FB Pixel Code Przejdź do treści głównej
Fundusze Europejskie dla Śląskiego perspektywa 2021-2027

Deklaracja dostępności cyfrowej i architektonicznej


Śląskie Centrum Przedsiębiorczości (ŚCP) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://funduszeue.scp-slask.pl/

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-22 na podstawie oceny przeprowadzonej przez podmiot zewnętrzny.

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: 2024.03.25

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Informacja o treściach niedostępnych:

  • linki do list rozwijanych w głównej nawigacji serwisu oznaczone są kolorem, ale nie są dodatkowo podkreślone, co może utrudniać ich postrzegalność
  • w przypadku przeglądania starszych treści serwisu na ekranie urządzenia mobilnego mogą pojawić się treści wystające poza ekran urządzenia z powodu zamieszczenia zbyt długiego linku
  • w serwisie mogą zdarzyć się obcojęzyczne nazwy bez ustawionego właściwego języka dla tej części kodu, co może utrudnić aplikacji czytającej prawidłowe wyartykułowanie i zaakcentowanie słów

DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA:

Serwis https://funduszeue.scp-slask.pl/ prowadzony jest przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości.
Nasz portal to kompleksowe źródła informacji na temat możliwości uzyskania środków unijnych dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. Treści, architektura informacji oraz grafika tych serwisów zostały specjalnie dostosowane do celów i potrzeb użytkowników. Zależy nam, aby każdy Internauta miał pełny dostęp do zamieszczanych materiałów i funkcjonalności, a serwisy były zgodne z międzynarodowymi Wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1 (WCAG 2.1)

Poruszanie się bez użycia klawiatury:

Strona ŚCP oparta jest o strukturę nagłówków, która umożliwia szybkie poruszanie się po stronie. Filtry, kalendarze, formularze i inne funkcjonalności zbudowane są zgodnie ze standardami i są dostępne przy użyciu klawiatury (za pomocą standardowych skrótów klawiszowych). Osoby, które nie korzystają z myszki mogą bez problemu poruszać się po serwisach. Na początku każdej strony głównej umieściliśmy linki - skróty prowadzące do:
treści, wyszukiwarki, wiadomości, dostępnej strony, kontaktu, punktów informacyjnych, wyszukiwarki dotacji.
Na pozostałych podstronach umieściliśmy skróty prowadzące do: nawigacji, treści, stopki serwisu.
Naszą stronę powinno dać się znacząco powiększyć dostępnymi narzędziami przeglądarki.

Opisy alternatywne grafik i zdjęć.

W serwisie ŚCP pamiętamy, aby do grafiki i zdjęć, prezentujących istotne informacje, dodać opisy alternatywne. Ponadto przyciski i pola formularzy są właściwie opisane.

Kontrast

Kontrast kolorystyczny elementów przekazujących treści ma stosunek jasności tekstu do tła co najmniej 4,5 do 1.

Filmy wideo

Do umieszczanych materiałów filmowych dodajemy napisy oraz opis pełnej treści filmu umieszczony w odrębnym pliku (ustawy nie stosuje się do multimediów opublikowanych przed dniem 23 września 2020 r.).

Zrozumiałość i czytelność treści

Staramy się, aby nasze treści były zrozumiałe, a sposób ich prezentowania wpływał na lepszą czytelność materiałów i pomagał w odbiorze informacji o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego. Długie teksty dzielimy na akapity, stosujemy wyróżnienia, a trudne słownictwo próbujemy tłumaczyć w Słowniku. Cytaty i ważne informacje są odpowiednio wyróżnione.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Grzegorz Winkler - koordynator, e-mail: grzegorz.winkler@scp-slask.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 (32) 74 39 189. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości powinno zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Śląskie Centrum Przedsiębiorczości niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Śląskie Centrum Przedsiębiorczości może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy Śląskie Centrum Przedsiębiorczości odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Postępowanie odwoławcze

Nazwa organu odwoławczego: Rzecznik Praw Obywatelskich
Adres organu odwoławczego: al. Solidarności 77; 00-090 Warszawa
Adres e-mail organu odwoławczego: biurorzecznika@brpo.gov.pl
Telefon organu odwoławczego: (22) 55 17 700

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA:

Podstawowe informacje o obiekcie

Adres: ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów.
Ilość kondygnacji w budynku: 9 Pomieszczenia zajmowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości znajdują się na kondygnacjach +1 (Punkt Kontaktowy, pomieszczenia biurowe), +2 i +5 (pomieszczenia biurowe), +7 (sekretariat, sale konferencyjne, pomieszczenia biurowe).

Charakterystyka:

Otoczenie budynku – komunikacja publiczna

Najbliższe przystanki komunikacji publicznej znajdują się w odległości do 350 m. Ciąg pieszy prowadzący od przystanków ma odpowiednią szerokość i jest w dość dobrym stanie technicznym (bez znacznych nierówności, zmian poziomów i uskoków).

Otoczenie budynku – komunikacja prywatna

Przed budynkiem znajduje się parking, na którym zapewnione są miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Budynek:

Dostęp do budynku

Ciąg pieszy prowadzący do budynku ma odpowiednią szerokość (co najmniej 1,50). Do budynków można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Wejście główne

Wejście do budynku jest dość łatwe do odnalezienia i jest dostępne dla wszystkich użytkowników (również osób z niepełnosprawnością narządu ruchu). Przed drzwiami wejściowymi jak i w przedsionku znajduje się przestrzeń wystarczająca do wygodnego manewrowania wózkiem. Przy wejściu znajduje się recepcja, na której każdy odwiedzający może uzyskać wszelkie informacje dotyczące struktury budynku oraz otrzymać pomoc w poruszaniu się po obiekcie. Dodatkowo na życzenie obsługa recepcji ma możliwość kontaktu z pracownikami Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości, który udzieli wszelkiego wsparcia odwiedzającym instytucję.

Wyjście ewakuacyjne (wejście z tyłu budynku)

Drzwi zlokalizowano na poziomie parteru, przy czym z tyłu budynku (z uwagi na różnicę wysokości terenu) jest to już wysoki parter. Do wejścia prowadzą stopnie zewnętrzne: dwa biegi (lewy i prawy). Z poziomu wyjścia ewakuacyjnego na parter dostać się można wyłącznie za pomocą schodów.

Komunikacja w budynku:

Pionowa: Dźwig osobowy

W budynku znajdują się dwa dźwigi osobowe, zapewniające dostępność wszystkich kondygnacji dla osób z niepełnosprawnością (w tym użytkowników wózków). Obydwa dźwigi mają takie same wymiary i układ. Różnica wysokości pomiędzy poziomem posadzki w budynku i w windzie nie przekracza 20 mm. Drzwi do kabiny otwierają się automatycznie i zostały wyposażone w system zatrzymujący zamykanie, oparty na czujnikach. Tablice przyzywowe (panele zewnętrzne) na poszczególnych kondygnacjach znajdują się na odpowiednich wysokościach. Panel wewnętrzny posiada przycisk awaryjny wyróżniony kolorem, podobnie przycisk parteru. Kabina dysponuje sygnalizacją świetlną, informującą o tym, na której jest kondygnacji i w którą stronę zmierza oraz informacją głosową o kondygnacji, na której się znajduje. W kabinie zamontowana została również poręcz.

Pozioma: korytarze

Korytarze w budynku mają odpowiednią szerokość, zapewniają także swobodną możliwość manewrowania wózkiem. Ściany, drzwi i podłogi korytarzy zostały ze sobą skontrastowane.

Dostępność usług i funkcji:

Toalety damskie i męskie

Toalety damskie i męskie znajdują się na każdej kondygnacji. Pomieszczenia zostały zaaranżowane w sposób logiczny i przewidywalny, z wydzielonymi ciągami komunikacyjnymi. W budynku na każdej kondygnacji znajdują się toalety damskie i męskie.

Bezpieczeństwo pożarowe i ewakuacja

W budynku zastosowano czytelną informację wizualną o drogach ewakuacji w postaci piktogramów i strzałek kierunkowych. Dostępny jest również dźwiękowy system powiadamiania alarmowego.

Procedury obsługi klientów Instytucji

Personel Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości został przeszkolony z zakresu komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami. Na życzenie instytucja może zapewnić wszystkie dokumenty wydrukowane powiększoną czcionką. Dokumenty udostępniane interesantom są tworzone z uwzględnieniem standardów prostego języka. Istnieje również możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego. Szczegółowa informacja znajduje się na BIP.

Dostępność cyfrowa profili Fundusze dla Biznesu oraz  @slaskie_dla_biznesu w serwisach społecznościowych Facebook i Instagram

Profile Fundusze dla Biznesu w serwisie Facebook oraz @slaskie_dla_biznesu w serwisie Instagram prowadzone są przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości. Nasze profile to kompleksowe źródło porad na temat realizacji projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich oraz możliwości uzyskania środków unijnych przez mikroprzedsiębiorstwa, małe, średnie i duże firmy w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego na lata 2021-2027.

Opisy alternatywne grafik i zdjęć

Pamiętamy, aby do grafik, infografik i zdjęć dodać opisy alternatywne zawierające najbardziej istotne informacje. Ze względu na niedostateczną jakość automatycznych opisów, przygotowywanych przez algorytm serwisu Facebook, treści te są przygotowywane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości.

Kontrast

Kontrast kolorystyczny elementów przekazujących treści ma stosunek jasności tekstu do tła co najmniej 4,5 do 1.

Filmy wideo

Do umieszczanych materiałów filmowych dodajemy napisy oraz opis pełnej treści filmu umieszczony w odrębnym pliku albo audiodeskrypcję (ustawy nie stosuje się do multimediów opublikowanych przed dniem 23 września 2020 r.).

Zrozumiałość i czytelność treści

Staramy się, aby nasze treści były zrozumiałe, a sposób ich prezentowania wpływał na lepszą czytelność materiałów i pomagał w odbiorze informacji o Funduszach Europejskich dla Śląskiego na lata 2021-2027.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś