FB Pixel Code Przejdź do treści głównej
Fundusze Europejskie dla Śląskiego perspektywa 2021-2027

Przedsiębiorco, tu znajdziesz niezbędne informacje  nt. Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

Dane dotyczące perspektywy lat 2007-2013 znajdują się na archiwalnej wersji strony RPO WSL 2007-2013.

Dane dotyczące perspektywy lat 2014-2020 znajdują się na stronie scp-slask.pl.


Śląskie Centrum Przedsiębiorczości jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną, która pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej we wdrażaniu Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 (FE SL 2021-2027).

Szczegółowe informacje nt. uregulowań prawnych stanowiących podstawę działalności naszej Instytucji znajdziesz poniżej w części PODSTAWA PRAWNA DZIAŁALNOŚCI ŚCP.

DZIAŁAMY DLA:

Przedsiębiorców z sektora mikro, małych, średnich i dużych firm zainteresowanych pozyskaniem wsparcia w ramach FE SL 2021-2027 (działania 1.2, 1.8, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4.), a także Instytucji Otoczenia Biznesu w partnerstwie z samorządem, zainteresowanych wsparciem w ramach Działania 1.10.

PROWADZISZ FIRMĘ? POZYSKAJ WSPARCIE NA:

DZIAŁANIE FESL.01.02 Badania, rozwój i innowacje w Przedsiębiorstwach

Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach, wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach oraz wdrożenie wyników prac B+R, a także wsparcie usług proinnowacyjnych.

DZIAŁANIE FESL.01.08 Innowacje cyfrowe w MŚP

Wsparcie będzie udzielane na wdrożenie innowacji technologicznych w zakresie wykorzystania narzędzi ICT. Wsparcie będzie udzielane na aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne.

DZIAŁANIE FESL.10.01 Wykorzystanie terenów zdegradowanych w celu rozwoju regionu poprzez inwestycje przedsiębiorstw

Wsparcie kierowane na zagospodarowanie terenów zdegradowanych, zdewastowanych, poprzemysłowych i pogórniczych w celu prowadzenia działalności gospodarczej.

DZIAŁANIE FESL.10.02 Badania, rozwój i inwestycje w przedsiębiorstwach na rzecz transformacji

Wparcie będzie udzielane na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach, prowadzące do wyników, których wdrożenie przyczyni się do procesu transformacji regionu.

DZIAŁANIE FESL.10.03 Wsparcie MŚP na rzecz transformacji

Wspierane mogą być inwestycje produkcyjne, logistyczne przyczyniające się do zmiany profilu działalności i/lub wprowadzenia nowych/ulepszonych neutralnych dla klimatu produktów, usług, procesów, zdobycia nowych rynków i stworzenia nowych miejsc pracy lub utrzymania już istniejących w przedsiębiorstwach. Inwestycje przyczyniające się do zmniejszenia zużycia surowców w procesach produkcyjnych, wdrożenie czystych technologii redukujących masę odpadów lub zapobiegających ich powstawaniu, zwiększenie reużycia produktów, recyklingu materiałów i efektywnego gospodarowania zasobami oraz ograniczające zużycie energii w procesach produkcyjnych.

DZIAŁANIE FESL.10.04 – Wsparcie dużych przedsiębiorstw na rzecz transformacji

W ramach działania pomoc zostanie skierowana do przedsiębiorstw spoza sektora MŚP, zidentyfikowanych w programie FESL 2021-2027, na inwestycje produkcyjne mające na celu utrzymanie miejsc pracy i dywersyfikację działalności uzależnionej od sektora górnictwa węgla kamiennego i energetyki konwencjonalnej.

ZAINTERESUJ SIĘ DZIAŁANIAMI NA RZECZ MŚP:

DZIAŁANIE FESL.01.10 Promocja eksportu i internacjonalizacja MŚP

Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie rozwijania i wzmacniania internacjonalizacji, w tym działalności eksportowej poprzez dostarczenie narzędzi oraz specjalistycznej wiedzy. 

CZEGO MOŻNA OD NAS OCZEKIWAĆ?

- Jeżeli chcesz porozmawiać o swoim pomyśle, zapytać, na jakie cele można otrzymać wsparcie, zapraszamy.

- Przygotowujemy i prowadzimy nabory wniosków oraz oceniamy Państwa projekty.

- Pomagamy w przygotowaniu dokumentów do podpisania umowy.

- Wspieramy Beneficjentów w rozliczaniu projektów.

- Będziemy Ci towarzyszyć także w trakcie realizacji projektu i jego trwałości, pomożemy przy monitorowaniu efektów.

- Ponadto jesteśmy do  dyspozycji w przypadku jakichkolwiek pytań , w tym dotyczących  wersji elektronicznej wniosku o dofinansowanie.

GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI?

Punkt Kontaktowy

Wydział Informacji i Promocji 

tel.  32 743 91 71, 32 743 91 77

Agnieszka Brodziak

Krzysztof Winter

Jarosław Ziewiec

Anna Trólka

Sekretariat Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości

tel. 32 743 91 60

Dane kontaktowe do poszczególnych wydziałów ŚCP i opiekunów projektów znajdują się w zakładce Kontakt - książka teleadresowa

Zapraszamy do kontaktu!

PODSTAWA PRAWNA DZIAŁALNOŚCI ŚCP

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości zostało powołane uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego nr III/13/4/2007 z dnia 19 września 2007 roku z późn. zm. Działa w formie jednostki budżetowej.

Podstawą działalności Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości jest jego Statut, stanowiący załącznik do ww. uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego, z późniejszymi zmianami.

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości działa w szczególności na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm).
  2. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 z późn. zm.).
  3. Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 225 z późn. zm.).
  4. Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U. z 2022 r., poz. 1079).

Funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Fundusze Europejskie dla Śląskiego pełni Zarząd Województwa Śląskiego na podstawie art.8 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027.

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027, Instytucja Zarządzająca może powierzyć instytucji pośredniczącej, w drodze porozumienia albo umowy, zadania związane z realizacją krajowego albo regionalnego programu. W związku z powyższym, na podstawie Porozumienia zawartego z Zarządem Województwa Śląskiego z dnia 4 kwietnia 2023 r.  Instytucja Zarządzająca FE SL 2021-2027 (Zarząd Województwa Śląskiego) powierzyła Instytucji Pośredniczącej (Śląskie Centrum Przedsiębiorczości) realizację zadań w odniesieniu do Działania  FESL.01.02, FESL.01.08, FESL.01.10, FESL.10.01, FESL.10.02, FESL.10.03, FESL.10.04.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś