas Wnioskodawca zostanie wezwany do dostarczenia stosownego dokumentu przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu. Informuję również, iż sam zakup nieruchomości przed złożeniem wniosku o dofinansowanie nie stanowi złamania efektu zachęty, jednakże wówczas przedmiotowy wydatek nie może zostać ujęty w projekcie i nie będzie stanowił kosztu kwalifikowalnego.

                   31.Zgodnie z instrukcją należy dołączyć sprawozdania wraz z potwierdzeniem złożenia do Urzędu Skarbowego. Proszę o informację, jakie dokumenty i w jakiej formie należy przedłożyć jeśli Wnioskodawca składa sprawozdania wyłącznie do ekrs (a nie do urzędu skarbowego)?

                   Należy dostarczyć dokumenty finansowe takie, jakie sporządza przedsiębiorstwo wnioskujące, podpisane przez osobę prowadzącą księgowość i kierownika jednostki. Dodatkowo należy dostarczyć dokument potwierdzający złożenie sprawozdań do KRS.

                   32.Analiza finansowa - jeśli jako jednostka/Wnioskodawca nie jesteśmy zobligowani do sporządzania rachunków przepływów pieniężnych i nie jest on częścią sprawozdań finansowych naszej firmy, to czy musimy tworzyć tenże rachunek przepływów pieniężnych:

                   a)za okresy historyczne,

                   b)dla okresów prognozowanych?

                   Czy też w związku z tym, że nasze sprawozdanie składa się jedynie z rachunku zysków i strat oraz bilansu, wystarczy że uzupełnimy te części załącznika?

                   Załącznik analiza finansowa stanowi załącznik  obligatoryjny dla każdego z Wnioskodawców, niezależnie od tego czy prowadzi pełną rachunkowość. Szczegółowe informacje dotyczące okresów, za jakie należy wypełnić załącznik oraz sposób jego wypełnienia wskazano we wzorze załącznika.

                   33.Czy w formularzu analizy finansowej mamy uwzględnić wyniki jednoosobowej działalności za lata poprzednie czy tylko dostarczyć dokumenty jdg ? Czy mamy przyjąć że przedsiębiorstwo SKA istnieje na rynku dłużej niż 3 lata między innymi do wskaźników?

                   Informuję, iż w formularzu Analizy finansowej należy uwzględnić dane finansowe za lata poprzednie jednoosobowej działalności gospodarczej, wybrane punkty analizy będą weryfikowane pod względem zgodności z danymi finansowymi Wnioskodawcy na etapie oceny formalnej. W nawiązaniu do drugiego pytania w związku z tym, iż traktujemy nowo powstałą spółkę jako kontynuację jednoosobowej działalności gospodarczej, należy przyjąć, że spółka komandytowo-akcyjna istnieje na rynku dłużej niż 3 lata. Wypełniając wniosek o dofinansowanie jak i realizując projekt, należy pamiętać, że przedstawiona przez państwa sytuacja spółki stanowi kontynuację jednoosobowej działalności gospodarczej.

                   34.Czy w analizie finansowej uzupełniając dane ze sprawozdań finansowych z lat ubiegłych w wierszu 35 (pozostałe zobowiązania krótkoterminowe) należy uwzględnić (zsumować) wszystkie zobowiązania inne niż z tytułu dostaw i kredytów (pożyczek), tj. także np. Zaliczki otrzymane na dostawy i usługi, zobowiązania wekslowe, zobowiązania z tytułu podatków, z których każde w bilansie jest w osobnym wierszu?

                   Czy w przypadku gdy wnioskodawca nie jest zobowiązany zgodnie z przepisami o rachunkowości do sporządzania rachunku przepływów pieniężnych należy pozostawić odpowiednie pola w arkuszu niewypełnione i wskazać na brak obowiązku sporządzenia rachunku przepływów pieniężnych w części opisowej analizy?

                   Wiersz 35 „pozostałe” odpowiada pozycji w bilansie Inne zobowiązania krótkoterminowe B.III.3 lit. i). W pozycji tej należy wykazać zobowiązania płatne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego, niekwalifikujące się do wykazania w poprzednich pozycjach. Wycenia się je co do zasady w kwocie wymagającej zapłaty. Jako inne zobowiązania krótkoterminowe wykazuje się np.: zobowiązania z tytułu zakupu i budowy lub ulepszenia środków trwałych, zobowiązania wobec zakładów ubezpieczeń majątkowych i osobowych, zobowiązania wynikające z rozrachunków z pracownikami z innych tytułów niż wynagrodzenia, zobowiązania wobec jednostek i osób fizycznych z tytułu pobranych od nich kaucji, zobowiązania wynikające z rozrachunków z właścicielami, wspólnikami z tytułu uchwalonej, lecz nieodebranej dywidendy i inne. Nie wykazuje się tutaj zobowiązań, które wykazywane są w innych pozycjach.

                   Pomimo braku zobowiązania do sporządzania rachunku przepływów pieniężnych, Wnioskodawca aplikujący o wsparcie zobligowany jest do wypełnienia rachunku przepływów pieniężnych. Należy przedstawić dane sporządzone w dobrej wierze.

                   35.Czy na promesie do wniosku o dofinansowanie zabezpieczeniem może być zastaw rejestrowy.

                   Na promesie dostarczonej do wniosku o dofinansowanie formą zabezpieczenia może być zastaw rejestrowy. Należy jednak pamiętać, że szczegółowa weryfikacja w tym zakresie możliwa będzie dopiero po dostarczeniu przez Wnioskodawcę właściwego dokumentu. W sytuacji, gdy nabywane w ramach projektu aktywa będą obciążone zastawem rejestrowym to istotne jest, aby obciążone ograniczonym prawem rzeczowym aktywo było wykorzystywane w projekcie zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie, było własnością Beneficjenta do upływu trwałości, w tym zostało ujęte w ewidencji środków trwałych Wnioskodawcy.

                   36.Na jaką wartość, procent lub koszty należy dostarczyć promesę? Z zapisów dokumentacji wynika, że na wkład własny i koszty kwalifikowalne?

                   W odpowiedzi na zapytanie informuję, że Wnioskodawca zobowiązany jest do załączenia udokumentowania posiadania środków finansowych na realizację projektu, jednakże nie ustalono minimalnych kwot dotyczących posiadania środków na realizację projektu. Wnioskodawca zobowiązany jest do zabezpieczenia wkładu finansowego wolnego od pomocy publicznej w wysokości min. 25%  kosztów kwalifikowanych, natomiast jest to informacja dla Wnioskodawcy i warunek ten nie jest weryfikowany na etapie wnioskowania o dofinansowanie. Dokumentacja wskazuje na konieczność zabezpieczenia środków własnych na wkład własny i koszty niekwalifikowalne.

                   Jeśli chodzi o sytuację finansowa Wnioskodawcy to eksperci oceniający wniosek merytorycznie będą analizować czy posiada on potencjał zapewniający, że projekt będzie wykonalny finansowo, zgodnie z kryteriami oceny merytorycznej. Eksperci oceniają wykonalność finansową całościowo – nie tylko w oparciu o załączone dokumenty potwierdzające finansowanie projektu. Weryfikacja dokonywana jest na podstawie załączonych dokumentów finansowych (m.in. sprawozdań finansowych), dokumentów potwierdzających posiadanie środków na realizację projektu, harmonogramu składania wniosków o zaliczkę/płatność pośrednią/płatność końcową, dodatkowych załączników (jeżeli Wnioskodawca takie załączy) oraz opisu wniosku w tym analizy finansowej.

                   W przypadku promesy kredytowej nie musi być ona wystawiona na podstawie zweryfikowanej zdolności finansowej Wnioskodawcy przez instytucję finansową typu bank, fundusz pożyczkowy lub instytucję finansową zgodną z definicją zawartą w Kodeksie Spółek Handlowych. Katalog dokumentów potwierdzających finansowanie stanowi katalog otwarty. Instytucja w przykładowych dokumentach nie wskazała katalogu zamkniętego. Należy jednak pamiętać, iż po formalnej akceptacji dokumentu nastąpi jego analiza merytoryczna w ramach 0/1 kryterium merytorycznego związanego z potencjałem.

                   37.Jednym z załączników do wniosku o dofinansowanie powinno być Sprawozdanie z audytu sporządzone przez zatwierdzonego audytora zewnętrznego. Jaki jest minimalny zakres Sprawozdania wymagany przez ŚCP?

                   W odpowiedzi na poniższe informuję, iż załącznik o który Pani pyta należy dostarczyć w takiej formie jakiej Państwo go posiadają (w jakim zakresie został sporządzony przez biegłego rewidenta). Nie ma wymaganego przez SCP minimalnego zakresu w którym należy go sporządzić.

                    

                   Wskaźniki

                   1.Czy wskaźnik „Miejsca pracy utworzone we wspieranych jednostkach" oraz utworzenie miejsca pracy odnosi się do całej działalności przedsiębiorstwa czy wyłącznie do działalności wspieranej w ramach projektu?
                   W nawiązaniu do przedstawionych zapisów informuję, iż w każdym projekcie należy rozważyć dwie odrębne kwestie: pierwszą dotyczącą wskaźnika ""Miejsca pracy utworzone we wspieranych jednostkach"" oraz drugą dotyczącą kryterium ""Utworzenie miejsc pracy"".

                   Należy pamiętać o celach działania finansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, gdy to wspierane mogą być inwestycje produkcyjne, logistyczne przyczyniające się do zmiany profilu działalności i/lub wprowadzenia nowych/ulepszonych neutralnych dla klimatu produktów, usług, procesów, zdobycia nowych rynków i stworzenia nowych miejsc pracy lub utrzymania już istniejących w przedsiębiorstwach.
                   Ponadto projekt musi stanowić co najmniej jeden z typów inwestycji początkowej, to jest zasadniczą zmianę procesu produkcji, dywersyfikację działalności, zwiększenie zdolności produkcyjnej i utworzenie nowego zakładu w rozumieniu artykułu 14 GBER."


                   2.Przykład: średnioroczne zatrudnienie na obecną chwilę wynosi 100 EPC. Firma planuje zwiększyć zatrudnienie do nowego działu i nowej usługi 4 EPC. Po okresie 12 miesięcy od zakończenia projektu w ramach nowego działu faktycznie zatrudniono 4 EPC, lecz w całym przedsiębiorstwie zatrudnienie zmalało o 15 EPC. W takiej sytuacji stan obecny to 100 EPC, po projekcie mamy 100 EPC - 15 EPC + 4 nowe EPC, co daje nam 89 EPC.
                   * Czy dla wyżej opisanego przykładu można przyjąć, że kryterium punktowe zostało spełnione ze względu na zwiększenie zatrudnienia w ujęciu wspieranej działalności związanej z projektem, o której mowa we wskaźniku?
                   * Czy można przyjąć, że dla spełnienia tego kryterium (wskaźnika) będzie wystarczające udowodnienie, że zwiększenie zatrudnienia nastąpiło w ramach danego działu (na moment złożenia wniosku dział zatrudnia np. 5 pracowników (5 EPC), w wyniku projektu dojdzie do zatrudnienia dodatkowych 3 pracowników (3 EPC) w tym dziale - łącznie 8 EPC, ale bez znaczenia będzie przy tym fluktuacja zatrudnienia w pozostałych działach firmy?"
                   Należy zwrócić uwagę, iż liczba miejsc pracy wyrażona w ramach wskaźnika odnosi się do działalności wspieranej przez projekt (tym samym, w związku z 4 możliwościami inwestycji początkowej - sytuacja może się różnić między projektami). Powyższe dane liczbowe należy wykazać w punkcie G.3 wniosku aplikacyjnego - istnieje możliwość wykazania wartości bazowej innej niż zero. Jeżeli Wnioskodawca posiada zatrudnienie w ramach działalności wspieranej przez projekt, to w wartości bazowej wskaźnika powinien uwzględnić to zatrudnienie, a w wartości docelowej wskaźnika wartość wynikającą z uwzględnienia również planowanych do utworzenia miejsc pracy (o których mowa w kryterium merytorycznym). W przypadku wskaźnika istotnym będzie wykazanie na etapie zakończenia realizacji projektu jego spełnienie (osiągnięcie co najmniej zadeklarowanej wartości docelowej – zatrudnienia u Wnioskodawcy związanego z działalnością wspieraną przez projekt).
                   Natomiast utworzone miejsca pracy, które podlegają ocenie merytorycznej muszą bezpośrednio wynikać z realizacji projektu (wykazywane w punkcie
                   G.4 wniosku aplikacyjnego). Proszę pamiętać, iż kryterium jest obowiązujące od momentu aplikowania przez cały okres realizacji projektu. W przypadku premiowanych miejsc pracy w trakcie oceny merytorycznej istotnym będzie na etapie zakończenia realizacji projektu wskazanie utworzenia tych miejsc pracy, które zostały przedstawione w pkt G.4. W tym przypadku ION będzie weryfikować wyłącznie planowane do utworzenia miejsca pracy powstałe bezpośrednio w wyniku realizacji projektu, bez odniesienia się do zatrudnienia u Wnioskodawcy w ogóle albo zatrudnienia u Wnioskodawcy związanego z działalnością wspieraną przez projekt. Zgodnie z przyjętymi dla naboru zasadami w uzasadnionych przypadkach miejsce pracy może zostać utworzone po zakończeniu realizacji projektu.

                   Utworzone miejsca pracy (wyrażone w EPC) bezpośrednio w wyniku realizacji projektu muszą być związane bezpośrednio ze zrealizowanym projektem. Nie wlicza się również utworzonych miejsc pracy niezwiązanych ze zrealizowanym projektem. W przypadku, gdy tworzone miejsca pracy mają charakter sezonowy, wówczas należy wskazać w wartości adekwatną część ułamkową. Należy wykazać trwale utworzone miejsca pracy. Przy deklarowaniu miejsc pracy należy wziąć pod uwagę wymiar czasu pracy. W przypadku planowania zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy należy wykazać w wartości adekwatną część ułamkową. Należy podać liczbę etatów w przeliczeniu na ekwiwalent pełnego czasu pracy. Przez ekwiwalent pełnego czasu pracy rozumie się pracę w pełnym wymiarze godzin, obejmującą przeciętnie 40 godzin pracy w tygodniu roboczym przez okres roku lub w przypadku niektórych zawodów – zgodnie z odrębnymi przepisami regulującymi powyższą kwestię.
                   Przykład wyliczenia ilości etatów w przeliczeniu na EPC: Trzy osoby zatrudnione przez okres roku na pół etatu i jedna na ćwierć etatu stanowią w sumie 1,75 EPC.
                   W ramach miejsca pracy nie można ujmować pracowników przenoszonych na nowo utworzone, w wyniku realizacji projektu, miejsca pracy, przy jednoczesnym zlikwidowaniu miejsca pracy oraz pracowników, którym zmieniono zakres obowiązków bez jednoczesnego zwiększenia wymiaru czasu pracy, a także pracowników przebywających na urlopie bezpłatnym i wychowawczym.

                   3.W nawiązaniu do trwającego naboru nr FESL.10.03-IP.01-026/23, do którego się przygotowujemy, mam pytanie co powinien określać wskaźnik nr [PLTR004] Liczba nowych/ulepszonych produktów/usług (Pozycja: 10), Czy dotyczy wielokrotności wykonywanych usług, czy ilość innowacyjnych pojedyczne wdrożonych w nowym zakładzie?

                   Bo w kwestii zakładu (przedsiębiorstwa) będzie to np. 2 może 3 usługi wdrożone. W kwestii wykonania nowych usług dla potencjalnych klientów to w tysiącach.

                   Dlatego proszę o informację, jakie usługi należy tu ująć.

                   W odpowiedzi na pytanie dotyczące wskaźnika „Liczba nowych/ulepszonych produktów/usług” informuje, iż zgodnie z załącznikiem nr 2 do „Regulaminu – wskaźniki”  obrazuje on  liczbę nowych/ ulepszonych produktów/ usług, które Beneficjent wprowadził do oferty przedsiębiorstwa otrzymującego dofinansowanie.

                   Należy pamiętać, iż  przez produkt nowy/ ulepszony dla firmy należy rozumieć taki produkt/ usługę, która została wygenerowana dzięki wdrożeniu w przedsiębiorstwie innowacji o charakterze technologicznym (produktowej lub procesowej). Produkt/ usługa jest nowa/ ulepszona dla firmy, jeżeli nie ma innych dostępnych w ofercie firmy, które oferują tą samą funkcjonalność lub technologię powodującą, że nowy produkt zasadniczo różni się od produktów już oferowanych przez firmę. W sytuacji, gdy projekt w wyniku realizacji innowacji procesowej nie prowadzi do wprowadzenia dla firmy nowego/ ulepszonego produktu, wówczas Wnioskodawca nie wybiera wskaźnika.


                   Kryteria wyboru projektów


                   1.W kryterium: ZASADNOŚĆ I ODPOWIEDNIA WYSOKOŚĆ WYDATKÓW wskazane jest, iż „Ocenie podlega, czy wszystkie wydatki są zasadne z punktu widzenia realizacji i wykonalności inwestycji, oraz czy ich wysokość jest porównywalna z cenami rynkowymi ORAZ CZY WYDATKI WPISUJĄ SIĘ W INWESTYCJĘ PRODUKCYJNĄ MŚP PROWADZĄCĄ DO DYWERSYFIKACJI GOSPODARCZEJ." Czy oznacza to, że projekty, które nie prowadzą do dywersyfikacji działalności, lecz np. tylko wpisują się w inny typ inwestycji początkowej, np. zasadnicza zmiana procesu produkcyjnego, nie wpisują się w założenia konkursu?
                   Zgodnie z definicją kryterium ""Projekt spełnia zasady udzielenia pomocy publicznej oraz pomocy de minimis"" projekt musi wpisywać się w co najmniej jeden typ inwestycji początkowej, tj. zasadniczą zmianę procesu produkcji, dywersyfikację istniejącego zakładu, zwiększenie zdolności produkcyjnej lub utworzenie nowego zakładu, zgodnie z zapisami Rozporządzenia 651/2014.
                   Natomiast pojęcie inwestycji produkcyjnej MŚP prowadzącej do dywersyfikacji gospodarczej należy rozumieć szerzej i wynika ono z zapisów Rozporządzenia Paramentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Zapisy Rozporządzenia wskazują m.in. że aby zwiększyć dywersyfikację gospodarczą terytoriów dotkniętych skutkami transformacji, FST powinien zapewniać wsparcie przedsiębiorstwom i podmiotom gospodarczym, w tym poprzez wsparcie inwestycji produkcyjnych w mikroprzedsiębiorstwach oraz małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP). Inwestycje produkcyjne należy rozumieć jako inwestycje w środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne przedsiębiorstw w celu produkcji towarów i usług, przyczyniając się w ten sposób do akumulacji brutto i zatrudnienia.
                   Dodatkowo w Regulaminie wyboru projektów dla naboru FESL.10.03-IP.01-026/23 zawarto pojęcie dywersyfikacji regionu i jest to ogół działań podejmowanych przez podmioty działające w regionie, zmierzające do rozwoju gospodarki regionalnej z jednoczesnym zmniejszeniem udziału działalności wydobywczej i sektora energetyki konwencjonalnej.

                   Biorąc pod uwagę powyższe typ inwestycji początkowej dywersyfikacja istniejącego zakładu nie jest tożsamy z dywersyfikacją gospodarczą, o której mowa powyżej, a zasadnicza zmiana procesu produkcyjnego przy spełnieniu warunków dla dywersyfikacji gospodarczej też wpisuje się w założenia konkursu.


                   2.Kryterium 23. Wpływ projektu na gospodarkę regionu (US – rozliczenie w woj. Śląskim). Czy nowo założona spółka przed złożeniem wniosku otrzyma 5 punktów w ramach oceny? Czy założenie oddziału pozwoli uzyskać 5 punktów? Czy zmiana adresu prowadzenia działalności w ramach obecnego podmiotu pozwoli uzyskać 5 punktów?
                   Zgodnie z treścią kryterium w przypadku podmiotu, nowopowstałego, który jeszcze się nie sprawozdał przyznanie punktów nastąpi w oparciu o informacje wskazane we wniosku aplikacyjnym (załączniku analiza finansowa). Natomiast w przypadku pozostałych Wnioskodawców, którzy się już sprawozdali, w oparciu o dokument sprawozdawczy za ostatni okres obrachunkowy.
                   W związku z powyższym istnieje możliwość otrzymania 5 pkt. tylko w przypadku nowo założonej spółki, założenie oddziału czy zmiana adresu prowadzenia działalności gospodarczej nie kwalifikuje się do otrzymania punktów przez Wnioskodawcę, w związku z faktem iż ocenie podlegać będzie sprawozdanie złożone za ostatni okres obrachunkowy.


                   3.Jeżeli w ramach kryterium „Miejsce realizacji w gminach wchodzących w skład OSI - gminy w transformacji górniczej” Wnioskodawca wpisuje się w wykaz gmin w ramach punktu nr 3 Gminy z obszaru podregionów górniczych wchodzących w skład OSI – ośrodki wzrostu, to jaka liczba punktów zostanie mu przyznana?
                   Informuje, że zgodnie z definicją wskazanego kryterium punkty ( 5pkt.) zostaną przyznane jedynie w przypadku, gdy dominujące miejsce realizacji projektu będzie zlokalizowane na terenie gmin wchodzących w skład OSI – gminy w transformacji górniczej. W pozostałych przypadkach punkty nie zostaną przyznane.


                   4.KRYTERIA - GOZ - czy maksymalną ilość punktów można uzyskać w przypadku przekazania części odpadów do recyklingu firmie zewnętrznej ?a nie przetworzeniu tych odpadów wewnątrz przedsiębiorstwa ?
                   W kryterium: Wdrożenie GOZ oceniający może przyznać punkty za kilka elementów wskazanych w definicji kryterium, które Wnioskodawca wdroży w projekcie (u siebie w przedsiębiorstwie).. Eksperci będą mogli oceniać projekty pod kątem GOZ zgodnie z przyjętą w kryterium definicją, tj. Gospodarka Obiegu Zamkniętego - regeneracyjny system gospodarczy, w którym minimalizuje się zużycie surowców i wielkość odpadów oraz emisję i utraty energii poprzez tworzenie zamkniętej pętli procesów, w których odpady z jednych procesów są wykorzystywane jako surowce dla innych, co maksymalnie zmniejsza ilość odpadów produkcyjnych (za pw.edu.pl) a na samo kryterium składa się kilka zagadnień związanych z wdrożeniem GOZ, w tym m.in. zasada 6R. Maksymalną liczbę punktów jest możliwe do otrzymania po spełnieniu wszystkich aspektów wskazanych w kryterium. Proszę pamiętać, że wydatki związane z wdrożeniem GOZ nie mogą stanowić wydatków dominujących w projekcie. Dodatkowo informuję, iż to eksperci na podstawie całości zapisów dokumentacji aplikacyjnej decydują o ostatecznym wyniku oceny kryterium.


                   5.Czy jeśli mamy już wdrożone np. ISO 9000, czy inny z podanych certyfikatów, to otrzymamy punkty w ramach projektu? Nie będzie to stricte efektem planowanego projektu.
                   W ramach kryterium Realizacja projektu z uwzględnieniem społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR - Corporate Social Responsibility) punkty zostaną przyznane w przypadku gdy projekt umożliwi/spowoduje/doprowadzi do wprowadzenia systemów zarządzania. Posiadanie wskazanego certyfikatu nie spowoduje przyznania punktu. Proszę pamiętać, że zgodnie z zapisami definicji kryterium Oceniający przyzna 2 punkty w przypadku spełnienia co najmniej jednego z wymienionych w nim aspektów.


                   6.Czy ww. kryterium jest oceniane tylko i wyłącznie na podstawie bazy OPI-TPP 2.0 ? Jeśli tak to w jakim celu można / należy dołączać Dokumenty potwierdzające teren poprzemysłowy/opuszczony. Czy też ww. kryterium jest oceniane na podstawie bazy OPI-TPP 2.0 oraz innych dokumentów dołączonych do wniosku (zgodnie z Instrukcją), potwierdzających realizację projektu na terenach poprzemysłowych lub opuszczonych?
                   Zgodnie z definicją kryterium Eksperci będą weryfikować czy dominujące miejsce realizacji projektu wpisuje się w teren poprzemysłowy w tym pogórniczy w oparciu o bazę OPI TPP 2.0, natomiast ewentualny dokument dodatkowy potwierdzający teren poprzemysłowy/opuszczony związany jest z możliwością wskazania w kosztach kwalifikowalnych limitu 15 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku nabycia terenów poprzemysłowych oraz terenów opuszczonych na których znajdują się budynki.

                   7.Zwracam się z zapytaniem dotyczącym kryterium nr 17 Miejsce realizacji w gminach wchodzących w skład OSI dla obszaru FST.

                   Czy punkty w ramach tego kryterium otrzymują projekty, zlokalizowane we wszystkich gminach, wymienionych w załączniku 1 do Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Śląskiego 2030 https://transformacja.slaskie.pl/images/Dokumenty/1671795834_za_C5_82.-1---lista-gmin-wchodz-c4-85cych-w-sk-c5-82ad-osi-w-podregionach-gorniczych.pdf, czy może jednak tylko projekty, wskazane w pkt 1. Gminy z obszaru podregionów górniczych wchodzące w skład OSI – gminy w transformacji górniczej?

                   Informuje, że zgodnie z definicją wskazanego kryterium, punkty (5pkt.) zostaną przyznane jedynie w przypadku, gdy dominujące miejsce realizacji projektu będzie zlokalizowane na terenie gminy wchodzącej w skład OSI - GMINY Z OBSZARU PODREGIONÓW GÓRNICZYCH WCHODZĄCE W SKŁAD OSI - GMINY W TRANSFORMACJI GÓRNICZEJ wskazane w pkt 1, w załączniku nr 1 do Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Śląskiego 2030. W pozostałych przypadkach punkty nie zostaną przyznane.

                   8.Oceniający przyzna 2 punkty w przypadku wykazania w budżecie projektu wydatków związanych z OZE. Czy otrzymanie punktów uwarunkowane jest zaplanowaniem wyodrębnionego wydatku (oddzielna pozycja w budżecie) dotyczącego OZE? Czy dodatkowe punkty z tego tytułu będą przyznane także w sytuacji, gdy planowana przez nas instalacja fotowoltaiczna zostanie uwzględniona w zbiorczej pozycji budżetowej dot. materiałów i robót budowlanych związanych z budową nowego zakładu produkcyjnego (będzie wykazana w kosztorysie prac budowlanych, a  docelowo będzie składową wartości początkowej budynku – nie będzie tym samym  odrębnym środkiem trwałym / wydatkiem)?

                   Zgodnie z definicją kryterium, Oceniający może przyznać punkty tylko w przypadku, gdy w budżecie projektu zaplanowano wydatki związane z OZE. Nie jest konieczne, aby była to osobna pozycja w budżecie projektu. Można wykazać je jako jeden z elementów prac budowlanych, pod warunkiem, że będą ujęte w jednej z pozycji kosztorysu.

                   9.Kryterium „Realizacja projektu z uwzględnieniem społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR - Corporate Social Responsibility)”

                   Planowany przez nas projekt będzie zawierał działania proekologiczne skierowane na ochronę środowiska, inwestycje minimalizujące wpływ na środowisko. Czy uzyskanie 2 punktów z tego tytułu uwarunkowane jest realizacją wszystkich działań wymienionych w opisie wskazanego aspektu w dokumencie „Kryteria wyboru projektów” (wskazanych w nawiasie tzn. wdrażanie polityki środowiskowej, zrównoważone zarządzanie surowcami, segregacja odpadów, edukacja ekologiczna pracowników i klientów, a także wdrażanie ekologicznych procesów technologicznych oraz ekologicznych produktów i usług). Czy wystarczająca do otrzymania punktów będzie realizacja jedynie wybranych działań ze wskazanego katalogu (zależnych od specyfiki działalności).

                   Z definicji kryterium nie wynika konieczność spełnienia wszystkich aspektów w ramach danego działania na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu. Należy jednak pamiętać, aby szczegółowo opisać inicjatywę podejmowaną na rzecz CSR również poprzez wskazanie konkretnych działań. Należy unikać ogólnych i deklaratywnych stwierdzeń. Ostateczna ocena w tym zakresie zostanie przeprowadzona przez eksperta w oparciu o całość zapisów dokumentacji aplikacyjnej.

                    Bezpośredni link do zagadnienia:
                    https://funduszeue.scp-slask.pl/czytaj/dzialanie_10_03___makroinwestycje_w_msp___czesc_5

                    Kwalifikowalność cd.

                    44.Czy w projekcie będzie kwalifikowana przebudowa wiaty magazynowej polegająca na dobudowie do niej hali produkcyjnej?

                    TAK – zgodnie z Kwalifikowalnością kwalifikowalne są materiały i roboty budowlane związane z realizowaną inwestycją początkową, to jest: budowa/przebudowa/rozbudowa/modernizacja nieruchomości. W przypadku budynku kwalifikowalne są części wspólne z zachowaniem proporcji w odniesieniu do powierzchni. Za części wspólne uważa się: fundamenty, ściany, dach, elewację, windę, klatkę schodową, piwnicę, sanitariaty, telewizję przemysłową całego budynku, system alarmowy dotyczący całego budynku; instalację wodno - kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, elektryczną i inne wspólne związane z projektem.”

                    45.Czy w projekcie kwalifikowane są zakupy kompletów narzędzi?
                    TAK – można zakupić komplet narzędzi - może on stanowić wydatek kwalifikowalny w kategorii kosztów „środki trwałe/dostawy” w przypadku spełniania wszystkich warunków dla tej kategorii kosztów.


                    46.Czy w ramach konkursu można sfinansować zakup transformatora lub magazynu energii?
                    Głównym celem konkursu 10.3 jest wsparcie projektów przyczyniających się do łagodzenia skutków transformacji regionu wpływających na gospodarkę, zatrudnienie, społeczeństwo i środowisko. Zgodnie z załącznikiem 8 do Regulaminu - Opracowanie dotyczące rodzajów działalności wykluczonych w części poświęconej sektorom wytwarzania energii i jej dystrybucji znajduje się informacja, że ""magazynowanie energii elektrycznej, definiowane jako obiekty służące do magazynowania energii elektrycznej, na stałe lub czasowo, w infrastrukturze naziemnej lub podziemnej lub na składowiskach, pod warunkiem że są bezpośrednio połączone z liniami przesyłowymi wysokiego napięcia zaprojektowanymi dla napięcia równego co najmniej 110 kV;"" jest niezgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu „Infrastruktura energetyczna” oznacza wszelkie fizyczne urządzenia lub obiekty, które znajdują się na terytorium Unii lub łączą Unię z co najmniej jednym państwem trzecim. Ponadto zgodnie z brzmieniem art. 13 lit. b Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu nadanym Rozporządzeniem Komisji (UE) 2017/1084 co do zasady nie jest możliwe udzielanie regionalnej pomocy inwestycyjnej wspierającej działalność w sektorze wytwarzania energii, jej dystrybucji i infrastruktury.
                    Powyższe stanowisko zostało przez Komisję Europejską doprecyzowane w taki sposób, że tylko niektóre koszty związane z wytwarzaniem energii można uznać za koszty kwalifikowane w przypadku pomocy regionalnej, o ile spełnione są łącznie trzy następujące warunki:
                    1. wytwarzanie energii nie jest podstawowym celem całego projektu (większość kosztów nie powinna być powiązana z wytwarzaniem energii), 2. zdolność wytwarzania energii powinna być dostosowana do potrzeb przedsiębiorstwa, co oznacza, że celem jest zużywanie wytworzonej energii na potrzeby własne, a więc maksymalnie 20% zaplanowanej do wytworzenia energii może zostać sprzedane (na podstawie analizy ex ante), czyli zastosowanie ma zasada 80/20, oraz 3. w odniesieniu do źródła energii, jedynie inwestycje, które kwalifikowałyby się do otrzymania pomocy na podstawie zasad dotyczących pomocy państwa w sektorze energii, będą uznane za kwalifikowane, np. odnawialne źródła energii lub wysokosprawna kogeneracja (ale nie np. zasilanie silnikiem wysokoprężnym).
                    Zatem jeżeli koszty magazynu energii i transformatora wchodziłyby w skład infrastruktury związanej z wytwarzaniem, dystrybucją energii oraz jej infrastrukturą, to tylko spełnienie powyższych warunków pozwoliłoby na zakwalifikowanie wydatków. W przeciwnym razie nie mogą zostać one wsparte z tytułu wykluczenia, o którym mowa powyżej.


                    47.Czy koszty wykonania sieci zewnętrznych (na planowanej do zakupie działce, gdzie postawiona zostanie hala produkcyjna) tj. zewnętrzne sieci elektryczne, sieci sanitarne, przyłącza wod-kan są kosztem kwalifikowanym w ramach kategorii wydatków "1.3 . Roboty Budowlane"?
                    Zgodnie z załącznikiem Regulaminu wyboru projektów nr 6 Kwalifikowalność dla naboru FESL-10.03.IP.01-026/23 kwalifikowane są materiały i roboty budowlane związane z realizowaną inwestycją początkową tj. budowa/przebudowa/rozbudowa/modernizacja nieruchomości. W przypadku budynku kwalifikowalne są części wspólne z zachowaniem proporcji w odniesieniu do powierzchni. Za części wspólne uważa się: fundamenty, ściany, dach, elewację, windę, klatkę schodową, piwnicę, sanitariaty, telewizję przemysłową całego budynku, system alarmowy dotyczący całego budynku; instalację wodno - kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, elektryczną i inne wspólne związane z projektem. Natomiast koszty opłat za przyłączenie do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, gazowych i innych są kosztem niekwalifikowalnym.
                    Reasumując, możliwe jest kwalifikowanie zewnętrznych sieci wodociągowo-kanalizacyjnych, elektrycznych i innych związanych z projektem, pod warunkiem, iż spełniają one warunki kwalifikowalności wydatków i są bezpośrednio związane z realizacją projektu.
                    Proszę mieć również na uwadze, iż w projekcie w ramach działania 10.03 musi występować co najmniej jeden z typów inwestycji początkowej, tj. zasadnicza zmiana procesu produkcji, dywersyfikacja produkcji, zwiększenie zdolności produkcyjnych lub utworzenie nowego zakładu, w rozumieniu artykułu 14 GBER. Wydatkiem kwalifikowalnym mogą być tylko wydatki wskazane we wniosku o dofinansowanie, które są niezbędne dla realizacji projektu i nie są wskazane w katalogu kosztów niekwalifikowalnych dla naboru. Koszty robót budowlanych nie mogą stanowić całkowitej wartości projektu.


                    48.Czy w naborze nr.: FESL.10.03-IP.01-026/23 przygotowanie dokumentacji projektowej jest w katalogu kosztów kwalifikowanych?, czy w konkursie zalecane jest zaprojektuj – wybuduj jako koszt kwalifikowany?
                    Koszty przygotowania dokumentacji projektowej mogą stanowić wydatek kwalifikowalny w projekcie, w przypadku gdy stanowią wartość początkową budowanego budynku zaplanowanego w ramach projektu oraz spełnią warunki dla robót budowlanych. Dokumentacja projektowa budynku może zostać również uznana jako koszt kwalifikowalny jako wartość niematerialna i prawna, o ile koszt zostanie przedstawiony jako osobny wydatek i spełni wszystkie warunki dla kwalifikowalności kosztu – wartość niematerialna i prawna.
                    Jednocześnie informuję, że dokumentacja naboru nie precyzuje, czy planowane roboty budowlane powinny być przeprowadzane w formule zaprojektuj – wybuduj. Ponadto przypominam, że zgodnie z kwalifikowalnością, w ramach robót budowlanych kwalifikowalne są – materiały i roboty budowlane związane z realizowaną inwestycją początkową, to jest: budowa/przebudowa/rozbudowa/modernizacja nieruchomości. Należy także pamiętać o konieczności zachowania następujących warunków kwalifikowalności:
                    - koszty robót budowlanych nie mogą stanowić całkowitej wartości projektu,
                    - zakupione materiały i roboty budowlane podwyższają wartość nieruchomości/budynku, są ujęte w aktywach beneficjenta,
                    - wynajmując lub dzierżawiąc nieruchomość, koszty materiałów i robót budowlanych muszą zostać zaksięgowane w Ewidencji Środków Trwałych beneficjenta na przykład jako inwestycja w obcym środku trwałym,
                    - części wspólne rozliczamy z zastosowaniem proporcji: powierzchni użytkowej wykorzystywanej tylko na potrzeby projektu do całości powierzchni użytkowej budynku,
                    - prace należy realizować w miejscu wskazanym dla inwestycji początkowej,
                    - po zakończeniu projektu konieczne będzie dostarczenie dokumentów potwierdzających udzielenie pozwolenia na użytkowanie (jeśli przepisy prawa tego wymagają),
                    - zakup zgodnie z umową o dofinansowanie, niniejszym dokumentem oraz z wytycznymi, w tym nabycie na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z nabywcą.


                    49.Czy można zaliczyć do wydatków kwalifikowanych projektu przebudowę budynku zakupionego jako nieruchomość w ramach tego projektu? Chcemy w ramach projektu zakupić nieruchomość na której stoją budynki. W ramach projektu chcemy przeprowadzić przebudowę jednego z tych budynków i koszty przebudowy również rozliczać w ramach wydatków kwalifikowanych projektu.
                    Zgodnie z załącznikiem Regulaminu wyboru projektów nr 6 Kwalifikowalność dla naboru FESL-10.03.IP.01-026/23 kwalifikowalnymi wydatkami mogą być materiały i roboty budowlane związane z realizowaną inwestycją początkową tj. budowa/przebudowa/rozbudowa/modernizacja, a także zakup nieruchomości. Należy także pamiętać o spełnieniu warunków dla poszczególnych kategorii wydatków.
                    W związku z powyższe wskazane w zapytaniu koszty mogą być uznane za kwalifikowalne.

                    Proszę mieć na uwadze, że koszty robót budowlanych nie mogą stanowić całkowitej wartości projektu.
                    Proszę mieć na uwadze, iż w projekcie w ramach działania 10.03 musi występować co najmniej jeden z typów inwestycji początkowej, tj. zasadnicza zmiana procesu produkcji, dywersyfikacja produkcji, zwiększenie zdolności produkcyjnych lub utworzenie nowego zakładu, w rozumieniu artykułu 14 GBER. Wydatkiem kwalifikowalnym mogą być tylko wydatki wskazane we wniosku o dofinansowanie, które są niezbędne dla realizacji projektu i nie są wskazane w katalogu kosztów niekwalifikowalnych dla naboru.
                    Proszę pamiętać również o wskazaniu w projekcie wpisania się przedsięwzięcia w transformację regionu, o czym stanowi kryterium merytoryczne nr 1, dla którego ogłoszono nabór, w tym m.in. projekt powinien umożliwiać łagodzenie skutków transformacji wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko - inwestycje muszą zmierzać w kierunku uniezależnienia się przedsiębiorstwa od odbiorców z branży górniczej, utrzymania zatrudnienia i tworzenia nowych miejsc pracy oraz bardziej zrównoważonych metod produkcji."


                    50.Chciałabym się dowiedzieć czy w ramach programu "Wsparcie MŚP na rzecz transformacji" jest możliwe finansowanie zakupu lawety oraz minikoparki.
                    Minikoparka, zgodnie z KŚT stanowi „580 MASZYNY DO ROBÓT ZIEMNYCH I FUNDAMENTOWYCH” i w związku z tym nie stanowi środka transportu, natomiast zgodnie z interpretacją Urzędu Statystycznego lawety do przewozu pojazdów typu przyczepa wpisują się w KŚT 747 „Naczepy i przyczepy”, natomiast auto-laweta, jako samochód ciężarowy przystosowany do przewozów pojazdów samochodowych wpisuje się w 743 „Samochody specjalne” przy jednoczesnej stosownej adnotacji w dowodzie rejestracyjnym o specjalnym przeznaczeniu.


                    51.Czy zakup nieruchomości zabudowanej podlega limiotom 10% kosztów kwalifikowalnych (lub 15% w przypadku terenów poprzemysłowych) czy dotyczy on tylko samego gruntu niezabudowanego?
                    W przypadku nabycia prawa własności nieruchomości zabudowanej, należy zadbać o to, aby w operacie szacunkowym osobno był wyodrębniony grunt, a osobno budynek i limit należy zastosować do samego gruntu. Wówczas zakup budynku jest kwalifikowalny i nie jest objęty limitem, o którym mowa w Kwalifikowalności wydatków.
                    Zgodnie z zapisami kwalifikowalności dla naboru numer FESL-10.03.IP.01-026/23 suma kosztów kwalifikowalnych nie może przekroczyć 10% w przypadku nabycia samych gruntów lub 15% w przypadku terenów poprzemysłowych oraz terenów opuszczonych, na których znajdują się budynki całkowitych wydatków kwalifikowalnych w ramach kosztów poniesionych na podstawie regionalnej pomocy z wyłączeniem kosztów związanych z nabyciem gruntu.
                    Jeśli przedmiotowy grunt nie zostanie wyodrębniony w operacie szacunkowym, powyższy zapis dotyczących limitów ma zastosowanie do całości nieruchomości.


                    52.Czy jest możliwość uznanie wydatku za kwalifikowalny – zakup ultralekkiego śmigłowca oraz wydatku na szkolenie i rozwój pracowników w tym zakresie - uzyskanie/ wyrobienie licencji na ultra lekkie śmigłowce. Wiązałoby się to z wprowadzeniem innowacyjności w następującej postaci: wprowadzeniu do ofert transferu dla naszych gości z punktu A do punktu B właśnie tego rodzaju pojazdem?
                    W przypadku nabycia/leasingu środków transportu za kwalifikowalne możemy uznać jedynie wydatki, które wpisują się w grupę 743 i 76 zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych) oraz zawierają stosowną adnotację w dowodzie rejestracyjnym o specjalnym przeznaczeniu. Natomiast śmigłowiec, ze względu na swoją funkcjonalność/przeznaczenie jako środek trwały służący do transportu osób nie stanowi kosztu kwalifikowalnego. Jeżeli chodzi o wydatek- szkolenie, może stanowić koszt kwalifikowalny w ramach pomocy de minimis, ale należy zawrócić uwagę, że jednym z warunków kwalifikowalności jest, że wskazany wydatek musi być niezbędny do realizacji celów i rezultatów projektu. Zatem w przypadku gdy w ramach budżetu projektu nie zostanie uwzględniony śmigłowiec, wówczas jako niezasadny wydatek może zostać uznane szkolenie.


                    53.Czy w projekcie można zakwalifikować do wydatków kwalifikowanych budowę dróg wewnętrznych i pól odkładczych na nowopowstałym w ramach projektu zakładzie?
                    Zgodnie z Kwalifikowalnością dla naboru numer FESL-10.03.IP.01-026/23 (będącą załącznikiem nr 6 do Regulaminu wyboru projektów) za koszty niekwalifikowalne uznaje się w szczególności m.in. koszty materiałów i robót budowlanych związanych z budowaniem, dróg i miejsc parkingowych. W związku z powyższym wspomniane przez Pana w zapytaniu drogi dojazdowe będą stanowiły wydatek niekwalifikowalny
                    Ponadto informuję, że katalog kosztów niekwalifikowalnych jest katalogiem otwartym co oznacza, że inne nie wskazane w nim wprost koszty mogą również stanowić koszty niekwalifikowane. W związku z powyższym, w przypadku, gdy „pola odkładcze” będą miały funkcjonalność podobną np. do parkingów, o których mowa w Kwalifikowalności dla naboru numer FESL-10.03.IP.01-026/23, również nie będą mogły zostać uznane za kwalifikowalne w ramach projektu.


                    54.Czy koszty firmy consultingowej w zakresie usług związanych z pozyskaniem dofinansowania dla wnioskodawcy i koszty architekta w zakresie opracowania projektu budowlanego mogą być ujęte w kosztach pośrednich stanowiących 7%?
                    Katalog kosztów pośrednich stanowi katalog zamknięty, co oznacza, iż tylko koszty ujęte w tym katalogu mogą być finansowane w ramach kosztów pośrednich. Poniżej wskazano katalog:
                    - koszty koordynatora lub kierownika projektu oraz innego personelu bezpośrednio zaangażowanego w przygotowanie, zarządzanie i nadzór, rozliczanie, monitorowanie projektu lub prowadzenie innych działań administracyjnych w projekcie, w tym w szczególności koszty wynagrodzenia tych osób (na przykład koordynatora, kierownika projektu, inspektora nadzoru inwestorskiego, inżyniera kontraktu, inwestora zastępczego), ich delegacji służbowych i szkoleń i/ lub koszty zlecania usług w tym zakresie,
                    - koszty zarządu (wynagrodzenia osób uprawnionych do reprezentowania jednostki, których zakresy czynności nie są przypisane wyłącznie do projektu, na przykład kierownika jednostki),
                    - koszty personelu obsługowego (obsługa kadrowa, finansowa, administracyjna, sekretariat, kancelaria, obsługa prawna, w tym dotycząca zamówień) na potrzeby funkcjonowania jednostki i/ lub koszty zlecania usług w tym zakresie,
                    - koszty obsługi księgowej (wynagrodzenia osób księgujących wydatki w projekcie, koszty związane ze zleceniem prowadzenia obsługi księgowej projektu biuru rachunkowemu),
                    - koszty utrzymania powierzchni biurowych (czynsz, najem, opłaty administracyjne),
                    - koszty dzierżawy gruntu i wieczystego użytkowania (bez odsetek) oraz koszty amortyzacji powierzchni biurowych, a także koszty ubezpieczeń,
                    - wydatki związane z otwarciem lub prowadzeniem wyodrębnionego na rzecz projektu subkonta na rachunku płatniczym lub odrębnego rachunku płatniczego,
                    - amortyzacja, najem lub zakup aktywów, a także koszty napraw/przeglądów/serwisu, koszty ubezpieczeń (środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych) używanych na potrzeby osób, o których mowa w literach a - d,
                    - opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę, opłaty przesyłowe, opłaty za odprowadzanie ścieków, opłaty za wywóz odpadów komunalnych,
                    - koszty usług pocztowych, telefonicznych, internetowych, kurierskich,
                    - koszty usług powielania dokumentów,
                    - koszty materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych,
                    - koszty w ramach usług ochrony i dozoru mienia,
                    - koszty sprzątania pomieszczeń, w tym środków czystości, dezynsekcji, dezynfekcji, deratyzacji tych pomieszczeń,
                    - koszty skarbowe, notarialne,
                    - opłaty pobierane od dokonywanych transakcji płatniczych (krajowych lub zagranicznych),
                    - koszty działań informacyjno-promocyjnych projektu (na przykład zakup materiałów promocyjnych i informacyjnych, zakup ogłoszeń prasowych, utworzenie i prowadzenie strony internetowej o projekcie, oznakowanie projektu, tablice informacyjno-promocyjne, bilbordy, plakaty, ulotki, naklejki, tabliczki i tym podobne),
                    - koszty związane z przygotowaniem projektu, niewynikające z przepisów prawa lub z wymogów IZ FE SL 21-27,
                    - koszty zabezpieczeń prawidłowej realizacji projektu,
                    - koszty ubezpieczeń majątkowych,
                    - koszty związane z ustanowieniem elektronicznego podpisu kwalifikowanego do podpisywania dokumentów w projekcie oraz koszty związane z odnowieniem w okresie realizacji projektu kwalifikowanego certyfikatu,
                    - koszty usług tłumaczenia dokumentów niezbędnych do przedłożenia instytucji zarządzającej na potrzeby rozliczenia i kontroli prawidłowej realizacji projektu.
                    Mając na względzie powyższe koszty firmy consultinowej mogą być uznane jako kwalifikowalne w kosztach pośrednich (ppkt. a)), jednakże należy pamiętać, że koszty te muszą być poniesione w trakcie realizacji projektu.
                    Koszty architekta mogą stanowić wydatek kwalifikowalny w projekcie w ramach kategorii „Roboty budowlane”, w przypadku gdy stanowią wartość początkową budowanego budynku zaplanowanego w ramach projektu oraz spełnią warunki dla robót budowlanych."


                    55.Czy mimo iż nieruchomość byłaby kupowana od osoby powiązanej taki koszt mógłby stanowić wydatek kwalifikowany w projekcie?
                    Zgodnie z zapisami sekcji 3.2.2, ust. 7 Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 „ w celu uniknięcia konfliktu interesów, w przypadku beneficjenta, który nie jest zamawiającym w rozumieniu Pzp, zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo, z wyłączeniem zamówień sektorowych i zamówień określonych w sekcji 3.2.1 pkt 2 lit. i-k.” Zakup nieruchomości (pomimo braku konieczności zastosowania zasady konkurencyjności) nie wpisuje się w powyższe wyłączenia. Zatem w przypadku zakupu nieruchomości od osoby powiązanej na etapie rozliczenia zostanie nałożona korekta finansowa w wysokości 100% wydatków kwalifikowalnych na podstawie Rozporządzenia w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień.

                    56.Uprzejmie proszę o informację czy w naborze 10.3 można ubiegać się o dofinansowanie projektu polegającego na produkcji stabilizatorów wykorzystywanych w przemyśle wojskowym. Prawnie produkcja stabilizatora jest traktowana jako element amunicji. Jest to działalność koncesjonowana. Weryfikacja załącznika 8 wskazuje, że produkcja amunicji nie jest wyłączona ale chciałem to potwierdzić.

                    W nawiązaniu do zapytania i mając na uwadze konsultację, którą pozyskaliśmy ze strony UOKiK informuję, iż zasadniczo można udzielić wsparcie na projekt polegający na produkcji stabilizatorów wykorzystywanych w przemyśle wojskowym w ramach działania 10.3 FESL 2021-2027 pod warunkiem, że nie zachodzą łącznie poniższe warunki wynikające z art. 346 TFUE:

                    1. a) środek musi mieć zastosowanie do działalności odnoszącej się wyłącznie do produktów określonych na liście produktów opracowanej przez Radę UE 15 kwietnia 1958 r.;

                    Decyzja Rady z 1958 r zawiera między innymi: broń ręczną i automatyczną, broń artyleryjską, amunicję do wymienionej broni, bomby, torpedy, rakiety, prochy i materiały wybuchowe

                    1. b) środek jest stosowany przez państwo członkowskie w związku z koniecznością ochrony jego podstawowych interesów w zakresie bezpieczeństwa – państwo członkowskie musi posiadać/ wykazać argumenty potwierdzające związek udzielanego wsparcia z koniecznością ochrony podstawowych interesów w zakresie jego bezpieczeństwa (ciężar dowodu leży po stronie państwa członkowskiego, w związku z tym konieczne jest zgromadzenie wiarygodnych dowodów w zakresie każdego z ww. warunków / okoliczności – por. wyrok Trybunału z 16 września 1999 r. w sprawie C-414/97 – Komisja Europejska przeciwko Królestwu Hiszpanii).
                    2. c) środek nie może negatywnie wpływać na warunki konkurencji na rynku wewnętrznym - zgodnie z art. 348 TFUE w przypadku gdy środek przyjęty zgodnie z art. 346 TFUE będzie zakłócał warunki konkurencji na rynku wewnętrznym, zastosowanie będzie miała szczególna procedura konsultacji określona w tym artykule, w której Komisja wspólnie z państwem członkowskim oceni, w jaki sposób środek może być dostosowany do zasad określonych w Traktacie. Naruszenie konkurencji w opisanej sytuacji może mieć miejsce na przykład w przypadku:
                    • wspierania działalności związanej z produktami, które wprawdzie znajdują się na liście Rady z 15 kwietnia 1958 r., lecz mogą być również wykorzystywane w celach cywilnych – tzw. produkty o podwójnym przeznaczeniu,
                    • wspierania działalności związanej z produktami, które znajdują się na liście Rady z 15 kwietnia 1958 r., lecz są przeznaczone na eksport, a nie na potrzeby danego państwa członkowskiego.

                    57.Zwracam się z pytaniem dotyczącym kryterium „Wykorzystanie OZE". W opisie wskazane jest, że „W kryterium tym premiowane są inwestycje w źródła energii odnawialnej, większą samowystarczalność pod względem zasobów energetycznych." Czy inwestycja w magazyn energii dla istniejącej już instalacji fotowoltaicznej zostanie uznana za spełniająca to kryterium? Nie jest to inwestycja bezpośrednio w źródło energii odnawialnej, ale wpływa na większą samowystarczalność pod względem zasobów energetycznych.

                    Z opisu kryterium wynika, że premiowane są inwestycje w źródła energii odnawialnej, większą samowystarczalność pod względem zasobów energetycznych. Jeżeli Państwa inwestycja wpływa na większą samowystarczalność pod względem zasobów energetycznych i są Państwo w stanie to uargumentować– jest prawdopodobieństwo, że otrzymają Państwo dodatkowe punkty. Należy jednak zwrócić uwagę, iż kryterium to podlega ocenie merytorycznej przez eksperta zewnętrznego, dlatego jednoznacznie nie można potwierdzić, czy otrzymają Państwo dodatkowe punkty oraz jaka będzie ich wysokość, gdyż to ostatecznie będzie uzależnione od zapisów dokumentacji aplikacyjnej. 

                    58.Czy w ramach projektu składanego w naborze FESL.10.03-IP.01-026/23 zakup gruntu, budowa magazynu i uzyskanie pozwolenia na budowę może nastąpić dopiero po uzyskaniu informacji o dofinansowaniu projektu? We wniosku byłby wskazany obszar gminy, na terenie której zostanie dopiero zakupiony grunt i wybudowana hala (o określonych parametrach, szacowanych kosztach, itp.).

                    w odpowiedzi na przesłane pytanie informuję, iż Wnioskodawca może wstrzymać się z realizacją projektu (zakup gruntów czy budowa magazynu) do momentu uzyskania informacji o wsparciu - jednak należy pamiętać, iż Wnioskodawca jest zobowiązany do:

                    - stosowania zasady n+2 - co oznacza, iż projekt musi zostać zrealizowany w okresie 2 lat od podpisania umowy;

                    - pozwolenie na budowę należy dostarczyć w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty podjęcia uchwały o wyborze projektu do dofinansowania (tj. najpóźniej przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu). W przypadku nie dostarczenia przedmiotowego dokumentu, ION może odstąpić od podpisania umowy o dofinansowanie

                    - w samym wniosku w punkcie poświęconym lokalizacji projektu należy wskazać co najmniej dane dotyczące gminy.

                    Ponadto, należy pamiętać, że koszty w wniosku aplikacyjnym należy przedstawić w sposób umożliwiający ich ocenę kwalifikowalności jak  i zasadności.

                    59.Chciałabym się dowiedzieć czy w ramach programu „Wsparcie MŚP na rzecz transformacji” możliwe są do zrealizowania poniższe koszty:

                    - Przebudowa pomieszczenia gospodarczego na potrzeby działalności ( garaże na auta dostawcze, hangary na maszyny ogrodnicze i osprzęt, pomieszczenia socjalne dla pracowników, pomieszczenie biurowe, magazyn na materiały: 3 000 000

                    - Założenie ogrodu pokazowego dla klientów na powierzchni 60 arów: 1 000 000

                    -  Panele fotowoltaiczne i pompa ciepła jako źródło energii cieplnej i elektrycznej w zaadoptowanym budynku:300 000

                    - Zakup Kubota: maszyna ogrodnicza wraz z osprzętem:200 000

                    - Zakup minikoparki: 110 000

                    - Zagęszczarka: 80 000

                    - Wozidło: 11 000

                    - Rębak do gałęzi: 70 000

                    - Kursy dla pracowników: obsługa minikoparki,  pracę na wysokościach, obsługa Kubota 4 pracowników X5 000=20000

                    - Odzież i obuwie robocze dla pracowników: 10 000

                    - Narzędzia ogrodnicze: sekatory, nożyce elektryczne, szpadle, łopaty, taczki itp. - 10 000

                    - Wózek widłowy: 160 000

                    - Przesadzają do drzew i krzewów: 50 000

                    Proszę pamiętać, że głównym celem konkursu 10.3 jest wsparcie projektów przyczyniających się do łagodzenia skutków transformacji regionu wpływających na gospodarkę, zatrudnienie, społeczeństwo i środowisko, co podlega ocenie w pierwszym kryterium merytorycznym (kryterium zerojedynkowe). Wnioskodawca jest zobowiązany do zrealizowania w ramach naboru inwestycji stanowiącej przynajmniej jeden z typów inwestycji początkowej w rozumieniu artykułu 14 GBER: zasadnicza zmiana procesu produkcji, dywersyfikacja działalności, zwiększenie zdolności produkcyjnej lub utworzenie nowego zakładu. Informacje wskazane w zapytaniu nie pozwalają na stwierdzenie czy taki warunek zostanie spełniony.

                    Dot: wszystkich wskazanych wydatków: Wnioskodawca zobowiązany jest przeanalizować zakup wskazanych wydatków  pod kątem kwalifikowalności i prowadzonej rachunkowości w przedsiębiorstwie. Zgodnie z Kwalifikowalnością wydatków dla konkursu FESL.10.03-IP.01-026/23 wsparcie mogą otrzymać projekty na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) numer 651/2014 jako: regionalna pomoc inwestycyjna (artykuł 14). Są to koszty bezpośrednie takie jak: środki trwałe/dostawy, wartości niematerialne i prawne, roboty budowalne i nieruchomości, oraz na podstawie pomocy de minimis na koszty wsparcia uczestników projektu i koszty pośrednie. Wydatkami kwalifikowalnymi mogą być tylko wydatki wskazane we wniosku o dofinansowanie, które są niezbędne dla realizacji projektu i bezpośrednio związane z inwestycją początkową. Wspierane projekty muszą mieć charakter produkcyjny ( w tym rozumiemy również usługowym), obligatoryjnym jest wskazanie kosztów kwalifikowalnych w ramach Regionalnej pomocy inwestycyjnej. W trakcie oceny merytorycznej eksperci dokonają analizy czy wydatki są niezbędne do realizacji projektu.

                    Dot. garaże na auta dostawcze, hangary na maszyny ogrodnicze i osprzęt, pomieszczenia socjalne dla pracowników, pomieszczenie biurowe, magazyn na materiały: informuję, że przebudowa pomieszczenia gospodarczego na potrzeby działalności może stanowić wydatek kwalifikowalny w projekcie pod warunkiem gdy zostaną spełnione wymagania dotyczące danej kategorii wydatków ujęte w załączniku nr 6 do  Regulaminu wyboru projektów - Kwalifikowalność dla naboru FESL-10.03.IP.01-026/23 a także w SZOP FE SL 2021-2027 dla przedmiotowego działania. Przypominam, iż wydatkami kwalifikowalnymi mogą być tylko wydatki wskazane we wniosku o dofinansowanie, które są niezbędne dla realizacji projektu i bezpośrednio związane z inwestycją początkową.

                    Zgodnie  z załącznikiem Regulaminu wyboru projektów nr 6 Kwalifikowalność dla naboru FESL-10.03.IP.01-026/23 kwalifikowane są  materiały i roboty budowlane związane z realizowaną inwestycją początkową tj. budowa/przebudowa/rozbudowa/modernizacja.  W przypadku budynku kwalifikowalne są części wspólne z zachowaniem proporcji w odniesieniu do powierzchni. Za części wspólne uważa się: fundamenty, ściany, dach, elewację, windę, klatkę schodową, piwnicę, sanitariaty, telewizję przemysłową całego budynku, system alarmowy dotyczący całego budynku; instalację wodno - kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, elektryczną i inne wspólne związane z projektem.

                    W zakresie garażu na auta dostawcze stanowić będzie on koszt niekwalifikowalny, ponieważ ze względu na swoją funkcjonalność będzie stanowił miejsce parkingowe, które to zgodnie z zapisami dokumentacji dla naboru zostało ujęte w katalogu kosztów niekwalifikowalnych.

                    Koszty hangaru na maszyny ogrodnicze i osprzęt, pomieszczenie biurowe, magazyn na materiały mogą stanowić koszty kwalifikowalne o ile są bezpośrednio związane z realizacją projektu, m.in. oferowanymi usługami/ produktami stanowiącymi efekt realizacji projektu, wybranym typem inwestycji początkowej, a także są zasadne z punktu widzenia realizacji projektu.

                    W przypadku gdy pomieszczenia biurowe wykorzystywane będą na cele związane z działalnością administracyjną przedsiębiorstwa np. księgowość, pomieszczenia dyrekcji/ zarządu, itp. a nie bezpośrednio z oferowaną usługą/ produktem, wówczas stanowią one koszty niekwalifikowalne.

                    Koszty pomieszczeń socjalnych również stanowią koszty niekwalifikowalne, o ile nie wpisują się w katalog części wspólnych, wówczas są kwalifikowalne w proporcji w odniesieniu do powierzchni.

                    Proszę pamiętać również o wskazaniu w projekcie wpisania się przedsięwzięcia w transformację regionu, o czym stanowi kryterium merytoryczne nr 1, dla którego ogłoszono nabór, w tym m.in. projekt powinien umożliwiać łagodzenie skutków transformacji wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko - inwestycje muszą zmierzać w kierunku uniezależnienia się przedsiębiorstwa od odbiorców z branży górniczej, utrzymania zatrudnienia i tworzenia nowych miejsc pracy oraz bardziej zrównoważonych metod produkcji.

                    Dot. Założenie ogrodu pokazowego dla klientów na powierzchni 60 arów Wnioskodawca jest zobowiązany przeanalizować zakres wskazanego wydatku pod kątem zasadności poniesienia takiego wydatku, wpisywania się w cel projektu jakim jest transformacja województwa śląskiego -  łagodzenie skutków transformacji regionu wpływających na gospodarkę, zatrudnienie, społeczeństwo i środowisko (projekt musi spełnić kryterium 0/1 ""Projekt realizuje cele działania wskazane  w SZOP FE SL 2021 - 2027 dla którego ogłoszono nabór dla danego typu projektu oraz TPST WSL"") , a także przyczyniać się do realizacji celów skazanych w TPST WSL. Aplikując o wsparcie Wnioskodawca jest zobligowany do wskazania informacji pozwalających na ocenę w tym zakresie. Ponadto, przedmiotowy projekt musi stanowić co najmniej jedną z inwestycji początkowych  zgodnie z art. 14 GBER. Analiza ta powinna również obejmować weryfikację sposobu ujęcia takiego kosztu w rejestrach firmy w oparciu o prowadzoną rachunkowość w przedsiębiorstwie. W przypadku gdy wydatek zostanie poniesiony jako koszt nabycia nowych środków trwałych ( z wyłączeniem nieruchomości) wówczas należy pamiętać o spełnieniu wszystkich warunków dotyczących tej kategorii kosztu (m.in. włączenie do aktywów beneficjenta).  Wydatek taki musi być związany z projektem do końca okresu trwałości. Dodatkowo proszę mieć na uwadze, że w przedmiotowej kategorii kosztu beneficjent może zakupić nowy środek trwałych co oznacza nabycie aktywa wcześniej nie użytkowanego  czyli nie ujętego w ewidencji środków trwałych beneficjenta.

                    W tym miejscu przypominam, że aktywa zakupione w ramach projektu muszą służyć Beneficjentowi pomocy publicznej, tj. nie mogą być udostępniane innym podmiotom gospodarczym w celu prowadzenia przez nie w tym miejscu działalności gospodarczej i oferowaniu własnych usług/ produktów.

                    Należy jednak pamiętać, iż zasadność i odpowiednia wysokość kosztów  zaplanowanych w projekcie będzie podlegała ocenie w ramach kryterium merytorycznego „Zasadność i odpowiednia wysokość wydatków”. Eksperci ocenią czy wszystkie wydatki są zasadne z punktu widzenia realizacji i wykonalności inwestycji, oraz czy ich wysokość jest porównywalna z cenami rynkowymi oraz  czy wydatki wpisują się w inwestycję produkcyjną MŚP prowadzącą do dywersyfikacji gospodarczej.

                    Dot. Paneli fotowoltaicznych:  Proszę mieć na uwadze że zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej tylko niektóre koszty związane z wytwarzaniem energii można uznać za koszty kwalifikowane w przypadku pomocy regionalnej, o ile spełnione są łącznie trzy następujące warunki:

                    1. wytwarzanie energii nie jest podstawowym celem całego projektu (większość kosztów nie powinna być powiązana z wytwarzaniem energii),
                    2. zdolność wytwarzania energii powinna być dostosowana do potrzeb przedsiębiorstwa, co oznacza, że celem jest zużywanie wytworzonej energii na potrzeby własne, a więc maksymalnie 20% zaplanowanej do wytworzenia energii może zostać sprzedane (na podstawie analizy ex ante), czyli zastosowanie ma zasada 80/20, oraz
                    3. w odniesieniu do źródła energii, jedynie inwestycje, które kwalifikowałyby się do otrzymania pomocy na podstawie zasad dotyczących pomocy państwa w sektorze energii, będą uznane za kwalifikowane, np. odnawialne źródła energii lub wysokosprawna kogeneracja (ale nie np. zasilanie silnikiem wysokoprężnym).

                    Reasumując, niespełnienie łącznie wszystkich trzech powyższych warunków stanowić będzie o braku kwalifikowalności wydatku. Przedsiębiorca zobowiązany będzie do spełnienia wszystkich warunków wynikających z obowiązujących aktów prawnych, a umożliwiających dofinansowanie powyższego wydatku w ramach kosztów kwalifikowalnych.

                    Dot. kubota, minikoparki,  wozidła , wózka widłowego, przesadzarki drzew i krzewów: Zgodnie z kwalifikowalnością wydatków dla ogłoszonego naboru wydatkami kwalifikowalnymi mogą być m.in. środki trwałe. W warunkach kwalifikowalności określono, że w przypadku środków transportu kwalifikować można jedynie te, które wpisują się w grupę KŚT 743 lub 76 zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych oraz zawierają stosowną adnotację w dowodzie rejestracyjnym o specjalnym przeznaczeniu – należy przeanalizować przeznaczenie wskazanego niżej pojazdu w kontekście spełnienia warunku: pojazdy samochodowe, które ze względu na swą konstrukcję przeznaczone są do wykonywania innych prac niż transport towarów i przewóz osób.

                    Dot. kursy dla pracowników: Zgodnie z kwalifikowalnością wydatków w ramach naboru 10.03 kwalifikowalne są jedynie koszty szkoleń prowadzone przez firmy zewnętrzne  w trybie stacjonarnym oraz on-line zarówno w trybie szkoleń otwartych jak i zamkniętych pod warunkiem, że osoby skierowane na szkolenie na dzień rozpoczęcia szkolenia muszą być zatrudnione u beneficjenta.

                    W przypadku zakupu środków trwałych, koszty szkoleń z ich obsługi mogą stanowić koszty kwalifikowalne o ile zostaną ujęte w wartości początkowej zakupywanego środka trwałego.

                    W odniesieniu do pozostałych wydatków w tym Narzędzia ogrodnicze informuję, że mogą stanowić wydatki kwalifikowalne w ramach kategorii koszty nabycia nowych środków trwałych, pod warunkiem spełnienia wszystkich zasad wskazanych dla przedmiotowej kategorii w kwalifikowalności, ponadto nabywane środki trwałe muszą zostać uwzględnione w ewidencji środków trwałych Beneficjenta.

                    60.Czy wydatki na prace budowlane związane z zagospodarowaniem terenu, związane z realizowaną inwestycją początkową oraz nie dotyczące parkingów czy dróg, spełniają warunki kwalifikowalności i mogą być ujęte w we wniosku o dofinansowanie w ramach działania 10.3 makroinwestycje?

                    W świetle aktualnie obowiązujących zapisów, wydatki na prace budowlane wskazane w zapytaniu związane z zagospodarowaniem terenu, które są związane z realizowaną inwestycją początkową, dotyczą bezpośrednio realizowanego projektu oraz nie dotyczą parkingów czy dróg, jeżeli spełniają warunki kwalifikowalności dla wybranej kategorii kosztów, mogą być ujęte we wniosku o dofinansowanie w ramach działania 10.3 makroinwestycje.

                    61.Czy jest możliwe sfinansowanie projektu budowlanego i realizacja inwestycji w systemie zaprojektuj i wybuduj? Czy tez dokumentacja projektowa ma być sfinansowana ze środków własnych ( projekt budowalny/wykonawczy?)

                    Koszty przygotowania dokumentacji projektowej mogą stanowić wydatek kwalifikowalny w projekcie, w przypadku gdy stanowią wartość początkową budowanego budynku zaplanowanego w ramach projektu oraz spełnią warunki dla robót budowlanych. Dokumentacja projektowa budynku może zostać również uznana jako koszt kwalifikowalny jako wartość niematerialna i prawna, o ile koszt zostanie przedstawiony jako osobny wydatek i spełni wszystkie warunki dla kwalifikowalności kosztu – wartość niematerialna i prawna.

                    Załączniki


                    1.Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z raportem oddziaływania na środowisko
                    Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z raportem oddziaływania na środowisko lub stosowny dokument potwierdzający, że dla danej inwestycji nie jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: opinia lub decyzja o umorzeniu postępowania lub oświadczenie wnioskodawcy o braku oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko naturalne, to załączniki do wniosku o dofinansowanie. Oznacza to, że już na etapie składania wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca powinien dostarczyć któryś z dokumentów. W przypadku, gdy Wnioskodawca będzie w posiadaniu Decyzji (…) może ją złożyć do ŚCP już na etapie składania wniosku o dofinansowanie.
                    Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie nastąpi ponowna weryfikacja dostarczonych dokumentów i w przypadku, gdy pracownik ŚCP stwierdzi że dostarczony na etapie składania wniosku o dofinansowanie dokument jest niewystarczający, wezwie Wnioskodawcę do dostarczenia stosownego dokumentu. Na tym etapie Wnioskodawca ma również możliwość zaktualizowania dokumentów, więc jeżeli nastąpi jakaś zmiana, np. gdy na etapie składania wniosku Wnioskodawca złoży oświadczenie o braku oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko naturalne, a w toku realizacji projektu poweźmie wiedzę że jednak Decyzja (…) jest wymagana, będzie zobowiązany do jej uzyskania i dostarczenia do ŚCP.


                    2.Dokumenty potwierdzające finansowanie projektu” – na jaką kwotę trzeba wykazać środki finansowe na realizację projektu? Czy wystarczy na kwotę: wydatki całkowite – wartość dofinansowania (czyli de facto wartość wskaźnika inwestycji prywatnych)?
                    W odpowiedzi na zapytanie informuję, że nie ustalono minimalnych kwot dotyczących posiadania środków na realizację projektu. Natomiast zgodnie z Instrukcją wypełniania i składania wniosku - Wnioskodawca zobowiązany jest do załączenia udokumentowania posiadania środków finansowych na realizację projektu. Należy pamiętać, że to eksperci oceniający wniosek merytorycznie będą analizować czy Wnioskodawca posiada potencjał zapewniający, że projekt będzie wykonalny finansowo, zgodnie z kryteriami oceny merytorycznej. Eksperci oceniają wykonalność finansową całościowo – nie tylko w oparciu o załączone dokumenty potwierdzające finansowanie projektu. Weryfikacja dokonywana jest na podstawie załączonych dokumentów finansowych (m.in. sprawozdań finansowych), dokumentów potwierdzających posiadanie środków na realizację projektu, harmonogramu składania wniosków o zaliczkę/płatność pośrednią/płatność końcową, dodatkowych załączników (jeżeli Wnioskodawca takie załączy) oraz opisu wniosku w tym analizy finansowej.

                    Ponadto informuję, że Wnioskodawca zobowiązany jest do zabezpieczenia wkładu finansowego wolnego od pomocy publicznej w wysokości min. 25% kosztów kwalifikowanych.


                    3.Jakie elemnty są wymagane w promesie pożyczki?
                    Śląskie centrum Przedsiębiorczości nie ma wzoru dokumentu jakim jest promesa pożyczki, stąd też weryfikacja dokumentu na tym etapie nie jest możliwa. Zwrócę jedynie uwagę na kwestie związane z wymaganym formalnie min. 25 % wkładem finansowym, pochodzącym ze środków własnych lub zewnętrznych źródeł finansowania, w postaci wolnej od wszelkiego publicznego wsparcia finansowego.

                    Szczegółowe wyjaśnienia w tym zakresie znajdują się na stronie https://funduszeue.scp-slask.pl//faq.


                    4.Analiza finansowa - Dlaczego należy przedstawiać prognozy finansowe dla okresu wybiegającego poza 3 letni okres trwałości projektu?
                    Informuję, że w zapisach legendy do Załącznika nr 1 do Wniosku – Analiza finansowa wystąpiła omyłka.
                    Zgodnie z zapisami w paragrafie 14 wzoru Umowy o dofinansowanie dla naboru FESL.10.03-IP.01-026/23 Beneficjent zobowiązuje się do utrzymania trwałości Projektu przez okres 3 lat od daty płatności końcowej.


                    5.Pozwolenie na budowę - kiedy należy dostarczyć?
                    W przypadku gdy inwestycja realizowana w ramach projektu wymaga pozwolenia na budowę / zgłoszenia budowlanego Przedsiębiorca jest zobowiązany do dostarczenia pozwolenia na w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty podjęcia uchwały o wyborze projektu do dofinansowania, czyli po ocenie projektu.
                    Na etapie składania wniosku nie jest to dokument niezbędny, który może skutkować merytoryczną oceną negatywną.
                    W kryterium merytorycznym 0-1 „Potencjał finansowy, organizacyjny i administracyjny”, o którym Pani pisze oceniany jest potencjał administracyjny, finansowy i organizacyjny z uwzględnieniem deklaracji w tym zakresie. W przypadku gdy na etapie składania wniosku Wnioskodawca nie posiada przedmiotowego dokumentu to wystarczającym jest deklaracja że będzie takowy posiadał na dzień zawarcia umowy o dofinasowanie zgodnie z terminem realizacji zawartym we wniosku o dofinansowanie (w samym wniosku należy wypełnić adekwatny punkt ze wskazaniem szczegółowych informacji dot. pozyskiwania pozwolenia).

                    W przypadku nie dostarczenia przedmiotowych dokumentów, ION może odstąpić od podpisania umowy o dofinansowanie


                    6.W związku z planem zagospodarowania przestrzennego w gminie otrzymaliśmy z gminy decyzję na przetwarzanie odpadów w ilości 3060 ton rocznie. Plan zagospodarowania w gminie będzie zmieniony (ale potrwa to około roku) i wtedy wystąpimy o nową decyzję i o zwiększenie przetwarzania odpadów. Czy we wniosku mamy wykazywać taką decyzję?
                    W odpowiedzi informuję, że jeżeli projekt ma dotyczyć przetwarzania odpadów w większym zakresie niż uzyskana decyzja, wówczas we wniosku aplikacyjnym należy zaznaczyć, iż Wnioskodawca o takowe się ubiegać będzie i że obecnie posiada na mniejszy zakres i można obecną decyzję załączyć.
                    Przed podpisaniem umowy Wnioskodawca będzie zobligowany do dostarczenia decyzji na zakres zgodny z parametrami przedsięwzięcia ujętego we wniosku.
                    Informuję również, że zgodnie z przyjętym regulaminem wyboru projektów umowa o dofinansowanie powinna zostać podpisana w terminie do 3 miesięcy od daty wyboru projektu do dofinansowania. W uzasadnionych przypadkach ION może wyrazić zgodę na późniejsze podpisanie umowy, jednak w terminie nie późniejszym niż do 31 marca 2024r.
                    Stąd też proszę o wzięcie pod uwagę powyżej wskazanych terminów związanych z pozyskiwaniem dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy.

                    7.W jakiej formie mamy dostarczyć dokumenty finansowe? Czy mają to być tylko bilanse i rachunki zysków i strat podpisane przez księgowość?
                    Należy dostarczyć dokumenty finansowe takie, jak sporządza je przedsiębiorstwo wnioskujące, podpisane przez osobę prowadzącą księgowość i kierownika jednostki. Dodatkowo należy dostarczyć dokument potwierdzający złożenie sprawozdań do KRS.


                    8.Załącznikiem obligatoryjnym jest sprawozdanie z audytu. Firma takiego nie przeprowadza, ponieważ nie zobowiązują jej do tego przepisy podatkowe. Czy ten załącznik jest w takim wypadku wymagany?
                    W przypadku, gdy firma nie przeprowadza audytu załącznik „Sprawozdanie z audytu sporządzone przez zatwierdzonego audytora zewnętrznego” nie dotyczy Wnioskodawcy.

                    9.Czy promesa kredytowa musi mieć charakter bezwarunkowy?
                    Informuję że, promesa aby została zaakceptowana w trakcie oceny spełnienia formalnych kryteriów wyboru projektów może ale nie musi mieć charakteru bezwarunkowego
                    Zgodnie z zapisem w Instrukcji wypełniania i składania wniosku o dofinansowanie dla naboru nr FESL.10.03-IP.01-026/23 Dokumenty potwierdzające finansowanie projektu:
                    - promesy kredytowej/ promesy leasingu finansowego / promesy pożyczki inwestycyjnej wystawionej na podstawie zweryfikowanej zdolności finansowej Wnioskodawcy przez instytucję finansową typu bank, fundusz pożyczkowy, fundusz leasingowy lub instytucję finansową zgodną z definicją zawartą w Kodeksie Spółek Handlowych. W przypadku gdy Wnioskodawca ubiega się o wsparcie na raty leasingu finansowego wówczas załącza promesę leasingu;
                    - zaświadczenia bankowego/opinii bankowej o posiadaniu przez Wnioskodawcę na rachunku bankowym środków finansowych w określonej wysokości aktualne na moment złożenia wniosku lub o posiadanej zdolności kredytowej (przez aktualne należy w tym przypadku rozumieć nie starsze niż na dzień ogłoszenia konkursu). Zaświadczenie musi być potwierdzone przez bank.
                    Jednakże w instrukcji zawarto w dalszej części zapis, iż przedstawiony katalog dokumentów potwierdzających finansowanie projektów nie jest katalogiem zamkniętym.
                    Podkreślam, że wskazanie w przykładzie charakteru promesy jako bezwarunkowego dokumentu koresponduje mocno z oceną merytoryczną w zakresie potencjału finansowego do realizacji projektu (może być istotne dla spełnienia 0/1 kryteriów merytorycznego) . Jednakże dostarczenie dokumentu o charakterze warunkowym spełni formalne kryterium.


                    10.Czy na etapie aplikowania wymagane jest załączenie kosztorysu inwestorskiego?
                    Nie ma konieczności dostarczania takiego dokumentu. W trakcie oceny merytorycznej Wnioskodawca może zostać poproszony w trakcie wyjaśnień o dostarczenie dokumentów, w oparciu o które oszacowano wydatki kwalifikowalne.


                    11.Czy jako załączniki do wniosku są wymagane dokumenty techniczne jak np. wycena - kosztorys inwestorski, dokumenty projektowe, ekspertyzy w zakresie oddziaływania terenu pogórniczego na nieruchomość, na której planowane są roboty budowlane ?
                    Na dzień składania projektu tego typu dokumenty nie są wymagane. Niemniej o sposób szacowania kosztów w ramach projektu zapytać może ekspert na etapie oceny merytorycznej, stąd warto mieć chociaż jedną wycenę z okresu składania wniosku o dofinansowanie. Istnieje możliwość dołączenia pozostałych dokumentów, jak np. dokumenty projektowe. Nie ma konieczności dostarczania ekspertyzy. Jeśli wymagana jest przez prawo do uzyskania pozwolenia na budowę, to ŚCP najpóźniej na moment podpisania umowy, będzie wymagało przedłożenia tego dokumentu. W dokumentacji dla naboru (w tym w Regulaminie wyboru projektów oraz w Instrukcji wypełniania i składania wniosków) wskazano obligatoryjne załączniki.


                    12.Czy umowa pożyczki od podmiotu gospodarczego może pochodzić od zagranicznego podmiotu gospodarczego? Jeśli tak - to czy należy dostarczyć przetłumaczone dokumenty finansowe oraz przetłumaczoną promesę - od tłumacza przysięgłego / czy tłumaczenie zwykłe?
                    Jeśli dokument zawarty zostanie w języku obcym, to oprócz kopii umowy należy również dołączyć jego tłumaczenie wraz z datą i podpisem osoby, która go wykonała. Przy czym nie musi to być tłumaczenie wykonane przez tłumacza przysięgłego.


                    13.Czy w celu udokumentowania zabezpieczenia środków na realizację projektu może być do wniosku dołączona umowa o kredyt inwestycyjny dotyczący projektu będącego przedmiotem dofinansowania? Czy podpisanie umowy kredytowej nie będzie stanowiło rozpoczęcia realizacji projektu rozumianego jako zaciągnięcie prawnie wiążącego zobowiązania? Jeśli byłoby takie zagrożenie to czy w zastępstwie umowy kredytu akceptowana będzie warunkowa umowa kredytu, której wejście w życie uzależnione będzie od otrzymania dofinansowania ze środków działania 10.3
                    Śląskie Centrum Przedsiębiorczości nie wskazuje katalogu zamkniętego jeśli chodzi o dokumenty potwierdzające zdolność finansowania projektu. To przedsiębiorca sam decyduje w jaki sposób zamierza finansować inwestycję oraz jakie dokumenty przedstawić aby możliwym było spełnienie kryterium merytorycznego dot. potencjału finansowego. Biorąc pod uwagę powyższe wskazane przez Pana zabezpieczenie może być dopuszczalne, niemniej jednak pamiętać należy, iż kredyt, w sytuacji w której przeznaczony ma zostać na realizację inwestycji opisanej we wniosku o dofinansowanie, nie powinien być uruchomiony. W związku z tym najlepszą formą zabezpieczenia środków na realizacje projektu będzie zawarcie warunkowej umowy kredytowej, która wejdzie w życie dopiero po podpisaniu umowy o dofinasowanie lub przedstawienie promesy kredytowej.
                    Jednocześnie należy pamiętać o zachowaniu „efektu zachęty” zgodnie z art. 6 Rozporządzenia 651/2014.
                    W świetle powyższego artykułu za rozpoczęcie prac nad projektem uważa się rozpoczęcie robót budowlanych związanych z inwestycją lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń lub inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna, zależnie od tego, co nastąpi najpierw. Zakupu gruntów ani prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności, nie uznaje się za rozpoczęcie prac.
                    Przez prawnie wiążące zobowiązanie rozumiana jest jakakolwiek forma umowy, przy czym istotne są tutaj warunki w niej zawarte, a nie formalna klasyfikacja umowy. Jeżeli postanowienia umowne są tego rodzaju, że z ekonomicznego punktu widzenia rezygnacja z projektu jest trudna, w szczególności dlatego, że utracona zostałaby znaczna suma pieniędzy, należy uznać, że doszło do rozpoczęcia prac. Przy tym zawarcie w umowie postanowienia pozwalające na jej jednostronne rozwiązanie nie zawsze jest wystarczające do stwierdzenia, że nie doszło do rozpoczęcia prac. W każdej sytuacji konieczna jest indywidualna analiza takiego zobowiązania.
                    W przypadku występującego w ww. definicji „rozpoczęcia prac” pojęcia „innego zobowiązania, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna” konieczna jest analiza, czy dany podmiot, kierując się logiką prywatnego inwestora, zrezygnowałby z ukończenia danej inwestycji (dopuściłby zatem do zmarnowania dotychczas zainwestowanych środków). Jeżeli odpowiedź na tak postawione pytanie jest negatywna, oznacza to, że doszło do rozpoczęcia prac nad projektem. Przy czym zobowiązanie nie jest tu rozumiane tak jak na gruncie polskiego prawa cywilnego, a raczej jako każde zaangażowanie się beneficjenta w realizację projektu w taki sposób, że obiektywnie, w normalnych okolicznościach, można stwierdzić, iż jego wolą jest realizacja danej inwestycji, niezależnie od faktu otrzymania pomocy publicznej.


                    14.Czy jeżeli w projekcie wnioskodawca przewiduje skorzystanie z płatności zaliczkowych, to czy wystarczające jest zabezpieczenie środków własnych w kwocie odpowiadającej udziałowi własnemu (np 15% wartości projektu) oraz kwocie podatku VAT od całości wartości przedsięwzięcia? Np:
                    - Czy dla projektu o wartości 1mln PLN netto. wystarczające jest zabezpieczenie kwoty 150000PLN + 230000PLN (łącznie 380000PLN)?
                    - Czy akceptowalne jest udokumentowanie woli udzielenia pożyczki przez członka rodziny (małżonek, rodzeństwo), czy tylko promesy z instytucji finansowych są akceptowalną formą pożyczek?
                    Nie ustalono minimalnych kwot dotyczących posiadania środków na realizację projektu. Natomiast zgodnie z Instrukcją wypełniania i składania wniosku - Wnioskodawca zobowiązany jest do załączenia udokumentowania posiadania środków finansowych na realizację projektu. Należy pamiętać, że to eksperci oceniający wniosek merytorycznie będą analizować czy Wnioskodawca posiada potencjał zapewniający, że projekt będzie wykonalny finansowo, zgodnie z kryteriami oceny merytorycznej. Eksperci oceniają wykonalność finansową całościowo – nie tylko w oparciu o załączone dokumenty potwierdzające finansowanie projektu. Weryfikacja dokonywana jest na podstawie załączonych dokumentów finansowych (m.in. sprawozdań finansowych), dokumentów potwierdzających posiadanie środków na realizację projektu, harmonogramu składania wniosków o zaliczkę/płatność pośrednią/płatność końcową, dodatkowych załączników (jeżeli Wnioskodawca takie załączy) oraz opisu wniosku w tym analizy finansowej.
                    Ponadto informuję, że Wnioskodawca zobowiązany jest do zabezpieczenia wkładu finansowego wolnego od pomocy publicznej w wysokości min. 25% kosztów kwalifikowanych.


                    15.W jakim okresie należy zrobić prognozę finansową - w okresie trwałości projektu?
                    Zgodnie z Regulaminem wyboru projektów dla naboru FESL.10.03-IP.01-026/23 trwałość projektu należy utrzymać przez trzy lata licząc od zaakceptowania i wypłaty wniosku o płatność końcową projektu.
                    Informuję, że w zapisach legendy do Załącznika nr 1 do Wniosku – Analiza finansowa wystąpiła omyłka. Zapis we wskazanym załączniku powinien zatem brzmieć „należy wypełnić sprawozdania finansowe dla trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku, okresu bieżącego oraz przygotować prognozę na okres realizacji projektu oraz trzech lat od momentu jego zakończenia”.


                    16.Czy przychody (cena za usługę) mogą wzrastać np. zgodnie z prognozą stopy inflacji ogłoszonej przez MFW (https://www.imf.org/en/Countries/POL), czy jednak powinny być one oszacowane w cenach stałych?;
                    Prognozy muszą opierać się na realnych założeniach i być dostosowane do specyfiki danego przedsiębiorstwa oraz branży, w której ono funkcjonuje.
                    Wskazana metoda tj. zgodnie z prognozą stopy inflacji ogłoszonej przez MFW (https://www.imf.org/en/Countries/POL) jest jak najbardziej dopuszczalna do oszacowania przychodów (cena za usługę).


                    17.Odnosząc się do efektywności ekonomicznej inwestycji:
                    - czy można w projekcie wykazać zwrot z inwestycji w okresie trwałości projektu przy ujęciu wpływów z dotacji? lub
                    - czy Wnioskodawca powinien wykazać zwrot z inwestycji, biorąc pod uwagę 100% założonych wydatków w ramach projektu?"
                    W przypadku przychodów, które Wnioskodawca osiągnie po realizacji projektu należy je ująć w stosownej rubryce w okresie trwałości (3 lata) w analizie finansowej.
                    Dotacja powinna zostać ujęta w analizie finansowej w stosownej rubryce w wysokości wskazanej we wniosku o dofinansowanie.
                    Natomiast wypłata dotacji powinna zostać wskazana w analizie finansowej zgodnie z planowanym rozliczeniem projektu.


                    18.Czy w ramach analizy finansowej (prognozy) wymagany jest jakiś max. Okres, w ramach którego należy wykazać efektywność ekonomiczną projektu (zwrot z inwestycji)? Przykładowo czy skumulowany zysk z wdrożenia ulepszonych produktów/usług powinien przekroczyć nakłady projektu bez uwzględnienia dofinansowania (lub z jego uwzględnieniem) w okresie 3 lat liczonych od dnia wypłaty płatności końcowej
                    W załączniku Analiza finansowa należy przedstawić realistyczne założenia do prognoz finansowych, które opierać się będą o realne założenia oraz wyniki przeprowadzonych badań i analiz, a w szczególności dotyczyć będą wielkości popytu i sprzedaży. Prognozy powinny być dostosowane do przedsiębiorstwa oraz branży, w której funkcjonuje. Nie jest wymagany maksymalny okres w ramach którego należy wykazać zwrot z inwestycji. Dane przedstawione w załączniku będą weryfikowane przez oceniających na etapie oceny merytorycznej m.in. w kryterium „Efektywność”.


                    19.Czy dokument potwierdzający źródło finansowania projektu (np. promesę z banku kredytującego) należy przedstawić już na etapie składania wniosku, czy na etapie oceny merytorycznej (jak np. w konkursie SMART organizowanym przez PARP)?
                    Co do zasady załącznik potwierdzający finansowanie projektu wymagany jest już na etapie wnioskowania.
                    W przypadku, gdy składając wniosek o dofinansowanie nie załączą Państwo żadnego dokumentu potwierdzającego finansowanie – wówczas na etapie oceny formalnej zostaną Państwo wezwani do dostarczenia takiego dokumentu.
                    Wobec tego warto już teraz zacząć starać się o wystawienie stosownego dokumentu przez bank, gdyż niemożliwym jest skierowanie projektu do oceny merytorycznej bez dokumentu potwierdzającego finansowanie projektu.

                    Dodatkowo przypominam, że posiadanie środków finansowych na realizację projektu można udokumentować poprzez załączenie:
                    - wyciągu z rachunku bankowego Wnioskodawcy aktualnego na moment złożenia wniosku (przez aktualny należy w tym przypadku rozumieć nie starszy niż na dzień ogłoszenia konkursu);
                    W przypadku przedstawienia przez Wnioskodawcę potwierdzenia posiadania środków na rachunku bankowym w postaci wygenerowanego z systemu wyciągu z konta bankowego podmiotu wnioskującego, musi on zawierać klauzulę stwierdzającą że dokument jest wygenerowany automatycznie/nie wymaga pieczęci ani podpisów.
                    - zaświadczenia bankowego/opinii bankowej o posiadaniu przez Wnioskodawcę na rachunku bankowym środków finansowych w określonej wysokości aktualne na moment złożenia wniosku lub o posiadanej zdolności kredytowej (przez aktualne należy w tym przypadku rozumieć nie starsze niż na dzień ogłoszenia konkursu). Zaświadczenie musi być potwierdzone przez bank;
                    - promesy kredytowej/ promesy leasingu finansowego / promesy pożyczki inwestycyjnej wystawionej na podstawie zweryfikowanej zdolności finansowej Wnioskodawcy przez instytucję finansową typu bank, fundusz pożyczkowy, fundusz leasingowy lub instytucję finansową zgodną z definicją zawartą w Kodeksie Spółek Handlowych. W przypadku gdy Wnioskodawca ubiega się o wsparcie na raty leasingu finansowego wówczas załącza promesę leasingu;
                    - kredyt obrotowy, kredyt na rachunku bieżącym;
                    - umowy zawartej na kredyt obrotowy wraz z informacją Wnioskodawcy na temat wartości dostępnych środków finansowych, które zostaną przeznaczone na realizację projektu;
                    - lokaty;
                    - umowy pożyczki od podmiotu gospodarczego, którego potencjał finansowy ION zweryfikuje na podstawie dostarczonych przez Wnioskodawcę dokumentów finansowych tego podmiotu za lata 2019-2021 lub 2020-2022;
                    - umowy pożyczki od osoby fizycznej, do której należy załączyć dokument potwierdzający, iż pożyczkodawca posiada środki finansowe na udzielenie pożyczki.
                    Powyższe dokumenty potwierdzające finansowanie projektu nie stanowią katalogu zamkniętego. Można dostarczyć inny dokument uwiarygadniający posiadanie środków finansowych na realizację projektu. Należy pamiętać jednak, że oświadczenie o posiadaniu środków na realizację projektu nie stanowi uwiarygodnionego dokumentu."

                    20.Czy wykazanie środków finansowych możliwe jest w przedmiotowym naborze w szczególności poprzez załączenie: (…) opinii bankowej (…) o posiadanej zdolności kredytowej?
                    Informuję, że zgodnie z zapisem wskazanego punktu Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie opinia bankowa o posiadanej zdolności kredytowej może być dokumentem potwierdzającym finansowanie projektu.Śląskie Centrum Przedsiębiorczości nie wskazuje katalogu zamkniętego jeśli chodzi o dokumenty potwierdzające zdolność finansowania projektu. To przedsiębiorca sam decyduje w jaki sposób zamierza finansować inwestycję oraz jakie dokumenty przedstawić aby możliwym było spełnienie kryterium merytorycznego dot. potencjału finansowego. Wskazany dokument w postaci zaświadczenia wydanego przez bank komercyjny lub spółdzielczy o posiadanej przez Wnioskodawcę zdolności kredytowej będzie dokumentem wystarczającym na potwierdzenie spełnienia formalnego kryterium dot. dostarczenia obowiązkowego załącznika. Jednocześnie przypominam, iż w trakcie oceny merytorycznej dot. posiadania potencjału w ramach kryterium 0/1 eksperci zewnętrzni dokonają oceny potencjału w szczególności w oparciu o sprawozdania finansowe, dokument potwierdzający posiadanie środków, założenia ws. zaliczkowania.

                     Bezpośredni link do zagadnienia:
                     https://funduszeue.scp-slask.pl/czytaj/dzialanie_10_03___makroinwestycje_w_msp___czesc_4

                     Kwalifikowalność


                     1.Nie prowadzę ewidencji księgowej czy realizując projekt muszę prowadzić inną rejestrację/wykaz?
                     Jeśli nie jesteś zobowiązany do prowadzenia ewidencji księgowej, musisz prowadzić wykaz – w postaci wyodrębnionej ewidencji dokumentów księgowych dotyczących operacji związanych z realizacją projektu, według poniższego wzoru.


                     2.Czego dotyczy limit 10%?
                     W przypadku nabycia prawa własności nieruchomości zabudowanej, należy zadbać o to, aby w operacie szacunkowym osobno był wyodrębniony grunt a osobno hala i limit należy zastosować do samego
                     gruntu. Wówczas budynek hali jest kwalifikowalny i nie jest objęty limitem, o którym mowa w Kwalifikowalności wydatków.
                     Zgodnie z zapisami kwalifikowalności dla naboru
                     FESL-10.03.IP.01-026/23 suma kosztów kwalifikowalnych nie może
                     przekroczyć 10% w przypadku nabycia samych gruntów lub 15% w przypadku terenów poprzemysłowych oraz terenów opuszczonych, na których znajdują się budynki całkowitych wydatków kwalifikowalnych w ramach kosztów
                     poniesionych na podstawie regionalnej pomocy z wyłączeniem kosztów związanych z nabyciem gruntu.
                     Jeśli przedmiotowy grunt nie zostanie wyodrębniony w operacie szacunkowym, powyższy zapis dotyczących limitów ma zastosowanie do całości nieruchomości.

                     W przypadku zakupu gruntów suma kosztów kwalifikowalnych nie może przekroczyć 10% w przypadku gruntów lub 15% w przypadku terenów poprzemysłowych oraz terenów opuszczonych na których znajdują się budynki całkowitych wydatków kwalifikowalnych w ramach kosztów poniesionych na podstawie regionalnej pomocy z wyłączeniem kosztów związanych z nabyciem gruntu. Zakup samego budynku nie jest kosztem limitowanym.


                     3.Czy roboty i materiały budowlane są objęte limitami?

                     W ramach konkursu nie ma ograniczenia limitu wydatków na zakup robót i materiałów budowlanych. Jednak zgodnie z zapisami wskazanymi w warunkach kwalifikowalności dla robót budowlanych: „koszty robót budowlanych nie mogą stanowić całkowitej wartości projektu” (nie uwzględniając kosztów pośrednich).
                     Należy jednak pamiętać, iż zasadność i odpowiednia wysokość kosztów zaplanowanych w projekcie będzie podlegała ocenie w ramach kryterium merytorycznego „Zasadność i odpowiednia wysokość wydatków”. Eksperci ocenią czy wszystkie wydatki są zasadne z punktu widzenia realizacji i wykonalności inwestycji, oraz czy ich wysokość jest porównywalna z cenami rynkowymi oraz czy wydatki wpisują się w inwestycję produkcyjną MŚP prowadzącą do dywersyfikacji gospodarczej.
                     Ponadto planując inwestycję współfinansowaną w ramach Działania 10.03. FE SL - Makroinwestycje w MŚP proszę zwrócić uwagę na jego cel: transformacja województwa śląskiego (łagodzenie skutków transformacji wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko). Ponadto projekt musi spełniać kryteria wybory projektów: https://funduszeue.slaskie.pl/czytaj/posiedzenia_km


                     4.Czy kwalifikowalne są koszty związane z robót i materiałów budowlanych?
                     W ramach FE SL 10.3. Makroinwestycje zakup robót i materiałów budowlanych stanowi koszt kwalifikowalny.
                     Budowa hali produkcyjno-magazynowej jak i zakup środków trwałych jest kwalifikowalna zgodnie z załącznikiem Regulaminu wyboru projektów nr 6 Kwalifikowalność dla naboru FESL-10.03.IP.01-026/23, jednakże zapisy w dokumentacji konkursowej stanowią, że wydatkiem kwalifikowalnym mogą być tylko wydatki wskazane we wniosku
                     o dofinansowanie, które są niezbędne dla realizacji projektu i bezpośrednio są związane z inwestycją początkową.
                     W ramach oceny merytorycznej przedstawione we wniosku wydatki będą podlegały ocenie m.in. pod kątem zasadności, metodologii projektu.

                     Na etapie aplikowania rekomendowane jest szersze uzasadnienie konieczności przeniesienia urządzeń będących na stanie przedsiębiorstwa do planowanej hali oraz aktywów, planowanych do zakupu w ramach projektu, do już istniejącej, a także wskazanie dokładnie w jakim zakresie będzie wykorzystywana nowo wybudowana hala w ramach przedmiotowego projektu.

                     Należy pamiętać, że na etapie wyboru projektu, jak i jego realizacji podlegał on będzie ocenie pod kątem realnego przyczynienia się do transformacji województwa śląskiego w kierunku osiągnięcia celów Unii Europejskiej na rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu. Wskazać należy również, że zgodnie z Terytorialnym Planem Sprawiedliwej Transformacji Województwa Śląskiego 2030 inwestycje muszą zmierzać w kierunku uniezależnienia się przedsiębiorstwa od odbiorców z branży górniczej, utrzymania zatrudnienia i tworzenia nowych miejsc pracy oraz bardziej zrównoważonych metod produkcji.


                     5.Czy kwalifikowalna jest termomodernizacja i adaptacja starego magazynu?
                     W ramach Działania 10.03 typ projektu Makroinwestycje w MŚP, planuje się kwalifikować koszty materiałów i robót budowlanych związanych z realizowaną inwestycją początkową. Części wspólne stanowią koszt kwalifikowalny przy zastosowaniu proporcji: powierzchni użytkowej wykorzystywanej tylko na potrzeby projektu do całości powierzchni użytkowej budynku. Powierzchnia budynku niewykorzystywana na cele związane z realizacją projektu każdorazowo będzie stanowić koszt niekwalifikowalny. Za koszty niekwalifikowalne uznaje się w szczególności wydatki poniesione w ramach projektu, które w okresie realizacji projektu oraz jego trwałości będą wynajmowane, wydzierżawione lub będą podlegały innej czynności prawnej o podobnym charakterze.


                     6.Czy kwalifikowalny będzie leasing operacyjny?
                     W konkursie na makroinwestycje nie przewidziano wsparcia wydatków realizowanych w ramach leasingu operacyjnego. Przewiduje się wyłącznie kwalifikowanie wydatków w ramach leasingu finansowego.
                     Okres realizacji projektu zakłada zasadę n+2 (maksymalnie do dwóch lat od podpisania umowy o dofinansowanie). Projektodawca może rozpocząć projekt po złożeniu wniosku, co może wydłużyć okres kwalifikowania rat leasingu finansowego.
                     Dokumentacja nie nakazuje aby leasing finansowy zamknął się w okresie 24 miesięcy.

                     7.Jakie koszty są kwalifikowalne w kategorii: koszty nabycia nowych środków trwałych z wyłączeniem nieruchomości?
                     Definicja nowego środka trwałego zawarta jest w słowniku pojęć w załączniku numer 6 do Regulaminu wyboru projektów Kwalifikowalność dla naboru numer FESL-10.03.IP.01-026/23, która wskazuje że „nowy środek trwały – to środek trwały fabrycznie nowy, który nie był wcześniej użytkowany (w szczególności nie był ujęty w ewidencji środków trwałych beneficjenta, sprzedawcy lub innego podmiotu)”.
                     Biorąc pod uwagę wskazaną definicję:
                     - data produkcji nie powinna mieć znaczenia i mogą to być powystawowe środki trwałe o ile pozostałe warunki definicji zostaną zachowane;
                     - nie mogą to być zmodernizowane środki trwałe, gdyż nie spełnią warunków definicji;
                     - nowość wskazana w definicji nie odnosi się do środka trwałego nowego wyłącznie na poziomie przedsiębiorstwa i niekwalifikowalny będzie zakup środków trwałych używanych w żadnym przypadku.


                     8.Czy modernizacja budynku spółdzielni i wynajem części pomieszczeń/mieszkań jest kwalifikowalna?
                     W ramach działania 10.3 typ projektu Makroinwestycje w MŚP kwalifikowalne są koszty związane z materiałami i robotami budowlanymi, związane z realizowaną inwestycją początkową (regionalna pomoc inwestycyjna - Art.14 Rozporządzenia Komisji nr 651/2014).

                     Koszty materiałów i robót budowlanych odnoszące się do nieruchomości lub wyodrębnionych lokali przeznaczonych w całości lub w części dla celów mieszkaniowych stanowią każdorazowo koszty niekwalifikowalne. Przedmiotowe oznacza również, iż nie ma możliwości kwalifikowania w ramach wydatków kosztów części wspólnych budynków, które w całości lub części wykorzystywane są na cele mieszkaniowe.

                     Koszty związane z modernizacją pomieszczeń na lokale na najem krótkoterminowy oraz utworzeniem sali przyjęć mogą stanowić koszt kwalifikowalny o ile będą służyć działalności przedsiębiorstwa, nie będą służyć celom mieszkaniowym, a Beneficjent pomocy publicznej będzie świadczył samodzielnie usługi związane z wykorzystaniem tych pomieszczeń. Przypominamy również, iż lokal, którego modernizacja zostanie wskazana w ramach kosztów materiałów i robót budowlanych musi być lokalem użytkowym i musi być wyodrębniony.

                     Wynajem lokali, które zostaną zmodernizowane w ramach projektu, a służyć będą innym podmiotom gospodarczym, np. placówkom handlowym, placówkom usługowym, poczcie itp. stanowić będzie każdorazowo koszt niekwalifikowalny. Nie jest również możliwe sfinansowanie w ramach projektu części obiektu przedsiębiorstwa, w przypadku gdy nie służy on celom projektu i nie będzie służyć celom gospodarczym przedsiębiorstwa, np. będzie udostępniany w sposób nieodpłatny klubom seniora lub na cele statutowe Spółdzielni, będą to biura Spółdzielni niezwiązane z realizacją projektu i niesłużące świadczeniu usług/ produktów powstałych w wyniku realizacji projektu przez przedsiębiorstwo wnioskujące o dofinansowanie.
                     Aktywa zakupione w ramach projektu muszą służyć Beneficjentowi pomocy publicznej, tj. nie mogą być udostępniane innym podmiotom gospodarczym w celu prowadzenia przez nie w tym miejscu działalności gospodarczej i oferowaniu własnych usług/ produktów.


                     9.Czy instalacje, parking, droga są kwalifikowalne?

                     W zakresie montażu instalacji służących wytwarzaniu energii elektrycznej stanowią one koszt kwalifikowalny wyłącznie w przypadku gdy służą one celom projektu i są wykorzystywane wyłącznie przez przedsiębiorstwo otrzymujące pomoc publiczną i nie mogą być z tego tytułu osiągane przychody ze sprzedaży innym podmiotom, a także nie mogą być wykorzystywane na cele niezwiązane z projektem. Także parkingi, drogi etc. nie mogą stanowić kosztów kwalifikowalnych.

                     Dodatkowo przypominam , iż zapytanie dotyczy działania 10.3 realizowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Każdy wsparty w ramach środków FST projekt będzie musiał przyczyniać się gospodarczo, społecznie czy środowiskowo do osiągania celów transformacji województwa śląskiego. Z zapytania nie wynika aby ten warunek miał zostać spełniony, gdyż nie każdy projekt inwestycyjny realizowany w jednym z 7 podregionów górniczych może otrzymać wsparcie. Tak więc poproszę o zapoznanie się z TPST stanowiącym załącznik do programu FE SL 2021-2027 (gdyż do tego dokumentu nawiązuje jedno z kryterium 0/1 merytorycznych, którego spełnienie jest warunkiem koniecznym do otrzymania pozytywnej oceny merytorycznej).

                     Przypominamy również, iż w ramach działania 10.3 mogą składać wnioski o dofinansowanie wyłącznie przedsiębiorstwa tj. podmioty posiadające wpis do rejestru przedsiębiorców w KRS lub CEIDG, prowadzące działalność gospodarczą, które posiadają równocześnie status MŚP.

                     10.Czy projekt zostanie odrzucony (niespełnienie kryterium Zgodność projektu z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami), gdy nie zostanie zaznaczony żaden wydatek na dostępność, jak w takim wypadku należy postąpić?
                     Ujęcie w budżecie wydatków na dostępność nie ma przełożenia na ocenę kryterium dostępności. To kryterium jest sprawdzane przez pryzmat realizowanych w projekcie standardów dostępności. Można je spełnić, nie mając w budżecie oznaczonej żadnej pozycji jako „wydatek na dostępność"

                     W związku z powyższym rekomenduje się, aby Wnioskodawca odpowiednio opisał we wniosku i wskazał w jakiej części inwestycji pojawią się elementy związane z dostępnością. Takie zapisy będą podstawą do przeprowadzenia przez członka KOP oceny kryterium „Zgodność projektu z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami”.


                     11.W jaki sposób należy oznaczyć wydatki OZE w WOD?
                     Nie ma konieczności specjalnego oznaczania limitu OZE, gdyż eksperci po zawartości merytorycznej budżetu będą w stanie przyznać punkty za rozwiązania OZE (z opisu wydatku lub z nazwy wydatku ten fakt będzie wynikać).
                     W dokumentacji dla naboru nie określono limitu dla wydatków związanych z OZE. Należy jednak mieć na uwadze, że eksperci będą dokonywać oceny w tym zakresie po zawartości budżetu (w odniesieniu do całości projektu – zakresu rzeczowego). Na tej podstawie oceniający uznają, czy projekt zakłada wydatki związane z OZE. Istotne jest by inwestycja w źródła energii odnawialnej skutkowała większą samowystarczalnością podmiotu pod względem zasobów energetycznych, czego zasadność powinien wykazać Wnioskodawca. W kryterium wskazano również, iż wydatki te nie mogą stanowić wydatków dominujących w projekcie.


                     12.Co w przypadku gdy cały proces dotyczy GOZ i w związku z tym wszystkie wydatki są z nim związane (planowany do realizacji projekt dotyczy branży recyclingu)? Dodatkowo jak zaznaczyć wydatki GOZ, gdyż w Kategoriach podlegającym limitom w części E.2.1 WOD taka opcja (GOZ) nie występuje?
                     Nie ma konieczności oznaczania wydatków związanych z GOZ, z opisu wydatku będzie ten fakt wynikać. Dodatkowo zapis o braku dominacji wydatków związanych z GOZ ma na celu wskazanie, iż projekt ma mieć cel produkcyjny a nie cel wdrożenia GOZ.


                     13.Czy inwestycja obejmująca wydatki na kogeneracje spełnia wymogi kryterium merytorycznego "Zasadność i odpowiednia wysokość wydatków"?
                     Zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie konkursu dla działania 10.03:
                     „Projekt musi stanowić co najmniej jeden z typów inwestycji początkowej, to jest zasadniczą zmianę procesu produkcji, dywersyfikację działalności, zwiększenie zdolności produkcyjnej i utworzenie nowego zakładu w rozumieniu artykułu 14 GBER. Wspierane mogą być inwestycje produkcyjne, logistyczne przyczyniające się do zmiany profilu działalności i/lub wprowadzenia nowych/ulepszonych neutralnych dla klimatu produktów, usług, procesów, zdobycia nowych rynków i stworzenia nowych miejsc pracy lub utrzymania już istniejących w przedsiębiorstwach.
                     Inwestycje produkcyjne to inwestycje w środki trwałe lub aktywa niematerialne dla przedsiębiorstwa, które wykorzystane zostaną do produkcji towarów i usług, zapewniając tym samym wkład w akumulację brutto i zatrudnienie”.
                     Ponadto projekt musi realizować cele działania wskazane w SZOP FE SL 2021 - 2027 dla którego ogłoszono nabór dla danego typu projektu oraz TPST WSL, w tym m.in. umożliwiać łagodzenie skutków transformacji wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko.

                     Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej tylko niektóre koszty związane z wytwarzaniem energii można uznać za koszty kwalifikowane w przypadku pomocy regionalnej, o ile spełnione są łącznie trzy następujące warunki:
                     1. wytwarzanie energii nie jest podstawowym celem całego projektu (większość kosztów nie powinna być powiązana z wytwarzaniem energii),
                     2. zdolność wytwarzania energii powinna być dostosowana do potrzeb przedsiębiorstwa, co oznacza, że celem jest zużywanie wytworzonej energii na potrzeby własne, a więc maksymalnie 20% zaplanowanej do wytworzenia energii może zostać sprzedane (na podstawie analizy ex ante), czyli zastosowanie ma zasada 80/20, oraz
                     3. w odniesieniu do źródła energii, jedynie inwestycje, które kwalifikowałyby się do otrzymania pomocy na podstawie zasad dotyczących pomocy państwa w sektorze energii, będą uznane za kwalifikowane, np. odnawialne źródła energii lub wysokosprawna kogeneracja (ale nie np. zasilanie silnikiem wysokoprężnym).

                     Biorąc pod uwagę powyższe, zaplanowane koszty związane z wdrożeniem kogeneracji, tj. wdrożenie GOZ lub związane z OZE nie mogą stanowić wydatków dominujących w projekcie i nie mogą być głównym celem projektu.
                     Projekt może zostać odrzucony na kryterium „Zasadność i odpowiednia wysokość wydatków” w przypadku gdy ekspert uzna, że więcej niż 20% wartości wydatków kwalifikowanych jest nieuzasadnione lub zawyżone.

                     14.Czy projekt może obejmować jedynie wydatki związane z wdrożeniem kogeneracji czy powinien zawierać jeszcze inne elementy? Czy można połączyć to wsparcie (50% dofinansowania) z możliwością skorzystania z premii kogeneracyjnej?
                     Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej tylko niektóre koszty związane z wytwarzaniem energii można uznać za koszty kwalifikowane w przypadku pomocy regionalnej, o ile spełnione są łącznie trzy następujące warunki:
                     1. wytwarzanie energii nie jest podstawowym celem całego projektu (większość kosztów nie powinna być powiązana z wytwarzaniem energii),
                     2. zdolność wytwarzania energii powinna być dostosowana do potrzeb przedsiębiorstwa, co oznacza, że celem jest zużywanie wytworzonej energii na potrzeby własne, a więc maksymalnie 20% zaplanowanej do wytworzenia energii może zostać sprzedane (na podstawie analizy ex ante), czyli zastosowanie ma zasada 80/20, oraz
                     3. w odniesieniu do źródła energii, jedynie inwestycje, które kwalifikowałyby się do otrzymania pomocy na podstawie zasad dotyczących pomocy państwa w sektorze energii, będą uznane za kwalifikowane, np. odnawialne źródła energii lub wysokosprawna kogeneracja (ale nie np. zasilanie silnikiem wysokoprężnym).

                     Biorąc pod uwagę powyższe, zaplanowane koszty związane z wdrożeniem kogeneracji tj. wdrożenie GOZ lub związane z OZE nie mogą stanowić wydatków dominujących w projekcie i nie mogą być głównym celem projektu. Przypominamy również, iż na etapie oceny merytorycznej weryfikacji podlega zasadność ponoszenia wydatków w ramach projektu.

                     Kwestia premii gwarantowanej dla jednostki kogeneracji nie stanowi przedmiotu analizy IP FE SL – ŚCP. Przypominamy jednak, iż zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 niedozwolone jest podwójne finansowanie wydatków.


                     15.Czy istotna jest wielkość mocy wytwórczej planowanej instalacji OZE w stosunku do zapotrzebowania jakie będzie miał obiekt, w którym ma być realizowany projekt?

                     Zgodnie z definicją kryterium pn. „Wykorzystanie OZE” sam fakt wykazania w budżecie projektu wydatków związanych z OZE uprawnia do uzyskania dodatkowych 2 pkt. Istotne jest by inwestycja w źródła energii odnawialnej skutkowała większą samowystarczalnością podmiotu pod względem zasobów energetycznych, czego zasadność powinien wykazać Wnioskodawca (zasadność i wysokość kosztu weryfikowana na ocenie merytorycznej).
                     W kryterium wskazano również, iż wydatki te nie mogą stanowić wydatków dominujących w projekcie. W kryterium nie wskazano jaki powinien być minimalny udział procentowy wydatków aby uzyskać w ramach kryterium punkty.

                     16.Czy w ramach działania 10.3 MAKROINWESTYCJE można kwalifikować jako koszt zakup magazyn energii?
                     Głównym celem działania 10.3 jest wsparcie projektów przyczyniających się do łagodzenia skutków transformacji regionu wpływających na gospodarkę, zatrudnienie, społeczeństwo i środowisko. Zgodnie z załącznikiem do regulaminu tj.: opracowaniem dotyczącym działalności wykluczonych w sekcji poświęconej sektorom wytwarzania energii jej dystrybucji i infrastruktury została wskazana informacja, że „magazynowanie energii elektrycznej, definiowane jako obiekty służące do magazynowania energii elektrycznej, na stałe lub czasowo, w infrastrukturze naziemnej lub podziemnej lub na składowiskach, pod warunkiem że są bezpośrednio połączone z liniami przesyłowymi wysokiego napięcia zaprojektowanymi dla napięcia równego co najmniej 110 kV” jest niezgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu „Infrastruktura energetyczna” oznacza wszelkie fizyczne urządzenia lub obiekty, które znajdują się na terytorium Unii lub łączą Unię z co najmniej jednym państwem trzecim. Ponadto zgodnie z brzmieniem art. 13 lit. b Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu nadanym Rozporządzeniem Komisji (UE) 2017/1084 generalnie nie jest możliwe udzielanie regionalnej pomocy inwestycyjnej wspierającej działalność w sektorze wytwarzania energii, jej dystrybucji i infrastruktury.

                     Powyższe stanowisko zostało przez Komisję Europejską doprecyzowane w taki sposób, że tylko niektóre koszty związane z wytwarzaniem energii można uznać za koszty kwalifikowane w przypadku pomocy regionalnej, o ile spełnione są łącznie trzy następujące warunki:
                     1. wytwarzanie energii nie jest podstawowym celem całego projektu (większość kosztów nie powinna być powiązana z wytwarzaniem energii),
                     2. zdolność wytwarzania energii powinna być dostosowana do potrzeb przedsiębiorstwa, co oznacza, że celem jest zużywanie wytworzonej energii na potrzeby własne, a więc maksymalnie 20% zaplanowanej do wytworzenia energii może zostać sprzedane (na podstawie analizy ex ante), czyli zastosowanie ma zasada 80/20, oraz
                     3. w odniesieniu do źródła energii, jedynie inwestycje, które kwalifikowałyby się do otrzymania pomocy na podstawie zasad dotyczących pomocy państwa w sektorze energii, będą uznane za kwalifikowane, np. odnawialne źródła energii lub wysokosprawna kogeneracja (ale nie np. zasilanie silnikiem wysokoprężnym).

                     Zatem jeżeli koszty magazynu wchodziłyby w skład infrastruktury związanej z wytwarzaniem, dystrybucją energii oraz jej infrastrukturą, to tylko spełnienie powyższych warunków pozwoliłoby na zakwalifikowanie wydatku. W przeciwnym razie nie może zostać on wsparty z tytułu wykluczenia, o którym mowa powyżej.


                     17.Czy po etapie szacowania można skorygować uzyskaną kwotę o wskaźnik inflacji a następnie taką wartość wpisać do WOD? Jeżeli tak, to o jaką wartość procentową dopuszczalna jest taka korekta?
                     W związku z zapisami kryteriów wyboru projektu Wnioskodawca na etapie oceny projektu (po złożeniu wniosku) nie może dokonać nieuzasadnionych zmian m.in. zwiększenia wartości całkowitego dofinansowania pierwotnie założonego we wniosku, a co za tym idzie niekwalifikowalne jest doliczenie wskaźnika inflacji po dokonanym szacowaniu gdy Wniosek jest już złożony.

                     W przypadku doliczenia wskaźnika inflacji we wniosku aplikacyjnym (na etapie aplikowania), a tym samym zwiększenia wartości wydatku w stosunku do kwot wskazanych w ofertach (cen rynkowych) może skutkować wezwaniem do wyjaśnień na etapie oceny merytorycznej. Proszę mieć na uwadze, iż ocenie podlega stan aktualny na moment aplikowania. Ekspert ma możliwość wezwania do wyjaśnień i dostarczenia ofert z celu prawidłowej weryfikacji wskazanych wartości dla poszczególnych wydatków. W związku z tym zwiększenie wartości danego wydatku o wskaźnik inflacji może zostać uznane za niezasadne - wysokość danego wydatku jest porównywalna z cenami rynkowymi – ekspert wówczas ma możliwość korekty wydatku tzn. obniżenia lub uznanie wydatku za nieuzasadniony. Takie obniżenie wartości lub uznanie za nieuzasadnione nie może przekroczyć 20% wartości całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu.

                     Natomiast po wyborze do dofinansowania Wnioskodawca/Beneficjent ma prawo wnioskować o przesunięcia pomiędzy wydatkami, jednakże nie ma możliwości podwyższenia kwoty dofinansowania wskazanej w zatwierdzonym wniosku lub w zawartej umowie (wyjątek stanowi możliwość skorzystania z kosztów racjonalnych usprawnień).


                     18.Czy do szacowania wartości wydatku w naborze dotyczącym Makroinwestycji w MŚP – 10.03 na etapie tworzenia wniosku należy jako dowód wskazać co najmniej dwie oferty?
                     Zgodnie z zapisami instrukcji wypełniania wniosku w opisie wydatku rekomenduje się precyzyjne wskazanie w oparciu o jakie informacje i z jakiego źródła oszacowano wysokości wydatków kwalifikowalnych. Zatem nie ma konieczności załączania ofert. Wnioskodawca w celu uwiarygodnienia wskazanych informacji może załączyć otrzymane oferty jako dodatkowe załączniki. Ponadto, podczas oceny merytorycznej ekspert może poprosić Wnioskodawcę o potwierdzenie wskazanej we wniosku wartości wydatków kwalifikowalnych i poprosić o ofertę/oferty na podstawie których dokonano szacowania ceny wydatku.


                     19.Spalanie paliwa będzie ok. 30% mniejsze od dotychczasowych urządzeń, a dodatkowo w ramach konserwacji pojazdu będą wykorzystywane ekologiczne oleje. Dodatkowo pojazdy będą spełniać najnowsze normy emisji spalin, które dotychczas nie są osiągane przez Wnioskodawcę. Pozwoli to na zmniejszenie ilości wytwarzanych substancji toksycznych do atmosfery. Czy niniejsze rozwiązanie spełnia warunku GOZ?
                     Ocena czy zaplanowane we wniosku o dofinansowanie wydatki dotyczą procesu technologicznego w przedsiębiorstwie w zakresie oferowanych produktów/ usług oparte są na Gospodarce Obiegu Zamkniętego podlegać będzie weryfikacji Eksperta na etapie oceny spełnienia kryteriów merytorycznych. Powyższe oznacza, iż nie ma na obecnym etapie jednoznacznej możliwości określenia czy wskazane przez przedsiębiorcę wydatki umożliwią spełnienie kryterium związanego z „Wdrożeniem GOZ”.

                     Proszę zwrócić uwagę na definicję GOZ przyjętą w kryteriach wyboru projektów, iż jest to regeneracyjny system gospodarczy, w którym minimalizuje się zużycie surowców i wielkość odpadów oraz emisję i utraty energii poprzez tworzenie zamkniętej pętli procesów, w których odpady z jednych procesów są wykorzystywane jako surowce dla innych, co maksymalnie zmniejsza ilość odpadów produkcyjnych. Wskazane w zapytaniu rozwiązania proekologiczne budzą wątpliwości w zakresie spełnienia ww. przesłanki.

                     Proszę pamiętać iż, wydatki związane z wdrożeniem GOZ nie mogą stanowić wydatków dominujących w projekcie.


                     20.Czy możliwe jest wskazanie w projekcie, że linia technologiczna planowana do zakupu zostanie posadowiona w hali, która jest finansowana przez Wnioskodawcę samodzielnie poza projektem? Czy trzeba taki koszt ujmować w ramach kosztów niekwalifikowalnych projektu?
                     Nie ma przeciwskazań, żeby nabyta w ramach realizacji projektu linia produkcyjna była umiejscowiona w hali finansowanej samodzielnie przez Wnioskodawcę. Będzie tym samym stanowiła miejsce realizacji projektu (pkt B.3). Środek trwały (linia produkcyjna) musi spełnić warunki zawarte w Kwakifikowalności dla naboru numer FESL-10.03.IP.01-026/23
                     Możliwe jest wskazanie we wniosku, że Wnioskodawca jest właścicielem hali (pkt B.10). Informacje zawarte w punkcie B.10 zostaną ocenione na etapie oceny merytorycznej w ramach kryterium „Potencjał finansowy, organizacyjny i administracyjny Wnioskodawcy” Kosztu hali finansowanej samodzielnie przez Wnioskodawcę nie należy ujmować w ramach wydatków niekwalifikowalnych projektu.


                     21.Czy możliwe jest zaplanowane w projekcie kosztów budowy hali produkcyjnej, przy czym procedura będzie obejmować uzyskanie pozwolenia na budowę hali magazynowej i jej przekształcenie w halę produkcyjną? Ostatecznie wybudowana hala będzie oddana jako hala produkcyjna, ale na etapie pozwolenia na budowę widnieć będzie jako hala magazynowa, a uzyskanie właściwej decyzji środowiskowej dla produkcji odbędzie się w czasie realizacji inwestycji?
                     Możliwym jest udzielenie wsparcia na halę magazynową, która w wyniku realizacji projektu będzie halą produkcyjną pod warunkiem, iż przed podpisaniem umowy Wnioskodawca zobowiąże się do dostarczenia wymaganego dokumentu - zmiana sposobu użytkowania nieruchomości (zmiana charakteru hali z magazynowej na produkcyjną) może nastąpić w trakcie realizacji projektu, jednak najpóźniej wraz ze złożeniem wniosku o płatność końcową.

                     22.Czy firma może ubiegać się o dofinansowanie w przypadku gdy koszty nabycia środków trwałych wykosza ponad 900 tyś, a koszty robót budowalnych ponad 7 mln?
                     W odpowiedzi na poniższe informuje, że przewidziane w projekcie wydatki na materiały i roboty budowlane nie stanowią całkowitej wartości projektu w związku z czym jest możliwość aplikowania o takie środki we wskazanej wysokości. Wnioskodawca w opisanej sytuacji spełnia również warunek dotyczący minimalnej wartości wnioskowanego dofinansowania. Należy jednak pamiętać, że na etapie oceny formalnej i merytorycznej zasadność/kwalifikowalność całego wydatku lub jego części może zostać podważona i w takiej sytuacji projekt może nie spełnić wskazanych w dokumentacji aplikacyjnej założeń.

                     23.Czy w ramach planowanego projektu, który zakłada utworzenie w pofabrycznej hali przestrzeni eksloracyjno-edukacyjnej nt. sztuki filmowej, możliwe jest uznanie poniższych wydatków za kwalifikowane:
                     1. stworzenie zaplecza, w którym mieścić się będą biura administracyjne i pomieszczenia socjalne dla pracowników tworzonego w ramach projektu miejsca, np. obsługa administracyjno-organizacyjna, przewodnicy dla osób odwiedzających przestrzeń, ochrona obiektu,
                     2. stworzenie strefy gastronomicznej dedykowanej wyłącznie dla osób odwiedzających utworzoną w ramach projektu przestrzeń - zakłada się, że zwiedzanie tego miejsca i udział w różnego rodzaju spotkaniach i warsztatach wymagać będzie nawet kilkugodzinnej obecności zwiedzających, dlatego chcemy zapewnić im punkty gastronomiczne, w których możliwy będzie zakup posiłków (osoby nieposiadające wykupionego biletu wstępu do obiektu nie będą miały możliwości skorzystania wyłącznie z gastronomii dostępnej w budynku, więc nie będzie ona dostępna dla osób z zewnątrz),
                     3. stworzenie przestrzeni handlowej, która podobnie jak strefa gastronomiczna, dostępna będzie wyłącznie dla osób odwiedzających, posiadających bilet wstępu do obiektu. Zakłada się, że oferowane w niej produkty nawiązywać będą do prezentowanej tematyki filmowej (np. gadżety i akcesoria z prezentowanym w całym obiekcie motywem filmowym), a nie sprzedaży standardowych przedmiotów dostępnych na rynku.
                     Utworzenie w pofabrycznej hali przestrzeni eksloracyjno-edukacyjnej nt.sztuki filmowej - zaplecza, strefy gastronomicznej oraz stworzenie przestrzeni handlowej sa wydatkami kwalifikowalnymi.
                     Pod warunkiem, iż zostaną spełnione wymagania dotyczące danej kategorii wydatków ujęte w załączniku nr 6 do Regulaminu wyboru projektów - Kwalifikowalność dla naboru FESL-10.03.IP.01-026/23 a także w SZOP FE SL 2021-2027 dla przedmiotowego działania.
                     Proszę mieć na uwadze, iż w projekcie w ramach działania 10.03 musi występować co najmniej jeden z typów inwestycji początkowej, tj. zasadnicza zmiana procesu produkcji, dywersyfikacja produkcji, zwiększenie zdolności produkcyjnych lub utworzenie nowego zakładu, w rozumieniu artykułu 14 GBER. Wydatkiem kwalifikowalnym mogą być tylko wydatki wskazane we wniosku o dofinansowanie, które są niezbędne dla realizacji projektu i nie są wskazane w katalogu kosztów niekwalifikowalnych dla naboru.
                     Wspierane mogą być inwestycje produkcyjne, logistyczne przyczyniające się do zmiany profilu działalności i/lub wprowadzenia nowych/ulepszonych neutralnych dla klimatu produktów, usług, procesów, zdobycia nowych rynków i stworzenia nowych miejsc pracy lub utrzymania już istniejących w przedsiębiorstwach.
                     Zgodnie z załącznikiem Regulaminu wyboru projektów nr 6 Kwalifikowalność dla naboru FESL-10.03.IP.01-026/23 kwalifikowane są materiały i roboty budowlane związane z realizowaną inwestycją początkową tj. budowa/przebudowa/rozbudowa/moderniacja. W przypadku budynku kwalifikowalne są części wspólne z zachowaniem proporcji w odniesieniu do powierzchni. Za części wspólne uważa się: fundamenty, ściany, dach, elewację, windę, klatkę schodową, piwnicę, sanitariaty, telewizję przemysłową całego budynku, system alarmowy dotyczący całego budynku; instalację wodno - kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, elektryczną i inne wspólne związane z projektem.
                     Proszę pamiętać również o wskazaniu w projekcie wpisania się przedsięwzięcia w transformację regionu, o czym stanowi kryterium merytoryczne nr 1, dla którego ogłoszono nabór, w tym m.in. projekt powinien umożliwiać łagodzenie skutków transformacji wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko - inwestycje muszą zmierzać w kierunku uniezależnienia się przedsiębiorstwa od odbiorców z branży górniczej, utrzymania zatrudnienia i tworzenia nowych miejsc pracy oraz bardziej zrównoważonych metod produkcji.


                     24.Czy w projekcie możliwy jest zakup samojezdnego (nie na samochodzie) podnośnika koszowego?
                     Zgodnie z kwalifikowalnością wydatków dla ogłoszonego naboru wydatkami kwalifikowalnymi mogą być m.in. środki trwałe. W warunkach kwalifikowalności określono, że w przypadku środków transportu kwalifikować można jedynie te, które wpisują się w grupę KŚT 743 lub 76. Jednocześnie wskazuję, że podnośnik koszowy o ile jest konstrukcyjnie zamocowany do podwozia pojazdu samochodowego, wpisuje się w KŚT 743


                     25.Czy instalacja fotowoltaiczna wybudowana w ramach projektu może zasilać maszyny nie zakupione w projekcie ale biorące w nim udział i niezbędne do jego realizacji?
                     Instalacja fotowoltaiczna wybudowana/zakupiona w ramach projektu może zasilać maszyny, które nie zostały zakupione w projekcie, ale są wykorzystywane w procesie produkcyjnym. Stosowne uzasadnienie poniesienia kosztu instalacji fotowoltaicznej powinno zostać zawarte we wniosku o dofinansowanie.

                     26.Czy zakupiona i wybudowana w ramach projektu instalacja fotowoltaiczna może zostać umiejscowiona na działce będącej zabezpieczeniem kredytu bankowego (działka ma obciążoną hipotekę)?
                     Z punktu widzenia miejsca realizacji projektu istotne jest, aby znajdowało się ono na terytorium województwa śląskiego w jednym z siedmiu podregionów. Nie ma znaczenia natomiast obciążenie hipoteką, jeśli zapisy z nią związane nie ograniczają możliwości co do dysponowania nieruchomością.


                     27.Czy wydatki dotyczące OZE w naborze dotyczącym makroinwestycji 10.03 są finansowane w ramach pomocy publicznej (RPI) czy de minimis?
                     Zgodnie z przyjętymi dla naboru zapisami dot. kwalifikowalności wydatków koszty takie mogą być sfinansowane wyłącznie z RPI przy zachowaniu poniższych warunków:
                     1. wytwarzanie energii nie jest podstawowym celem całego projektu (większość kosztów nie powinna być powiązana z wytwarzaniem energii),
                     2. zdolność wytwarzania energii powinna być dostosowana do potrzeb przedsiębiorstwa, co oznacza, że celem jest zużywanie wytworzonej energii na potrzeby własne, a więc maksymalnie 20% zaplanowanej do wytworzenia energii może zostać sprzedane (na podstawie analizy ex ante), czyli zastosowanie ma zasada 80/20, oraz
                     3. w odniesieniu do źródła energii, jedynie inwestycje, które kwalifikowałyby się do otrzymania pomocy na podstawie zasad dotyczących pomocy państwa w sektorze energii, będą uznane za kwalifikowane, np. odnawialne źródła energii lub wysokosprawna kogeneracja (ale nie np. zasilanie silnikiem wysokoprężnym).
                     W kosztach kwalifikowalnych finansowanych z pomocy de minimis przewidziano jedynie koszty związane ze szkoleniami pracowników oraz koszty pośrednie (z uwzględnieniem zamkniętego katalogu wydatków). Wobec tego w ramach pomocy de minimis nie ma możliwości sfinansowania wydatków związanych z OZE.

                     28.Czy badania B+R mogą być finansowane w ramach naboru 10.03?
                     W ramach przedmiotowego konkursu nie przewidziano wsparcia działań polegających na przeprowadzeniu prac badawczych, tym samym w katalogu kosztów kwalifikowalnych nie przewidziano takiej kategorii kosztu.
                     Wsparcie na badania B+R można uzyskać w ramach działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach oraz 10.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach na rzecz transformacji.


                     29.Czy wcześniejsze zakupy maszyn w firmach dostawczych specjalistycznych wyklucza ich z możliwości realizacji nowego projektu dlatego, że ich już znamy?
                     Wcześniejsze zakupy maszyn w firmach dostawczych specjalistycznych nie wykluczają danych oferentów z możliwości świadczenia usług dostawy w ramach nowego projektu, pod warunkiem, że nie istnieją żadne powiązania osobowe lub kapitałowe pomiędzy zamawiającym a oferentem, tj. w zamówieniu nie zaistniał konflikt interesów.
                     Przypominam, że konflikt interesów to każda sytuacja, w której osoby biorące udział w przygotowaniu lub prowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia lub mogące wpłynąć na wynik tego postępowania mają, bezpośrednio lub pośrednio, interes finansowy, ekonomiczny lub inny interes osobisty, który postrzegać można jako zagrażający ich bezstronności i niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia;

                     30.Czy pola odkładcze, magazyny otwarte (niezadaszone) i place manewrowe mogą stanowić koszty kwalifikowalne w naborze 10.03 dotyczącego makroinwestycji – nabór 10.03?
                     Pola odkładcze rozumiane jako wyznaczony obszar magazynu wolny od regałów, zwykle ulokowany tuż obok doków przeładunkowych, przeznaczony do tymczasowego składowania ładunków na posadzce przed przetransportowaniem ich w inne miejsce mogą stanowić koszty kwalifikowalne przy spełnieniu warunków wskazanych w wytycznych ws. kwalifikowalności stanowiących załącznik nr 6 do Regulaminu wyboru projektów. Także magazyny otwarte (niezadaszone) jak i place manewrowe o ile nie zawierają w sobie kosztów materiałów i robót budowlanych związanych z budowaniem dróg i miejsc parkingowych oraz spełniają warunki wskazane w załączniku nr 6 do Regulaminu wyboru projektów mogą stanowić wydatki kwalifikowalne.

                     31.Czy na blisko 5 tyś mkw parku możemy uwzględnić powstanie gastronomii (restauracji) i zaplecza socjalnego dla pracowników, których zatrudnionych będzie dość sporo w parku w charakterze animatorów, aktorów itp. W przypadku tych pomieszczeń koszty ogranicza się zapewne do przygotowania przestrzeni (malowanie, sanitariaty, szafki pracownicze) - czy to będzie koszt kwalifikowany?
                     W nawiązaniu do pierwszego zapytania, informuję, iż w ramach konkursu FESL.10.03-IP.01-026/23 nie ma ograniczeń co do ubiegania się o dofinansowanie działalności związanej z turystyką. Pod warunkiem jednak, że zostaną spełnione wymagania określone w Regulaminie wyboru projektów oraz musi zostać spełnione kryterium 0/1 ""Projekt realizuje cele działania wskazane w SZOP FE SL 2021 - 2027 dla którego ogłoszono nabór dla danego typu projektu oraz TPST WSL"" , w tym m.in. umożliwiać łagodzenie skutków transformacji wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko - inwestycje muszą zmierzać w kierunku uniezależnienia się przedsiębiorstwa od odbiorców z branży górniczej, utrzymania zatrudnienia i tworzenia nowych miejsc pracy oraz bardziej zrównoważonych metod produkcji.
                     Nabór jest skierowany do przedsiębiorstw produkcyjnych, jak i usługowych z sektora MŚP, które zlokalizowane są w jednym z 7 podregionów województwa śląskiego. Projekt musi stanowić co najmniej jeden z 4 typów inwestycji początkowej, to jest zasadniczą zmianę procesu produkcji, dywersyfikację działalności, zwiększenie zdolności produkcyjnej i utworzenie nowego zakładu w rozumieniu art. 14 GBER. Wspierane mogą być inwestycje produkcyjne, logistyczne przyczyniające się do zmiany profilu działalności i/lub wprowadzenia nowych/ulepszonych neutralnych dla klimatu produktów, usług, procesów, zdobycia nowych rynków i stworzenia nowych miejsc pracy lub utrzymania już istniejących w przedsiębiorstwach.
                     Zachęcam do zapoznania się z kryteriami, które dostępne są na stronie: https://kryteria_funduszeue.slaskie.pl/. W nawiązaniu do kolejnego pytania, informuję, iż zgodnie z Kwalifikowalnością wydatków dla konkursu FESL.10.03-IP.01-026/23 wsparcie mogą otrzymać projekty na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) numer 651/2014 jako: regionalna pomoc inwestycyjna (artykuł 14). Są to koszty bezpośrednie takie jak: środki trwałe/dostawy, wartości niematerialne i prawne, roboty budowalne i nieruchomości, oraz na podstawie pomocy de minimis na koszty wsparcia uczestników projektu i koszty pośrednie. Wydatkami kwalifikowalnymi mogą być tylko wydatki wskazane we wniosku o dofinansowanie, które są niezbędne dla realizacji projektu i bezpośrednio związane z inwestycją początkową. Wspierane projekty muszą mieć charakter produkcyjny, obligatoryjnym jest wskazanie kosztów kwalifikowalnych w ramach Regionalnej pomocy inwestycyjnej.
                     Proszę o zapoznanie się z Kwalifikowalnością dla naboru, która jest załącznikiem nr.6 do Regulaminu konkursu na stronie: https://funduszeue.slaskie.pl/lsi/nabor/26.


                     32.Czy firma- która posiada podwozie - może starać się o zakup specjalistycznej cysterny do transportu materiałów odpadowych niebezpiecznych? Wartość cysterny jest podobna do wariacji posiadanego podwozia. Do transportu odpadów ciekłych jest używana cysterna wraz z kołami ( podwoziem) - razem cysterna +podwozie tworzą samochód specjalistyczny.
                     Opierając się o zapisy Kwalifikowalności dla naboru nr FESL.10.03-IP.01-026/23 należy zwrócić uwagę, że:
                     • kwalifikowane są środki trwałe a nie ich części składowe, czy też podzespoły;
                     • za koszty niekwalifikowalne uznaje się m.in. nabycie/leasing/najem/dzierżawa lub czynności o podobnym charakterze w odniesieniu do używanych aktywów (środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych) – tu podwozie;
                     • w przypadku nabycia/leasingu środków transportu za kwalifikowalne możemy uznać jedynie wydatki, które wpisują się w grupę 743 i 76 zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych oraz zawierają stosowną adnotację w dowodzie rejestracyjnym o specjalnym przeznaczeniu – należy przeanalizować przeznaczenie wskazanego niżej pojazdu w kontekście spełnienia warunku: pojazdy samochodowe, które ze względu na swą konstrukcję przeznaczone są do wykonywania innych prac niż transport towarów i przewóz osób.
                     Mając na względzie powyższe, istnieją przesłanki, że zakup cysterny jest niekwalifikowalny (podwozie wraz z cysterną stanowi kompletny środek transportu odpadów ciekłych).
                     Interpretacja GUS nie potwierdza, że cysterna to samochód specjalny, który wpisuje się w grupę 743 zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych.
                     Z ogólnodostępnych informacji wynika, że naczepa cysterna zaliczana jest do grupy VII Klasyfikacji Środków Trwałych: rodzaj 747.


                     33.Czy małe przedsiębiorstwo może się ubiegać z Działania 10.3 na dofinansowanie budowy/modernizację urządzeń służących do zamykania obiegu wody w myjniach samochodowych?
                     Małe przedsiębiorstwo może ubiegać się na dofinansowanie inwestycji opisanej w zapytaniu. W ramach naboru nr FESL.10.03-IP.01-026/23, co do zasady nie ma specjalnych ograniczeń odnośnie realizacji przedmiotowego projektu, jednakże należy pamiętać, że spełnione muszą zostać warunki, które zostały szczegółowo opisane w dokumentacji dla naboru (szczególnie kryteria wyboru projektów). Na etapie oceny merytorycznej będzie między innymi weryfikowane, czy projekt realizuje cele działania wskazane w SZOP FE SL 2021 - 2027 dla którego ogłoszono nabór dla danego typu projektu oraz TPST WSL.
                     Zachęcam do zapoznania się z dokumentacją dla naboru: https://funduszeue.slaskie.pl/lsi/nabor/26.


                     34.W ramach projektu chcemy zakupić działkę budowlaną na której zostanie wybudowana hala produkcyjna w której rozpoczniemy produkcję nowych wyrobów. Na ten moment nie mamy wybranej działki- czy we wniosku musimy wskazać dokładną lokalizację inwestycji (adres) czy też wystarczy wskazać gminę w której planujemy zakupić działkę?

                     Czy powinniśmy ponadto posiadać np umowę przedwstępną zakupu działki, czy nie jest to wymagane?"
                     Na etapie wnioskowania nie ma obowiązku wskazywania dokładnego miejsca realizacji projektu. Natomiast proszę pamiętać, iż miejsce relacji projektu musi być zlokalizowane na terenie województwa śląskiego, w jednym z podregionów objętych procesem transformacji, wskazanych w programie FE SL 2021-2027 (w podregionie katowickim, bielskim, tyskim, rybnickim, gliwickim, bytomskim lub sosnowieckim). Informacje dotyczące kwalifikujących się do wsparcia podregionów wskazano w załączniku nr 7 do Regulaminu wyboru projektów „Wykaz podregionów”. Weryfikacja dokonywana będzie na podstawie wpisu do KRS/CEIDG na dzień podpisania umowy o dofinansowanie. Na etapie aplikowania umowa przedwstępna nie jest wymagana.
                     Ponadto, należy pamiętać o spełnieniu efektu zachęty. Oznacza to, że realizację projektu możesz rozpocząć dopiero po złożeniu wniosku o dofinansowanie zgodnie z punktem 5 podrozdziału 3.1 niniejszego Regulaminu. Jeżeli rozpoczniesz projekt przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, nie zostanie on objęty wsparciem. Przez rozpoczęcie realizacji projektu rozumie się rozpoczęcie robót budowlanych związanych z inwestycją lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie związane z realizacją projektu, w tym zamówienie urządzenia lub inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna, zależnie od tego, co nastąpi najpierw. Za rozpoczęcie prac nie uznaje się zakupu gruntów, prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności.


                     35.Czy instalacja OZE może być skalkulowana na podstawie zużycia energii nowego i istniejącego zakładu produkcyjnego?
                     Kosztem kwalifikowalnym w projekcie powinna być instalacja, która jest niezbędna na potrzeby projektu. Ekspert będzie oceniał w ramach oceny merytorycznej – zasadność tego kosztu (zgodnie z kryteriami wyboru projektów - wydatki związane z OZE nie mogą stanowić wydatków dominujących w projekcie).
                     Co w sytuacji, gdy zbudujemy instalację fotowoltaiczną na określoną na podstawie naszych szacunków moc, a później po realizacji okaże się, że jednak nasze zużycie jest mniejsze i będziemy wykazali przychody ze sprzedaży energii wytworzonej przez tą instalację. Analizujemy tutaj m.in. scenariusz, że maszyny okażą się bardziej energooszczędne niż te założone przy wyliczeniach, bądź nastanie jakaś nieprzewidziana sytuacja rynkowa, która będzie skutkowała mniejszą ilością zamówień niż zostaną założona w prognozach z przyczyn niezależnych od Wnioskodawcy.
                     W związku z faktem, iż pomoc udzielana jest na postawie regionalnej pomocy inwestycyjnej – wytwarzanie energii nie powinno być podstawowym celem całego projektu (zgodnie z kryteriami wyboru projektów - wydatki związane z OZE nie mogą stanowić wydatków dominujących w projekcie). Ponadto zdolność wytwarzania energii powinna dostosowana do potrzeb przedsiębiorstwa, co oznacza, że celem jest zużywanie energii na potrzeby własne, a więc maksymalnie 20% zaplanowanej do wytworzenia energii może zostać sprzedane. Ponadto informuję, iż ION wystosowała zapytanie do UOKiK w zakresie weryfikacji spełnienia tego warunku.


                     36.Czy w działaniu 10.3 MAKRO: wiata, na której będą zamontowane panele fotowoltaiczne z dofinansowania jest kwalifikowana?
                     Na chwilę obecną w działaniu 10.3 makro, szacujemy wraz z budową wiaty i paneli fotowoltaicznych określoną moc instalacji. Co, jeśli okaże się że zużycie będzie mniejsze i pojawią się nam przychody ze sprzedaży energii? Lub co jeśli zużycie będzie za małe, lub co się stanie, jeśli zużycie będzie za duże?
                     Wnioskodawca zobowiązany jest przeanalizować zakup wiaty pod kątem kwalifikowalności i prowadzonej rachunkowości w przedsiębiorstwie. Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się m.in. koszty nabycia robót i materiałów budowlanych bądź koszty nabycia środków trwałych. Stąd też jeżeli wiata spełnia warunki dla kwalifikowalności tej kategorii kosztów i będzie uznana za wydatek niezbędny wówczas może kwalifikować się do wsparcia. Przypominamy również, iż zgodnie z prawem budowalnym art. 29 ust 1 pkt. 14 budowa wolnostojącej wiaty do 35 m2 nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia.
                     W trakcie oceny merytorycznej eksperci dokonają analizy czy wydatki są niezbędne do realizacji projektu.
                     Wskazany koszt dotyczący paneli fotowoltaicznych można uznać za kwalifikowalny w przypadku regionalnej pomocy inwestycyjnej w sytuacji, gdy spełnione będą trzy poniższe przesłanki:
                     1. wytwarzanie energii nie jest podstawowym celem całego projektu,
                     2. zdolność wytwarzania energii dostosowana jest do potrzeb przedsiębiorstwa, co oznacza, że celem jest zużywanie energii na potrzeby własne, a więc maksymalnie 20% zaplanowanej do wytworzenia energii może zostać sprzedane oraz,
                     3. w odniesieniu do źródła energii, jedynie inwestycje, które kwalifikowałyby się do otrzymania pomocy na podstawie zasad dotyczących pomocy państwa w sektorze energii będą uznane za kwalifikowalne np. odnawialne źródła energii lub wysokosprawna kogeneracja (ale nie np. zasilanie silnikiem wysokoprężnym).
                     Jednocześnie należy pamiętać, że wszystkie wydatki zaplanowane w projekcie aby uznać za kwalifikowalne powinny być zasadne i bezpośrednio związane z inwestycją w projekcie. W związku z powyższym na etapie wnioskowania należy w sposób rzetelny oszacować wartość niezbędnej mocy na cele projektu.
                     Jeżeli projekt spełniał będzie powyższe warunki, nie powinno być przeszkód do objęcia kosztów związanych z wytwarzaniem energii regionalną pomocą inwestycyjną. W przypadku braku spełnienia którejkolwiek z powyższych przesłanek element taki stanowi koszt niekwalifikowalny.
                     Dodatkowo wskazuję, iż do kosztów kwalifikowalnych zalicza się m.in. koszty nabycia robót i materiałów budowlanych bądź koszty nabycia środków trwałych. Stąd też jeżeli wiata spełnia warunki dla kwalifikowalności tej kategorii kosztów i będzie uznana za wydatek niezbędny wówczas może kwalifikować się do wsparcia.


                     37.Czy farma PV może być w ogóle projektem branym pod uwagę w ramach dofinansowania?". Mowa tu o inwestycji, która może być powiązana z magazynem energii oraz być realizowana w strukturach klastra energii.
                     Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej tylko niektóre koszty związane z wytwarzaniem energii można uznać za koszty kwalifikowane w przypadku pomocy regionalnej, o ile spełnione są łącznie trzy następujące warunki:
                     1. wytwarzanie energii nie jest podstawowym celem całego projektu (większość kosztów nie powinna być powiązana z wytwarzaniem energii),

                     1. zdolność wytwarzania energii powinna być dostosowana do potrzeb przedsiębiorstwa, co oznacza, że celem jest zużywanie wytworzonej energii na potrzeby własne, a więc maksymalnie 20% zaplanowanej do wytworzenia energii może zostać sprzedane (na podstawie analizy ex ante), czyli zastosowanie ma zasada 80/20, oraz
                      3. w odniesieniu do źródła energii, jedynie inwestycje, które kwalifikowałyby się do otrzymania pomocy na podstawie zasad dotyczących pomocy państwa w sektorze energii, będą uznane za kwalifikowane, np. odnawialne źródła energii lub wysokosprawna kogeneracja (ale nie np. zasilanie silnikiem wysokoprężnym).
                      W kryterium wskazano również iż koszty związane z wytwarzaniem energii nie mogą stanowić wydatków dominujących w projekcie i nie mogą być głównym celem projektu. Przypominamy również, iż na etapie oceny merytorycznej weryfikacji podlega zasadność ponoszenia wydatków w ramach projektu. W kryterium nie wskazano jaki powinien być minimalny udział procentowy wydatków aby uzyskać w ramach kryterium punkty."


                     38.Przy założeniu instalacji fotowoltaicznej, max 20% wartości zaplanowanej do wytworzenia energii odnawialnej można oddać do sieci. Gdzie znajdę taki zapis w dokumentacji konkursowej? Z jakiej ustawy to wynika (podstawa prawna)?
                     Wskazana kwestia wynika z interpretacji Komisji Europejskiej przekazanej w piśmie do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 29 października 2018 r., w którym wskazano m.in. że „Komisja uważa, że art. 13 lit. b) ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych (GBER) wyłącza z zakresu pomocy regionalnej przyznawanej w ramach GBER „wytwarzanie energii, jej dystrybucję i infrastrukturę”. W motywie 33 GBER wyjaśniono, że wynika to z faktu, iż obszary te podlegają sektorowym przepisom dotyczącym rynku wewnętrznego. Jako że uzasadnieniem wyłączenia sektora energetycznego z wytycznych w sprawie pomocy regionalnej (zob. pkt 10) oraz przepisów dotyczących pomocy regionalnej zawartych w GBER jest zapobieganie zjawisku „forum-shopping” pomiędzy wytycznymi w sprawie pomocy regionalnej a wytycznymi lub ramami sektorowymi, przy określaniu sektora energetycznego wyłączonego z zakresu pomocy regionalnej należy określić, które działania w zakresie energii wchodzą w zakres wytycznych w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią. W związku z tym niektóre koszty związane z wytwarzaniem energii można uznać za koszty kwalifikowalne w przypadku pomocy regionalnej, jeżeli spełnione są łącznie trzy następujące warunki:
                     1) wytwarzanie energii nie jest podstawowym celem całego projektu (większość kosztów nie powinna być powiązana z wytwarzaniem energii);
                     2) zdolność wytwarzania energii powinna być dostosowana do potrzeb przedsiębiorstwa, co oznacza, że celem jest zużywanie wytworzonej energii na potrzeby własne, a więc maksymalnie 20% zaplanowanej do wytworzenia energii może zostać sprzedane (na podstawie analizy ex ante), czyli zastosowanie ma zasada 80/20 oraz
                     3) w odniesieniu do źródła energii, jedynie inwestycje, które kwalifikowałyby się do otrzymania pomocy na podstawie zasad dotyczących pomocy państwa w sektorze energii, będą uznane za kwalifikowalne, np. odnawialne źródła energii lub wysokosprawna kogeneracja (ale nie np. zasilanie silnikiem wysokoprężnym).”
                     W związku z tym, że w ramach naboru nr FESL.10.03-IP.01-026/23 dofinansowanie będzie udzielane głównie w oparciu o Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027 wynikającym m.in. z przytoczonych powyżej artykułów GBER wskazane zasady obowiązują w ramach tego naboru.


                     39.Czy kosztem może być koszt budowy stacji TRAFO średniego napięcia, która powinna zostać wybudowana ze względu na specyfikę prowadzonych prac?
                     Koszt budowy stacji TRAFO średniego napięcia, może zostać uznany za kwalifikowalny, jeżeli jest on niezbędny do realizacji projektu, proszę pamiętać, aby prawidłowo przypisać kategorię kosztów (czy to będą koszty robót budowlanych, czy jako środek trwały). Ponadto należy zwrócić uwagę, że dogłębna analiza kwalifikowalności będzie dokonana podczas oceny projektu.
                     Mając na względzie charakter wydatku (związany z sektorem energetycznym), informuję, że zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej tylko niektóre koszty związane z tym sektorem można uznać za koszty kwalifikowane w przypadku pomocy regionalnej, o ile spełnione są łącznie trzy następujące warunki:
                     1. wytwarzanie energii nie jest podstawowym celem całego projektu (większość kosztów nie powinna być powiązana z wytwarzaniem energii),
                     2. zdolność wytwarzania energii powinna być dostosowana do potrzeb przedsiębiorstwa, co oznacza, że celem jest zużywanie wytworzonej energii na potrzeby własne, a więc maksymalnie 20% zaplanowanej do wytworzenia energii może zostać sprzedane (na podstawie analizy ex ante), czyli zastosowanie ma zasada 80/20, oraz
                     3. w odniesieniu do źródła energii, jedynie inwestycje, które kwalifikowałyby się do otrzymania pomocy na podstawie zasad dotyczących pomocy państwa w sektorze energii, będą uznane za kwalifikowane, np. odnawialne źródła energii lub wysokosprawna kogeneracja (ale nie np. zasilanie silnikiem wysokoprężnym)."


                     40.Czy całość hali z przynależną infrastrukturą (tj. droga dojazdowa na terenie posesji, nawierzchnie utwardzone, parking, brama wjazdowa) i pomieszczeniami biurowo-socjalnymi będzie kosztem kwalifikowalnym, ponieważ wszystko będzie związane tylko i wyłącznie z projektem?
                     Zgodnie z zapisami wskazanymi w załączniku numer 6 do Regulaminu wyboru projektów tj. Kwalifikowalność dla naboru numer FESL-10.03.IP.01-026/23 Kwalifikowalne są: „1.3. Roboty budowalne: a) materiały i roboty budowlane związane z realizowaną inwestycją początkową, to jest: budowa/przebudowa/rozbudowa/modernizacja nieruchomości. W przypadku budynku kwalifikowalne są części wspólne z zachowaniem proporcji w odniesieniu do powierzchni. Za części wspólne uważa się: fundamenty, ściany, dach, elewację, windę, klatkę schodową, piwnicę, sanitariaty, telewizję przemysłową całego budynku, system alarmowy dotyczący całego budynku; instalację wodno - kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, elektryczną i inne wspólne związane z projektem”.
                     Natomiast „Za koszty niekwalifikowalne uznaje się w szczególności: „ - koszty materiałów i robót budowlanych związanych z budowaniem, dróg i miejsc parkingowych”. Katalog wydatków kwalifikowalnych jest katalogiem zamkniętym co oznacza, że wyłącznie wskazane w nim koszty mogą stanowić koszty kwalifikowalne, natomiast katalog kosztów niekwalifikowalnych jest katalogiem otwartym co oznacza, iż inne niż wskazane w nim koszty mogą również stanowić koszty niekwalifikowane. Z przedstawionych informacji wynika, że nie wszystkie wydatki spełniają warunki kwalifikowalności (tj. droga dojazdowa na terenie posesji, nawierzchnie utwardzone, parking).
                     Biorąc pod uwagę powyższe należy ponownie przeanalizować i ustalić budżet związany z wydatkami i ich kwalifikowalnością. Ponadto w ramach konkursu nie ma ograniczenia limitu wydatków na zakup robót i materiałów budowlanych. Jednak zasadność i odpowiednia wysokość kosztów zaplanowanych w projekcie będzie podlegała ocenie w ramach kryterium merytorycznego „Zasadność i odpowiednia wysokość wydatków”. Eksperci ocenią czy wszystkie wydatki są zasadne z punktu widzenia realizacji i wykonalności inwestycji, oraz czy ich wysokość jest porównywalna z cenami rynkowymi oraz czy wydatki wpisują się w inwestycję produkcyjną MŚP prowadzącą do dywersyfikacji gospodarczej. Ponadto planując inwestycję współfinansowaną w ramach Działania 10.03. FE SL - Makroinwestycje w MŚP proszę zwrócić uwagę na jego cel: transformacja województwa śląskiego (łagodzenie skutków transformacji wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko). Dodatkowo projekt musi spełniać kryteria wyboru projektów: https://funduszeue.slaskie.pl/czytaj/posiedzenia_km
                     Biorąc pod uwagę powyższe Państwa firma może starać się o dofinansowanie, jednak kwestia zasadności i wysokości wydatków będzie podlegała analizie na etapie oceny merytorycznej."


                     41.Czy w ramach wniosku można zakwalifikować koszty związane z modernizacją obecnie posiadanych przez Wnioskodawcę linii technologicznych? Czy w takim przypadku zakupione Środki Trwałe w ramach projektu (które spowodują modernizację obecnych linii produkcyjnych - zwiększą ich automatyzację) muszą stanowić odrębne środki trwałe (osobna pozycja w ewidencji ŚT), czy mogą wchodzić w zwiększenie wartości początkowej obecnie posiadanych linii produkcyjnych (które już widnieją w ewidencji ŚT)?
                     Informuje, że jest możliwość nabycia środków trwałych, które będą kompatybilne z pracująca już u Wnioskodawcy linią technologiczną, jednakże muszą to być odrębne, nowe środki trwałe, osobno zaewidencjonowane (muszą zostać włączone do aktywów beneficjenta i muszą pozostać związane z projektem do końca okresu trwałości, amortyzacja środków trwałych zgodnie z obowiązującymi przepisami). Nie powinny wchodzić w zwiększenie wartości początkowej obecnie posiadanych linii produkcyjnych, które już widnieją w ewidencji ŚT.

                     42.Czy koszty pośrednie np. na wynagrodzenia pracowników nie są wykazywane nigdzie we wniosku o dofinasowanie po prostu zostaną one automatycznie naliczone jako wartość 7% od rozliczonych kosztów? Czy trzeba je jakoś przewidzieć?
                     Informuję, iż katalog kosztów pośrednich został precyzyjnie określony i ma charakter zamknięty. Tak więc tylko koszty wskazane w kosztach pośrednich można w nich kwalifikować. W przypadku wynagrodzeń pracowników tylko pewna ich część może zostać uznana za kwalifikowalną (np. koszty księgowej). Zatem proszę o weryfikację katalogu wskazaną w załączniku nr 2 Kwalifikowalność do Regulaminu wyboru projektów, które koszty można kwalifikować. Natomiast pozostałe koszty należy uznać za niekwalifikowalne.


                     43.Czy kwalifikowalny w ramach konkursu jest zakup gokartów elektrycznych jako specjalistycznych środków transportu?
                     Gokarty są traktowane jako wózki jezdniowe i mogą zostać uznane za koszty kwalifikowalne w projekcie jeśli zostaną zaewidencjonowane w kategorii 768 jako POZOSTAŁE WÓZKI JEZDNIOWE.

                      Bezpośredni link do zagadnienia:
                      https://funduszeue.scp-slask.pl/czytaj/faq_10_03___makroinwestycje_w_msp___czesc_3

                      Wniosek o dofinansowanie


                      1.Czy w punkcie WOD A.1.1. Data rozpoczęcia działalności należy wpisać datę rejestracji działalności gospodarczej, czy datę aktu notarialnego mającego na celu przekształcenie działalności w spółkę akcyjną.
                      W przypadku gdy przekształcenie nastąpiło zgodnie z KSH jako datę rozpoczęcia działalności podmiotu należy wskazać datę rozpoczęcia działalności gospodarczej osoby fizycznej.
                      "Jako „datę rozpoczęcia działalności” należy wskazać datę zgodną z pierwotnym dokumentem założycielskim, np. umową spółki. Proszę pamiętać, iż każde z pól formularza powinno być wypełnione. Jeżeli dane zaciągnięte z bazy REGON są nieprawidłowe, aplikacja daje możliwość poprawy tych danych.

                      2.Czy w ramach działania 10.3 Makroinwestycje mogą ubiegać się nowo powstałe spółki - spółki celowe?
                      Nowo powstała spółka może wziąć udział w naborze nr FESL.10.03-IP.01-026/23 (typ projektu Makroinwestycje).

                      Jeżeli chodzi o możliwość przedstawienia historii finansowej, do wniosku o dofinansowanie należy zgodnie z Instrukcją wypełniania i składania wniosku o dofinasowanie dołączyć dokumenty finansowe za ostatnie 3 lata obrachunkowe (we wskazanej sytuacji Wnioskodawca nie będzie ich posiadał), dokument potwierdzający finansowanie projektu oraz analizę finansową (arkusz kalkulacyjny), w której Wnioskodawca oprócz prognoz na kolejne lata powinien przedstawić dane finansowe szacunkowe za okres od powstania spółki do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie. Załącznik analiza finansowa należy wypełnić zgodnie z Legendą wskazaną w jednej z zakładek dokumentu. Wszystkie przedstawione informacje i dokumenty będą podlegać ocenie merytorycznej w kryterium zerojedynkowym „Potencjał finansowy, organizacyjny i administracyjny Wnioskodawcy”, który jest niezbędny do realizacji projektu. W przypadku braku posiadania przynajmniej jednego ze wskazanych potencjałów, kryterium nie zostanie spełnione i wniosek otrzyma negatywną ocenę merytoryczną.

                      Ponadto proszę pamiętać, że zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie konkursu dla działania 10.03: „Projekt musi stanowić co najmniej jeden z typów inwestycji początkowej, to jest zasadniczą zmianę procesu produkcji, dywersyfikację działalności, zwiększenie zdolności produkcyjnej i utworzenie nowego zakładu w rozumieniu artykułu 14 GBER. Wspierane mogą być inwestycje produkcyjne, logistyczne przyczyniające się do zmiany profilu działalności i/lub wprowadzenia nowych/ulepszonych neutralnych dla klimatu produktów, usług, procesów, zdobycia nowych rynków i stworzenia nowych miejsc pracy lub utrzymania już istniejących w przedsiębiorstwach. Inwestycje produkcyjne to inwestycje w środki trwałe lub aktywa niematerialne dla przedsiębiorstwa, które wykorzystane zostaną do produkcji towarów i usług, zapewniając tym samym wkład w akumulację brutto i zatrudnienie”. Ponadto projekt musi realizować cele działania wskazane w SZOP FE SL 2021 - 2027 dla którego ogłoszono nabór dla danego typu projektu oraz TPST WSL, w tym m.in. umożliwiać łagodzenie skutków transformacji wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko.

                      3.Czy firma zarejestrowana krócej niż pół roku przejdzie pozytywnie ocenę formalną? Jaki minimalny staż działalności jest wymagany?
                      Aby wnioskodawca przeszedł pozytywnie ocenę formalną musi spełnić wszystkie kryteria oceny formalnej. Czas w którym przedsiębiorstwo jest zarejestrowane nie ma w tym przypadku znaczenia. Śląskie Centrum Przedsiębiorczości nie wskazuje wymagań dotyczących stażu prowadzenia działalności. Niemniej jednak pamiętać należy, iż podczas oceny merytorycznej weryfikacji podlegać będzie potencjał finansowy, organizacyjny oraz administracyjny przedsiębiorcy niezbędny do realizacji inwestycji opisanej we wniosku o dofinansowanie.

                      4.Inwestycja polega na budowie nowego zakładu i uruchomieniu nowych linii technologicznych, do produkcji innowacyjnych produktów nie produkowanych obecnie w regionie.
                      Wartość inwestycji - ok. 22 mln zł, w tym dofinansowanie 60% - 13,2 mln zł.
                      - W punkcie E wniosku wskazano następujące pytanie:
                      a)Czy ww. pytanie odnosi się do wszystkich kosztów projektu (bezpośrednie i pośrednie), czy też wyłącznie do kosztów pośrednich - biorąc pod uwagę wielkość naszego projektu?
                      b)W jaki sposób będzie rozliczany projekt - w szczególności w przypadku kosztów bezpośrednich - czy ww. oznacza, że wszystkie koszty będą rozliczane ryczałtem (rozliczenie wg wniosku, a nie rzeczywistych wydatków - tj. faktur)?
                      c)Czy dla ww. kwot ryczałtowych zastosowanie mają wytyczne dot. wyboru wykonawców i dostawców - tj. zasady konkurencyjności?
                      d)Jeśli ostateczne, rzeczywiste kwoty będą nieco niższe niż zaplanowane we wniosku o dofinansowanie - co dzieje się z pozostałymi przyznanymi środkami?
                      e)Jeśli zaznaczymy w ww. punkcie odpowiedź NIE - to czy koszty pośrednie będą mogły być rozliczane ryczałtowo?
                      a)Pytanie odnosi się do wszystkich kosztów w projekcie. W tym naborze projekty nie są rozliczane kwotami ryczałtowymi, tak więc zgodnie z zapisami instrukcji wypełniania wniosku Czy projekt będzie rozliczany kwotami ryczałtowymi? TAK / NIE - w Działaniu FESL.10.03 wybierz opcję „Nie”.
                      b)Koszty bezpośrednie w projekcie rozliczane będą jak koszty rzeczywiste, natomiast koszty pośrednie rozliczane będą stawką ryczałtową w wysokości 7% (uproszczona metoda rozliczania wydatków).
                      c)W związku z brakiem kwot ryczałtowych, a rozliczaniem kosztów jako wydatki rzeczywiście poniesione będą miały zastosowanie zasady, o którym mowa w pytaniu.
                      d)W związku z tym, że w ramach naboru bezpośrednie koszty kwalifikowalne rozliczane będą jako koszty rzeczywiste zostaną wypłacone na podstawie złożonych dokumentów i wniosków o płatność, a zatem jeśli poniesione kwoty będą niższe niż pierwotnie zakładał wniosek, wówczas zostanie wypłacona kwota niższa.


                      5.W punkcie E.1.1 wniosku wskazano następujące pytanie:
                      Czy rozliczane stawkami jednostkowymi? TAK WYŁĄCZNIE / TAK CZĘŚCIOWO / NIE
                      a) Uprzejmie proszę o wyjaśnienie co oznacza pojęcie stawki jednostkowe (kwoty rzeczywiste, poniesione?) - gdyż nie możemy odnaleźć definicji w dokumentacji konkursowej?
                      b) Czy ww. ma zastosowanie także do kosztów pośrednich?
                      a) W przedmiotowym konkursie nie ma możliwości wyboru stawek jednostkowych i zgodnie z zapisami instrukcji należy wybrać NIE. Pole niewidoczne dla zadania rozliczanego kosztami pośrednimi.
                      b) Nie. Koszty pośrednie stanowią odrębne zadanie i rozliczane są uproszczoną metodą jako 7% stawka ryczałtowa od kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich projektu


                      6.Punkt E.2.1. Wydatki rzeczywiście poniesione W punkcie E.1.1 wniosku wskazano następujący podpunkt:
                      Kategoria podlegająca limitom

                      Do wyboru jest kilkanaście możliwości (można zaznaczyć kilka pozycji).
                      a)Czy jeśli dana pozycja budżetowa (np. budowa hali technologicznej) jest bardzo szeroka i w ramach ww. wydatku tylko niewielka część (ok. 2%) stanowią wydatki związane z dostępem dla osób niepełnosprawnych (wyznaczenie linii, ciągów pieszo-jezdnych itp.) to czy należy w tym przypadku zaznaczyć pozycję ""Wydatki na dostępność""?
                      a)W przypadku, gdy 2% wydatku przeznaczone będzie na dostępność i nie będzie możliwości jej wyodrębnienia jako osobny wydatek wtedy nie należy wskazywać limitu „wydatki na dostępność”.
                      Natomiast jeżeli jest możliwość wyodrębnienia wydatku na dostępność z wydatku „budowa hali technologicznej” to wtedy wydatek na dostępność stanowi osobny koszt i w tym przypadku należy dla tego wydatku wskazać limit „wydatki na dostępność”.
                      Jeśli co najmniej 50% danego kosztu dotyczy dostępności, wydatek w całości powinien zostać oznaczony checkboxem „Wydatki na dostępność”.


                      7.E.2.4. Stawki ryczałtowe - Koszty pośrednie
                      W punkcie E.1.1 wniosku wskazano następujący podpunkt:
                      Pomoc publiczna lub Pomoc de minimis
                      a)Czy koszty pośrednie (w postaci ryczałtu) mogą być ponoszone w ramach pomocy publicznej - i poziom dofinansowania wynosi dla nich identycznie jak dla kosztów bezpośrednich?
                      Nadmienię, że 7% od naszych kosztów bezpośrednich wynoszą ok. 1,4 mln zł; zaś mamy już w połowie wykorzystaną pomoc de minimis.
                      b)Czy też koszty te muszą być obligatoryjnie w ramach pomocy de minimis (jeśli tak to czemu jest możliwość wyboru w generatorze
                      wniosków) i wtedy dofinansowanie wynosi 85%
                      c)W jaki sposób będą rozliczane ww. koszty pośrednie - czy ww.
                      oznacza, że wszystkie koszty będą rozliczane ryczałtem (rozliczenie wg wniosku, a nie rzeczywistych wydatków - tj. faktur)?
                      d)Czy dla ww. ryczałtu w ramach kosztów pośrednich zastosowanie mają wytyczne dot. wyboru wykonawców i dostawców - tj. zasady konkurencyjności?
                      a)Koszty te są finansowane w ramach pomocy de minimis. Masz obowiązek wykazania w projekcie kosztów pośrednich. Koszty pośrednie rozliczane są stawką ryczałtową i stanowią 7% kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich projektu.
                      Na moment aplikowania można wpisać wyższą wartość. Przekroczenie limitu badane jest na etapie kontraktacji. W przypadku przekroczenia wartości limitów pomocy de minimis na moment podpisania umowy, wartość dofinansowania kosztów pośrednich zostanie stosownie skorygowana.
                      b)Koszty te są kosztami obligatoryjnymi, są finansowane w ramach pomocy de minimis i procent dofinansowania wynosi 85%
                      c)Koszty pośrednie, będą rozliczane tylko ryczałtem w poszczególnych wnioskach o płatność.
                      d)Nie


                      8.Jakie sankcje będą groziły za niedochowanie limitów 20% i 80% wartość zaplanowanej do wytworzenia energii odnawialnej oddawanej do sieci w ramach warunku niezbędnego do spełnienia w odniesieniu do kwalifikowalności kosztów związanych z wytwarzaniem energii: oddanie całości dotacji na wydatki OZE, oddanie dotacji proporcjonalnie do stopnia przekroczenia, utrata 2 pkt z oceny merytorycznej, a w konsekwencji utrata całej dotacji?
                      Informuję, że w przypadku niedochowania wskazanych limitów wydatki związane z OZE mogą zostać uznane za niekwalifikowalne. W przypadku, gdy te wydatki zostaną przeniesione do wydatków niekwalifikowalnych (pozostaną w projekcie) wnioskodawca będzie zobowiązany do ich realizacji i do zwrotu środków, które otrzymał na te wydatki wraz z ustawowymi odsetkami. W przypadku, gdy wnioskodawca zdecyduje się na usunięcie wydatków z projektu, ION oceni wpływ na przyznaną punktację. Należy pamiętać, że obniżenie punktacji może nastąpić nie tylko w kryterium „Wykorzystanie OZE”, ale również innych kryteriach. Zostanie zbadany także wpływ na realizację celów i rezultatów projektu, co może skutkować obniżeniem kolejnych punktów otrzymanych na etapie oceny merytorycznej. Należy mieć na uwadze, że spadek punktacji może spowodować, że dofinansowanie nie zostałoby przyznane. W takim przypadku konieczne będzie zwrócenie całej otrzymanej dotacji wraz z odsetkami.


                      9.Czy projekt będzie rozliczany zaliczkami czy na zasadzie zwrotu poniesionych i rozliczonych kosztów?
                      Kwestia rozliczenia wniosku zależy od Państwa decyzji i analizy finansowej projektu. Istnieje możliwość ubiegania się zarówno o zaliczki jak i refundację poniesionych wydatków poprzez złożenie wniosków o płatność pośrednią i płatność końcową.


                      10.Czy prognoza finansowa w dołączana do wniosku ma zostać sporządzona w cenach stałych czy bieżących?
                      W instrukcji wypełniania wniosku nie zostało określone czy prognoza finansowa powinna zostać sporządzona w cenach stałych czy bieżących. Natomiast zgodnie z zapisami w przedmiotowym dokumencie należy przedstawić… „realistyczne założenia do prognoz finansowych, które opierać się będą o realne założenia oraz wyniki przeprowadzonych badań i analiz, a w szczególności dotyczyć będą wielkości popytu i sprzedaży. Prognozy muszą być dostosowane do specyfiki Twojego przedsiębiorstwa oraz branży, w której funkcjonuje”.


                      11.W przekształconej jednoosobowej działalności gospodarczej rok obrachunkowy odpowiadał rokowi kalendarzowemu, natomiast w spółce kapitałowej rok obrotowy rozpoczyna się 1 kwietnia a kończy 31 marca. W konsekwencji przekształcenia spółka kapitałowa sporządza sprawozdanie za okres od 1 lipca 2022 (dzień przekształcenia) do dnia 31 marca 2023 roku. W związku z powyższym zamierzamy dla okresu n-3, n-2, n-1 we wniosku (Analiza finansowa) zaprezentować dane finansowe za 2020-2022 odpowiadające latom kalendarzowym, w związku z czym również w okresie prognozy zamierzamy zaprezentować dane roczne odpowiadające latom kalendarzowym (mimo, że spółka ma inny rok obrotowy). Czy takie podejście jest akceptowalne?
                      Informuję, że przedstawione przez Państwa podejście jest akceptowalne. Jednak stosowne informacje dotyczące ww. sposobu przedstawienia danych finansowych oraz prognoz należy zawrzeć we wniosku o dofinansowanie.

                      12.Proszę o informację w jaki sposób wyliczyć koszty pośrednie - na jakie wydatki mogą być przeznaczone tj. umowa o pracę, zlecenie dla zespołu projektowego ? szkolenia ?
                      Koszty pośrednie stanowią koszt limitowany 7% kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich projektu (czyli kosztów ponoszonych w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej oraz kosztów bezpośrednio związanych z realizacją inwestycji rozumianej jako koszty wsparcia uczestników projektu). Rozliczyć je można metodą uproszczoną – w oparciu o stawkę ryczałtową. Informacje na temat kosztów pośrednich dostępne są w załączniku nr 6 do Regulaminu wyboru projektów” Kwalifikowalność dla naboru FESL-10.03.IP.01-026/23”. Zaznaczyć należy, że katalog kosztów pośrednich wskazanych w tym dokumencie ma charakter zamknięty (czyli tylko koszty w nim wskazane mogą kwalifikować się do wsparcia).


                      13.Uprzejmie proszę o informację jak szczegółowo powinno zostać opisane zadanie polegającego na rozbudowie zakładu. O ile w przypadku zadania polegającego na wyposażeniu rozbudowanego zakładu mamy świadomość konieczności wskazania konkretnych rodzajów maszyn oraz ich indywidualnej ceny, o tyle w przypadku robót budowlanych nie wiem czy możemy się ograniczyć do wskazania robót budowlanych do stanu obiektu wykończonego o określonej powierzchni. Tak by wynikało z wzorca wniosku, w którym podano: Czy do wniosku należy załączyć wycenę robót budowlanych, na ile konkretny powinna być taka wycena?

                      Koszty robót budowlanych zgodnie z Instrukcją wypełniania i składania wniosku o dofinansowanie należy wskazać w punkcie E.2.1 Wydatki rzeczywiście poniesione, w którym w ramach pola Opis, uzasadnienie, specyfikacja i parametry kosztu w danej kategorii Wnioskodawca jest zobowiązany do przestawienia stosownych informacji. Proszę pamiętać, że wydatki podlegają ocenie m.in. w ramach kryterium Zasadność i odpowiednia wysokość wydatków i oceniający musi mieć możliwość oceny merytorycznej takiego wydatku w sposób przejrzysty. Zbyt szczegółowa specyfikacja nie jest konieczna, jednak przedstawienie odniesienia do stanu obiektu wykończonego i jego powierzchni może być niewystarczające.
                      Wycena robót budowalnych nie jest wymagana dokumentacją, natomiast Wnioskodawca ma możliwość dołączenia dodatkowych załączników do wniosku, więc można taki dokument dołączyć i on również będzie podlegał ocenie. Ciężko określić stopień jego szczegółowości, jednak proszę pamiętać że Wnioskodawca będzie rozliczany m.in. na podstawie dostarczonych dokumentów oraz stanu faktycznego po realizacji projektu.


                      14.Prosimy o informację odnośnie punktu B.3. Miejsce realizacji projektu. Biorąc pod uwagę, że działka, na której zostanie zlokalizowana inwestycja objęta projektem będzie kupiona po złożeniu wniosku, jaki minimalny zakres danych dotyczących adresu jest wymagany?

                      Przy okazji prośba jeszcze o informację, w jaki sposób (w przypadku braku możliwości podania dokładnego adresu) będą weryfikowane kryteria związane z lokalizacją projektu?

                      Informuję, że zgodnie z zapisami wskazanymi w dokumencie: Kryteria wyboru projektów FE SL 2021-2027 Działanie 10.03 Wsparcie MŚP na rzecz transformacji - miejsce realizacji projektu weryfikowane jest m.in. w kryterium zero-jedynkowym: Kwalifikowalność przedmiotowa projektu tj. „czy miejsce realizacji projektu zlokalizowane jest na terenie województwa śląskiego, w jednym z podregionów objętych procesem transformacji, wskazanych w programie FE SL 2021-2027 (w podregionie katowickim, bielskim, tyskim, rybnickim, gliwickim, bytomskim lub sosnowieckim)”.

                      Biorąc pod uwagę powyższe niezbędne jest aby wskazać dane adresowe umożliwiające weryfikację spełnienia powyższego kryterium formalnego zero-jedynkowego.

                      Ponadto na etapie oceny merytorycznej eksperci weryfikują m.in. w kryterium zero-jedynkowym: Potencjał finansowy, organizacyjny i administracyjny Wnioskodawcy to: „czy wnioskodawca posiada odpowiednie zasoby techniczne (posiadana infrastruktura);  - czy zakres projektu, sposób wykonania, okres realizacji, posiadane pozwolenia, zezwolenia umożliwiają realizację projektu”. Dodatkowo miejsce realizacji projektu oceniane jest  również w kryteriach punktowych: „Miejsce realizacji w gminach wchodzących w skład OSI - gminy w transformacji górniczej”, „Miejsce realizacji na terenach poprzemysłowych, w tym pogórniczych zgodnie z bazą OPI-TPP” oraz „Komplementarność projektu”.

                      W związku z powyższym w pkt. B.10 Wnioskodawca może wskazać podstawowe informacje dotyczące planowanego miejsca realizacji projektu np. minimalna powierzchnia hali/nieruchomości, główne funkcjonalności które powinna mieć hala/nieruchomość zabudowana, instalacje i inne kryteria które zaplanowana hala powinna spełniać. Ekspert merytoryczny dokona oceny na podstawie wskazanej deklaracji Wnioskodawcy i opisu zamieszczonego m.in. w pkt. B.10.

                      W związku z powyższym wnioskodawca powinien wykazać dane adresowe, które umożliwią ekspertowi dokonanie oceny w tym zakresie, tj. co najmniej do poziomu gminy stanowiącej miejsce realizacji projektu. Brak szczegółowych informacji dotyczących miejsca realizacji projektu może wpłynąć negatywnie na ocenę m.in. w ww. kryteriach.

                      15.Czy w punkcie B.5.1. Komplementarność projektu można odnieść się do projektów uprzednio zrealizowanych przez Wnioskodawcę i czy w takim przypadku zostaną przyznane punkty w ramach kryterium Komplementarność projektu?

                      Zgodnie z instrukcją wypełnienia wniosku w punkcie dotyczącym komplementarności warto wskazać projekty komplementarne funkcjonalnie na terenie tej samej gminy lub gminach ościennych zlokalizowanych w województwie śląskim w 7 podregionach (bielskim, katowickim, tyskim, rybnickim, gliwickim, bytomskim lub sosnowieckim) (względem dominującego miejsca realizacji projektu).

                      Dodatkowo w uzasadnieniu wskaż czy projekt komplementarny był/jest/będzie realizowany przez jednostkę samorządu terytorialnego lub jest/ będzie przez przedsiębiorstwo lub podmiot z sektora NGO. Wskaż precyzyjnie kto jest, był lub będzie realizatorem projektu oraz etap jego realizacji (projekt planowany, realizowany lub zrealizowany).

                      Jeśli realizowane dotychczas projekty można uznać za komplementarne w odniesieniu do planowanej inwestycji wówczas należy uzupełnić pkt B.5.1.

                      16.Czy projektem komplementarnym może być inny projekt wnioskodawcy finansowany ze źródeł kredytu technologicznego?

                      Zgodnie z zapisami kryterium oraz instrukcji  wypełniania  i składania wniosku o dofinansowanie  dla naboru numer FESL-10.03.IP.01-026/23  projekt komplementarny musi funkcjonować na terenie tej samej gminy lub gminach ościennych zlokalizowanych w województwie śląskim w 7 podregionach (bielskim, katowickim, tyskim, rybnickim, gliwickim, bytomskim lub sosnowieckim) (względem dominującego miejsca realizacji projektu).

                      Dodatkowo projekt komplementarny musi być  realizowany przez jednostkę samorządu terytorialnego lub przez sektor przedsiębiorstw lub podmiot z sektora NGO.

                      W związku z powyższym inny  projekt własny wnioskodawcy finansowany ze źródeł kredytu technologicznego może wpisywać się w komplementarność funkcjonalną opisaną w kryterium oceny projektu i jest możliwość otrzymania punktów w tym zakresie.

                      17.Zgodnie z instrukcją WOD punkt E.3 wniosku wypełnia się automatycznie, w naszym przypadku nie zostały wypełnione pola w pkt. E.3.5: Dofinansowanie (UE) oraz Procent Dofinansowanie (UE). Proszę o informację czy te pola pozostają puste, jeśli nie ,  z których części wniosku się zaciągają?

                      W odpowiedzi na poniższe informuję iż, wskazane punkty E.3.5: Dofinansowanie (UE) oraz Procent Dofinansowanie (UE) pozostają puste.

                      18.W trakcie uzupełnienia wniosku dla działania 10.3 natknąłem się na problem przy wskazywaniu miejsca realizacji projektu. Inwestycję planujemy na nieruchomości która nie ma nadanego numeru porządkowego.

                      Niestety niewpisanie numeru budynku powoduje że w podsumowaniu wyskakuje błąd „Pole jest wymagane".

                      Co powinniśmy wpisać w przypadku kiedy nieruchomość nie ma nadanego numeru porządkowego? Obawiam się że pozostawienie pustego pola uniemożliwi złożenie projektu.

                      W odpowiedzi na poniższe informuję, że w LSI2021 w naborze FESL.10.03-IP.01-026/23 jest ustawiona walidacja na "numerze budynku", jednakże we wtorek 18.07.2023r. zostanie zgłoszona prośba o usunięcie tej walidacji. W przypadku, gdy będzie Pan chciał wcześniej złożyć wniosek o dofinansowanie proszę w tym polu wpisać "0", a zaistniałą sytuację opisać w piśmie przewodnim, które może stanowić załącznik dodatkowy. W przypadku wezwania do poprawy wniosku będzie możliwość korekty tego punktu. 

                      Miejsce realizacji


                      1.Czy wnioskodawca będzie musiał spełnić jakieś szczególne warunki, aby ubiegać się o wsparcie - oprócz statusu MŚP - np. musi być z określonej branży lub z określonego terenu/gminy woj. śląskiego (wyłączając podregion częstochowski)
                      Konkurs adresowany jest do sektora MŚP. Inwestycja musi być zrealizowana w jednym z 7 podregionów Województwa: katowickim, bielskim, tyskim, rybnickim, gliwickim, bytomskim; sosnowieckim oraz spełnić warunki określone w kryteriach dla Działania 10.3 dotyczącego typu - Makroinwestycje w MŚP - (https://kryteria_funduszeue.slaskie.pl/pl/kryteria-rpo/kryteria-wyboru-projektow-fe-sl-2021-2027-dzialanie-1003-wsparcie-msp-na-rzecz-transformacji.html).


                      2.Czy miejsce realizacji projektu może wiązać się z wykonywaniem prac zleconych na terenie terenów wskazanych w OPI-TPP? Na dzień dzisiejszy firma ma takie zlecenie, które realizuje na tym terenie. Jednak to zlecenie jest w okresie do czerwca 2024. Czy za to można otrzymać punkty w ramach kryterium?
                      W kryterium jest weryfikowane, czy dominujące miejsce realizacji projektu wskazane we wniosku o dofinansowanie będzie zlokalizowane na terenach poprzemysłowych, w tym pogórniczych figurujących w bazie danych OPI-TPP . Weryfikacja odbywa się w oparciu o aktualną bazę OPI-TPP.
                      Projekt musi być realizowany w miejscach wskazanych we wniosku o dofinansowanie, w okresie jego realizacji oraz trwałości. Sama realizacja zlecenia czyli realizacja usługi oferowanej przez przedsiębiorstwo na terenie obszaru wskazanego w OPI-TPP nie będzie stanowić spełnienia warunku związanego z realizacją projektu na terenie obszaru ujętego w bazie OPI-TPP, w związku z czym przedsiębiorca nie otrzyma z tego tytułu punktów.


                      3.W jaki sposób wyszukać bazę OPTI TPP?
                      Wpisując w przeglądarkę link: https://www.opi-tpp.pl/search


                      Status

                      1.Status przedsiębiorstwa należy określić zgodnie z Załącznikiem I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. Jako Mikroprzedsiębiorstwo należy rozumieć przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro; Małe przedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro; Średnie przedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 250 pracowników i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milinów euro. Jako duże przedsiębiorstwo należy rozumieć przedsiębiorstwo, które nie spełnia żadnego z kryteriów określonych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Określając status przedsiębiorstwa należy każdorazowo uwzględnić również jego powiązania z innymi przedsiębiorstwami lub podmiotami.

                      W przypadku przekroczenia wielkości zatrudnienia określonej dla danego statusu przez co najmniej dwa lata z rzędu, jego utrata następuje automatycznie. Natomiast przekroczenie jednego z pułapów finansowych, przy nieprzekroczeniu drugiej wartości, nie skutkuje zmianą statusu. Należy podkreślić, że zmiana statusu / utrata statusu następuje dopiero w momencie, gdy pułapy określone dla danej kategorii przedsiębiorstwa przekroczone są przez kolejne, następujące po sobie dwa lata. Zmiana statusu przedsiębiorstwa może również nastąpić w przypadku zmiany w strukturze właścicielskiej.
                      W odniesieniu do przesłanych przez Panią danych, przedsiębiorcy oraz podmiotu powiązanego, podmiot posiada status dużego przedsiębiorstwa.
                      Osoby zatrudnione w przedsiębiorstwie na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło, kontraktów menadżerskich lub innych umów cywilnoprawnych zasadniczo nie należy uwzględniać przy określaniu statusu danego przedsiębiorstwa (RJP). Jednak należy pamiętać, że zgodnie z art. 2 Kodeksu Pracy, pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Zgodnie z art. 22 KP podstawą zatrudnienia pracownika w rozumieniu KP jest stosunek pracy. Treścią stosunku pracy jest zobowiązanie pracownika do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę oraz zobowiązanie pracodawcy do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. W takim przypadku należy uwzględnić do wyliczenia poziomu zatrudnienia. W przypadku, gdy w umowie spełnione są ww. warunki, bez względu na jej nazwę (umowa zlecenie, na dzieło, kontrakt), stanowi ona zatrudnienia na podstawie stosunku pracy.
                      Zatem o kwestii uwzględnienia danego pracownika w statusie ostatecznie nie decyduje w tym przypadku charakter zawartej umowy lecz treść stosunku pracy (charakter i sposób świadczenia pracy).

                      2.Czy innowacja procesowa może opierać się na cechach i funkcjach maszyn/urządzeń planowanych do zakupu?
                      Zgodnie z zapisami wskazanymi w instrukcji wypełniania wniosku dla konkursu Nabór nr.:
                      FESL.10.03-IP.01-026/23:
                      „Innowacja – według podręcznika Oslo Manual, innowacja ma miejsce, gdy nowy lub ulepszony produkt zostaje wprowadzony na rynek albo nowy lub ulepszony proces zostaje zastosowany w produkcji, przy czym ów produkt i proces są nowe przynajmniej z punktu widzenia wprowadzającego je przedsiębiorstwa. W rozumieniu Podręcznika Oslo Manual innowacja techniczna oznacza obiektywne udoskonalenie właściwości produktu lub procesu bądź systemu dostaw w stosunku do produktów i procesów dotychczas istniejących. Mniejsze techniczne lub estetyczne modyfikacje produktów lub procesów, nie wpływające na osiągi, koszty lub też na zużycie materiałów, energii i komponentów, nie są traktowane jako innowacje techniczne. Określenie „wyrób technicznie nowy”
                      („technologicznie nowy”) oznacza, że zmiany o charakterze czysto estetycznym, czy zmiany dotyczące wyłącznie wyglądu wyrobu nie są uważane za innowacje.

                      Innowacja procesowa – oznacza wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie nowych lub znacząco ulepszonych metod produkcji lub dostaw.

                      Zatem oceny zmiany jakościowej należy dokonać w oparciu o zmiany w procesie produkcji/świadczenia usług. Same dane parametry maszyn/urządzeń etc. nie stanowią jednoznacznie o wdrożeniu innowacji technologicznej, w tym również procesowej.


                      Efekt zachęty


                      1.Czy Wnioskodawca może wykazać tą nieruchomość jako wydatek kwalifikowany we wniosku? Zakup miałby miejsce dopiero po złożeniu wniosku, ale pytanie czy złożenie wadium i udział w licytacji komorniczej nie łamie efektu zachęty?
                      Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu, wszystkich wnioskodawców obowiązuje efekt zachęty, co oznacza że realizację projektu można rozpocząć dopiero po złożeniu wniosku o aplikacyjnego. Pkt 2.3 ppkt. 3 Regulaminu wyboru projektów precyzuje, że „Przez rozpoczęcie realizacji projektu rozumie się rozpoczęcie robót budowlanych związanych z inwestycją lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie związane z realizacją projektu, w tym zamówienie urządzenia lub inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna, zależnie od tego, co nastąpi najpierw. Za rozpoczęcie prac nie uznaje się zakupu gruntów, prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności.”
                      W przypadku powyższej sytuacji należy przeanalizować przede wszystkim czy zakup nieruchomości miałby być wydatkiem kwalifikowalnym w projekcie. Jeśli tak, to w powyższym przypadku istotne jest, czy licytacja dotyczyła wyłącznie gruntu, czy też nieruchomości zabudowanej. W przypadku nieruchomości zabudowanych, celem ustalenia dochowania efektu zachęty konieczna jest ocena, czy przystępując do licytacji i dokonując wpłaty wadium, wnioskodawca doprowadził do nieodwracalności inwestycji – powyższe ocenić należy, biorąc pod uwagę w szczególności: warunki licytacji, dotyczące możliwości odzyskania wadium w przypadku odstąpienia przez wnioskodawcę od zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości; wysokości wadium (kwotowej/procentowej w odniesieniu do wartości nieruchomości), cenę zakupu nieruchomości, istotność ewentualnej utraty wadium dla wnioskodawcy, biorąc pod uwagę jego sytuację ekonomiczną.

                      2.Wnioskodawca posiada pozwolenie na budowę, którego zakres obejmuje budowę nowej hali produkcyjnej, ale również inne elementy tj. hala magazynowa namiotowa oraz ściana PPOŻ pomiędzy obecną halą a obecną przestrzenią biurową. W ramach tego pozwolenia na budowę zostały już wykonane prace budowlane, ale dotyczące tylko tego dodatkowego zakresu, którego nie wpisujemy we wniosek. Kosztorys inwestorski będzie również dotyczył jedynie budowy nowej hali produkcyjnej. Czy w tej sytuacji zostanie zachowany efekt zachęty? I budowa hali może być kosztem kwalifikowalnym projektu?
                      Zgodnie z informacją zawartą w Regulaminie wyboru projektów Wnioskodawca zobowiązany jest do zachowania efektu zachęty – „oznacza to, że realizację projektu możesz rozpocząć dopiero po złożeniu wniosku o dofinansowanie zgodnie z punktem 5 podrozdziału 3.1 niniejszego Regulaminu. Jeżeli rozpoczniesz projekt przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, nie zostanie on objęty wsparciem. Przez rozpoczęcie realizacji projektu rozumie się rozpoczęcie robót budowlanych związanych z inwestycją lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie związane z realizacją projektu, w tym zamówienie urządzenia lub inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna, zależnie od tego, co nastąpi najpierw. Za rozpoczęcie prac nie uznaje się zakupu gruntów, prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności”. Proszę mieć na uwadze, że prawo budowlane wskazuje dość precyzyjnie rozpoczęcie robót, a potwierdzeniem są pierwsze wpisy np. geodety. Wnioskodawca ma możliwość dokonania osobnych odbiór, etapowania prac zatwierdzonych jednym pozwoleniem na budowę, co może umożliwić wykazanie efektu zachęty. W związku z powyższym, jeżeli z zapisów dziennika budowy nie będzie wynikało rozpoczęcie prac związanych z projektem – efekt zachęty nie zostanie złamany, a budowa hali będzie mogła stanowić koszt kwalifikowalny projektu.


                      3.Wnioskodawca starać się będzie o zamienne pozwolenie na budowę. W jego ramach będzie chciał uwzględnić instalację fotowoltaiczną, na która posiada już warunki przyłączeniowe. Instalacja ta byłaby zamontowana na nowo budowanej hali produkcyjnej oraz na dachu istniejącej hali oraz o ile jest taka możliwość na terenie obok budynków. Czy istnieje taka możliwość ? Czy, aby zachować efekt zachęty nie będzie to kolidowało, że będzie instalacja OZE na obecnym budynku?
                      Posiadanie warunków przyłączeniowych – nie stanowi złamania efektu zachęty. Ponadto informuję, iż koszt kwalifikowalny jakim będzie instalacja fotowoltaiczna musi znajdować się w miejscu realizacji projektu wskazanym w punkcie B.3 wniosku aplikacyjnego – nie ma znaczenia, czy umiejscowiona jest na istniejącym budynku, nowym budynku czy jest zamontowana na gruncie.


                      Inwestycja początkowa


                      1.Poprzez zakład produkcyjny rozumie się również zakład usługowy.
                      Opisy poszczególnych typów inwestycji początkowej znajdują się w Instrukcji wypełniania i składania wniosku o dofinansowanie
                      Wnioskodawca musi właściwe przyporządkować odpowiedni typ inwestycji początkowej. Jest możliwość wybrania więcej niż jednego typu inwestycji początkowej, ale wówczas w uzasadnieniu należy jasno określić, który z wybranych typów jest dominujący. Eksperci podczas oceny merytorycznej weryfikują czy Wnioskodawca wpisuje się w co najmniej jeden z typów, w przypadku gdy wskazany przez Wnioskodawcę typ dominujący w ocenie ekspertów będzie typem dodatkowym, a jako dominujący wskażą drugi wybrany przez Wnioskodawcę typ, nie spowoduje to negatywnych konsekwencji.

                      Podczas ustalania właściwego typu inwestycji początkowej należy pamiętać o warunkach, które będą musiały być spełnione przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w przypadku dywersyfikacji zakładu (po wejściu w życie rozporządzenia zmieniającego Rozporządzenie 651/2014) – poniżej cytat z Instrukcji wypełniania i składania wniosku o dofinansowanie:
                      „Komisja Europejska zatwierdziła projekt rozporządzenia zmieniającego Rozporządzenie 651/2014 zgodnie z którym w art. 14 ust. 7 warunek dotyczący pomocy przyznanej na dywersyfikację działalności istniejącego zakładu będzie miał również zastosowanie do mikro, małych i średnich przedsiębiorców. W związku z tym po formalnym przyjęciu rozporządzenia będziesz zobowiązany do spełnienia warunku, w którym koszty kwalifikowalne muszą przekraczać o co najmniej 200 % wartość księgową ponownie wykorzystywanych aktywów, odnotowaną w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac. W przypadku, gdy nie spełnisz tego warunku odstąpimy od zawarcia umowy o dofinansowanie”.

                      2.Inwestycja będzie polegała na przebudowie zakładu, czy aby spełnić warunek związany z utworzeniem nowego zakładu w rozumieniu projektowym czyli nie działalności gospodarczej może projekt być realizowany w na terenie nieruchomości gdzie obecnie zakład istnieje, czy musi to być produkcja, która wcześniej nie miała miejsca (w tym obszarze projektowym), czy dopuszczalne jest modyfikowanie, ulepszanie i reorganizacja dotychczasowej produkcji ?
                      Planowana inwestycja musi stanowić przynajmniej jeden z typów inwestycji początkowej w rozumieniu artykułu 14 GBER: zasadnicza zmiana procesu produkcji, dywersyfikacja działalności, zwiększenie zdolności produkcyjnej, utworzenie nowego zakładu. Zgodnie z definicją poprzez nowy zakład należy rozumieć odrębną jednostkę produkcji (na przykład: fabrykę), a nie osobę prawną czy przedsiębiorstwo. Utworzenie nowego zakładu może dotyczyć sytuacji, w której budowana jest nowa fabryka. Oznacza to utworzenie zupełnie nowej jednostki poprzez budowę nowych obiektów, instalowanie urządzeń i uruchamianie działalności produkcyjnej. Utworzenie lub rozpoczęcie nowej działalności gospodarczej nie stanowi utworzenia nowego zakładu. Za spełnienie warunku będzie uchodzić sytuacja, w której obok już funkcjonującego zakładu zostanie utworzony kolejny. Zakwalifikowanie inwestycji jako utworzenie nowego zakładu, a nie zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu zależy między innymi od tego, czy samo przedsiębiorstwo ma już zakład w tym konkretnym miejscu. Utworzenie nowego zakładu powinno wiązać się z utworzeniem nowego obiektu, z reguły w nowej lokalizacji, który powinien być jednostką samostanowiącą, nie opierającą się na wspólnych zasobach technicznych dotychczas istniejącego zakładu. Jeżeli odrębna lokalizacja gwarantuje, że zakład jest przestrzennie, organizacyjnie i funkcjonalnie jednostką odrębną, która charakteryzuje się wysokim stopniem autonomii, wówczas w takim przypadku możemy mówić o założeniu nowego zakładu jako jednej z form inwestycji początkowej. Dalsze informacje odnośnie typów projektów zostały wskazane w Instrukcji wypełniania i składania wniosków.


                      3.Głównym efektem inwestycji będzie zwiększenie zdolności produkcyjnych zakładu (znaczne podniesienie wydajności produkcji), które to zwiększenie wynika z kilku działań modernizacji zakładu tj.
                      - prace budowlane (udział wydatków w budżecie ok. 22%),
                      - automatyzacji linii technologicznych, w tym magazyn automatyczny(udział wydatków w budżecie ok. 51%) oraz
                      - doposażeniu w nowe maszyny i urządzenia (udział wydatków w budżecie ok. 27%)
                      Ponadto w ramach projektu przewiduje się wprowadzenie do oferty przedsiębiorstwa nowego produktu - dywersyfikacja działalności (co również będzie możliwe poprzez doposażenie zakładu w nowe maszyny i urządzenia).
                      Większość przychodów, jakie będzie generowała inwestycja będzie pochodzić ze zwiększenia wydajności zakładu, natomiast udział w przychodach nowego produktu (w wyniku dywersyfikacji) będzie na poziomie ok. 15% (w odniesieniu do całości przychodów generowanych w wyniku realizacji inwestycji).
                      W związku z czym prosimy o informację, czy właściwe będzie zaklasyfikowanie projektu pod zwiększenie zdolności produkcyjnych jako dominującego rodzaju inwestycji początkowej, natomiast pozostałe dwa rodzaje tj. zasadnicza zmiana procesu produkcyjnego oraz dywersyfikacja zakładu będą stanowiły inwestycje dodatkowe/poboczne?
                      Ponadto, proszę o informację, co w przypadku gdy faktycznie potwierdzą Państwo, iż w omawianym przypadku dominującym rodzajem inwestycji początkowej jest zwiększenie zdolności produkcyjnych zakładu natomiast w trakcie realizacji projektu, okaże się że warunek dla dywersyfikacji (jako dodatkowego rodzaju inwestycji początkowej) nie został spełniony (tj. ""koszty kwalifikowalne muszą przekraczać o co najmniej 200 % wartość księgową ponownie wykorzystywanych aktywów, odnotowaną w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac"") - czy taka sytuacja będzie miała jakikolwiek wpływ na ewentualną niekwalifikowalność kosztów?
                      Informuję, że to do Wnioskodawcy należy właściwe przyporządkowanie odpowiednich typów inwestycji początkowej.
                      Nadmienię iż, jest możliwość wybrania więcej niż jednego typu inwestycji początkowej, ale wówczas w uzasadnieniu należy jasno określić, który z wybranych typów jest dominujący.
                      Eksperci podczas oceny merytorycznej weryfikują czy Wnioskodawca wpisuje się w co najmniej jeden z typów, w przypadku gdy wskazany typ dominujący w ocenie ekspertów będzie typem dodatkowym, a jako dominujący wskażą Państwo drugi wybrany typ, nie spowoduje to negatywnych konsekwencji pod warunkiem spełnienia wszystkich warunków dla każdego danego typu inwestycji początkowej. W zapytaniu wskazano sytuację, gdy to warunki dla dywersyfikacji miałyby nie być spełnione.
                      Zatem w przypadku gdy dywersyfikacja będzie dominującym typem inwestycji początkowej i warunki dla dywersyfikacji staną się obowiązujące dla MŚP (obecnie, zgodnie z informacją wskazaną w Regulaminie wyboru projektów, zmiana Rozporządzenia ws. wyłączeń blokowych jeszcze nie weszła w życie) a umowa jeszcze nie zostanie zawarta, wówczas nasza jednostka zobligowana będzie do odstąpienia od zawarcia umowy o dofinansowanie.

                      Opisy poszczególnych typów inwestycji początkowej znajdują się w Instrukcji wypełniania i składania wniosku o dofinansowanie – proszę o zapoznanie się z zapisami, analizę oraz ustalenie, w który typ inwestycji początkowej wpisywać się będzie Państwa wniosek.
                      Proszę mieć na uwadze, że w przypadku jeżeli projekt realizuje kilka typów inwestycji początkowej warunki na tych inwestycji powinny być spełnione. Tj. dla dywersyfikacji:
                      „Komisja Europejska zatwierdziła projekt rozporządzenia zmieniającego Rozporządzenie 651/2014 zgodnie z którym w art. 14 ust. 7 warunek dotyczący pomocy przyznanej na dywersyfikację działalności istniejącego zakładu będzie miał również zastosowanie do mikro, małych i średnich przedsiębiorców. W związku z tym po formalnym przyjęciu rozporządzenia będziesz zobowiązany do spełnienia warunku, w którym koszty kwalifikowalne muszą przekraczać o co najmniej 200 % wartość księgową ponownie wykorzystywanych aktywów, odnotowaną w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac. W przypadku, gdy nie spełnisz tego warunku odstąpimy od zawarcia umowy o dofinansowanie”.
                      Natomiast dla zasadniczej zmiany procesu produkcji, warunek ten jest następujący:
                      "Koszty kwalifikowalne przekraczają koszty amortyzacji aktywów związanej z działalnością podlegającą modernizacji w ciągu poprzedzających trzech lat obrotowych".
                      W przypadku braku spełnienia warunku dla dywersyfikacji zakładu (jako inwestycji początkowej dodatkowej - nie dominującej), koszty związane z dywersyfikacją zakładu zostaną uznane za niekwalifikowalne.
                      Ponadto, należy pamiętać że analizie będzie podlegać wpływ braku realizacji tego typu inwestycji początkowej na wskaźniki, cele i rezultaty projektu, co z kolei może wpłynąć na brak uzyskania wsparcia przez projekt.


                      4.Warunek dywersyfikacji o co chodzi, jak go spełnić? Czy mając środek trwały o wartości np 2 mln zł ( budynek) , ponosząc na niego nakłady w wysokości 4 mln zł ( modernizacja, rozbudowa) spełniam kryteria powyższe?
                      Informuję, że:
                      1) pojęcie aktywów w kontekście inwestycji początkowej należy odnosić do rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Rzeczowe aktywa trwałe składają się z gruntów, budynków, zakładów, urządzeń i wyposażenia (patrz art. 2 pkt 29 Rozporządzenia 651/2014). Dlatego też infrastruktura wspierająca w zasadzie jest objęta art 14 (7) 2. zdanie Rozporządzenia 651/2014, pod warunkiem, że aktywa te będą wykorzystywane w ramach dywersyfikacji istniejącego zakładu. Istotnym warunkiem jest to, aby wziąć pod uwagę zakres, w którym aktywa te będą ponownie wykorzystane. Na przykład, jeśli ma być używane tylko 30% pojemności składnika aktywów, tylko proporcjonalną wartość księgową tych aktywów należy brać pod uwagę.
                      Proszę pamiętać, że w przypadku wskazania, że inwestycja stanowi dywersyfikację działalności istniejącego zakładu należy wskazać stosowne uzasadnienie. Uzasadnienie powinno zawierać informację o wartości księgowej aktywów dotychczas posiadanych i planowanych do ponownego wykorzystania w związku z dywersyfikacją produkcji zakładu tj. produkcją nowych, dotychczas niewytwarzanych przez zakład produktów/usług. Wartość księgową tych aktywów należy ustalić odnosząc się do roku obrotowego poprzedzającego rozpoczęcie prac inwestycyjnych dotyczących projektu. Koszty zaplanowane w projekcie będą mogły zostać uznane za kwalifikowane o ile przekraczają o co najmniej 200% wartość księgową ww. aktywów (tj. musi stanowić minimum trzykrotność wartości księgowej). Przykładowym dokumentem, na podstawie którego możliwe jest pozyskanie takich informacji jest ewidencja środków trwałych, tabele amortyzacyjne środków trwałych, bądź wydruki z konta księgowego dla amortyzacji środków trwałych.
                      Z obecnie przedstawionych w zapytaniu danych nie ma możliwości weryfikacji ww. warunku, ponieważ nie można odnieść się do wartości wydatków kwalifikowalnych planowanych do poniesienia w ramach projektu.
                      2) w ramach naboru o numerze FESL.10.03-IP.01-026/23 można otrzymać dofinansowanie na zakup nowych środków trwałych (maszyn).

                      5.Proszę o informację jakie dane powinienem wziąć do obliczenia ""wskaźnika"" dla Dywersyfikacji Działalności.

                      - Czy powinienem wziąć wartość całego projektu i porównać do wartości księgowej ponownie wykorzystywanych aktywów, odnotowanych w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac?

                      - Czy tylko wartość tych wydatków, które będą związane z niedominującą inwestycją początkową jaką jest dywersyfikacja działalności i porównać do wartości księgowej ponownie wykorzystywanych aktywów, odnotowanych w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac?

                      -  Czy może z uwagi na to, iż nawet w sytuacji drugiej (punkt nr 2) wydatki te będą nie tylko związane z dywersyfikacją, a też z innymi rodzajami inwestycji początkowej, czy w takim razie jeszcze powinniśmy wyliczyć jakiś procentowe ""udział""/""zaangażowanie"" tych wydatków tylko w ramach niedominującej inwestycji początkowej jaką jest dywersyfikacja działalności i porównać do wartości księgowej ponownie wykorzystywanych aktywów, odnotowanych w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac?

                      Obrazując na przykładzie. W projekcie mamy wydatki A, B, C , D. Wydatek A, B, C jest niezbędny do dywersyfikacji działalności (w 40%), ale też pozwoli na zwiększenie zdolności produkcyjnych zakładu oraz zasadniczą zmianę procesu produkcji (60%). D - pozwoli na zwiększenie zdolności produkcyjnych zakładu oraz zasadniczą zmianę procesu produkcji. X - wartość księgowa ponownie wykorzystywanych aktywów, odnotowanych w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac.

                      1.(A + B + C + D)   >   X  x 3

                      2.(A + B + C)  >  X  x 3

                      3.(40% x A + 40% x B + 40% x C) > X  x 3

                      Jeżeli przypadek nr 3 - to co uwzględnić w określaniu proporcji zaangażowania danego wydatku w dany rodzaj inwestycji początkowej, jeżeli w zasadzie zwiększenie zdolności produkcyjnych jest w znaczącej mierze efektem zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego (automatyzacji linii technologicznych)? Generalnie to samo tyczy się ponownie wykorzystywanych aktywów - również będą one zaangażowane nie tylko w niedominującą inwestycję początkową jaką jest dywersyfikacja działalności, ale także w pozostałe inwestycje początkowe związane z projektem. Jak właściwie podejść do obliczenia tego wskaźnika, gdy w projekcie występuje kilka inwestycji początkowych, a jak Państwo określili, wskaźnik dla dywersyfikacji działalności musi być spełniony również, gdy jest to niedominujący rodzaj inwestycji początkowej.

                      Odpowiadając na przesłane pytanie oraz nawiązując do wcześniejszej korespondencji, należy przede wszystkim ustalić jaki jest dominujący typ inwestycji początkowej, czyli jakie będą koszty i co dzięki nim uzyska przedsiębiorstwo. Informacje wskazane przez Pana mogą sugerować, że dominująca jest inwestycja polegająca na zwiększeniu zdolności produkcyjnych istniejącego zakładu (czyli zwiększenie zdolności wytwórczych (produkcyjnych) w istniejącym już zakładzie poprzez uruchomienie drugiej lub kolejnej linii produkcyjnej dla tego samego produktu, co oznacza rozbudowę istniejącego już zakładu o kolejne linie produkcyjne będące następnymi etapami wcześniej prowadzonej produkcji). W tym przypadku, wytworzenie nowego produktu w stopniu niewielkim w odniesieniu do wcześniej produkowanych stanowi wartość dodaną inwestycji. Ważnym jest, aby przeanalizować, czy koniecznym jest wskazywanie dodatkowej inwestycji początkowej. W praktyce wskazanie dwóch typów inwestycji początkowej, głównie związane jest z porównywalnymi nakładami, rezultatami i korzyściami, które można przypisać do każdej z nich. Natomiast sugeruje się, aby w przypadkach, kiedy nie ma wątpliwości co do dominującej inwestycji, wskazywać tylko jeden typ.

                      Jak już wcześniej odpowiedziano, to po stronie Wnioskodawcy należy analiza i udowodnienie, która z inwestycji początkowych jest dominująca.

                      Jeżeli jednak Wnioskodawca zdecyduje się na wskazanie więcej niż jednej inwestycji początkowej, to po pierwsze musi wskazać dominująca, po drugie, musi mieć na uwadze, że wówczas koniecznym jest spełnienie warunków dodatkowych jeśli dotyczą zgodnych z rozporządzeniem 651/2014.

                      W przypadku dywersyfikacji zakładu część aktywów służących do dotychczasowej produkcji jest na ogół nadal wykorzystywana do nowego produktu, np. grunty, budynki wykorzystywane do produkcji produktu A (dotychczasowego) są całkowicie albo częściowo wykorzystywane do produkcji produktu B (nowego, znacząco ulepszonego). Należy jednak wziąć pod uwagę, że warunek ponownego wykorzystania aktywów nie jest narzucony przez GBER, jeśli jednak w procesie produkcji produktu B, będą wykorzystywane aktywa dotychczas posiadane, wówczas koniecznym jest następujący warunek: koszty kwalifikowane muszą przekraczać o co najmniej 200% wartość księgową aktywów, które są ponownie wykorzystywane, odnotowaną w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac (czyli założone trzykrotne pomnożenie wartości jest poprawne).

                      W przypadku takiej kombinacji (tj. obecne aktywa + nowe) – wartość tych nowych musi być 3-krotnie wyższa od ponownie wykorzystywanych (np. 10 mln (wartość księgowa ponownie wykorzystanych aktywów do produkcji nowego produktu)  ↔ 30 mln (wartość kosztów kwalifikowalnych dotycząca inwestycji w nowe aktywa, dzięki którym zostanie wyprodukowany nowy produkt). Na